baner low

ایزو hse ce iso منوهای اصلی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازانواع گواهینامه ملی میباشدکه شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده مناقصات بدان نیاز دارند و درون مناقصات ممکنه ازآنها درخواست گردد. گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مخصوص شرکتهایی میباشدکه درزمینه شرکتهای ساختمانی ، آب ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوشهای زمینی ، رشته ارتباطات ، کشاورزی ، مرمت آثار باستانی ، نفت و گاز فعالیت میکنند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران پیش نیاز گرید و رتبه پیمانکاری میباشد و شرکتهاکه میخواهند گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری بگیرند میبایست ابتدا تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بگیرند و اینجا اهمیتش مشخص میشود.

بنابر الزام اداره کار شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی تمامی افراد لیست بیمه رایک دوره یک روزه بفرستند باعنوان ایمنی عمومی مختص کارگران و تمامی لیست بیمه بایستی دارای مدرک ایمنی عمومی مختص کارگران باشدکه زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده و مدیریت میشود و باالزام اداره کار افراد لیست بیمه بایستی ایندوره رابگذرانند.

دو دوره مختص مسئول ایمنی بانام ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ، چنانچه مدرک مسئول ایمنی مرتبط باشد و تحصیلات مرتبط تنها گذراندن دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کافی میباشد اماچنانچه مدرک مسئول ایمنی مرتبط نباشد بایستی دو دوره رابگذراند و شرکت پیمانکاری متقاضی بایستی درازای هرکارگاه یک مسئول ایمنی داشته باشدکه دوره گذرانده باشد. دوره های ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بنابر الزام اداره کار زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده و مدیریت میشود.

دوره ایمنی عمومی مختص کارفرمایان نیزاز دوره های دیگر الرام اداره کار میباشدکه یکی ازاعضای هیات مدیره بایستی بگذرانند و دوره فوق رابروند واین دوره زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده و مدیریت میشود.
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شرکتهای پیمانکاری نشان ایمن بودن محیط کارست و هدف اداره کار ازاین سختگیری و قوانین بحداقل رساندن حوادث درون محیط کار و جلوگیری ازخطرات و حوادث جبران ناپذیر جانی و خسارات مالی میباشد.

ثبت نام گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازطریق سایت مربوطه یعنی ساجات انجام میشود و اطلاعات لازم درون سایت ساجات قرار داده شده و بارگزاری میشوداین اطلاعات شامل مشخصات پیمانکار ، مشخصات و اطلاعات دفتر همچنین آگاهی و اطلاع از مجوز پیمانکاری و سابقه فعالیت سه سال قبل شرکت ، حوادث و رخدادها و اتفاقات اتفاق افتاده سه سال اخیر ودر نهایت ارسال اسکن مدارک . بعد ازاینکه ثبت نام دراین سایت انجام شد و تأییدیه ثبت نام بصورت تلفنی و تماس تلفنی ازکانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مربوطه و مورد نظر گرفته شد بایستی جهت ارائه اصل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی اقدام نمود. شرکتها باید ازطریق انجمن صنفی شهر خودشان اقدام کنند و نباید ازطریق شهرهای دیگر اقدام کنند و تنها مجازند ازطریق انجمن صنفی شهر مورد نظر خوداقدام نمایند. برای اقدامات لازم جهت تمام موارد بیان شده کافیست یکنفر تمامی مشخصات و خصوصیات شرکت رامیداند و کاملا بدان آگاهست اقدامات کافی راانجام بدهد.

گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید. تنها یک تماس کافیست.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 27001 شناخته شده ترین استاندارد درخانواده میباشدکه بجهت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) الزامات لازم راارائه میدهد. درخانواده 27000 بیشتراز دوازده استاندارد وجود دارد ، میتوانید آنهارا دراینجا مشاهده کنید.

خانواده استانداردهای  ایزو 27000 کمک میکندبه سازمانها تاداراییهای اطلاعات راایمن نگه دارند. استفاده ازاین خانواده استانداردها کمک میکندبه سازمان شماتا امنیت داراییهایی ازقبیل اطلاعات مالی ، مالکیت معنوی ، جزئیات کارمندان ویا اطلاعاتی راکه توسط شخص ثالث بشما سپرده شدست ، مدیریت کند و اطلاعات سازمان راتا زمان لازم محافظت کند. یکی ازاصطلاحات لازمه استاندارد ایزو 27001 ، ISMS هست و تعریفش مهم هست. ISMS یک رویکرد سیستماتیک بجهت مدیریت اطلاعات حساس درشرکت است تااینکه امنیت درآن حفظ شود. واین شامل افراد ، فرآیندها و سیستمهای IT بااستفاده ازیک فرآیند مدیریت ریسک میشوداین میتواندبه مشاغل کوچک ، متوسط و بزرگ درهر بخش کمک کندتا داراییهای اطلاعات راایمن نگه دارند.

گواهی ایزو 27001 یک استاندارد امنیتی اطلاعات هست ، بخشی ازاین استانداردهای خانواده ISO / IEC 27000 ، که آخرین نسخه درسال 2013 منتشر شد و ازآن زمان چند نسخه جزئی دارداین انتشارات توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) تحت عنوان کمیته مشترک ISO و IEC ، ISO / IEC JTC 1 / SC 27  منتشر شدست.

گواهی نامه ایزو 27001 یک سیستم مدیریتی رامشخص میکندکه قصد دارد امنیت اطلاعات راتحت کنترل مدیریت قرار دهد و الزامات خاصی راارائه دهد. آندسته سازمانهاکه شرایط رابرآورده میکنند ممکنست بعداز انجام موفقیت آمیز حسابرسی توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر تأیید شوند. بیشتر سازمانها تعدادی کنترل امنیتی اطلاعات دارندبا اینحال ، بدون یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ، کنترلها تاحدودی بی نظم و جدا ازهم هستند ، زیرااغلب بعنوان راه حلهای نقطه ای جهت موقعیتهای خاص یابه سادگی بعنوان یک موضوع کنوانسیون اجرا میشوند. کنترلهای امنیتی درعمل معمولاً جنبه های خاصی از فناوری اطلاعات ویا امنیت داده ها رامشخص میکند. ترک داراییهای اطلاعات غیر IT مانند کاردستی و دانش اختصاصی بطور کلی کمتر محافظت میشود. علاوه براین ، برنامه ریزی استمرار مشاغل و امنیت جسمی ممکن هست کاملاً مستقل ازاین فناوری اطلاعات ویا امنیت اطلاعات مدیریت شود درحالیکه شیوه های منابع انسانی ممکنست اشاره کندبه لزوم تعریف و تعیین نقشها و مسئولیتهای امنیت اطلاعات درکل سازمان.
به مدیریت نیاز دارد: بطور سیستماتیک خطرات امنیتی اطلاعات سازمان رابا توجه تهدیدات ، آسیب پذیری ها و اثراتش بررسی کنید. مجموعه ای منسجم و جامع ازکنترلهای امنیتی اطلاعات ویا اشکال دیگر درمان ریسک (مانند جلوگیری ریسک ویا انتقال ریسک) رابرای مقابله باخطرات تلقی شده غیرقابل قبول ، طراحی و پیاده سازی کنید. واتخاذ یک فرآیند مدیریت فراگیربرای اطمینان ازاینکه کنترل های امنیتی اطلاعات همچنان براساس نیاز مداوم نیازهای امنیت اطلاعات سازمان پاسخ میدهند.
ایزو 27001 گونه ای طراحی شدست که بسیار بیشتراز فناوری اطلاعات راپوشش دهد. آنچه کنترل بعنوان بخش صدور گواهینامه به ایزو 27001 مورد آزمایش قرار میگیردبه حسابرس صدور گواهینامه بستگی دارداین میتواند شامل هرگونه كنترل باشدكه سازمان درنظر گرفته شده درمحدوده ISMS باشد واین آزمایش میتواندتا حد و عمق هراندازه توسط حسابرس مورد ارزیابی قرار گیرد ، آزمایش كند تااین كنترل رااجرا كرده و بطور مؤثر عمل كند. مدیریت دامنه ISMS رابرای اهداف صدور گواهینامه تعیین میکند و ممکنست آنرابه مثلاً یک واحد تجاری یامکان واحد محدود کند. گواهینامه ایزو 27001 لزوماًبه معنای باقیمانده سازمان ، خارج ازمحدوده هدفگذاری شده ، رویکرد کافی جهت مدیریت امنیت اطلاعات نیست.

سایر استانداردهای استاندارد خانواده های ISO / IEC 27000 راهنماییهای دیگری رادر مورد جنبه های خاص طراحی ، پیاده سازی و بهره برداری از ISMS ارائه میدهد. بعنوان مثال درمورد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISO / IEC 27005). ممکنه توسط تعدادی ازثبت کنندگان معتبر درسراسر جهان مطابق ایزو 27001 تأیید شود. صدور گواهینامه دربرابر هریک ازانواع ملی شناخته شده ایزو 27001 بعنوان مثال (JIS Q 27001 ، نسخه ژاپنی) توسط یک نهاد صدور گواهی معتبر ، ازنظر عملکردی معادل صدور گواهینامه دربرابر خود ایزو 27001 است.
دربعضی ازکشورها ، نهادهای انطباق سیستمهای مدیریتی بانوع استانداردهای مشخص شده راتأیید میکنند ، نهادهای صدور گواهینامه نامیده میشوند، درحالیکه درسایر کشورها معمولاً بدانها ارگان های ثبت نام ، ارگان های ارزیابی و ثبت ، نهادهای صدور گواهینامه / ثبت نام گفته میشوند. وگاهی ثبت کننده گواهینامه ایزو 27001 ، مانند سایر گواهینامه های سیستم مدیریت ISO ، معمولاً شامل یک فرآیند حسابرسی خارجی سه مرحله ایست و توسط استانداردهای ISO / IEC 17021 [6] و ISO / IEC 27006 [7] تعریف شده است: مرحله 1 یک بررسی مقدماتی و غیررسمی از ISMS است ، بعنوان مثال بررسی وجود و کامل بودن اسناد کلیدی مانند سیاست امنیت اطلاعات سازمان ، بیانیه کاربردی بودن (SOA) و برنامه رفع ریسک (RTP). اینمرحله درخدمت آشنایی حسابرسان باسازمان و برعکس آنست. مرحله 2 یک ممیزی دقیقتر و رسمیست وبه طور مستقل ISMS رادر برابر الزامات مندرج در ایزو 27001 آزمایش میکند. حسابرسان بدنبال شواهدی جهت تأیید اینکه سیستم مدیریت بدرستی طراحی و اجرا شدست ، و درواقع عملیاتی هستند ( بعنوان مثال باتأیید اینکه کمیته امنیتی ویا نهاد مدیریتی مشابه بابت نظارت بر ISMS  مرتباً ملاقات میکنند). ممیزیهای صدور گواهینامه معمولاً توسط ایزو 27001 حسابرسان انجام میشود. باگذر ازاین مرحله ، گواهی ISMS مطابق ایزو 27001انجام میشود. درحال انجام شامل بررسیهای بعدی ویا ممیزی هابرای تأیید اینست که سازمان مطابق استاندارد باقی ماندست. تأیید گواهینامه نیازبه ممیزی ارزیابی مجدد دوره ای داردتا تأیید کندکه ISMS بصورت مشخص ودر نظر گرفته شده بفعالیت خودادامه میدهد. اینها بایدحداقل سالانه اتفاق بیفتد، اما (باتوافق بامدیریت) غالباً بیشتر انجام میشود ، بخصوص درحالیکه ISMS هنوز پخته هست.

گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گواهینامه ایزو 29001

 ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مختص صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی میباشد و سیستم های مدیریت کیفیت ویژه دربخش الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات

گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت رابرای سازمانهای عرضه محصول و خدمات صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف میکند. صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی طبیعتاً یکی ازبیشترین خطرها درمعرض خطرات فاجعه بارست و بیشترین خطرات جانی و مالی همین صنایع هستند. اگر مایعات و گازهای خطرناک کنترل نشوند و یابه طور نادرست اداره شوند ، میتوانند خسارت قابل توجهی به محیط زیست و مردم وارد کنندبرای پیچیده تر کردن امور ، تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی درسطح جهان پراکنده هستند و فعالیت میکنند و بسیاری ازآنها درکشورهای توسعه نیافته بارویکردهای فرهنگی بسیار متفاوت فعالیت میکنند. سطح بالای یکپارچگی عملیاتی خاص بجهت این صنعت بابت حفظ امنیت و بهره برداری ازعملکرد بسیار مهمست. وبرای تجارت مفیدست ، بجهت حفاظت ازاین محیط زیست و همچنین پرسنل و عموم مردم یک روش کارآمد بابت دستیابی بدین تعالی و اطمینان ازذینفعان ازطریق صدور گواهینامه ISO 29001 است.

گواهی نامه ایزو 29001چیست؟ استانداردهای مدیریت کیفیت ویژه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ایزو 29001 راتشکیل میدهنداین میتواند بعنوان یک مجوز مستقل عمل کند یابا ایزو 9001 ، گواهی مدیریت کیفیت عمومی جهت کلیه صنایع درسراسر جهان باشد. دراین حالت ، مستندات مربوطه استانداردهای ایزو 29001 بین استانداردهای مدیریت کیفیت عمومی و صنعت خاص تفاوت دارد. الزامات ISO 29001 مشابه مشخصات سیستم API Q1  هست، بخصوص جهت کنترل ویژگیها / روشهای مستندسازی برای مفهوم ، خرید ، آموزش و سایر فعالیتهای کلیدی شرکت. آنهاهمچنین شامل الزامات منحصربه فرد بخشهای طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب و خدمات محصولات میباشند.

تخصص بابیشتراز 80،000 مشتری دربیش از100 کشور جهان ، باارائه بیشتراز 100000 گواهینامه ، گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران پیشرو در سازمان صدور گواهینامه درجهان است. شبکه 5،700 حسابرس بسیار ماهر درسراسر جهان باتخصص گسترده ایکه توسط بیشتراز 40 نهاد معتبر ملی و بین المللی برسمیت شناخته شدست. درک کسب و کار حسابرسان بادانش و آموزش قابل توجهی درصنعت نفت ، گاز و پتروشیمی تیم های مجوز  ایزو 29001 صدور گواهینامه Bureau Veritas راتشکیل میدهند. چه کسی بدین استاندارد توجه دارد؟ ایزو 29001 بابت تولید کنندگان تجهیزات و مواد صنعت نفت (بالادست و پایین دست) ، ارائه دهندگان خدمات ، خریداران تجهیزات و همچنین بابت ارائه دهندگان مواد و خدمات و سازمان هاییکه میتواننداز استاندارد جهت ارزیابی و صدور گواهینامه استفاده کنند، موجودست. چگونه گواهینامه ISO 29001  رابدست آوریم؟ امروز، این گواهینامه داوطلبانه ست و هنوز تحت پوشش اعتبارنامه ها قرار نگرفته است. ازآنجا که تولیدکنندگان مربوطه احتمالاً بادنبال کردن الزامات قراردادی یا قانونی خاص جهت این زمینه مانند ردیابی ، الزامات خاص ISO 29001 رااعمال میکنند ، مراکز مشاوره تاکید و پیشنهاد میکنندکه این گواهینامه رابعد گواهینامه ISO 9001 دریافت کنید و ایزو 9001 رابه عنوان پیش نیاز قبل هراقدامی جهت اخذ گواهی ایزو 29001 انجام دهیدویا همزمان باهم طراحی و پیاده سازی نمایید. همچنین هرساله بایدکه برنامه افزودنی میتواند درهر زمان یاترجیحاً هنگام برنامه ریزی ممیزی پیگیری یاتمدید انجام شود. بااین وجود ، انجام یک گواهینامه ISO 29001 مستقل ازنوع گواهینامه ایزو 9001 امکان پذیر است. آیا تصویب و ادغام الزامات ISO 29001 منجربه سرمایه گذاری بزرگی خواهد شد؟ بعنوان یک سازمان ازاین بخش ، بیشتراین الزامات نیز الزامات مشتریان شما میباشد. اتخاذاین استاندارد بیانگر تلاش محدوددر سازمان و مستندات است.
گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا