baner low

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی ازروشهای ادامه فعالیت شرکتهای باسابقه دراین زمینه هست و هرساله تعداد زیادی ازسازمانهای اینکار راانجام میدهندتا بتوانند بفعالیتهای خودادامه دهند. درداخل کشور باتوجه بدین مسئله شرکتهای فعالی درزمینه ایمنی پیمانکاری بعداز گذشت چند سال ازمدت زمان اخذ گواهینامه بایددوباره باارائه دادن مدارک شرکت خودشان گواهینامه سازمان خودرا نیزدوباره چند سال تمدید کننداین مراحل نیزبر اساس نوع فعالیت شرکتها صورت میگیرد شرکتها براساس زمینه فعالیتی خود و حجم کاری خوددراین زمینه مدرک دریافت میکننداگر مدرک شرکت دراین زمینه تعلیق گردداین مسدود بودن بجهت سازمان 6 ماه خواهد بودکه بایداین برهه زمانی طی شده تاسازمان دوباره جهت اینکه بتواند درسطح کشور فعالیت کندباید دوباره مدرک سازمان خودرا باارائه دادن تمدید کند البته ناگفته نمانداین فرایند کاری نیززمان بر یوده وهم هزینه برمیباشدکه سازمانهای خواهان بایدبااین دیدگاه بدین پروسه وارد شوند تابا ازامش خاطر اینمرحله رابخوبی پشت سر گذاشته و مدرک مورد نظر شرکت رابدست اورند ایمنی یکی ازشاخصهای مهم امروزه درسطح جهان بجهت سازمانهای پیمانکاری ست وباید شرکتهای خواهان تمامی پرسنل خودرابا بیمه کردن تاحدودی میزان خسارت هاو صدمات راکاهش دهد البته بابیمه کردن سازمان نمیتوان ازبروز حوداث درسطح شرکت جلوگیری گردد.

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - مدیران هرسازمانی بایدزمینه های بوجود آورنده حوادث درداخل سازمان راتا حد امکان ازبین ببردکه اینمورد بابررسیهای مورد نیاز بجهت شرکت میتواند صورت گیرد مدیران بایدمیزان حوادث احتمالی رادر سطح شرکت بحداقل ممکن رسانده تاسازمانهای صادر کننده مدرک ویا تمدید گواهینامه باکمترین ایراد و مشکل این استاندارد رابشرکت خواهان عرضه بدهند تاسازمان بتواند بفعالیت های خاص خوددر کشور ادامه دهد سازمانهای خواهان بجهت اینکه بتوانند دراین گونه شرایط بخوبی عمل کنند بهترست ازمدیران باتجربه و اموزش دیده دراین زمینه استفاده کنند البته ازشرایط بکار گیری مدیران بجهت سازمانهای مربوطه افرادی میباشدکه ازمدرک کارشناسی دررشته های مربوطه برخوردار بوده باشند و ازمیزان سابقه کافی نیزدراین زمینه برخوردار باشندتا بتوانند فرایندهای کاری شرکت رابخوبی حل کرده و اجازه ندهند فعالیت شرکت متوقف گرددچون اگراین بجهت هرسازمانی یک بحران بحساب میاید و سازمانها پیمانکاری بصورت مداوم درسطح کشور بایدفعالیت داشته باشند. مدیران موجودنیز بایدبصورت تمام وقت درشرکت فعالیت داشته باشند.

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - ایمنی پیمانکاری درسطح جهان یکی ازشاخصهای گواهینامه HSE هست و باید بخوبی بدین مورد پرداخته شودتا سازمانهای صادر کننده استاندارد مورد نظررا بسازمانهای خواهان ارائه بدهند درغیر اینصورت سازمانهای استاندارد بپیمانکاری رانه تمدید میکنند و نه صادر میکنندتا سازمان بابت خودفعالیت داشته باشد شرکتهای پیمانکاری برروی بسیاری ازفعالیتهای صورت گرفته درکشور نظارت دارند و ازشرکتهای درگیر دراین زمینه انتظار دارند ایمنی رابخوبی درفرایندهای کاری خودرعایت کنندتا میزان صدمات احتمالی رابه صفر نزدیک کنند مدت زمان اعتباراین استاندارد هابرای تمامی سازمانها درسطح کشور 4 سال شمسی هست و سازمان بعداز دریافت مدرک مورد نظرخود 2 سال ازاین استاندارد رابرای فعالیت اززمان صادر شده و 2 سال دیگررا بصورت تمدید شده استفاده میکند درواقع موضوع تعلیق استاندارد نیزوجود داردکه درصورت رعایت نکردن قوانین درسازمانهای خواهان همین روش نیزاتخاذ میگردد و شرکت رااز ادامه فعالیت باین صورت ساقط میکنندتا دیگربه فرایندهای غیر قانونی خودادامه ندهند البته دراین زمینه هادر کشور شرکتهای مشاوره نیزوجود دارد و سازمانهای خواهان درصورت مایل بودن میتوانندباین مراکز مراجعه کرده و راهنماییهای لازم راکسب کرده و براحتی بتوانند گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابدست اورنداین مشاورهها بمراجعه کنندگان رایگان است و هیچ هزینه ای برای مشتری نخواهد داشت.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا