baner low

استاندارد ایزو

 • اخذ فوری گواهینامه CE , HSE , ISO

   کجا ایزو بگیریم

  اخذ فوری گواهینامه CE , HSE , ISO

  اخذ فوری گواهینامه CE , HSE , ISO درخواست اغلب شرکتهایی میباشدکه میخواهند درون مناقصه شرکت کرده و حائز شرایط جهت شرکت و کسب امتیاز شوند واین نشانگراین امرست؛ جهان امروزی لحظه به لحظه درحال توسعه تکنولوژیست حتی گاهی تکنولوژی زودتر توسعه میابد و جهت رفاه و آسایش بشر خودنمایی میکند. سیستم مدیریت روشی میباشدکه یک سازمان بجهت دستیابی اهداف خودش، بخشهای مرتبط باتجارت خودرا مدیریت میکنداین اهداف میتواندبه موضوعات مختلفی ازجمله کیفیت محصول یاخدمات، کارایی عملیاتی، عملکرد محیطی، بهداشت و ایمنی درمحیط کار و موارد دیگر مربوط باشدکه شرکتهای متقاظی گواهی بایدبه تمامی این اصول پایبند بوده باشند تادر روند کاری خودبه مشکل نخورند.

  اخذ فوری گواهینامه ایزو CE , HSE , ISO و میزان پیچیدگی گواهی مورد نظربه میزان سطح سازمان خواهان بستگی داردکه سازمانهای کوچک دراین راستابه نسبت سازمانهای بزرگتر مسیر آسانی رادر پیش رو دارند چون یک مدیر توانا و قدرتمند میتواند یک کمیته رابه راحتی مدیریت کند. ارائه واضح و روشن ازآنچه انتظار میرود ازهر یک ازکارمندان جداگانه و چگونگی کمک آنهابه اهداف کلی سازمان ، بدون نیازبه مستندات گسترده لازم و ضروری میباشدکه همگی دریک برهه زمانی بایدرد شود. البته مشاغل پیچیده بابت بخشهای متعددی فعالیت میکنندبه مستندات و الزامات بیشتری نیاز دارند.

  استانداردهای سیستم مدیریت باتعیین نمودن مراحل تکراری و آگاهانه جهت دستیابی سریع اهداف انجام میدهنداین فرایندبه سازمانهای خواهان کمک میکند فرایندهای عملکردی خودرا بهبود بخشند وبرای شرکت خودیک فرهنگ سازمانی پیاده سازی کنند ودر کناراین مسائل انعطاف پذیر نیزبوده و یک چرخه بصورت مداوم طی کنند. بنابراین باقرار دادن خودارزیابی و اصلاح و بهبود آگاهی کارکنان و مدیریت رهبری متعهد درون سازمان شکل خواهد گرفت. مزایای سیستم مدیریتی مؤثربرای سازمان و شرکت و نهادها شامل موارد زیرست: استفاده کارآمدتراز منابع موجود و بهبود فرایندهای مالی شرکت ، مدیریت و بهبود ریسک و حمایت ازمردم و زیست محیط ، افزایش قابلیت ارائه خدمات و محصولات سازگار و بهبود یافته، ازاین طریق برای مشتری و سایر ذینفعان ارزش افزوده افزایش میابد.

  اخذ فوری گواهینامه CE , HSE , ISO ، باتوجه بدینکه استانداردهای نام برده ازانواع شناخته شده ترین نوع استاندارد درسطح جهان هستندکه شرکتهای خواهان بایداین استانداردها راداشته باشند. برخی ازمحصولات بطور همزمان تحت چندین الزامات اتحادیه اروپا قرار دارند. شماباید قبل قرار دادن علامت CE برروی آن، اطمینان حاصل کنیدکه محصول شما باتمام الزامات مربوطه مطابقت دارد. قرار دادن علامت CEبرروی محصولاتیکه مشخصات اتحادیه اروپا درآن وجود نداردیا نیازبه ضمیمه نشان CE نیست ممنوعست شما تحت عنوان تولید کننده یک محصول مسئول انطباق باکلیه الزامات رابر عهده دارید. بابت حفظ کردن جایگاه خودسطح کشورهای اروپایی بایددارای ویژگیهای زیر باشید اینصورت که شامل  اطمینان از انطباق باتمامی الزامات مربوطه سراسر اتحادیه اروپا. مشخص کنید آیا میتوانید محصول تولیدی خودرا توسط خودتان ارزیابی کنیدیا اینکه مجبور هستید یک نهاد صادر کننده رامطلع کنید. یک همخوانی مستند سازی پرونده راکنار هم قرار دهیدو بررسی کنید درمورد اسناد فنی و اطلاعات موجود. اعلامیه تطابق سنجی اتحادیه اروپا راتهیه  کرده و امضا کنید. شرکت خواهان بایددرجریان باشدکه محصولات تولیدی و خدمات رسانیش توسط شرکتی مورد بررسی و واسنجی و اعتبار سنجی قرار گیرد. حداقل زمان لازم جهت اخذ گواهینامه CE درسطح کشور متغیرست. بنابراین اگرشرکتی میخواهد استاندارد پیاده سازی اعتبار سنجی رابرای محصولات تولیدی و باخدمات خودانجام دهد بایدتوصیه میشود ابتدا مستندات استاندارد ایزو مورد نظر خودرا اجرا کند سپس الزامات استاندارد سازی ممیزی داخلی شرکت رامورد واسنجی قرار دهد جهت ممیزی پس ازآنکه ایرادات گرفته شده توسط سر ممیزی شرکت صادر کننده موظفست به شرکت شما اجازه فعالیت دهد.
  استاندارد گواهی HSE درمورد سیستم مدیریت سلامتی سطح جهان فعالیت میکند. کسانیکه درون شرکتهای پیمانکاری فعالیت میکنندباید ایزو مورد نظر رااز شرکت صادر کننده اخذ کرده باشند. استاندارد HSE بعنوان بهداشت شغلیست و وجودآن جهت تمامی مراکز امری حیاتی و واجب محسوب میشود. جهت بدست آوردن این استاندارد بهترست ملزومات ایزو 9001نیزدر راستای استانداردسازی صورت گیرد. مزایای داشتن ایزو HSE یصورت زیرست: کاهش حوادث ناگوار محیطهای کاری ، افزایش میزان ارائه خدمات ، کاهش ضایعات محیطی ، کاهش آلودگیهای محثط زیستی درکشور ، حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده ، مدیریت درست و بجای پسماندهای شهری
 • استانداردهای ایزو

   استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  گواهینامه ایزو شامل دو سری گواهینامه ایزو عمومی و تخحصصی میشودکه ازانواع گواهی نامه عمومی میتوان ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست ودر نهایت IMS سیستم مدیریت یکپارچه رانام برد. البته یکسری انواع دیگر ایزو نیزجهت تمامی مشاغل سودمند هستند مانند سیستمهای مدیریتی مشتری مداری همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وهمچنین ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ، اینهااز انواع ایزو هستندکه بجهت تمامی مشاغل و حوزه های مختلف کاری کاربرد دارد. درذیل بیشتر بدین انواع ایزو میپردازیم.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد میباشدکه الزامات تمامی استانداردها رادر خوددارد بهمین دلیل قبل ویا همزمان بااینکه هرنوع استاندارد طراحی و پیاده سازی گردد توصیه میشود گواهینامه ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی گردداین گواهینامه مدیریت کیفی کالاها و فرآیندها رادر نظر میگیردو کیفیت درهر کاررا مد نظر خودقرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت درابتدا باعنوان سیستم کنترل کیفیت وسپس سیستم تضمین کیفیت مطرح بود وسپس بعداز ویرایشهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید وتمروزه باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح و کاربردی میباشد.

  گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز انواع گواهینامه میباشدکه عمومیت داردو الزامات محیط زیست رابررسی میکندو سازمان راکمک میکندتا فرآیندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشدو محیط زیست راآلوده نکند. مثلا راه اندازی یک سیستم اتوماسیون وپایین آوردن مصرف کاغذ وکمک بدینکه محیط زیست راآلوده نکنیم. پیاده سازی 14001 نیزبااین تفاسیر بسیار حائز اهمیت میباشد.

  گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات لازم رابیان میکندتا اینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحت تری فعالیت کنند بابت اینکه سلامت آنها درخطر نیست ودر محیطی ایمن مشغول بکار هستند. مثلا تمام افراد بایستی 6ماه یکبار الزام شوندبه چکاپ ، سالی دو بار مانور حریق و زلزله انجام شودتا نیروهای تازه کار نیزآموزشهای لازم راببینند.
  گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 بهمراه یکدیگر معنا پیدا میکنندو مکمل یکدیگر هستندو ازتدوین دو استاندارد کنارهم HSE تدوین و طراحی میشودو همچنین ایزو 9001 نیزکه بهمراه تمامی استانداردها طراحی و پیاده سازی میشود بهمراه دو گواهینامه فوق بیشتر توصیه واخذ میگرددو هرسه استاندارد کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شده ومعنا میگیرندو تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه رامیدهندکه اصطلاحا IMS نام داردو زمانی یک سازمان سه استاندارد فوق رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند میگویند سازمان موفق بطراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.
  گواهینامه ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریت جلب رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ازسری استانداردهای مشتری مداری میباشدکه هدفش جلب رضایت مشتریان میباشدو ارائه راهکارهایی جهت سازمانهاکه رضایت مشتری راجلب نمایند واین کمک میکندکه سازمان مشتریان بیشتری راجلب نمایندو بنوعی برایش تبلیغ میباشد.

  گواهینامه ایزو 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان سازمان راکمک میکندکه بارفع نواقص منجربه شکایات مشتریان بدانها رسیدگی کرده و درحقیقت باآگاهی ازشکایت مشتریان دررفع آنها بکوشد. سازمانها اغلب ازشکایت مشتریان آگاه نیستندو اینرا بحساب رضایت میگذارند ودر مواقعی متوجه میشوندکه دیر میشودو ازآنها شکایتی میشوداین سیستم سازمان راکمک میکندتا درزمان مناسب شکایات مشتریان رابررسی کرده وبدانها رسیدگی کند.

  گواهینامه ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان راهکارهایی راارائه میدهدبه سازمان تابتوانند میزان رضایت سنجش مشتریان رابا ابزار مختلف بسنجند واین کمک میکندبه سازمان تابتواند رضایت مشتریان راجلب کندو بداند مشتریان چه میخواهند و مشتریان بدانند نظرشان مهم هست و سازمان درون فرآیندهایش رضایت مشتری برایش مهم هست.

  گواهینامه ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درون صنایع غذایی جهت شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درحوزه صنایع غذایی درون فرآیندهایشان کار میکنند وقبلا HACCP دراین حوزه طراحی شده بوداما امروزه ایزو 22000 جای آنرا گرفته وضعفهای درون HACCP رابرطرف کرده قبلا صنایع غذایی بصورت دستی تهیه میشداما باپیشرفت علم وصنعتی شدن مواد غذایی ازلحاظ بهداشتی نیزاین سیستم بهتر بوده و تقاضای مواد غذایی اینچنینی بالاتر رفته زیراکه ازلحاظ بهداشتی بدلیل اینکه بصورت اتوماتیک وبدون دخالت دست انجام میگیرد بهداشتی تربوده و گرایش مردم بسوی اینگونه مواد غذایی بالا رفته است.

  گواهینامه ISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی درحقیقت یک مشخصه فنی هست و برپایه سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) پایه گذاری شده ودر حوزه صنایع خودروسازی کاربرد داردو مختص سازمانهای فعال درحوزه صنعت خودرو سازی میباشد. توصیه میگرددبه سازمانها یطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فوق سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی گردد.

  گواهینامه ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درون صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت داشته و صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشند. سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق بایستی همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهینامه ISO/IEC27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مطرح هست وجهت سازمانهایی کاربرد داردکه بهرصورت باانواع داده ها و اطلاعات سری سروکار دارندو سازمان متقاضی راکمک میکندتا زمان مورد نیاز اطلاعات لازم سازمان راجفظ کرده وسپس درزمان مورد نیاز دراختیار پرسنلین مربوطه قرار دهد. الزامات مورد نیاز 27001 درون سیستم مدیریت کیفیت تعریف گردیده وتوصیه میگردد سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.
  گواهینامه ISO/IEC17025 باعنوان سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون جهت شرکتهایی کاربردی میباشدکه درراستای اینکه کیفیتشان رابه اثبات برسانند نیاز دارندبه آزمایش. چنانچه خودسازمان امکانات آزمایشگاه داشته باشد میتواند خودش بطور مستقل آزمایش راانجام دهد البته درخصوص مراجع غیر IAF وامادر خصوص مراجع IAF بنابر صلاحدید مرجع صادر کننده توسط آزمایشگاه CB مربوطه وباحضور مشاور و کارشناس مربوطه.

  گواهینامه ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارندو الزامات مربوطه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رادر خوددارد. سیستم مدیریتی فوق الزامات مشترکی داردبا سیستم مدیریت کیفیت و الزامات تعریف شده سیستم فوق درون سیستام مدیریت کیفیت تعریف گردیده است.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و چندین ساله باحضور مشاورین باتجربه اطلاعات لازم درخصوص انواع گواهینامه ایزو رابصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان عزیز قرار میدهد.
 • اعتبار سنجی ایزو

   اعتبار سنجی ایزو

   اعتبار سنجی ایزو

  اعتبارسنجی ایزو اعتبار گواهی نامه ایزو، بابت مشتریان دغدغه و سوال مهمیست، صرف داشتن گواهینامه ایزو ،نمیتوان ادعای قوی خصوصا داشتن گواهینامه ایزو،داشت. همانطور میدانید امروزه راههای بسیاری ودانش فراوانی درون بستر جامعه وجود دارد و کاربران میتوانند خیلی آسان گواهینامه ایزو ویادیگر مدارک و گواهینامه سازمان دسترسی پیدا کنند وازآنجاییکه ایزو و گواهی نامه ISO ،در جامعه ما الزام نمیباشد بنابراین متقاضیان، مشتریان و کارفرمایان، دقت لازم بجهت سنجش اعتبار مدرک ایزو یک شرکت ندارند. بسیارسازمان‌های متقاضی گواهینامه ایزو ،خودشان بدنبال دریافت مدرک ایزو معتبر، هستند و میخواهند بدانند بابت اطلاع یافتن اصالت گواهینامه ایزو ،چکار انجام دهند وچگونه مرجع و مرکزی انتخاب کنند.

  اعتبار سنجی ایزو متقاضیان گواهی ایزو دقت داشته باشند بابت دریافت صحت وقانونی بودن گواهی نامه ایزو ،ابتدا بدانندکدام CB ، مرجع صدور گواهینامه ایزو ،مدرک ایزو ،شمارا صادرکرده. سپس بدانند CB ،تحت اعتبار کدام AB مرجع اعتباردهی  CB،فعالیت دارد. پس ازدانستن CB و AB صادرکننده مدرک ایزو و سایت IAF.nu ، انجمن اعتباردهندگان بین المللی،مراجعه کنند و اصالت AB وبعد صحت CB را داخل سایت IAF ،مشاهده میکنند. ظاهر گواهینامه ایزو ،هم میتوان متوجه موضوع شد. مرحله اول گواهینامه ایزو ،یک آدرس سایت رجیستر کننده گواهینامه وقابلیت رهگیری، متقاضیان وجود داشته باشد. یعنی درون مدرک ایزو ،قید شودکدام سایت و مرجع اعتبار گواهینامه ایزو ،شما تایید میگردد. نشان CB مرجع معتبر صادرکننده، گواهی نامه ایزو ،و لوگوی AB مراجع اعتباردهنده CB، و نشان انجمن IAF برروی گواهینامه، قید شود. البته درج نشانها الزام نمیباشد ولی میتواند کمک کننده بسیارخوبی باشد. پس چندین مرحله و چندآیتم مختلف و متفاوت جهت بررسی و اعتبارسنجی مدرک ایزو ،دریافتی شما وجود دارد و میتواند اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو ،دریافتی خود مطمئن شوند وهم سودجویان گواهینامه ایزو تقلبی ، بانام و برند و  ایزو ناکام میمانند.

  اعتبارسنجی ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو پیدا کنندم. شرایط صدورگواهینامه ایزو و شرایط اخذ ایزو، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خودبرسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانید اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده کارایی نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند. فقط مراحل اخذ ایزو، شرایط دریافت مدرک ایزو ، هزینه گرفتن گواهی نامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو، توجه خاص و ویژه ای دارند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خود ارائه دهند.

  اعتبارسنجی ایزو و استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن، قابل اعتماد وباکیفیت خوب و مطلوب. چنین استانداردهایی شركتهارا كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها، باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات درون بازارهای مختلف، شرکت ها بخاطر ورود بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده درسطح بین المللی باشند. گواهی نامه ایزو ازاقدام وتا دریافت قطعا مورد سوال شرکتهای متقاضی هست لذا آگاهی کافی درباره ایزو ندارند و نمیدانند چگونه تصمیمی بگیرند و گواهی نامه ایزو دریافت کنند و بهمین دلیل نیازمند مشاوره هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران در ابتدا با دیدگاهی درراستای آگاه سازی جامعه، مشتریان، مردم، کارفرمایان و کلیه ذینفعان مجموعه بجهت راهنمایی دریافت گواهینامه ایزو معتبر و اصلی ،و سپس دریافت گواهی نامه ایزو معتبر ،در کوتاه ترین زمان و حداقل هزینه به متقاضیان اخذ ایزو خدمت رسانی مینماید.
 • بندهای استاندارد ایزو 9001

    بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001 درسطح دنیا درمورد کیفیت تمامی محصولات و خدمات درگیر بودست واین مجوز ازتمامی شرکهای مربوطه میخواهددر زمینه های کاری خودشان کیفیت رابدرستی رعایت کنندتا مشتریان ازبابت خریدهای خودراضی بوده باشند. استاندارد ایزو مورد نظربرای سالهای میلادی بندهای منحصربفرد خاص خودرا دارا میباشد تمامی ارگانهای مربوطه بایدبراساس سال جاری بندها ایزو مورد نظررا دریافت کرده و براساس خواسته هایش درسطح کشور فعالیت کنند.

  بندهای ایزو 9001 ازالگوی (چارچوب) ضمیمه SL استفاده میکندکه یک الزام کلیه استانداردهای جدید و تجدید نظر شده درون سیستم مدیریت رادر کل کشورهای جهان دربر میگیرداین ساختار سطح بالا (یعنی اعداد بند اصلی و) رافراهم میکند. عناوینی که ثابت هستند و قابل تغییر نیستند متن اصلی متداول اصطلاحات و تعاریف اصلی. زیر بندهای خاص مربوطه نظم و انضباط ممکنست اضافه شودبه همین ترتیب ، درآنجا الزامات متداول درتمام سیستمهای مدیریت هست استانداردها ، بعنوان مثال الزام بجهت ایجاد و اجرای ،حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت باعث شده تاانواع سیستمها مدام مورد ویرایش قرار بگیرد و جهت رفع اشکالات احتمالی . براحتی میتوان مدیریت کیفیت محصولات رانیز بیان نمود.

  بندهای گواهینامه ایزو 9001 سیستمی ازفرآیندهای پیوند دهنده رافراهم میکنداین یک ابزار مؤثر ازساز و کارهابرای مدیریت کیفیت درهر نوع سازمانست. واین تنهااز نظر آنچه بایداتفاق بیفتد تجویز میشود، واین روش رابه سازمان واگذار میکندتا تصمیم بگیرد یاخود روشی راابداع کند و بمراجعه کنندگان خاص خودابلاغ نماید.

  بندهای گواهی ایزو 9001 درابتدا بعنوان یک استاندارد پایه بابت اطمینان کیفیت طراحی شدست. درطول دهه گذشته ، کنترلها گسترش یافته اندکه شامل تکنیکهای مترقیتر اطمینان ازنیاز مشتری رابرآورده میکند. اینموارد عبارتنداز: رویکرد فرایند ، تفکر مبتنی برروی ریسک و الزامات انعطاف پذیر.همین امر موجب نزول دربرخی ازبخشهای مربوطه انطباق شدست و ازکنترلهای قابل اطمینانتر تجویز میشوند. استاندارد مورد نظر بعنوان یک برند درسطح کشورهای جهانی بودکه سعی دارد باروشهای روز دنیا میزان کیفیت خدمات رسانی هارا تسهیل دهدتا میزان رضایت مندی مشتریان افزایش پیدا کند.
  بندهای گواهی نامه استاندارد 9001 همان طورکه گفته شد ملزومات لازم بابت بوجود اوردن کیفیت رابیان میکندتا سازمانهای مربوطه باتوجه کردن بدان مطالب فعالیتهای خودرا انجام دهند مدیرانیکه دراین نهادها براساس استاندارد 9001 میخواهند فعالیت کنند بایدبخوبی درک خوبی ازمحیط شرکت داشته و ازقدرت سازمان دهی خوبی نیزبرخوردار بوده باشندتا بتوانند رویکردهای اساسی رادر زمینه استاندارد مورد نظردر سطح سازمان خودپیاده سازی کنند. مدیران بایددر جامعه حضور داشته و بخوبی نیازهای انهارا شناخته و درجهت برطرف نمودن این نیازها فعالیت کنند مدیرانیکه دراین راستا بکار گرفته میشوند بایداز میزان تحصیلات کارشناسی برخوردار بوده و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار باشندکه اینموارد ازطریق بیمه و مدارک مشخص میشود. مدیران کارامد خط مشی سازمان رانیز دراولین فرصت مشخص میکند و ازپرسنل خودمیخواهدکه باروشهای روز دنیا درزمینه نیازهای مشتریان و مراجعه کنندگان خودتلاش کنندتا بتوانند میزان رضایت مشتریان خودرا درداخل کشور افزایش دهند شرکتهایی نیزدراین راستا هستندکه درزمینه تجهیزات مشغول بکار میباشنداین ارگانها نیزبایددر تولیدات محصولات خودقوانین مربوطه رارعایت کرده و اصول درست تولید تجهیزات رادر تولیدات خوداعمال کنندتا مصرف کننده ازخرید خوددر جهت رفاه و اسایش زندگی خوداستفاده کند.

  ایزو مورد نظر نیزاز تغییر یافته های بندهای اولیه گواهینامه ایزو 9001 درسطح جهان بودست و این بند هانیز دچار تغییراتی قرار میگیرندتا نیازهای مشتریان برطرف شده و مصرف کننده ازخرید خودبنحو احسن استفاده کند مدیرانکه درارگانهای تولیدی درگیر میباشند معمولا ازشرایط جامعه بهتراز یک فرد عادی آگاهی دارند.

 • موسسه اعتبار دهی فرانسه COFRAC

   

  موسسه اعتبار دهی فرانسه COFRAC

 • hse-ms

 • ISO

  ISO

  ایزو و سازمان ISO و انواع مدرک استاندارد آیزو انقدر تنوع و گستردگی داردکه درهرزمینه فعالیتی شرکتها وسازمانها استاندارد هامتفاوتی راتدوین کرده اند، بیشترین سوالیکه معمولا ازهر کارشناسی توسط متقاضیان آیزو پرسیده میشود اینستکه کدام گواهی IZO راما باید دریافت کنیم و دراین مقاله استاندارد IZO مهمترین آیزو هارا معرفی میکنیم تاحداقل با استاندارد ایزو هاکه عمومی هستند و شامل تمامی زمینه فعالیتها میشودرا بشناسید و اطلاعات مفیدی دراینمورد دریافت کنید، دراینجا ابتدا معرفی مختصری IZO انجام میدهیم سپس مسائل و مبحث انواع هسخ راباز میکنیم، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ISO یک سازمان جهانیست و داشتن استاندارد IZO نشان دهنده اینست مجموعه مورد نظر استاندارد هاتعیین شده توسط سازمان استاندارد  رااجرا و پیاده سازی کرده و سپس بابررسی توسط کارشناسان سازمان و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص جهت دریافت گواهینامه توانسته انرا دریافت کند.

  سازمان IZO منباب سهولت دسترسی افراد یا شرکتهابه این ارگان اقدام به تاسیس موسسه های صدور هسخ کردکه انرا CB مخفف موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته با توجه به تعداد بالای این موسسات درسطح جهان CB هاکه زیر نظر سازمان هسخ هستند برای نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید این سازمان راکه AB نام دارد فعالیت کنند، AB مخفف بمعنی موسسه اعتباردهی میباشدکه توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هادو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB هاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یاهمان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی و انجمن در هرکشور AB هارا تعیین کرده هست درایران AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام دارداز AB هامعتبر میتوان DAKKS موسسه اعتباردهی المان ، SAS موسسه اعتباردهی سوییس و غیره رانیز نام برد.

  ISO و اکنون مبحث اصلی مقاله مایعنی انواع استاندارد هسخ اکنون نام میبریم و توضیحاتی رانیز ارائه میکنیم، شناخت مختصر HDC,  مراجع صدور IZO راکه ارائه دادیم اکنون میتواند دردرک انواع الزامات گواهینامه HDC, بما کمک کند، دراینجا قادر نخواهیم بود تمام ISO  هارا معرفی کنیم زیرا تعداد انها بسیار زیاد ست، تمام استاندراد هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش هزاران موردميباشد توسط كارشناس سازمان استاندارد تدوين شده و باتوجه بتعداد زیاد استاندارد هسخ مادراینجا فقط میتوانیم مهمترین HDC, هارسیدگی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین هسخ و پرکاربردترین HDC, جهان برای تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، هسخ پرکاربرد بعدی البته بیشتربرای مشاغل نیز مشترک بوده ISO 45001 هست، IZO 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه یست وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد و مهم برای کارخانه ها و شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعد IZO 14001  هست، ISO14001 نیز استاندارد پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، HDC, 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ الودگی های زیست محیطی مسئله بسیار مهمیست و ازاینرو داشتن آنبرای مجوعه توسط مدیر  یک وظیفه کاریست برای خدمت به نسلهای اینده، البته شاید درمیانHDC,  هاواستاندارد هانام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 میباشدکه ازسال 2018 جای خود رابه45001 IZO داد، استاندارد بعدی ، ISO 22000 یک استاندارد مربوط بصنایع مواد غذاییست البته میتوان گفت مهمترین HDC , دربخش استاندارد هاتخصصی صنایع مواد غذایی نیزهست، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذاییست، ایزو10002 ازدیگر استانداردهای پرکاربرد درمجموعه ویا شرکتهایی ستکه بطور مستقیم بامشتری خود ارتباط دارند، سیستم مدیریت کیفیت و رسیدگی به شکایات مشتری رامورد برسی قرار میدهد، ISO10002 استاندارد میباشدکه 3استانداردهم خانواده دیگر نیزداردکه درکنار یکدیگر معنای بیشتری پیدا میکنند، آیزو10001 سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری، ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتری، ایزو10003 سیستم مدیریت کیفیت حل اختلاف مشتریان، خانواده آیزو10000 بیشتر درکناریکدیگر معنا پیدا میکنند البته درکنار آیزو9001 این اتفاق میافتد، استاندارد بعدی یک استاندارد برای مجموعه ها یا  شرکنتهاییستکه بانفت وگاز سرکار دارند ، ISO29001 سیستم مدیریت کیفیت، نفت و گاز پتروشیمی است وبسیاریHDC,  هادیگرکه نمیتوان همه انهارا باذکر جزیئات نام برد درضمن هنگامیکه سازمان یامجموعه سه استاندارد هسخ 45001 و ایزو140001 و ایزو9001 را یکجا باهم دریافت کند یک گواهی بشرکت داده میشودکه IMSنام دارد و سیستم مدیریت یکپارچه رادرآن شرکت نشان میدهد.

   

   

   ایزو ISOO

  گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو

   
   
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار و فعالیت های ثبت برند و موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن و انجام کلیه امور ازصفر تا صد اماده خدمت گذاری به شما بزرگواران است، جهت دریافت مشاوره ازکارشناسان سامان کاران میتواند درتمام ساعت شبانه روز و بصورت رایگان تماس بگیرید.
 • آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  با اعتباری که سازمانهای iso در سطوح مختلف جهان برای خود پیدا کرده است و درین راه توانمندیهای زیادی ازخودش نشان داده است و هر روزه تولیدات انبوهی مشاهده میکنیم که برای مشتریان خودشان سراسر جهان تقدیم میکنند چونکه یکی از اعداف کارخانه داران تامین نیازهای خریداران به نحو احسن است و تمام تلاش خودشان میکنند تا کیفیت و مرغوبیت محصولاتشان حفظ کنند و اینگونه مصرف کنندگانشان را متوجه اینکه ما بشما توجه خاصی داریم و هدف ما جلب رضایت خاطر شما است همه کوششمان میکنیم تا بتوانیم آنچه شما علاقه و دوست دارید بخوبی عرضه کنیم و دراختیار شما قرار بدهیم.علت اصلی که شرکتها توانستند موفق شوند محافظت از استانداردهایی که برای پیشرفتشان لازم بوده است میباشد. زیرا همین شیوه است که توانسته است بعد سالیان دراز هنوز بر استقامتشان بیفزایند و با گذر زمان بسمت جلو و مقصدی که میخواستند و امروزه پربارتر شده است حرکت کنند و کارهای فوق العاده ای نشان دهند. برند شدنشان و معروفیت چشمگیرشان قسمتهای دنیا باعث شده است مردم بسمت علامت کشش پیدا کنند و خواهان باشند گواهینامه ایزوبدست آورند و شرکتهایی با این زمینه شروع کنند و مانند سران موفق آنها همینگونه پیش قدم در ترقی باشند

   

  توصیه های لازم جهت اخذ ایزو

  اخذ ایزو بایستی با آگاهی کامل انجام شود و ابتدا با دید با چشم باز و آگاهی بیشتر اقدام کرد. تجربه های دیگران استفاده کرد تحقیقات انجام دهند تا بخوبی گام بردارند. سپس بعد علم پیدا کردن بسراغ مراجعی میروند که صادرکننده گواهی هستند. اینقسمت توجه لازمه میخواهد چون که هرسازمانی معتبر برای گواهی نیست و برخ یبریا کلاهبرداری اقدام باین کار میکنند. بایستی توجه قابل توجهی داشت برای منتخب کردن موسسه ای جهت گرفتن برند. وقتیکه سازمان انتخاب شد شروع برجوع کردن میکنند بتوانند اقدامات لازم انجام دهند. فرم هایی تکمیل و همراه پرونده سازمان خودشان تحویل میدهند. زمانیکه مورد بررسی قرار گرفت و تایید کردند. مسئولان ضوابط مشخص شده قبلی بآنها میدهند. سرمایه داران موظف هستند موبمو وظایف خواسته شده اعمال کنند و هرکاری لازم است انجام دهند تا بتوانند مدت کمی مدرک اخذ کنند و پیشرفتهای زیادی بدست آورند. وقتی شرایط مرتبطه انجام دادند و مسئولان قبول کردند براحتی مدرک داده میشود و آنها مکانی برای شغلشان انتخاب میکنند و فعالیتشان درین قسمت آغاز میکنند و با انگیزه ای کدارند حتما پیشرفت خواهند کرد.

   

  کلاسهای آموزشی جهت مدیران

  کارشناسان ابتدا برای اینکه توانایی و عملکرد مدیران سنجیده شود و محک گذارده شود جلساتی برایشان درزمان و مکان تعیین شده که بتوانند براحتی وارد کلاسها شوند میگذارند. سرمایه داران حتما میبایست حضور بعمل برسانند زیراکه مسلما باآگاهی هایی کبدست آورند بازهم نیاز به کسب کردن بیشترش هستند و باید درین کلاسها حاضر شوند تا علمشان نسبت بقبل افزایش یابد و بتوانند در مواقع مختلف برای شرکتشان تصمیمهای درست و بجایی بگیرند. پس واردشدنشان برای آنها منفعت زیادی دارد که انها خودشان راباید ملزم کنند درهرصورت بیایند و نکته هاییکه کارشناسان مربوطه بیان میکنند گوش فرادهند و آنها بکار ببرند. علاوه برای کارمندان منتخب شده توسط مدیران توسط کارشناسان کلاسهایی مجزا برگزار میشود. مدیران باید کارکنانش ملزم کنند که حتما برای پیشبرد شرکتش لازم است در هر ساعت مقرر شده به کلاسها بروند و تمامی نکات لازم که سخنران میگوید نکته برداری کنند و هرچه بهتر قسمت کاری خودشان اعمال کنند. بصورت منضبط حضور داشته باشند و گرنه درصورت عدم حاضر شدنشان از طرف مدیرش تنبیه کاری میشود ک موجب خسارت زدن بخودش میباشد. ممکن است ماموریت هایی از طرف سازمان بکارمندان سپرده شود که دراین باره هم اطلاعات لازم باید اکتساب کنند و از هرگونه سهل انگاری خودداری کنند چونکه موجب ضرر رساندن به خودشان میباشد.

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو برای ارتقای موسسه های موردنظر راهکارهایی جهت خوب عمل کردن شرکت وکارمندان وهمچنین سرمایه دارن پیشبینی میکنند و آنهادراختیار مدیران یا مدیران ارشد سازمان قرار میدهند تا بخاطر بهتر شدن تولیدات و عرضه های موسسه شان آنها اعمال کنند. اعمال نکردن روشهای منتخب شده بخسران کارخانه داران میشود زیراکه آنها از دانش کافی و تجربه لازم برخوردار نیستند که خودشان تنها تصمیم بگیرند. ابتدا لازم است که از دانش و مشورت دیگران کمک بگیرند تا تجربه های لازم بدست آورند و بعد خودشان مستقلا هرکاری که به صلاح موسسه شان بود بگیرند و آنها را در همه قسمت های سازمانشان کدوست دارند اجرا و پیاده کنند ونتایجش مشاهده خواهند کرد. پس راهکارها ابتدا برای کمک کردن و یاد گرفتن سرمایه داران جهت پیشبرد اهدافشان و ساختن کارخانه برای تولید کردن و ارسال محصولاتشان به هرکجا که مشتری درخواست کنند میباشد

 • آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت بسیارمهم هست و شرکتها چون آگاهی کامل جهت ایزو و اخذ گواهینامه ایزو ندارند بنابراین درون فضای مجازی بخصوص گوگل بدنبال مراکز مشاوره بااین عنوان جستجو میکنند.

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت بایدکاملا اصولی و اساسی انجام شود. طبیعیست هرچه قوانین و ملزومات کامل و جامع اجرا و پیاده گردد جامعه روزبه روز هدفمندتر پیش میرود و یک توسعه پایدار و همیشگی درسطح جامعه پیاده خواهد شد. ولی اگر قواعد و قوانین بصورت اصولی اجرا نشوند رفته رفته جامعه، صنعت و تولیداتش روبه زوال و نابودی میرود و ناگهان اکثر سازمانها و ارگانها دچار شکست درحرفه و صنعتشان میشوند. سازمان جهانی استاندارد سازی ویا International Organization for Standardzition متشکلست ازقانون گذاران کشورهای مختلف که درمحل ژنو سوئیس گردهم آمده اند تاجهت یکسان سازی و همسان سازی انواع قوانین دنیا برای تمام حرفه ها و مشاغل استانداردهایی راوضع کنند تایک سیستم مدیریتی مدون و اصولی رادر دنیا پیاده کنند. اولین قدم ازدریافت گواهینامه شناختن سازمان ISOو استانداردهایش میباشد.

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها بترتیب مراحل زیر میباشد:

  • برقراری ارتباط بامراکز مشاوره

  • برگزاری جلسات آموزشی

  • آشنایی و شناخت و انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  • شناخت سیستمهای مدیریتی و استقرار سیستمهای مدیریتی

  • آموزش ممیزی داخلی

   

  مراکز مشاوره اخذ ایزو

  مراکز و مراجع مشاوره اخذ ایزو بایستی اعتبار سنجی شوند

  برقراری ارتباط بامراکز و مراجع مشاوره

   ابتدا بابرقراری اولین ارتباط متقاضی بامرکز مشاوره چه ازطریق تلفن‌های مرکز یا زدن ایمیل و یاحتی حضور درخواست کننده درگروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران درمورد نوع استاندارد مورد نظر صحبت کرده و باشنیدن نیازها و فرآیندهای درحال اجرایش باهمراهی یکدیگر نوع گواهینامه راانتخاب میکنیم. استاندارد انتخاب شده رابا اهداف سازمان مشخص کرده و بامطالعه یکسری نسخه های ISOو بهره گیری ازتجارب و دانش مشاوران و کارشناسان اعتمادبه نفس بالاتری نسبت بتمام قواعد و انجام امور پیدا خواهیم کرد.

   

  جلسات آموزشی ایزو

  برگزاری جلسات آموزشی ایزو جهت مدیران کلیدی و پرسنل جهت بهره وری فرآیندها تاثیر زیادی دارد

  برگزاری جلسات آموزشی

  برگزاری جلسات آموزشی نیزبرای مدیران و مسئولان پروژه و هم پرسنل، کارکنان و شاغلان در سازمان ازمهمترین مراحل آموزش اخذ گواهی نامه ایزوهست و مراکز مشاوره و ثبت و صدور و اطلاع رسانی جلساتی راجهت آموزش مدیران کلیدی و مسئولان و حتی تمامی کارکنان برگزار میکند تابه آنها اطلاعات کافی بدهد.

   

  انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر جهت اخذ ISO الزامیست

  آشنایی و شناخت و انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  مهمترین مرحله جهت انجام اخذ گواهینامه انتخاب مرجع ثبت و صدور مناسب و مطمئن میباشد. باآموزش درست شرکتهای متقاضی بایستی مرجع درست و موثقی رابابت اخذ گواهی ایزو خود انتخاب کنند. انتخاب مرجع مناسب و درست قطعا کلیه قواعد و قوانین بدرستی انجام داد شده و نتیجه مطلوبی حاصل میگردد.

   

  استقرار سیستمهای مدیریتی

  استقرار سیستمهای مدیریتی و مستند سازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی دربهبود روند شرکت موثرست

  شناخت سیستمهای مدیریتی و استقرار سیستمهای مدیریتی

  استقرار سیستم مدیریت هرسازمانی باتوجه بنوع نیاز و تناسب و‌ ابعادش و تعداد پرسنل و کارکنانش اینکار راانجام میدهد. شناخت سیستمهای مدیریتی و نحوه استقرار و مستند سازی و پیاده سازی باحضور مشاورین مجرب باهمکاری و همراهی پرسنل بایدانجام گیرد.

   

   

  آموزش ممیزی داخلی

  آموزش ممیزی داخلی توسط کارشناسان ممیز ایزو صورت میگیرد

  آموزش ممیزی داخلی

  ممیزی داخلی راتوسط یک نیروی ماهر و کاربلد درمجموعه انجام میدهیم تامعایب و مشکلات رابررسی و برطرف کند و کلیه فرآیندها راجهت ممیزی اصلی آماده شوند. کارشناس ممیز مرجع صدور باهماهنگیهای قبلی وارد مجموعه میشود و پس از بررسی و معاینات و نداشتن مشکلی رأی بصدور گواهینامه رامیدهد. مدرک ISO باهماهنگی مشاوران مرکز بدست شما متقاضی محترم میرسد.

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو بایدبشکلی باشدکه مسئولان و نمایندگان هرسازمان، ارگانی بدانندکه مهمترین اصل گرفتن گواهی نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده است. مدرک ISO بااعتبار سه ساله صادر میگردد ولی بشرط مراقبتی ممیزی هرساله. اگر دراین مدت انجام قواعد و قوانین کمرنگ شده و قوانین بدرستی و طبق استاندارد انجام نشوند مدرک اعتبارش رااز دست خواهد داد. گرفتن گواهینامه ایزوشرایط خاص و پیچیده ای ندارد و همینکه سازمان دارای یک دفتر مرکزی باشد یادر حال فعالیت و انجام کار باشد میتواند درخواست گرفتن انواع استانداردها راداشته باشد. مسائلی همچون حجم سازمان و تعداد پرسنل و شاغلان دریافت گواهینامه مؤثر هستند. طبیعیست هرچه حجم سازمان بزرگتر باشد تعداد فرآیندهای درحال اجرایش نیز بزرگتر خواهد بود و طراحی، مستندسازی و پیاده سازی قوانین راحتتر دردل کار میشیند.

   

  مراجع صدور بین المللی ایزو

  مراجع صدور ملی و بین المللی گواهینامه ایزو بایستی درست و باآگاهی انتخاب شوند

   

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت بدست مراکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزو انجام میپذیرد. پس متقاضیان محترم حواسشان جمع باشد بخاطر حجم بالای کار و تخصصی بودن موضوع باتحقیق و بررسی مرکز مورد نظر راپیدا کنند. مرکز مشاوره معتبر قطعا بامراجع صدور معتبر کار میکند وقتی مرجع صدوری معتبر باشد اجرای قوانین بدرستی اتفاق می افتاد و این باعث ایجاد توسعه ای پایدار میگردد. مراجع ثبت و صدور گواهی HDC, دو نوع هستند. یک مراجع خصوصی یا همان ملی چون مدرک صادر شده ازطرفشان درداخل کشور ضمانت دارد و برای انجام کارهایی ازقبیل شرکت درمناقصات و ایجاد رضایت و اعتماد درمصرف کنندگان داخلی رادارد. دو، مراجع دولتی یا بین المللی و صدور مدرک ازطرف این مراجع بعلت اعتبار بسیار بالا حتی درخارج ازکشور هم مورد قبول واقع میشود و جهت بالا بردن سطح کیفیت و انجام تجارت و کسب شهرت و نام درخارج ازمرزها کاربرد دارد.

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت جهت دریافت ISO بابت متقاضیان اخذ ایزو بسیار مهمست

   

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتهابا گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران انجام پذیر خواهد بود. کلیه مشاوره ها و کارشناسی ها ازصفر تاصد کار بصورت رایگان خواهد بود. مهمترین ویژگی مدیریت و‌ کارکنان مجموعه این استکه درتمامی طول مسیر درکنار پروژه مشتریان میماند و بصورت 24 ساعته کار مشاوره و راهنمایی و آموزش راانجام میدهد. گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران سعی کرده بامراجع مختلفی کار کند تابتواند پاسخگوی نیاز اکثر مشتریان باشد. همچنین جهت امر مهم و شریف مشتری مداری مناسبترین قیمتها رابا کمترین زمان اخذ گواهینامه رادرنظر گرفته است.
 • اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان یکی ازدغدغه های مهم کسانی و یامجموعه هایی میباشدکه قصد اخذ مدرک استاندارد ایزو رادارند اماچون فعالیت بین المللی ندارند نیازی نمیبینند هزینه سنگین اخذ استانداردهای ایزو بین المللی رامتحمل شوند و بدنبال راهی میگردندکه بتوانند باکمترین هزینه مدرک استاندارد ایزو رادریافت کنند امادرهر صورت اعتبار مدرک ازملزومات بسیار مهم میباشد و هرمدیری یا مجموعه ای بسیار مهم میداندکه مدرک استاندارد ایزو دریافتی حتما معتبر باشد، البته بسیاری ازمدیران و یامجموعه هاکه قصد اخذ مدرک استاندارد ایزو ارزان رادارند، بعلت نداشتن اگاهی و اطلاعات کامل ازنوع مدرک ایزو و اعتبار ایزو دردام افراد سودجو و کلاهبردارانی گرفتار میشوندگه مدرک استاندارد ایزو نامعتبر رابا حیله بعنوان مدرک استاندارد ایزو معتبر ویا حتی بعنوان مدارکی باقابلیت استفاده بین المللی بفروش میرسانند، بسیاری ازاین افراد درکمین متقاضیان اخذاستاندارد ایزو هستند و برای اینکه دردام چنین افراد سودجو و کلاهبرداری گرفتار نشوید، باید اطلاعات خود درباره استاندارد ایزو و مراجع صدور استاندارد ایزو بالا ببرید، دراینجا ما اطلاعاتی کلی منباب جلوگیری ازسواستفاده کلاهرداران بشما میدهیم و استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو راهم تا حدودی دراین مقاله توضیح میدهیم.

   

   ارزان و فوری

  اخذ ایزو فوری بخاطره هزینه پایین و اعتبار نسبتا زیاد بهترین گزینه جهت اخذ استانداردهای ایزو تبلیغاتی میباشد

   

   

  اخذ ایزو ارزان چند اصل و نکته داردکه باید رعایت شود اول توضیحی کوچک و مختصر درباره استاندارد ایزو میدهیم سپس نکات قابل توجه و مهم رامنباب اخذ استاندارد ایزو ارزان اما کاملا معتبر رامیدهیم، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ISOایزو INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION سازمان جهانیست و مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابعهده دارد سازمان جهانی استاندارد بین الملل یاهمان سازمان استاندارد ایزو باتدوین و تعییین قوانین و استانداردهای خاص و با اجرا کردن و پیاده سازی انها و تایید کارشاناسان مربوط گواهینامه ای را تحت عنوان گواهینامه ی ایزو صادر میکند داشتن گواهی نامه ایزو نشان دهنده اینست شخص یا مجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد استاندارد ایزو رااجرا و پیاده سازی کرده و سپس با بررسی توسط کارشناسان سازمان ایزو و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص برای دریافت این گواهی توانسته گواهینامه ایزو رادریافت کند. سازمان ایزو جهت سهولت دسترسی مدیران یا شرکتها به سازمان ایزو و ارگانهای مرتبطت با استاندارد ایزو اقدام به تاسیس موسسه های صدور ایزوکرد که انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه به تعداد بالای موسسات صدور استاندارد ایزو درسطح جهان CB هایی زیرنظر سازمان ایزو هستند منباب نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتباردهی مورد تایید سازمان که AB نام دارد فعالیت کنند AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهی میباشد و البته توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB هاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی و البته انجمن IAFدرهر کشور AB هاراتعیین کرده هست و درایران این AB تحت نظر انجمن IAF  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام دارد. مراحل گرفتن استاندارد ایزو موسسات مشاوره استاندارد ایزو چنین میباشدکه هرمجموعه ابتدا براساس زمینه فعالیت و زمان و هزینه درنظر گرفته شده یک یاچند استاندارد ایزو راانتخاب میکند و سپس باتکمیل فرم اطلاعات شرکت و ارسال فرم تکمیل شده درخواست ایزو موسسه مشاوره ایزو مدرک گواهی نامه ایزو مربوط پس از 2 تا 3 روز کاری صادر گردیده و بهمراه یک سی دی مستندات استاندارد ایزو دراختیار مجموعه قرار خواهد گرفت، البته روش ذکر شده یک روش منباب اخذ استاندارد ایزو مراجع خصوصی وبین المللی ست، پروسه اخذ ایزو ازمراجع عضو IAF پروسه بمراتب سختتریست، اخذ استاندارد ایزو مراجع عضو IAF حداقل 30 تا 40 روز کاری زمان میبرد و هزینه سنگینتری نیزبه نسبت مراجع خصوصی دارند.

   

   دریافت استاندارد ایزو

  اخذ ایزو ارزان بیشتر توسط موسسه مشاوره استاندارد ایزو انجام میگردد

   

   

  اخذ ایزو ارزان حتما و الزاما باید توسط مراکز مجاز و معتبر استاندار ایزو صورت گیردتا مدرکی معتبر رادریافت کنیم، مدرک استاندارد ایزو ازهر مرجعی صادر شود و باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت صادر کننده و سایت انجمن صادر کننده بطور مثال مدرک ایزو دریافتی مراجع صدور عضو انجمن IAF مدرک ایزو دریافتی باید درسایت مرجع صادر کننده ودر سایت انجمن IAF نیز قابل رهگیری و استعلام میباشد، اگر گواهینامه استاندارد ایزو غیر IAF نیزباشد درسایت مرجع صادر کننده و سایت انجمن IAFCB یاهمان انجمن خصوصی صدور استاندارد ایزو قابلیت رهگیری و اسستعلام دارد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران 

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه فراوان درزمینه اخذ انواع استاندارد های جهانی درکمترین زمان و ارزانترین قیمت بهمراه خدمات رایگان بسیار زیاد درخدمت شما سروران میباشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • اخذ ایزو فوری

   ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری

  درخواست ایزو فوری ویژه سازمانها باانواع مختلف زمینه فعالیتها و هرنوع حوزه کاری صادر میشود ایزوفوری درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه صادرمیشود ایزو فوری امروزه بعنوان تبلیغات مراجع صدور گواهینامه ایزو استفاده میشود. مجموعه های صادرکننده ایزو فوری بدلیل وجود تعداد بالای این مراجع و عدم نظارت برروی اینگونه گواهینامه ها ی ایزو بسهولت میتوان آنها را بدست آورد.

  ایزو فوری اصولا  شرکتهای تازه تاسیس وبدون رزومه درخواست دارند چون هیچگونه نظارتی روی اینگونه گواهینامه ایزو نمیشودو هرمرجعی برای خودش برندی ایجاد کرده و گواهینامه ایزو صادر میکنند ویک رقابت کاذب بین این مراجع وجوددارد و حتی شده درجهت ازبین بردن رقبای خود اقدام به دادن گواهینامه رایگان میکنند بطور مثال بادادن گواهینامه های ایزو 9001مدیریت کیفیت و ایزو 14001 مدیریت محیط زیست و ایزو 45001 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهینامه HSE-MS مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بطور رایگان صادر میکنند. مجموعه ها میبایست باچشم باز بدنبال مرکزی باشندتا گواهینامه ایزو معتبر و قابل اعتماد صادر کنند و مشاورین صادق باشند و نوع انواع گواهینامه ایزو ازقبیل معتبر و غیرمعتبر راکامل برای مشتریان خود توضیح دهند و اختیار انتخاب رابه مشتری واگذار کنند و نظرات و سود خودرابه مشتری تحمیل نکنند. گواهینامه ایزو فوری بدلیل عدم نیاز به ممیزی و پیاده سازی ارزان محاسبه میشود و شرکتها خوشحال ازاینکه براحتی کامل به گواهینامه ایزو خود دست پیدا کرده اند. اصولا مستندات دراین مراجع بصورت رایگان ارائه میشود پیشنهاد مابه شما دریافت گواهینامه معتبر IAF میباشد. مراجع IAF مرجع ثبت و صدور گواهینامه های معتبر و قابل پیگیری میباشندوبا مراجعه به سایت WWW.IAF.NU میتوانید استعلام اعتبار گواهینامه ایزو خودرا ببینند. بدلیل اینکه مراجع IAF درخارج ازکشور هستند درنتیجه باید قید ایزو فوری رابزنید وتمام گواهینامه ایزو صادرشده ممیزی و پیاده سازی واقعی دارند وهرساله میبایست تمدید شوند. شرکتهای دریافت کننده گواهینامه ایزو گاها ایزو فوری رادرجهت شرکت در مناقصات میخواهند یامیخواهند صادرات انجام دهند. این نکته راباید بدانید ویژه صادرات میبایست گواهینامه ایزو IAF و معتبر تهیه کنید اما مناقصات بستگی به کارفرما مناقصه گذار داردبین گواهینامه ایزو معتبر و گواهینامه ایزو غیرمعتبر یکی راانتخاب کند تمام این موارد رامیبایست بدانید. گواهینامه ایزو فوری ازنامش هم میتوان فهمیدکه سریع صادر میشود سپس گواهینامه ای که سریع صادر شود هیچگونه پشتیبانی نخواهد داشت وبقولی برگه ای چاپی بیش نیست و هیچگونه ارزشی ندارد. صدور گواهینامه ایزو میتواند بشما در پیروزی تجارت ، بهبود بهره وری ، بهبود شهرت سازمانی خود و متمایز شدن ازرقبا استفاده کنید درصورتیکه به دنبال بهبود فرآیندهای داخلی مشاغل خود هستیددراختیارتان قرار میدهیم.

  ایزو معتبر سیستم مدیریتی ازاسناد فرایندهای تجاری شما تشریح میکند و نشان میدهد چگونه استاندارد موردنیاز ویژه صدور گواهینامه خودرا رعایت میکنید. درگام اول استاندارد مناسب انتخاب کنید اولین قدم درفرایند صدور گواهینامه ایزو این استکه باید بدانید کدامیک ازاستانداردها بهترین گزینه درجهت سازمان شما خواهدبود وبه شمادر تحقق اهداف و آرزوهای خودتان کمک میکند.

  گام دوم انتخاب مرجعی درجهت تحقق اهداف شرکتتان است. گام سوم مقدار هزینه و زمانیکه برای دریافت گواهینامه ایزو خواهید داشت. گام چهارم درخواست پیاده سازی میباشد در صورت دریافت ایزو فوری دیگر این گام پیاده سازی انجام نمیشود. تمام جوانب رابسنجید سپس اقدام به دریافت گواهینامه ایزو خود کنید. گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باداشتن مشاورین مجرب درکنار شما خواهد بودتا بتوانید بهترین مرجع رابرای دریافت گواهینامه ایزو انتخاب کنید.

 • اخذ ایزو فوری

   ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری درخواست سازمانها میباشد باهر اندازه و فرایندی هرسازمانی باهر گستره و اندازه وبا هرنوع حوزه کاری متقاضی دریافت اخذ ایزو فوری هستند وبه همین دلیل بدنبال مراجعی میگردندکه گواهینامه ایزو فوری صادر کند درجهت همین نیت و دستیابی گواهینامه ایزو فوری درکمترین زمان بامرکز ما تماس بگیرید و گواهی نامه ایزو خودرا درکوتاه‌ترین زمان و بالاترین اعتبار دریافت کنید و همچنین باشناسایی مراجع تقلبی وآندسته مراکزکه گواهینامه تقلبی صادر می‌کنندبا خیال راحت برسیدبه گواهینامه خود.

  اخذ ایزو فوری امروز­به عنوان یک نوع تبلیغات بابت شرکتهایی شده که درحقیقت نام و نشانی ندارندو افراد شیاد و کلاهبرداری هستندکه میخواهندبا استفاده ازترفند صدور ایزو فوری کسب درآمد کنند و گاهاً گواهینامه ها رابا قیمت بالا وبه طمع فوری ارائه میکندبه سازمانها ومتوجه اینگونه گواهینامه ها نمیشوند زیراکه متاسفانه نهادی نیست بدین قضیه رسیدگی کند وبه همین دلیل آنهابه راحتی کار خودرا انجام میدهند بااستفاده ازترفند اینکه بجای یک گواهینامه چند گواهینامه رادر قالب یک مجموعه و یک پکیج الزامی ارائه میدهدبه سازمان­ها آنها­را تشویق می­کنند و بدانها پیشنهاد می‌دهندکه چند گواهینامه رابه عنوان یک مجموعه دریافت کنند مثلاًبه سازمان‌ها می‌گویندکه سیستم­های مشتری مداری یعنی ایزو ۹۰۰۱, ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴, ایزو ۱۰۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ تمام اینها ازپکیج مشتری مداری می­باشد و آنهارا ترغیب می‌کندکه این گواهینامه‌ها را­دریافت کنند و آنهارا با­توجه بدینکه تمامی این گواهینامه‌هارا دراسرع وقت دراختیار آنها قرار می­دهند بدانها گواهینامه راارائه می‌دهند درحالی­که سازمانهاهم نمیدانندکه این گواهینامه‌ها قلابی هستند پیشنهاد مابه سازمانها این­است درابتدا و قبل اخذ گواهینامه از­مراجع صادرکننده ابتدااز نحوه رجیستری و استعلام‌گواهینامه خود­آگاه شوند اغلب مدیران به­دنبال اخذ ایزو فوری هستنداز استقرار و پیاده سازی سیستم­های مدیریتی و آندسته مزایاکه پیاده سازی و استقرار برایشان دارد اطلاع کافی ندارند و ازاین آگاهی ندارندکه پیاده سازی درون سازمان بابت آنهاچه اهمیتی دارد و تنها مثلاًبه نیت اینکه میخواهند درون مناقصات حائز امتیاز شوند می­خواهندکه فوراًبه گواهینامه خوددست پیدا کنند قبلاً باتوجه بدینکه میزان آگاهی کم بود و تکنولوژی تااین حد پیشرفت نکرده بودو مشاورین تجربه کافی نداشتند. اخذ ایزو زمان بیشتری رامیبرد اما امروزه باتوجه تکنولوژی و آگاهی­های بیشتر اخذ ایزو کاهش چشمگیری پیدا کرده و سازمانها نسبت ب­قبل سریعتر می­توانندبه گواهینامه ایزو خوددست پیدا کنند.

  مراجع صادر کننده بهمراه گواهینامه ایزو مورد نظر مستندات رادر قالب یک پکیج میدهندبه سازمان‌ها و پیشنهاد مابه سازمان­ها اینست حتی اگرمجبورندکه سریعتربه گواهینامه برسند وبه همین دلیل ازامر پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریتی خودبایستی غافل شوند و تنها صرف گرفتن گواهینامه برایشان دردرجه اول اولویت قرار دارد باتوجه بدان پکیج مستندات درزمان مقتضی خودشان پیاده سازی راانجام دهندکه­این امر مستلزم این­است­که مدیران کلیدی سازمان خودشان آموزش ببینند و همچنین کارمندان خودرا آموزش بدهندکه این­نوع سیستم مدیریتی رادر درون سازمان خودشان پیاده سازی کنند واین گواهینامه رابرای سازمان خوددریافت کنند بعداز پیاده سازی نوبت بمرحله ممیزی می­رسد و اینکه ممیزی توسط افراد آموزش دیده انجام می­شود زماینکه مرحله پیاده‌سازی و ممیزی بسر رسید گواهینامه ایزو جهت سازمان صادر می­شود. مدت زمان پیاده سازی و اخذ ایزو زمان بسیاری را می‌طلبد واما توصیه می‌شودکه حتمااین پیاده سازی درزمان خودش انجام گیرد البته تمام این­گفته ها مستلزم این­است­که ما بخواهیم ازطریق مراکز داخلی و مراجع داخلی یعنی همان IAFگواهینامه خودرا دریافت کنیم ولی­در خصوص گواهینامه بین المللی هیچ چیز دست خودسازمان نیست و سازمان ملزم به ­پیاده سازی و ممیزی می­باشدتا بتواند ازطریق مراجع بین الملل گواهینامه خودرا بدست می‌آوردبه هرصورت پیشنهاد مابه سازمانها پیاده سازی سیستم مدیریتی موردنظرشان میباشد اگر میخواهید صادرات انجام دهید ویا درون مناقصات شرکت کرده و حائز امتیاز کافی شوید ویابه دنبال تقویت برند و افزایش فروش خودهستید بایستی بدانیدکه گواهینامه ایزو برای شما بسیار مهم بوده و سازمان شما بایداین نوع گواهینامه رابرای اهداف مدنظر خوددریافت کنند و ثمربخش بودن هرنوع سیستم مدیریتی و یاهمان ایزو ملزم­به پیاده سازی و ممیزی میباشد.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درتمامی مراحل ازمرحله مشاوره تامرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره این­مرکز بصورت رایگان باحضور مشاورین باتجربه تنهابا یک تماس هدف ماست.

 • اخذ ایزو فوری .

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری درخواست بسیاری ازاشخاص بخصوص مدیران سازمانهاکه میخواهند گواهی ایزو راباهر هدفی میخواهند دریافت کنند متقاضی اخذ ایزو فوری و دریافت سریع و فوری استاندارد اغلب ازمیان افرادی هستندکه یاوقت ندارند مثلا جهت مناقصه فورا نیازبه گواهی ایزو دارند یااینکه صرفا هدفشان داشتن گواهی نامه میباشد و دراین میان ازافراد و مراجع صادر کننده ایزو تقلبی و سودجو غافل هستند و همچنین اینکه پیاده سازی حداقلی استاندارد ایزو دریافتی مورد نظر چقدر مهم میباشد اهمیتی برایشان ندارد فقط میخواهندبه گواهی نامه ایزو برسند. اینگونه سازمانهای ناآگاه ممکنست دردام مراجع تقلبی صادر کننده استاندارد ایزو بیوفتند گواهینامه تقلبی صادر میکنند و چون نمیخواهند پیاده سازی کنند و هدفشان گاها انقدر بزرگ نیست و مبنای خودرا تنها گرفتن گواهینامه ایزو قرار میدهند و نحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو برایش مهم نیست و بدنبال اعتبار گواهینامه ایزو نمیباشد بخاطر تفاوت هزینه ناچیز مراکز معتبر صادر کننده استاندارد ایزو و مراکز تقلبی صدور ایزو گاها بعلت اطلاعات پایین درباره دلیل پایین بودن هزینه های مراکز نامعتبر صدور استاندارد ایزودردام موسسات پوشالی و نامعتبر گرفتار میشوند و تنها ازنام استاندارد ایزو کاغذ استاندارد ایزو رادریافت میکنند و دیگر خبری ازاستعلام درسایت و اموزش استاندارد ایزو درجلسه حضوری توسط کارشناسان مراکز معتبر استاندارد ایزو بصورت رایگان نمیباشد.

   

   ایزو ارزان

  اخذ فوری استاندارد ایزو همواره باید توسط موسسات معتبر انجام شود               

   

                    

  اخذ ایزو فوری درابتدا نیاز دارد هدفمان رامشخص کنیم، مثلا مشخص باشد گواهینامه ایزو رابرای صادرات میخواهند، جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، برندسازی ، بهره وری و سود آوری ویا حتی جلب مشتری میخواهند ویا هر هدف دیگر سپس مرجع مورد نظر انتخاب شود ومتناسب باآن مراحل اخذ استاندارد ایزو طی شود، مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح وبه اختصار CB مینامند واین CB تحت اعتبار AB مدیریت و اعتبار دهی میشود و دربالترین راس چهارچوب مورد نظر IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه مراکز و مراجع صدور گواهینامه اعتبار میدهد گواهی ایزو صادرشده ازمراجع زیرنظر انجمن IAFازلحاظ سطح اعتبار دارای بالترین سطح اعتبار و بین المللی هست و جهت صادرات تنهااین گواهینامه ایزو IAF مورد قبول و قابل پذیرش و دارای اعتبار جهانی میباشد. ایرانیها بنابر شرایط اقتصادی ،سیاسی و تحریم شروع بهمکاری مراجع غیر IAF یاهمان مراجع خصوصی صدور ایزو کرد، بیش از500 مرجع هستندکه گواهی ایزو غیر IAF صادر میکنند وبه تعدادشان هرروزه اضافه میشود و برندهای متفاوتی راپدید آورده اند حتا ممکنست یک مرجع خودش چندین برند ساختگی بسازد البته تمامشان دارای اعتبار و سطح اعتبار یکسان هستند و ازلحاظ شکل گواهینامه ها باهم متفاوتند و نوسان قیمتها میان برندهای مختلف اعلام شده تنها تفاوت نوع برند میباشد وگرنه تمام برندهای غیر IAF دارای سطح اعتبار یکسانند. مراجع IAF بدلیل سختگیری درروند پیاده سازی و ممیزی قطعا فوری امکان صدور ندارد و اخذ ایزو فوری دراین نوع گواهینامه بااین سطح اعتبار بین المللی امکان پذیر نیست. امادرخصوص غیر IAF پیاده سازی باتقاضا و خواست سازمان و ممیزی طی چند مرحله صوری انجام میشودو سازمان میتواند سریعابه گواهی نامه برسد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  اخذ فوری استاندارد ایزو  یکی ازمهمترین خواسته های مدیران شرکتها بخصوص جهت مناقصه میباشد

   

   

   اخذ فوری گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ ایزو فوری مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو کنند و بامراکز مشاوره زیادی برخورد میکنند و اینجا همانجاییست،که باید مواظب سواستفاده افراد سودجو و مراکز تقلبی صدور استاندارد ایزو بودگه دردام افراد کاتعبردار و سودجو قرار نگیریم، البته مراکز مشاوره معتبر زیادی هموجود دارند و دراینجا موضوع اعتبار و تجربه موسسه مشاوره و صدور استاندارد ایزو یست،که قصد همکاری باآنرا دارید زیرا معمولا مراکز و موسسات صدور استاندارد ایزو باید حداقل تا3سال یعنی تایم اعتبار برگه استاندارد ایزو قابلیت دسترسی و اقدام منباب تمدید راداشته باشند و اینمهم زمانی اتفاق میافتدکه باتوجه بتجربه و قدمت موسسه صدور بتوان ازماندگار بودن موسسه صدور استاندارد ایزو اطمینان حاصل کرد،

   

   اخذ ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران          

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه فراوان و همکاری باشرکتهای بزرگ منباب اخذ استاندارد ایزو و گواهینامه های بین الملی ایزو ISO , CE , IMS ، انواع مجوز طرح طبقه بندی مشاغل ، رتبه و گرید ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره ازصفر تا صد اخذ استانداردها راتوسط مجرب ترین کارشناسان انجام میدهد وپس از دریافت استاندارد ایزو باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص استاندارد ایزو چگونگی اخذ فوری ایزو رابصورت کاملا رایگان کسب نمایید.

 • اخذ فوری استاندارد ایزو

  اخذ فوری استاندارد ایزو

  اخذ فوری استاندارد ایزو

  اخذ فوری استاندارد ایزو درخواست بسیاری اشخاص میباشد. اغلب مدیران سازمانهاکه میخواهند ایزو دریافت کنند بنابر هرنیت و قصدی میخواهند جهت دریافت ایزو اقدام کنند متقاضی اخذ ابزو فوری و دریافت سریع و فوری ایزو هستند. متقاضیان اخذ ایزو فوری اغلب ازمیان افرادی هستندکه یاوقت ندارند مثلا جهت مناقصه فورا نیازبه گواهی ایزو دارند یااینکه صرفا هدفشان داشتن گواهی نامه میباشد و دراین میان ازافراد و مراجع صادر کننده تقلبی ایزو غافل هستند و همچنین ازاینکه پیاده سازی سیستم مدیریتی مورد نظر چقدر حائز اهمیت هست غافلندو فقط میخواهندبه گواهی نامه ایزو برسند. اینگونه سازمانهای ناآگاه ممکنست دردام مراجع تقلبی بیوفتندکه گواهینامه های قلابی صادر میکنند و چون نمیخواهند پیاده سازی کنند و هدفشان گاها انقدر بزرگ نیست و مبنای خودرا تنها گرفتن گواهینامه ایزو قرار میدهند و نحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو برایش مهم نیست و بدنبال اعتبار گواهینامه ایزو نمیباشد ناغافلانه دردام اینگونه افراد میوفتند.

  اخذ فوری گواهی ایزو درابتدا نیاز بدین داردکه هدفمان مشخص باشد مثلا مشخص باشد گواهینامه ایزو رابرای صادرات میخواهند، جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، برندسازی ، بهره وری و سود آوری ویا حتی جلب مشتری میخواهند ویا هر هدف دیگر سپس مرجع مورد نظر انتخاب شود. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح وبه اختصار CB مینامند واین CB تحت اعتبار AB مدیریت و اعتبار دهی میشود و دربالترین راس چهارچوب مورد نظر IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه گواهینامه ها اعتبار میدهد اینگونه گواهی ایزو بااین سطح اعتبار دارای بالترین سطح اعتبار و بین المللی هست و جهت صادرات تنهااین گواهینامه ایزو IAF مورد قبول و قابل پذیرش و دارای اعتبار هست. ایرانیها بنابر شرایط اقتصادی و سیاسی مثلا تحریم خودشان آمدند و یکسری مراجع ساختگی درست کردندکه CB و AB ساخته ایرانیها بود و درون ایران نیز صادر میشود بدین نوع گواهی ایزو غیر IAF گفته میشود. حدود 500 الی 600 مرجع هستندکه گواهی ایزو غیر IAF صادر میکنند وبه تعدادشان هرروزه اضافه میشود و برندهای متفاوتی راپدید آورده اند حتا ممکنست یک مرجع خودش چندین برند ساختگی بسازد البته تمامشان دارای اعتبار و سطح اعتبار یکسان هستند و از لحاظ شکل گواهینامه ها باهم متفاوتند و نوسان قیمتها میان برندهای مختلف فقط برمیگرددبه دندانگردی والا تمام برندهای غیر IAF دارای سطح اعتبار یکسانند. مراجع IAF بدلیل سختگیری درروند پیاده سازی و ممیزی قطعا فوری امکان صدور ندارد و اخذ فوری گواهینامه ایزو دراین نوع گواهینامه بااین سطح اعتبار بین المللی امکان پذیر نیست. اما درخصوص غیر IAF پیاده سازی باتقاضا و خواست سازمان و ممیزی طی چند مرحله صوری انجام میشودو سازمان میتواند سریعابه گواهی نامه برسد.

  اخذ فوری گواهینامه ایزو درخصوص انواع گواهینامه ها متقاضی دارد. مثلا انواع عمومی گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( ازتهیه و تدوین سه سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 گفته میشود یک سیستم یکپارچه رابرای سازمانش طراحی و پیاده سازی نموده است) ، گواهی HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، انواع سیستمهای مشتری مداری همچون: ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان . انواع تخصصی همچون: ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات و انواع استانداردهای دیگر

  اخذ فوری گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ فوری گواهینامه ایزو مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه مرکز مشاوره و اطلع رسانی سیستم کاران میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص شناخت تمامی مراجع IAF و غیر IAF و چگونگی دسترسی جهت اخذ فوری ایزو کسب نمایید.
 • اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

   کجا ایزو بگیریم

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذگواهی ، نیازمند مدارک خاصی جهت بررسی واجدین شرایط بودن ویا بجهت بررسی تعلق گرفتن مدرک ایزو ، بشرکت نیاز ندارد، و سازمان منباب زمینه فعالیت خود، میتوانند انواع استاندارد ایزو ، مرتبط مورد زمینه فعالیت خویش درخواست نمایند. فقط ملزمست بدانید استاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت متقاضی کدام استاندارد ایزو، میباشد. البته لازم بذکرست ، برخی استانداردهای ایزو ، مربوطه زمینه فعالیت خاص یک شرکت و یک شاخه خاص نمیباشد و بصورت عمومی تدوین شدند، شرکتها بافعالیت گوناگون و رشته فعالیتشان بتوانند استاندارد ایزو وگواهینامه ایزو بابت موسسه دریافت نمایند.

   اخذ گواهی ایزو ازشروع تا اخذ ایزو ، شرکتها مستلزم شرایط خاصی نیستند، تنها بایستی شرکتها بدانند چنانچه بخواهند جهت صادرات اقدام به اخذ گواهی نامه ایزوکنند نمیتوانند فورابه گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان بدست آورند. شرایط اخذ ایزو بااین وجود بستگی دارد به هدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو موردنظرش چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گزار ازاو درخواست نوع اصلی و IAF بین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیازبه گواهی ایزو مدنظرخود برسد و همچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات و رقابت و چشم و هم چشمی و مزیت دیگر سازمان میتواندگواهی ایزو دریافت کند حالا قطعا چنین سوالی پیش میاید دلیلش چیست؟ جهت توضیح بیشتر بایستی بتعریف نوع IAF و غیر IAF گواهی ایزو پرداخت.

  اخذ گواهی نامه ایزو ازشروع تازمان اخذ بابت شرکتها بسته داردبه هدف و نوع گواهی International Accreditation Forum IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن زمان طولانی و هزینه بالایی دارد. رفع عدم انطباقها نیزهزینه بالایی دارد چنانچه سازمانی بخواهد گواهی ایزو بجهت صادرات دریافت کند نیازمند داشتن نوع IAF گواهی نامه میباشدکه بتواند صادرات رابه کشورهای دیگر انجام دهد زیراالزامات بیان شده درون نهادبین المللی اعتبار دهندگان جهانی فاکتورهای جهانی درنظر میگیرد و منطبق باقوانین تمامی کشورها پرداخته شده اند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو رادر اصطلاح CB Certification Body مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بانام AB اعتبار میگیرد و تحت نظرش فعالیت میکند و نهایتا بدان Accreditation body AB تحت اعتبار یک مرجع بالادست بعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی اعتباردهی میشود. یکسری دیگر مراجع هستند توسط خود ایرانیها ساخته شده اند. یعنی CB و AB ساخته ایرانیها میباشد ومرجع بین المللی باعنوان IAF بدان نظارت نمیکند و اصطلاحا غیرIAF میگویند. مراجع غیرIAF ممیزی رابصورت صوری انجام میدهند و جهت پباده سازی اصراری ندارند و پیاده سازی تنها به درخواست سازمان بستگی دارد وممیز طی یکی یا دوجلسه گواهی ایزو اجازه صدور میدهد. شرکتها بسته داردبه هدف ونوع گواهی IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن بردن زمان، هزینه بالایی دارد.

  اخذ استاندارد ایزو ازشروع تااخذ، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خود برسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو ، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانند اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، شرایط اخذ ایزو ، بمتقاضیان صدورگواهینامه ایزو پیشنهادی دارد، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ایزو ، مشاور ایزو وغیره اطلاعات کافی و کامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خود جهت ، اخذ گواهینامه ایزو ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
 • اخذ گواهینامه ایزو فوری

  اخذ گوغاهینامه ایزو فوری

  اخذ گواهینامه ایزو فوری

  اخذ گواهینامه ایزو فوری و صدور گواهینامه معتبر میتواندیک ابزار مفیدبرای اضافه کردن اعتبار، بانشان دادن محصول یاخدمات خودرا مطابق باانتظارات مورد نظر سازمان ایزو جهت جلب مشتریان خودرابرای برخی صنایع، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یاقراردادیست. در ISO ، شرکتهای خواهان استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 رابرای محصولات و خدمات خودتوسعه میدهیم، اماشرکت متقاضی درون صدور گواهینامه آنهادخیل نیستند و صدور گواهینامه صادر نمیکنیم اینکار توسط نهادهای صدور گواهینامه خارجی انجام میشود، بنابراین یک شرکت یاسازمان نمیتواند توسط ISO مجاز باشد. بااین حال، کمیته ارزیابی استاندارد سازگاری ISO تعدادی ازانواع استانداردهای مربوطه فرآیند صدور گواهینامه راتولید کردست و توسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرند. دستورالعمل اقدامات اصلاحی درصورت سوء استفاده ازعلامت انطباقش توسط یک نهاد صدور مجوز صورت میگیرد.

  اخذ گواهینامه ایزو فوری وهنگام انتخاب مجوز ایزو ، بایدبه اینصورت عمل کرد: چندین نهاد صدور گواهینامه راارزیابی کنیم. بررسی کنیدآیا نهاد صدور گواهینامه ازموارد مرتبط استفاده میکند یاخیر. واسنجی کنیدآیا اعتبار استاندارد ایزو هست یاخیر. اعتباربخشی اجباری نیست و عدم اعتبار بخشی لزوماً بمعنای معتبر بودن نیست، بلکه تأیید مستقل ازصلاحیت ارائه میدهد.جهت یافتن یک نهاد صدور گواهینامه معتبر ، بانهاد ملی اعتبار سنجی درکشور خودتماس بگیرید ویا انجمن بین المللی اعتبار سنجی بازدید نمایید.

  اخذ گواهینامه ایزو فوری و اگراحساس میکنیدکه هرنوع استاندارد ISO ازجمله ISO 9001 یا ISO 14001 مورد سوءاستفاده سازمانها قرار گرفته ست، ISO ازشمااین امکانات راداده است. تابراحتی شکایت خودرا تسلیم سازمانهای دخیل دهید. مجمع بین المللی سازمان اعتباربخشی و اعتبار دهی (IAF) انجمن جهانی ارگان های اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی انطباق درزمینه های سیستمهای مدیریت، محصولات، خدمات ، پرسنل و سایر برنامه های مشابه جهت ارزیابی انطباقست. ILAC یک سازمان بین المللی بابت نهادهای معتبرست مطابق ایزوISO / IEC 17011 فعالیت میکند ودر اعتبارنامه نهادهای ارزیابی انطباق ازجمله آزمایشگاههای کالیبراسیون (با استفاده از نوع استاندارد ISO / IEC 17025 ) ، آزمایشگاههای آزمایش (با استفاده از ISO / IEC 17025 ) ، آزمایشگاههای آزمایش پزشکی ( با استفاده از ISO 15189 ) و دستگاههای بازرسی ( بااستفاده از ISO / IEC 17020 ) و ارائه دهندگان تست مهارتست.

  اخذ گواهینامه ایزو فوری واولین قدم درفرآیند صدور گواهینامه ISO، اینستکه شما بدانید کدامیک استانداردها بهترین گزینه بجهت سازمان شما خواهد بود وبه شما درتحقق اهداف و آرزوهای خودکمک میکند. جهت کمک بشما و شروع کار، چهار استاندارد اصلی جهت راحتی دوستان خلاصه کردیم. ایزو 9001 بربرآورده کردن نیازهای مشتری، افزایش رضایتمندی آنها و مستند کردن کیفیت مراحل سازمان شما متمرکزست. دریافت گواهینامه ISO 9001 مزایای زیادی دارد. 62 درصد ازمشاغل گزارش كرده اند نتیجه واجد شرایط كسب مشاغل بیشتر هستند، زیرا بسیاری مناقصه هابه عنوان مقدماتی واجد شرایط ایزو 9001 هستند. تقریباً سه چهارم مشاغل گفتندکه روند داخلی آنهابهبود یافتست  بنابراین سازمان متقاضی نیزبه یک سازمان کارآمد تبدیل خواهید شد.
  ایزو 27001 برامنیت سایبری تمرکز دارد. آمار  تکان دهنده ، 5 میلیون رکورد داده هرروز درسرتاسر جهان سرقت میشود. نقض داده کاوانست، نه فقط ازنظر مالی بلکه ازنظر اعتبار شمانیز گرانست. بدست آوردن ایزو 27001 نشان میدهدکه شما امنیت سایبری راجدی میگیرید و گامی درجهت انطباق با GDPR است. روند صدور گواهینامه همچنین بینش مستقل بروشهای فعلی خودو چگونگی بهبود شرایط میبخشد.
  ایزو 14001 استاندارد یستکه چارچوبی و معیارهایی بمنظور یک سیستم مدیریت زیست محیطی تعیین میکند. صدور گواهینامه میتواندبه سازمان شما کمک کندتا شیوههای زیست محیطی شمارا بهبود ببخشد، کارآمدتر شود و ضایعات راکاهش دهد  بشرکت رقبا کمک میکند و باعث بهبود شهرت شرکت میشود.

  ایزو 45001 استانداردی بابت سلامتی و ایمنیست. این امر بجهت کمک بجهت ارتقاء و محافظت ازسلامتی (از نظر جسمی و روحی) کارمندان شما وجود دارد. بهبود بهداشت و ایمنی شغلی میتواند منجربه افزایش رضایتمندی کارکنان، روزهای بیمار کمتر ازکار و نیروی کار کارآمدتر شود.

  ممکنست فکر کنید بیش ازیک گواهینامه وجود داردکه میتواندبه تجارت شما کمک کند. خوب، ایزوهایی نظیر 14001 و 9001 یا 27001 و 9001 شباهتهایی درون سیستم مدیریتی خوددارند، بدین معناکه براحتی میتوانید همزمان یا دو یاچند بار مجوز ایزو رادریافت کنید.

  گواهی ایزو فوری شرکتها راملزم میکندتا باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی اینگونه گواهینامه هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد. گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران بامشاورین باتجربه بصورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

 • از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم؟

   کجا ایزو بگیریم

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم؟

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم معمولا بعداز اینکه مدیران مجموعه میخواهند بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند درذهن انها نقش میبندد و پروسه دریافت استاندارد ایزو نیز برایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز اینکه از چه جایی ایزو بگیرم شرح میدهیم تا باجستجوی عبارت ازکجا ایزو بگیرم یا از چه جایی ایزو بگیرم بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول استاندارد ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organization بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن مجموعه هست و قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد الزامات استاندارد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، استاندارد ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBدرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه بحساب میایند، باین موسسات به اختصار ABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده وهرکشور AB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه بر موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ست، انجمن IAF درهرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF هستکه 15 عدد CB تحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم چند سوال مترادف باخودرا نیز بهمراه دارد، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه زمان تعریف شده درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی ایزو راتایید میکنند وابتدا میبایست قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

   اخذ ایزو

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم قطعا چه ایزویی را بگیرم درپی دارد؟ ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت میباشد ودراینجا بامعرفی مختصری ازانواع استاندارد ایزو این ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، درزمینه اخذ استاندارد ایزو میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین و تهیه کرده سپس بمراکز و مراجع صدور اساندارد ایزو و مشاوره ایزو ابلاغ کردو موسسه های زیربط ابلاغ کرده وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی و تایید رادر قالب گواهی استاندارد ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و بنوعی پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو هست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001ارائه شده است، و سیستم مدیریت کیفیت سازمان رامورد بررسی قرار میدهد باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم به ذکر است تمام استاندارد ایزو هافقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه به شرایط انرا ویرایش واصلاح میکند، دراینصورت سال ویرایش استاندارد موردنظر رادر ادامه نام ایزو قید میکند.

  از کجا استاندار ایزو بگیرم، میتواند سوالی مهم باشد و مادر گروه بین المللی سامان کاران تمام سوالات شما عزیزان دراین مورد راپاسخ میدهیم، گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی و با تجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استانداردهای بین المللی ایزو گواهی CEو IMSو HSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی کارشناسان سامان کاران کاملا رایگان است
 • از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم سوالی پرتکرار میباشدکه درگوگل بادفعات زیاد توسط مدیران مجموعه قصد اخذ گواهی ایزو دارند جستجو میشود، پروسه دریافت استاندارد ایزو نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز ازسوال از کجا ایزو بگیرم رابرایتان شرح میدهیم تا بتوانید بطور کامل جواب سوالات خودرا درباره استاندارد ایزو ویا گواهی ایزو بگیرید، اگرشناخت کافی ازنوع استاندارد ایزو ویا مراجع صدور ایزو و مراحل اخذ ایزو نداشته باشید احتمال اینکه دردام افراد سودجو گرفتار شوید بسیار زیادست پس ابتدا باید گواهی ایزو رابشناسیم و درمرحله بعد مراجع صدور ایزو رانیز بشناسیم تابا تشخیص اعتبار گواهی ایزو بتوانیم استاندارد ایزو ارزان رااز نظر اعتبار تشخیص دهیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام international standard organization بطور مخفف ISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هایی جهت بهبود مجموعه یا شرکت میباشدکه قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، سازمان ایزو بواسطه صدور استاندارد ایزو یکی ازمهمترین کارهایی راکه قصد پیشبرد انرا دارد یکسان سازی استاندرد درسطح جهان و حمایت ازحقوق مصرف کننده و تولیید کننده میباشد،. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه بنام  CB بانام کاملCERTIFICATTION BODY   بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم  CBهادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه نیزبحساب میایند، موسساتی بنام AB مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  بانام کامل  ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشدکه هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF  هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAFمنباب هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرد، بامراجعه بسایت  IAFمیتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن است،AB  کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

   

   ایزو 2

  از کجا ایزو بگیرم یعنی شناختن مراجع صدور استاندارد ایزو و اطمینان از اعتبار استاندارد و موسسه مشاور ایزو

   

   

  از کجا ایزو بگیرم بیشتربه مرجع صدور گواهی ایزو بستگی دارد دریافت گواهی ایزو مراجعIAF  پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب بازمانیکه داریم و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب و معتبر مرجع صدور استاندارد ایزوراانتخاب کرده و کارهای لازمه جعت اخذ ایزو رابه موسسه مشاوره ایزو بسپاریم.

   

   2

  از کجا ایزو بگیرم اولین سوالیست که درذهن هرمتقاضی استاندارد ایزویی شکل میگیرد

   

   

  از کجا ایزو بگیرم راکه پاسخ دهیم نوع استاندارد ایزو موردنیاز خودرا نیزباید انتخاب کنیم ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت میباسد دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزو و شناختی کلی ازانواع گواهی ایزو ابهام انتخاب نوع ایزو رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، درزمینه نوع استاندارد ایزو میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین وانهارا به موسسه های زیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه ایزو درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی پس ازبررسی تاییدیه خودرادر قالب گواهی معتبر بنام گواهی ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین استاندارد ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و تنها استاندارد ایزو راکه میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو ست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001ارائه شددر ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکر است تمام استاندارد های ایزو فقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند.

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه مشاوره و ثبت ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران  باکارشناسانی باتجربه همواره معتبرترین گواهی نامه های بین المللی درزمینه های متفاوت ISO , CE ، IMS , HSE-MS وغیره راثبت و صادر کرده. همواره ارائه مشاوره تلفنی توسط کارشناسان مجموعه بزرگ سامان کاران رایگان میباشد.
 • از کجا ایزو بگیریم؟

   از کجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم؟

  از کجا ایزو بگیریم؟ ازسوالات مهم پیش آمده درخواست کنندگان گواهینامه ایزو باهر منظورکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند میباشد. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشود ودر نهایت ودر بالاترین راس IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان میباشدکه دارای بالاترین سطح اعتبار هستند. یک دسته مراجع نیزهستند غیر IAF هستند واین دسته AB و CB ساخته و پرداخته خودما ایرانیها هستند ودرون ایران صادر میشوندو مدیریت میگردند والبته بنابر قوانین داخلی مدیریت میشوندو جهت مصارف داخلی مثمر ثمر هستند. جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت وتمامی منظورهای دیگر گواهینامه ایزو مورد نیاز هست. درحوزه صادرات بایستی ازانواع IAF استفاده کردو گاها درزمینه مناقصات نیزچنانچه کارفرمای مناقصه گزار تشخیص دهد همچنین اینگونه گواهی ایزو مورد استفاده قرار میگیرد و مورد نیازست. انواع گواهینامه ایزو تماما ازطریق مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو صادر میگردد فرقی ندارد ازانواع عمومی (ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ایزو 45001 ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست وهمچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه) ویا اغلب عمومی مورد نیاز ( ایزو 10001 ، گواهینامه ایزو 10002 ، گواهینامه ایزو 10004 ) ویا ازنوع تخصصی ( ایزو 22000 ، ایزو 27001 ، ایزو 28001 ، ایزو 29001 ، ایزو 16949 ، ایزو 13485 ، ایزو 10015، ایزو 50001 ایزو 15189 ، ایزو 31000 ، ایزو 3834 ، ایزو 29990 ، ایزو 21500 ، ایزو 17021 ، ایزو 17025 و ایزو 10006 ) باشد.

  مراحل صدور گواهینامه ایزو شامل انتخاب مرجع ، پیاده سازی و ممیزی ودر آخر ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد. چگونگی اخذ گواهی نامه ایزو سوالی هست که سازمانها بعد انتخاب مرجع برایشان پیش میایدو دراینجا مختصرا بدانها میپردازیم. پیاده سازی ازمراحل مهم و اساسی بابت صدور انواع گواهی نامه ایزو میباشدکه درتیپ IAF سختگیرانه تر انجام میگیرد و بایستی انجام شودو مستندات و الزامات تبیین و نعریف شده پیاده سازی میشود. درزمینه غیر IAF پیاده سازی درحیطه انتخاب خودسازمان هست واینکه سازمان خودش انتخاب میکند پیاده سازی راانجام دهد ویا خیر. اغلب سازمانها و نهادها و شرکتها بدنبال اینگونه گواهی هستند زیراکه کارشان باهمان راه میوفتد وهمچنین بدلیل عدم آگاهی ازاهمیت و بهره وری پیاده سازی ازآن شانه خالی میکنند. باهر تفسیر بعد پیاده سازی مرحله ممیزی بمیان میایدکه توسط ممیز انجام میشود وشخص ممیز انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکند و سازمانها راراهنمایی و ملزم میکندبه رفع عدم انطباقها ودر زمینه IAF ممیزی سختگیرانه وطی چندین مرحله تامرحله رفع عدم انطباقها انجام میشودتا شخص ممیز اجازه صدور گواهی نامه ایزو رابدهد. درحوزه غیر IAF ممیزی صوری انجام میشودو طی یکی دو جلسه ممیزی گواهی نامه ایزو صادر میشود.

  از کجا ایزو بگیریم؟ ملزم شناخت مراجع صادر کننده و نحوه اخذ ایزو و روند دریافت گواهی نامه ایزو میباشدو همچنین مقصد و نیت دریافت گواهینامه ایزو واینکه باچه قصد و نیتی میخواهیم ایزو رادریافت کنیم.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برندو توسعه سازمانی سامان کاران در خدمت شما میباشد. ازکجا ایزو بگیرید واینکه باکدام سطح اعتبار ، راازما بخواهید.
 • ازکجا ISO بگیریم

  ازکجا ISO بگیریم

  ازکجا ISO بگیریم ابتدا نیازبه شناخت و علم اینکه چرا میخواهیم ایزو ISO بگیریم وداشتن ایزو کمکی بما میکند، اول چنین سوال ازخود رابپرسیم که چراباید ایزو ISO  بگیریم درجواب سوالاتی اینچنینی سوال مهمترین دلایل انرا برایتان بازگو میکنیم ازکجا ایزو ISO بگیریم بانشان دادن اینکه محصول یاخدمات شما انتظارات مشتریان شما را برآورده می کند وباصدور گواهی ایزو ISO سازمان ایزوISO  انرا تضمین میکند، صدور گواهینامه ایزو میتواند یک ابزار مفید جهت افزایش اعتبار باشد. البته درخارج ازکشور برای برخی ازصنایع، ودرایران برای برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو ISO  یک الزام قانونی یا قراردادیست. گواهی ایزو ISO  باتوجه بمیزان اعتبار مرجع صادر کننده ایزو اعتبارهای متفاوتی دارند ولی هیچگاه داشتن گواهی ایزو دریک سازمان اثبات نمی کند همیشه انرا اجرا کند ازاینرو هرساله بایدمجدد انمجوعه رابررسی کنند، سازمان ایزو اعلام کرده ،ما استانداردهای بین المللی مانند ایزو ISO 9001 و ایزوISO 14001  و ایزو ISO 45001 راتوسعه می دهیم و موارد و ویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور قرار میدهیم،امامادر صدور گواهینامه آنها دخیل نیستیم و صدور گواهینامه توسط مراجع سازمان ایزو صورت نمیگیرد وسازمان جهانی ایزو ISO مستقیما گواهی صادر نمیکند. صدور گواهی ایزو توسط نهادهای صدور گواهینامه درجهان صورت میگیرد، بنابراین شرکت یا سازمان تنها ازطریق موسسات ویا مراجع درکشور خود میتواند جهت صدور گواهی ایزو ISO اقدام کند، بااین حال، سازمان ایزو تعدادی استاندارد مربوط بفرآیند صدور گواهینامه را ایجاد کرده است و توسط نهادهای صدور گواهینامه ایزو مورد استفاده قرار می گیرد. دریافت گواهی ISO نشانگراینستکه ازنظر مرجع صدور گواهینامه ایزو مرجع صدور ایزو براساس تطبیق قوانین سازمان ایزو ISO  باشرایط شرکت متقاضی وتایید تحقیقات مبنی براینکه محصول ، خدمات ویا سیستم مورد نظر شرایط خاصی رابرآورده می کند.

   

   

   ISO بگیریم 2

  مراجع صادر کننده ایزو معتبر صادر کننده ایزو ارزان و فوری

   

   

  ازکجا ISO بگیرم قطعا دیگر جوابش گرفتن ایزو بطور مستقیم ازسازمان بین المللی استاندارد ISO نیست سازمان ایزو ISO درهمکاری با مراجعی راکه ایجاد کرده  ایزو ISO جهت اعتباربخشی و نظارت برانها نهادی معین شده است انجمنی جهانی بنام مجمع بین المللی اعتباربخشی IAF اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم مدیریت ،محصولات ،خدمات ،پرسنل وسایر بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات سازمان ایزو واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو ISO  توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصاری CB وبانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ISOست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو ISO  یکی ازاعضای CB هادرایران هستندیا بنوعی همان CB هستند، CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  ،ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده، هرکشور AB مجزا خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همان IAF هستند INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن مذکوربرای هرکشور AB هامخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه  ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها  AB تعریف شده انجمن IAF میباشدکه 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند،

   

   

   ISO بگیریم

  اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  ازکجا ایزو ISO بگیریم راکه حالا متوجه شدیم مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان وهزینه مورد نظری جهت گواهی ایزو درنظر گرفته میشودو مرجعی قصد دریافت ازانرا دارید دارد ،بطورمثال، دریافت گواهی ISO  ازمراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دومرکز ویا مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو ISO حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو ISO همانطورکه گفته شد استانداردرا تدوین وانهارابه موسسه زیربط اعلام میکند جهت نامگذاری قوانین هم،ازاعداد استفاده میکند، بطور مثال بدرخواست یکنفر گواهی ایزو ISO  صادر شده توسط سازمان ایزو ISO ، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه به شکل ایزو ISO 9001ارائه شدست ودرآن سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراتش راهم مشاهده کرد البته باید گفت تمام استاندارد ایزو ISO هافقط درصورت اجرا برروی مجموعه تاثیر خودرا میگذارند، ایزو ISO  9001 بیشترین ایزو ISO دریافتی درجهان است. هرساله سازمان ایزو ISO  تمام استانداردهای ارائه شده رابررسی میکند ودرصورت نقص درقوانین انرا ویرایش میکند

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باسابقه درخشان و کارشناسانی خبره و با تجربه سالهاست درجهت اخذ استاندارد ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی مانند HSE IMS CE ISO و غیره بهترین خدمات را به مشتریان و مدیران عزیز ارائه کرده و توانسته موفقیت های بزرگی رادراین زمینه کسب کند.
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا