baner low

ایزو9001

 • بندهای استاندارد ایزو 9001

    بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001 درسطح دنیا درمورد کیفیت تمامی محصولات و خدمات درگیر بودست واین مجوز ازتمامی شرکهای مربوطه میخواهددر زمینه های کاری خودشان کیفیت رابدرستی رعایت کنندتا مشتریان ازبابت خریدهای خودراضی بوده باشند. استاندارد ایزو مورد نظربرای سالهای میلادی بندهای منحصربفرد خاص خودرا دارا میباشد تمامی ارگانهای مربوطه بایدبراساس سال جاری بندها ایزو مورد نظررا دریافت کرده و براساس خواسته هایش درسطح کشور فعالیت کنند.

  بندهای ایزو 9001 ازالگوی (چارچوب) ضمیمه SL استفاده میکندکه یک الزام کلیه استانداردهای جدید و تجدید نظر شده درون سیستم مدیریت رادر کل کشورهای جهان دربر میگیرداین ساختار سطح بالا (یعنی اعداد بند اصلی و) رافراهم میکند. عناوینی که ثابت هستند و قابل تغییر نیستند متن اصلی متداول اصطلاحات و تعاریف اصلی. زیر بندهای خاص مربوطه نظم و انضباط ممکنست اضافه شودبه همین ترتیب ، درآنجا الزامات متداول درتمام سیستمهای مدیریت هست استانداردها ، بعنوان مثال الزام بجهت ایجاد و اجرای ،حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت باعث شده تاانواع سیستمها مدام مورد ویرایش قرار بگیرد و جهت رفع اشکالات احتمالی . براحتی میتوان مدیریت کیفیت محصولات رانیز بیان نمود.

  بندهای گواهینامه ایزو 9001 سیستمی ازفرآیندهای پیوند دهنده رافراهم میکنداین یک ابزار مؤثر ازساز و کارهابرای مدیریت کیفیت درهر نوع سازمانست. واین تنهااز نظر آنچه بایداتفاق بیفتد تجویز میشود، واین روش رابه سازمان واگذار میکندتا تصمیم بگیرد یاخود روشی راابداع کند و بمراجعه کنندگان خاص خودابلاغ نماید.

  بندهای گواهی ایزو 9001 درابتدا بعنوان یک استاندارد پایه بابت اطمینان کیفیت طراحی شدست. درطول دهه گذشته ، کنترلها گسترش یافته اندکه شامل تکنیکهای مترقیتر اطمینان ازنیاز مشتری رابرآورده میکند. اینموارد عبارتنداز: رویکرد فرایند ، تفکر مبتنی برروی ریسک و الزامات انعطاف پذیر.همین امر موجب نزول دربرخی ازبخشهای مربوطه انطباق شدست و ازکنترلهای قابل اطمینانتر تجویز میشوند. استاندارد مورد نظر بعنوان یک برند درسطح کشورهای جهانی بودکه سعی دارد باروشهای روز دنیا میزان کیفیت خدمات رسانی هارا تسهیل دهدتا میزان رضایت مندی مشتریان افزایش پیدا کند.
  بندهای گواهی نامه استاندارد 9001 همان طورکه گفته شد ملزومات لازم بابت بوجود اوردن کیفیت رابیان میکندتا سازمانهای مربوطه باتوجه کردن بدان مطالب فعالیتهای خودرا انجام دهند مدیرانیکه دراین نهادها براساس استاندارد 9001 میخواهند فعالیت کنند بایدبخوبی درک خوبی ازمحیط شرکت داشته و ازقدرت سازمان دهی خوبی نیزبرخوردار بوده باشندتا بتوانند رویکردهای اساسی رادر زمینه استاندارد مورد نظردر سطح سازمان خودپیاده سازی کنند. مدیران بایددر جامعه حضور داشته و بخوبی نیازهای انهارا شناخته و درجهت برطرف نمودن این نیازها فعالیت کنند مدیرانیکه دراین راستا بکار گرفته میشوند بایداز میزان تحصیلات کارشناسی برخوردار بوده و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار باشندکه اینموارد ازطریق بیمه و مدارک مشخص میشود. مدیران کارامد خط مشی سازمان رانیز دراولین فرصت مشخص میکند و ازپرسنل خودمیخواهدکه باروشهای روز دنیا درزمینه نیازهای مشتریان و مراجعه کنندگان خودتلاش کنندتا بتوانند میزان رضایت مشتریان خودرا درداخل کشور افزایش دهند شرکتهایی نیزدراین راستا هستندکه درزمینه تجهیزات مشغول بکار میباشنداین ارگانها نیزبایددر تولیدات محصولات خودقوانین مربوطه رارعایت کرده و اصول درست تولید تجهیزات رادر تولیدات خوداعمال کنندتا مصرف کننده ازخرید خوددر جهت رفاه و اسایش زندگی خوداستفاده کند.

  ایزو مورد نظر نیزاز تغییر یافته های بندهای اولیه گواهینامه ایزو 9001 درسطح جهان بودست و این بند هانیز دچار تغییراتی قرار میگیرندتا نیازهای مشتریان برطرف شده و مصرف کننده ازخرید خودبنحو احسن استفاده کند مدیرانکه درارگانهای تولیدی درگیر میباشند معمولا ازشرایط جامعه بهتراز یک فرد عادی آگاهی دارند.

 • انواع ایزو

   کجا ایزو بگیریم

  انواع ایزو

  انواع ایزو سازمان بین المللی استاندارد سازی یک سازمان مستقل و غیر دولتیست و اعضایش سازمانهای استاندارد 164 کشور عضو هستند. ایزو بزرگترین توسعه دهنده استانداردهای بین المللی داوطلبانه جهان مبیاشد و تجارت جهانی باارائه استانداردهای مشترک بین کشورها تسهیل میکند. بیش ازبیست هزار استاندارد تعیین شده ، همه چیزاز محصولات تولید شده و فناوری گرفته تا ایمنی مواد غذایی ،کشاورزی و مراقبتهای بهداشتی پوشش میدهد. شرایط صدور گواهینامه ایزو و شرایط اخذ ایزو بابت موسسات ، نیازمند شرایط خاصی بابت دریافت گواهینامه ایزو ، نمیباشد. چنانچه شرکتی دارای دفترمرکزی ویامشغول فعالیت، میتواندگواهینامه ایزو، اخذ کند. تعداد کارکنان، حجم سازمان، تعداد فرآیندهای اجرایی، نقش بسزایی درراستای پیاده سازی و اجرای ایزو، نهایتا اخذگواهینامه ایزو دارند. شرایط اخذگواهینامه ایزو شرکتها، میتوان تعداد نفرات شاغل، تعدادفرآیندهای درحال اجرا، حصول اطمینان مدیریت سازمان بجهت پیاده سازی ایزو ، دریافت گواهی ایزو، اشاره نمود.

  انواع ایزو استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن ، قابل اعتماد وبا کیفیت خوب ومطلوب. چنین استانداردهایی بشركتها كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها و زباله هاو باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات درون  بازارهای مختلف ، شرکت هابخاطر ورودبه بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده سطح بین المللی باشند.

  انواع ایزو و اقدام جهت اخذ ایزو و تارسیدن و دستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات متفاوتی میوفتد ویک سازمان گواهی ایزو دریافت کند و البته ممکنست مراجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودشان راداشته باشند تایک گواهی نامه ایزو بابت سازمانی صادر کند اما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتند از: انتخاب مرجع مورد نظر، اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوند ویا دارای اعتبار بین المللی بوده IAF نامیده میشود ویا غیرIAF هستند و دارای اعتبار داخلیIAF یک نهاد بین المللی میباشد و برروی AB نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یک سری CB تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد.

  انواع ایزو ایزو دارای گواهینامه های فراوانی بابت سازمانها و شرکتها دارد بهمین جهت بترتیب میتوان ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت،  پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد نامبرد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست مرحله اول ایزو 9001 دریافت کنند، ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی، سازمانهارا راهنمایی میکند وتا اینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان، باعث کاهش حوادث درون محیطهای کاری، رایجا مجموعه ویاسازمانیکه سه گواهینامه فوق راداشته باشد اصطلاحا مجموعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ویابه اختصار گواهی IMS میباشد. ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان، دستورالعملهایی بابت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات یک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود عملکرد ارائه میدهد ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 بجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی نشانگر اینست سازمان درراستای ایمنی مواد غذایی حرکت میکند، ایزو 29001سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سیستم های مدیریت کیفیت، ویژه بخش الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات میباشد، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات کمک میکند سازمانها داراییها و اطلاعات خودشان راایمن نگه دارند داخل گروه 27000  بیش ازدوازده استاندارد وجود دارد. ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهای صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بابت مراجع صادر کننده گواهینامه شناخت کافی دارند آماده اطلاع رسانی بشما متقاضیان ارجمند میباشد. مرکز سیستم کاران ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه تمامی اطلاعات درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما یاری میرساند.

 • ایزو 9001

   9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 به انواع مختلف جنبه های مدیریت کیفیت میپردازدو شامل انواع استاندارد شناخته شده ایزو درزمینه مدیریت کیفیت میباشد. انواع استاندارد, ابزاریست ویژه شرکت و سازمان جهت اطمینان حاصل کردن, درمورد محصولات و خدمات آنها بطور مداوم بانیازهای مشتری مطابقت داشته باشدو کیفیتش بطور مداوم بهبود یافته باشد, فراهم میکند.گواهینامه ایزو 9001 میتواند توسط انواع سازمان بزرگ وکوچک بدون درنظر گرفتن زمینه فعالیتش, مورد استفاده قرارگیرد. ایزو 9001 اطمینان حاصل میکند مشتریان محصول و محصولات باکیفیت و پایدار رادریافت میکنند این بنوبه خودمنافع بسیاری ویژه کسب و کاربه ارمغان میاورد. بااستفاده ایزو 9001 براساس تعدادی ازاصول مدیریت کیفیت شامل تمرکزبر مشتری مداری, بهبود مستمر طبقه بندی میشود.

  ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت, چه کسانی بایدبگیرند؟ ایزو 9001 پیش نیاز دریافت انواع ایزو مختلف دیگرمیباشد. دریافت ایزو 9001 القا میکند شرکت ویا سازمان موردنظر تمام نکات مدیریت کیفیت رالحاظ کردست واز نظر کیفی هیچگونه مشکلی ندارد. ایزو 9001 توسط کمیته فنی ISO/TC منتشرشدست. ایزو 9001 هرگاه درکنار ایزو 14001 و ایزو45001 دریافت شود میتوان گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیزدریافت کرد. بعبارتی دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دریافت شود میتوان گواهینامه گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS دریافت نمود.

  آیا هنوز ازورژن قدیمی ایزو 9001 استفاده میکنید؟ آیا شمادرحال انتقال واستفاده ورژن جدید ایزو 9001 هستید؟ ایزو 9001, آیا شمااز ایزو 9001 استفاده میکنید؟ ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ،راچه کسانی باید بگیرند؟ ایزو 9001 ویژه هرسازمان ،صرف نظرکردن ازاندازه ویا صنعت, اعمال میشود. تمام سازمان وشرکت ازاین 9001 استفاده میکنند, بزودی مجبوربه انتقال ورژن جدیدتر میشونداین شامل نه تنها سازمان درصورت استفاده ازورژن قبلی ایزو 9001 دارند بلکه هرسازمانی درجهت امرآموزش ویااینکه صدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنند بایستی ایزو 9001 نسخه جدید و بروز رسانی شده رادریافت کننداین دستورالعمل مربوطه انتقال ازنسخه قبلی ورژن جدید رامیتوان ازطریق انجمن بین المللی اعتبار بخشی IAF دانلود کرد.

   آدرس انجمن اعتباربخشی IAF https://www.iaf.nu/ میباشد. اعتبار انواع AB رااز سایت IAF استعلام گرفت. گواهینامه ایزو 9001 درصورت داشتن مهرIAF بدین منظورست یعنی مورد اعتبار هستند ودر غیر اینصورت توسط انواع مختلف CB مستقل داخل کشوری صادر شدست وقابل رجیستری نخواهند بود. اندازه گیری, تجزیه و تحلیل وبهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت QMS ازطریق فعالیتهایی مانند ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام میشود.اگر درمورد ایزو 9001 تحقیق میکنید, گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران تماس بگیرید. مطالعه یادداشتهای مربوطه بشما درجهت پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز کمک خواهد کرد. ایزو 9001 ورژن جدید تفاوتش بانسخه قبلی ایزو 9001 چیست؟ درباره ورژن جدید ایزو 9001 دستورالمعلها و چک لیستها و تجزیه و تحلیلها بروز شدست.

  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گواهینامه ایزو 9001 صادر میکند وبرای دریافت گواهینامه معتبر میبایست ازطریق CB معتبر و تحت اعتبار IAF اقدام کنیدبه دریافت گواهینامه ایزو 9001 و دیگر گواهی نامه استاندارد ایزو . درصورت دریافت ایزو ازطرف CBمورد اعتبار IAF لوگو IAF و لوگو CB , لوگو AB زده میشود درصورت داشتن تمام لوگوها گواهینامه اکردیت گفته میشود ودرغیر اینصورت نان اکردیت گفته میشود.

  گواهی نامه ایزو 9001 اغلب شرکت و مجموعه ها جهت شرکت در مناقصه میخواهند. درصورت نداشتن گواهینامه استاندارد ایزو 9001 شرکت یا سازمان نمیتواند این اطمینان رابه دیگر سازمان یا انواع شرکت بدهد تمام اصول مدیریت کیفیت QMS را رعایت کرده است.گواهینامه ایزو 9001 راازما بخواهید. بهمراه دریافت گواهینامه ایزو 9001 ازگروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران میتوانید تمام دایرکتیوها و چک لیستها و مستندات را بصورت رایگان دریافت کنید.
 • شرایط اخذ گواهی نامه ISO

   اخذ ایزو

  شرایط اخذ گواهی نامه ISO

  شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ISO بیشتربه مرجع صادر کننده استاندارد ایزو مربوط میشود، بطور کلی میتوان گفت استاندارد ایزو ISO گواهی مهمیست توسط سازمانی صادر میشود بنام سازمان استاندارد جهانی، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO ازانواع گواهینامه های بین المللی مخفف International Organization for Standardization و مخفف کلمه لاتین ISOمیباشد.

  شرایط اخذ استاندارد گواهینامه ایزو توسط کارشناسان سازمان جهانی استاندارد تعیین و تدوین شده و اجرای قوانین مربوطه سازمان استاندارد ایزو ISO رفته رفته ازواجبات مجموعه و شرکتها قرار گرفت، امروزه رعایت استانداردهای ایزو درحوزه تولید و عرضه انواع محصولات و خدمات آنقدر مهم و اساسی میباشدکه بسیاری ازروابط بین المللی راتحت تاثیر خود قرار داده و داشتن گواهی نامه استاندارد ایزو ISO جزو شرایط اولیه عرصه تجارت جهانی میباشدو تمامی شرکتهای صادرکننده بدلیل الزام سازمان بین المللی استاندارد بایستی جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه ISO رادریافت کنند،

   دریافت ایزو

  شرایط دربافت گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO  میتواند یکمجوعه و یاشرکت رادر مسیر پیشرفت و تکامل قرار دهد و گامها  و مراحل اخذ گواهینامه ISOاگربخواهیم خلاصه وار توضیح دهیم و کوتاه مراحل و شرایط اخذ استاندارد ایزو گواهی ISO رابگوییم. قدم اول انتخاب درست استاندارد ایزو میباشدکه درقدم اول سازمان بایستی مطمئن شودکه استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب باسازمان و زمینه فعالیتها و خدمات ارائه شده و یامحصولات سازمان یاشرکت باشد. لازم بذکر میباشد سیستم مدیریت کیفیت یعنی همان گواهس استاندارد ایزو 9001 ISO9001پایه و اساس استانداردهای سازمان استاندارد ایزو میباشد، اصول و الزامات استاندارد ایزو 9001  نقاط مشترک بسیاری باسایر استانداردهای بین المللی دارد ودر تمامی سازمانها باانواع فرآیندها و صادرات و خدمات کاربرد داشته و ازاهمیت بسیاری برخوردارست. بهمین جهت بتمامی سازمانهای متقاضی دریافت انواع گواهینامه ایزو توصیه میگرددکه قبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد و سیستم مدیریتی مورد نظرشان درابتدا استاندارد 9001 راطراحی و حداقل بصورت ابتدایی پیاده سازی نمایند و سپس بجهت سیستم مدیریتی متناسب بافعالیت و فرآیند سازمان اقدام کنند. گام دوم بررسی استاندارد ایزو میباشدکه متقاضیان محترم میتوانند بامراجعه به سایتهای سامان کاران متنها و مستندات تمامی استاندارد ایزو هارا و انواع استاندارد ایزو رارایگان مشاهده کنند و اطلاعات کافی رادر زمینه انواع استانداردهای ایزو دریافت کنند. گام سوم ارتباط بااهداف میباشد بجهت استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی یاهمان استاندارد ایزو بایستی اهداف سازمان بابت دریافت استاندارد موردنظر مشخص باشد و هدف توسعه استاندارد موردنظر و حمایت مدیریت ارشد درتمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو میباشد. گام بعدی برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو میباشد.درصورتیک سازمان متقاضی و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی نداشته باشند وشناختی درباره استاندارد ISO نداشته باشند میتوانند باتماس بامداکز مشاوره و اخذ استاندارد ایزو استاندارد ISO ویا مراجعه بسایت مراکز و یا موسسات دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو و مطالعه مطالب سایت اطلاعاتی جامع و کامل ازنحوه اخذ استاندارد ایزو ISO و مراجع صدور استاندارد ایزو بدست اورد،اگرازطریق موسسات و مراکز صدور استاندارد ایزو ISO منباب اخذ استاندارد ایزو ISO اقدام کنید و چنانچه قصد پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو راباهم داشته باشید، موسسه استاندارد ایزو جلسه توجیح استاندارد ایزو جهت توجیح کارکنان مجموعه متقاضی استاندارد درصورت تمایل مجموعه میتواند ازمشاوره استفاده نماید، مشاور میتواند درطی مراحل خدمات مشاوره ، استاندارد ایزو رانیز بنابه درخواست متقاضیان آموزش بدهد. دوره های آموزشی استاندارد ایزو مرتبط بااستاندارد درخواستی شما تعیین میگردد مانند دوره ایزو 9001 ، دوره ایزو 14001 ، دوره ایزو 45001 وغیره، . گام بعدی و آخرین گام دراخذ استاندارد ایزو ، نگهداری سیستم مدیریت میباشدکه نگهداری سیستم مدیریت سخت تراز اخذ گواهینامه ایزو میباشد متاسفانه بسیاری ازسازمانها ویا شرکتها بعداز اخذ استاندارد ایزو بدلایل متفاوت همچون عدم حمایت مدیریت و مناسب نبودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان درباره اجرای سیستم مدیریتی و همچنین تغییر کارکنان وبسیاری ازدلایل دیگراز اجرای الزامات استانداردهاسرباز میزنند و دربسیاری ازموارد بدلایل مختلف گواهینامه ایزو خودرا ازدست میدهند. درمرحله نگهداری و حفظ سیستم مدیریت بایستی بطور منظم دوره های آموزشی برگزار گرددتا کارکنان تاهمواره کارکنان مجموعه مواردمرتبط باالزامات استاندارد ایزو رایادوری کرده و اگاه باشند و همچنین باید بطور منظم باکارشناسان داخلی مجموعه ویا شرکت میزان اجرای تلامات استاندارد ایزو ISO رابررسی کرده و نکات لازم درمورد اجرای استاندارد ایزو ISO راگوشزد کرد

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بامشاوره تلفنی رایگان همواره اماده ارائه بهترین مشاوره درزمینه استاندارده ایزو ISO و مجوزهای بین المللی دیگرست
 • گواهینامه ایزو 9001

   گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001 پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد میباشد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست دروهله اول ایزو 9001 دریافت کنند واگر قصد طراحی و اجرا ندارند میبایست ایزو 9001 دریافت کنند بعداز چندسال و بازنگری روی ایزو سری 9000 یکسری تغییرات تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت منتشر شدو انواع ایزو 9001 و ایزو 9002 باهم ادغام شدندو تحت عنوان 9001 مطرح شدند یعنی ایزو 9002 دیگر قابلیت صدور پیدا نکردو فقط گواهینامه 9001 صادر شد وتابه امروز این روند ادامه داشته است و فقط ایزو 9001 قابلیت صدور گواهینامه دارد.

  ایزو 9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پایه محسوب میگرددو جهت اخذ سایر گواهینامه های ایزو ازقبیل 14001 و ایزو 45001 استفاده میگردد. بیشترین سوال سازمانها اینست گواهینامه ایزو مرتبط بازمینه فعالیت شرکتشان چه نوع ایزویی میباشد؟

  اولین سوال درالویتترین گواهینامه ایزو درخواستی آنها گواهینامه ایزو 9001 میباشد و ایزو 9001 یکی ازعمومی ترین ایزوها ویژه هرمجموعه ای باهرزمینه فعالیتی میباشد.

  اغلب شرکتها تابا واژه سیستم مدیریت کیفیت QMS روبرو میشوند دل نگران هستند بایدیک سیستم رابطور کامل پیاده سازی کنند اما CB مراجع مختلف IAF برای راحتی اینگونه شرکتها اقدام به صدور گواهینامه مختلف بدون پیاده سازی و ممیزی کرده انداین نکته راباید دانست مراجع صدور اینگونه گواهینامه ایزو مراجع مستقل و داخل کشوری میباشدو قابلیت استعلام فقط درسایتهای خود مرجع CB رادارند وویژه تبلیغات و شرکت دراکثر مناقصات و برندسازی شرکت میباشدوبرای داشتن امتیازهای بیشتر دریافت رتبه های بهتردر سازمان برنامه و بودجه میبایست گواهینامه ایزو 9001 از مراجع معتبرIAF دریافت نموداین مراجع بدلیل موقعیت آنهادر خارج ازکشور میبایست هزینه های بیشتری برای دریافت گواهینامه ایزو خود پرداخت کند و تمام هزینه های رفت و آمد و صدور و ثبت اینگونه گواهینامه ایزو زیاد میباشد.

  البتع هزینه های مشاوره و پیاده سازی و ممیزی هرساله آن نیز به مبالغ فوق اضافه میگردد.

  جهت اطلاع ازاطلاعات مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو باگروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران تماس حاصل نمایید. نکته مهم و قابل ذکر پیاده سازی درهر مجموعه متغییر میباشدوهر مجموعه ای متناسب با فعالیت خود درخواست پیاده سازی دارد.

  همیشه از مشاورین کمک بگیریدکه سابقه چندین ساله دراین زمینه داشته باشدوهرچه بهتر بتواند شمارا راهنمایی کند و اصولا مشاوره درزمینه گواهینامه ایزو بصورت رایگان میباشدوشما تنها هزینه ای که پرداخت میکنید بابت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد بهترین راهکار دراین زمینه اینستکه شمابه چه نوع گواهینامه نیاز دارید و گواهینامه ایزو رابابت چکاری میخواهید پس درابتدا هدف خودرااز دریافت گواهینامه ایزو مشخص کنید سپس مشخص کنید ازچه نوع مراجعی میخواهید ایزو دریافت کنیدوچقدر زمان دارید و چقدر هزینه میکنید تابا دریافت مشاوره در خصوص ایزو بتوانید بهترین مرجعی گه با خواسته های شما منطبق است راپیدا کنید سپس اقدام به دریافت ایزو کنید.

  گواهینامه ایزو 9001 ویژه درخواست کننده مدیریت کیفیت استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. اغلب شرکتها و سازمانها دنبال گواهینامه ایزو بصورت راحت و فوری و ارزان هستند. انواع گواهینامه ایزو رااز مابخواهید گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران درکنار شما خواهد بودو بهترین مراجع رابه شما معرفی خواهدکرد بدون هیچگونه نگرانی ازنداشتن گواهینامه ایزو ازما بخواهیدتا شمارا راهنمایی کنیم.

 • گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  اگراز تأمین کنندگان خودمیخواهیدکه یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) داشته باشندکه براساس ISO 9001  بنا شده باشد ، دلایل زیادی دارید، شاید بخواهید خطر محصولات ، فرآیندها و خدمات راکه منجربه نتایج ضعیف شده است کاهش دهید، یاشاید مشتریان شمااز شما بخواهندکه ازتأمین کنندگان معتبر استفاده کنید. دلیل درخواست گواهینامه QMS هردلیلکه باشد ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه یک تهیه کننده نسخه ای ازانواع گواهینامه معتبر رابرای شما ارسال میکند. اماوقتی گمان میکنیدکه گواهی نادرسته ، چکاری انجام میدهید؟

  تشخیص گواهینامه بااعتبار اصلی ممکنه شمارا غافلگیر کند، امانگرانی درباره گواهینامه های کاذب درتصویر استاندارد ISO 9001درج نشده. استاندارد بسادگی مجموعه ای از الزامات میباشدکه میتواندبرای ارائه QMS یک شرکت ارائه شودکه بدانها کمک میکندتا محصولات و خدماتی راکه نیاز مشتری رابرآورده میکند و رضایت مشتری رابهبود میبخشد، ارائه دهند. نحوه انجام اینکار توسط سازمان و چگونگی اخذ مجوز ، شامل نمیشود زیرا صدور گواهینامه QMS الزامی اجباری نیست.

  بنابراین ، چرایک شرکت میتواند یک گواهینامه راجعل کند؟ گفتنش دشوارست وهر سازمانیکه اینکار راانجام دهد احتمالاً دلایل مختلفی دارداین میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران هزینه های استخدام یک نهاد صدور گواهینامه بابت ممیزی آنهاهستنداین امر میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران آنچه درطول ممیزی صدور گواهینامه پیدا میکنند نگران باشند. حتی ممکنست این باشدکه آنهافقط بخواهند ادعای صدور گواهینامه راانجام دهند بدون اینکه هیچگونه آماده سازی و اجرای لازم راداشته باشندبه هردلیلی ، بدون داشتن گواهینامه معتبر ، شما نمیدانیدکه هیچ QMS ای که ممکن هست درآن داشته باشد ، دربرابر الزامات ISO 9001 تأیید شده است. جهت اطلاعات بیشتر درمورد آنچه حسابرسان صدور گواهینامه هنگام ممیزی ازشما سؤال میکنند ، بدین مقاله مراجعه کنیدبرای بررسی اینکه گواهی نادرست هست چکاری میتوانید انجام دهید؟ اولین چیزیکه بایدبه خاطر داشته باشیداین است یک سازمان نمیتواند QMS خودرا تأیید کنداین کار بایدتوسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر انجام شودبرای درک بهتر آنچه راکه بایدجستجو کنید، شناختن نحوه صدور گواهینامه مفیدست.

  روند کاربرای صدور گواهینامه بشرح زیرست: سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک استاندارد راصادر میکند ، و یک سازمان استاندارد رااجرا میکنداین سازمان یک نهاد صدور گواهینامه رابرای ممیزی سیستم خوداستخدام میکند و یک گواهی معتبر صادر میکندکه سیستم مطابق الزامات استاندارد میباشدبرای مجاز بودن انجام اینکار ، نهاد صدور گواهینامه بایدتوسط نهاد معتبر ملی نظارت برکار آنها نظارت دارد ، اعتبار یابد. بنوبه خودسازمان اعتباربخشی ملی بایدتوسط انجمن بین المللی اعتبار سنجی (IAF) مجاز باشد. بنابراین ، درهر گواهینامه بایدشماره ثبت / صدور گواهینامه ، نام نهاد صدور گواهینامه و نام نهاد معتبر رادرج کنید. اگرهیچ مرجع صدور گواهینامه ویا اعتباربخشی وجود نداشته باشد ، قطعاً گواهی نادرست هست. اگریک مرجع صدور گواهینامه و اعتباربخشی مشخص شده باشد ، میتوانید فرایند جست و جو راشروع کنیدتا دریابیدکه آیا مرجع صدور گواهینامه بدرستی معتبر شده است یاخیر. روش انجام اینکار بشرح زیرست: به لیست نهادهای اعتباردهی ازمرجع IAF نگاه کنیدبرای اینکاربه www.iaf.nu بروید و کشور یامنطقه ای راکه تأمین کننده آنست انتخاب کنیداین فهرست نهادهای تأیید اعتبار ملی رابرای آن کشور فهرست میکند. بعنوان مثال ، جهت ایالات متحده آمریکا ، لیست مورد نظر شامل هیات اعتبار سنجی ملی ANSI-ASQ (ANAB) است. ازاین وب سایت میتوانیدبه هیئت اعتبارسنجی پیوند دهید. درزیر هیئت اعتبارسنجی ، نام نهاد صدور گواهینامه راکه درون گواهی مشخص شدست جستجو کنیداز وب سایت ANAB بالا میتوانید صفحه وب رابرای جستجوی یک نهاد صدور گواهینامه پیدا کنید. اگرکه نهاد اعتباربخشی درلیست تأیید شده دستگاههای اعتباربخشی قرار نگیرد ، مشکلی پیش میآید. بهمین ترتیب ، اگرچه نهاد صدور گواهینامه درلیست تأیید شده ارگانهای صدور گواهی قرار نگیرداین یک مسئله است. درهر صورت ، شماباید نگران باشیدکه هرگونه ممیزی توسط پرسنل ذیصلاح که به اندازه کافی تأیید شده اند انجام نشدست. ممکنست این ساده شده بنظر برسد ، امااگر مراحل فوق رادنبال کنید و متوجه شویدکه افرادیکه ادعا میکنند مجوز صادر کرده اند درلیست تأیید شده نگهداری نشده اند ، صدور گواهینامه معتبر نیست. بجهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آنچه شما بایدبرای ارزیابی تأمین کنندگان انجام دهیدبه این مقاله مراجعه کنید ، چگونه عملکرد تأمین کننده رامطابق ایزو 9001 ارزیابی کنید.
  دربارش چکار میتونید بکنید؟ اگردلایل خوبی جهت تأیید گواهینامه ISO 9001 ازتهیه کنندگان خوددارید ، پس بدیهیست تهیه کننده دارای گواهی کاذب نباید توسط سازمان شما استفاده شود. ازفرآیند داخلی خوداستفاده کنیدتا منبع دیگری پیدا کنیدکه بتواند نیازهای شمارا برآورده سازد. همچنین میتوانید ISO رادر مورد ظن خوددر مورد شرکتیکه دارای گواهی کاذب هست ، آگاه کنید. اینکار براحتی در  www.iso.org قابل انجامست. این میتواندبه گروه ISO کمک کندتا بهتراین مشکل رابررسی کنند. کسانی ازماکه مزایای داشتن یک QMS دارای گواهینامه رامیدانیم ممکنست توسط سازمانیکه صدور گواهینامه آنهارا جعل کند ، صحیح باشد. متأسفانه اینعمل دربرخی سازمانها اتفاق میافتد ونیازبه نظارت دارد. مانندهر مورد دیگری درصورت داشتن هرگونه ارائه دهنده فرآیند ، محصولات ویا خدمات خارجی ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه نیاز QMS معتبر برآورده شدست. ازاین گذشته ، اگریک تأمین کننده توانایی خودرا دربرآورده کردن نیاز ساده نشان دهد ، چه چیز دیگری مخفی میشود؟
 • گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

   ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

  استاندارد ها تنوع زیادی دارند. اما یکی از اصلی ترین گواهینامه ها، ایزو 9001 است که بنوعی مادر همه سیستم های مدیریت و پیش نیاز سایر استانداردها میباشد که از خانواده استاندارد 9000 بوده و در آخرین نگارش، سال 2015 مطرح شده است. آیزو 9001 مستنداتی را ارائه میدهد که بر اساس آن، کلیه فرایندهای شرکتها و موسسات را از نظر سطح کیفیت بهبود خواهند یافت. بنابراین میزان کیفیت محصولات و خدمات ، تحت تاثیر دستورالعمل های ارائه شده، بهینه شده و نهایتا موجب جلب رضایت مشتری نیز میشود. هر کسب و کاری، کوچک و بزرگ با هر نوع فعالیت میتوانند از این سیستم بهرهمند گردند و تجارت خود را با استانداردهای بین المللی همسانسازی کنند. بغیر از فوایدی که اخذ گواهی ایزو 9001 برای شرکتها و سازمانها خواهد داشت، در برخی موارد بنا به درخواست مناقصه گذار و یا شرکت های طرف قرارداد پیمانکاران، موسسات موظف به کسب گواهینامه های مورد نیاز بوده و بدون دارا بودن آن نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.

   

  ارتباط گواهینامه ایزو 9001 با دیگر انواع استاندارد

  بنابراین هنگامیکه شرکتی بمنظور درخواست گواهی آیزو به مراکز مشاوره مراجعه مینماید، اغلب ISO 9001 به آنها پیشنهاد میگردد و سپس ISO 14001 و ISO 45001 را ارائه میدهند. البته در بسیاری از مواقع این سه استاندارد مورد درخواست برخی کارفرمایان می باشند و کاربردهای فراوانی دارند، تا جائیکه که پرمصرف بودنشان باعث بوجود آمدن سیستم مدیریت یکپارچه شده است که از ترکیب ISO 9001 ، سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تشکیل شده است و پیاده سازی همزمانشان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها میشود. اما بهر جهت سیستم مدیریت کیفیت خواسته اصلی و پرکاربرد اغلب مشاغل و همچنین مناسب بسیاری از شرکتهای انفورماتیکی، خدماتی و پیمانکاری میباشد و با بالابردن کیفیت محصولات و خدمات موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم خواهد کرد.

   

  مراجع صادر کننده ایزو 9001

  تهیه گواهینامه های استاندارد با هر سطخ اعتباری امکانپذیر میباشد وشما میتوانید باتوجه به نیازهای شرکت و همچنین میزان هزینه ها و نیز مقدار زمان دراختیار، نسبت به دریافت نوع گواهی، براساس اعتبار و مخارج آن اقدام نمائید. این بدان معنیست که قادر خواهید بود مدرک مورد نظر را چه از نوع IAF و چه غیر IAF مشخص کرده و جهت دستیابی به آن اقدام فرمائید. اما جهت اطلاع از مراحل کسب گواهی نامه میتوانید با مرکز مشاوره سیستم کاران ارتباط برقرار کنید و از خدمات و مشاوره متخصصین مجرب مرکز استفاده نموده و اسناد مورد نظرتان را تحت شرایط دلخواه بدست آورید.

   

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو 9001

  بهر صورت مراحل اخذ آیزو 9001عبارتست از:

  • مشخص کردن اهداف دریافت ایزو

  • تعیین مرجع صادر کننده

  • مستند سازی و اجرای دستورالعمل ها

  • انجام ممیزی

  • کسب گواهی و استعلام

  ابتدا مشخص کردن اهداف دریافت گواهی از مهم ترین اقدامات بوده که متقاضی میبایست روشن نماید. بسیاری از موسسات تنها بمنظور تبلیغات و برند سازی بدنبال گرفتن نشان استاندارد میباشند. اینگونه مواقع شرکتها تمایل چندانی به هزینه کردن زیاد و همچنین اجرای الزامات تعیین شده نداشته و فقط کسب آرم آیزو برایشان کافی خواهد بود. اما گاهی اوقات سازمانی بخاطر صادرات محصولات و یا خدمات خود، باید نشان ایزو را در کارنامه خود داشته باشند و در غیر اینصورت قادر نخواهند بود کالایشان را صادر نمایند. همچنین در مواردی کارفرمایان و یا مناقصه گذاران پیمانکاران را بدون داشتن گواهینامه ایزو، در مناقصه شرکت نخواهند داد و بدین ترتیب از مناقصه باز خواهند ماند. بمنظور شرکت در مناقصات و یا مواردی همچون صادرات، اخذ گواهینامه با اعتبار IAF ضروری بوده و نمی توان از مدارک غیر IAF بهره برد. تفاوتهای بارزی هم بین این دو وجود دارد و نیز مخارج پیاده سازی و مدت زمان مورد نیاز در این دو مورد متفاوت خواهد بود. بهمین دلیل مشخص کردن اهداف شرکت امری ضروری و تاثیر گذار خواهد بود. چنانچه شما فقط جهت تبلیغات درصدد کسب گواهی باشید، میتوان به مراکز غیر IAF مراجعه کنید و پیرو آن میزان هزینه ها بسیار تغییر خواهد کرد.
  پس از تعیین صادر کننده مناسب با خواسته های مجموعه، قدم بعد اجرای دستوالعملها و پیاده سازی مستندات خواهد بود. مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران این مستندات را بطور رایگان در اختیار متقاضیان قرار میدهد و شما میتوانید پس از اجرای آنها، صادر کننده را مطلع کرده تا ممیزی و بازرسی را انجام دهد و پس از آن گواهینامه را دریافت کرده و از اصالت و درستی آن اطمینان حاصل نمائید.
 • ماژول گروه های تخصصی ایزو CE - HSE - IMS - ISO - رتبه گرید انفورماتیک - رتبه گرید پیمانکاری - ثبت برند

 • مراحل اخذ استاندارد ایزو

   دریافت ایزو

  مراحل اخذ استاندارد ایزو

  مراحل اخذ استاندارد ایزو و دریافت گواهینامه ایزو شامل مراحلی میشودکه مبحثی تخصصیست و مادر اینجا بصورت عامیانه دراین مقاله به مبحث اخذ استاندارد ایزو میپردازیم. اولا بایستی هدف ازگرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو چیست، سپس مشخص شود ازچه مرجعی و باچه اعتباری میخواهیم گواهینامه بگیریم. متقاضیان اخذ استاندارد ایزو بادو هدف متفاوت اقدام میکنندبه  اخذ استاندارد ایزو عده ای ازمتقاضیان اخذ استاندارد ایزو تنها باهدف گرفتن گواهینامه ایزو جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکنند وتنها هدفشان گرفتن گواهینامه ایزو فقط جهت استفاده درتبلیغات برند خود و یا رزومه شرکت هستند دراین موارد قطعا پیاده سازی اجرا نخواهد شد. عده ای دیگر جهت مناقصه اقدام میکنندبه اخذ استاندارد ایزو، ISO عده ای جهت صادرات اقدام میکنندبه دریافت گواهینامه ایزو و بسیاری ازدلایل ازاین قبیل توسط مدیران منباب اخذ و دریافت استاندارد بکار میرود،  بنابر نیاز و هدف متقاضیان مراجع و سطح اعتبار گواهینامه ایزو متغیر میباشد مثلا جهت مناقصه بایستی گواهینامه ایزو بااعتبار جهانی IAF درخواست گردد البته دربعضی ازمواردکه کارفرما الزامی جهت اخذ استاندارد و گواهی ایزو مراجع IAF ندارد میتوان مراجع خصوصی رانیز جهت اخذ استاندارد ایزو انتخاب کرد، مراجع صدور گواهی نامه ایزو راکه حدودا 400 الی 500 مرجع میباشند باید بادقت بررسی و انتخاب کرد، مراجع صدور گواهینامه ایزو دراصطلاح CB میگویند. خب بهتراست توضیحی جزیی درباره مراجع صدور ایزو بدهیم ابهامی باقی نماند، CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه ایزو ست، البته با توجه به تعداد بالای موسسات درسطح جهان CB زیرنظر سازمان ایزو هستند منباب نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه اعتبار دهی مورد تایید سازمانAB  نام دارد فعالیت کنند،AB  مخفف ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتباردهی هست،که توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند .ABبه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی  ABهای تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی که این انجمن در هر کشور ABهایی را تعیین کرده است که در ایران این AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا  NACIنام دارد، درحال حاضر تنها مرجع IAF درایران NACI میباشد.

  مراحل اخذ استاندارد ایزو همانطورکه گفته شد مراحل زیادی داردکه دراین مقاله مهمترین موارد رابیان کردیم اما دربعضی ازموارد بحث پیاده سازی مطرح میشود، مرحله پیاده سازی و مستند سازی سیستمهای مدیریتی یاهمان ISO میباشد. درمرحله پیاده سازی و مستند سازی استاندارد ایزو مورد نظر مجموعه متقاضی استاندارد ایزو پس ازتدوین الزاماتش بایستی پیاده سازی شودکه البته میتوان بخش پیاده سازی استاندارد ایزو رانیزبه موسسه مشاوره ایزو یاهرشرکت اخذ استاندارد ایزو محول کرد. اگر سازمان متقاضی گواهینامه ایزو بااعتبار بالا و معتبر بخواهد وهرچه مرجع صادرکننده سختگیرتر باشد ممیزی و مستندسازی و پیاده سازی هزینه بیشتری دربرخواهد داشت و بایستی پیاده سازی بمعنای واقعی انجام پذیرد. بسیار دیده میشود متاسفانه سازمان متقاضی بواسطه انتخاب اشتباه موسسه اخذ استاندارد ایزو و یارابط یامشتری ناآگاه دردام مراکزی می افتندکه بادریافت هزینه های بسیار زیادی گواهی نامه ایزو صادرشده معتبر نیز نمیدهند وزمانیکه سازمان متقاضی جهت مناقصه یا صادرات اقدام میکند پس ازاستعلام متوجه میشودکه گواهینامه ایزو  فاقد اعتبار و جعلی راتحویل گرفته ست، پس توصیه میشود سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو بادید بازتر واطلاعات کافی و تحقیق مرجع صادرکننده شان راانتخاب کنند.

   ایزو

  مراحل اخذ استاندارد ایزو بخشی بسیار مهم رانیز داردکه شامل مشاوره ایزو میباشدکه درمرحله مشاوره تماس بایک مرکز مشاوره استاندارد ایزو خوب و معتبر میتواند شمارا دراخذ استاندارد ایزو مورد نظرتان بسیار کمک کند و بصرفه ترین و معتبرترین استاندارد ایزو رابرای شما صادر میکنند.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باسابقه درخشان درزمینه ثبت وصدور گواهی نامه ISO درخدمت شما عزیزان میباشد. اخذ استاندارد ایزو از سامان کاران بدین شکل میباشدکه، متقاضیان عزیز پس از تماس باگروه بین المللی سامان کاران فرمهایی دراختیارشان قرارداده خواهد شد و اطلاعاتی دراختیارشان قرار داده خواهد شدکه بعداز تمایل ودر صورت تمایل همکاری فرم درخواست گواهینامه ایزو درفرمت وورد دراختیارشان قرار خواهد گرفت و متقاضیان محترم باتکمیل و پرکردن فرم فوق جهت اقدام برای ثبت و صدور گواهینامه درخواستی شان فرم راجهت اصلاح و اقدام دراختیار امور اجرایی گروه سامان  کاران قرار خواهند داد و کارشناسان سامان کاران صفرتاصد کاررا انجام خواهد دادتا سازمان متقاضی گواهینامه ایزو مورد درخواستی خودرا دریافت کند.
 • مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO

   اخذ کواهی نامه ایزو ISO

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO درکشور ایران شرایط سختی ندارد، درایران بواسطه عدم فعالیت های بین المللی اخذ استانداردهای ایزو کاری سخت نیست و بیشتر گواهینامه های ایزویی که گرفته میشود منباب مناقصات داخلی و یا استفاده ازلوگو و برند استاندارد ایزو درتبلیغات است، دراینجا توضیحی مختصر شرایط اخذ استاندارد ایزو میدهیم و روش های مرسوم و دلالیل اخذ را توضیح داده و امیدواریم باتوضیحات مربوط بتوانیم کمکی دراین راستا کرده باشیم.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO ابتدا باتوجه به ایزویی که قصد دریافت آنرا دارید باید مرجع صادر کننده را انتخاب کنید، ابتدا باید انواع استاندارد راشناخته و متناسب بازمینه فعالیت مجموعه خود استانداردهای ایزو راانتخاب کنیم، استانداردهای اعلام شده توسط سازمان ایزو عموما استانداردهایی بازمینه تخصصی است، تمام استاندرادهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده است پس ما دراینجا فقط میتوانیم به مهمترین ایزوها رسیدگی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین ایزو و پرکاربردترین ایزو جهان که برای تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 است ISO9001سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایزوی پرکاربرد بعدی که البته برای بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو45001 است، ISO45001سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای است وبیشتر بر ایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد این ایزو ازاستانداردهای مهم برای کارخانه ها و شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعد ایزو 14001 است، ISO14001 نیز استانداردی پرکاربرد و مشترک در بین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ که الودگی های زیست محیطی ایجاد میکنند داشتن ایزو 14001 برای مجوعه توسط مدیر یک وظیفه کاریست برای خدمت به نسلهای اینده، البته شاید درمیان ایزوها واستانداردها نام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 است که ازسال 2018 جای خود رابه ISO45001 داد، استانداردهایی که نام برده شد استانداردهایی بازمینه تخصصی هستند ویا بنوعی پیش نیاز استانداردهای تخصصی هستند بجز استانداردهای ISO9001, ISO14001, ISO45001 که جنبه عمومی دارند مابقی ایزوها به زمینه فعالیت مجموعه بستگی دارد،

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO ازموسسات این چنین است که هرمجموعه ابتدا بر اساس زمینه فعالیت و زمان و هزینه درنظر گرفته شده یک یاچند استاندارد ایزو راانتخاب میکند و سپس با تکمیل فرم اطلاعات شرکت و ارسال به موسسه مشاوره ایزو مدرک گواهی نامه ایزو مربوط پس از 2 تا 3 روز کاری صادر گردیده و بهمراه یک سی دی مستندات ایزو دراختیار مجموعه قرار خواهد گرفت، البته روش ذکر شده یک روش منباب اخذ استاندارد ازمراجع خصوصی است، پروسه اخذ ایزو ازمراجع عضو IAF پروسه بمراتب سختتریست، اخذ استاندارد ایزو ازمراجع عضو IAF حداقل 30 تا 40 روز کاری زمان میبرد و هزینه سنگینتری نیزبه نسبت مراجع خصوصی دارند، البته بهتر است توضیحی مختصر جهت شناخت بهتر مراجع خصوصی بدهیم تا بهتر بتوان درانتخاب مرجع دقت کرد، همانطورکه میدانید موسسه و یا هر دفتر مشاوره و صدور ایزویی که وجود دارد CBنام دارد موسسه های صدور ایزوکرد که انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته با توجه به تعداد بالای این موسسات درسطح جهان CBهایی که زیر نظر سازمان ایزو هستند برای نظارت انهارا موظف کرده تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید این سازمان که AB نام دارد فعالیت کنند،AB مخفف ACCREDITY BODY به معنی موسسه اعتباردهی است،که توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.ABها به دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی ABهای تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی که این انجمن در هر کشور ABهایی را تعیین کرده است که در ایران این AB "مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI" نام دارد، همانطورکه مشاهده کردید اخذ ایزو کاملا به نوع ایزو و دلیل اخذ استاندارد ایزو بستگی دارد اما فقط شرایط اخذ گواهی نامه ایزو درموارد دریافت مدرک ازمراجع IAF وغیر IAFمتفاوت است و روش اخذ گواهینامه های ایزو درهردو روش تقریبا مراحلی یکسان دارند و بیشتر مراحل اخذ گواهینامه ایزو توسط موسسات مشاوره ایزو انجام میشود.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمنی سامان کاران اسال هاست با تیمی حرفه ای درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو هم ازمرجع عضو IAF و هم ازمراجع غیر IAF بااعتبار تضمین شده و قابلیت استعلام درسایت مرجع، اخذ گواهینامه های مربوط به اداره کار مانند گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری و رتبه و غیره درخدمت شما سروران گرامی میباشد
 • مراحل صدور گواهی نامه ایزو

   دریافت ایزو

  مراحل صدور گواهی نامه ایزو

  مراحل صدور گواهینامه استاندارد ایزو ISO راباید ازچند زاویه مورد بررسی قرار داد، بررسی چگونگی اخذ گواهی ISO ابتدا گواهی ایزو و شناخت گواهی ایزو رامیخواهد، شناخت گواهینامه ایزو بحث سازمان جهانی استاندارد رامطرح میکند، سازمان ایزو چیست و هدف ازارائه گواهی نامه ایزو توسط سازمان ایزوچی میتواند باشد، تاریخچه ایزو به سالها قبل بازمیگردد اولین باردر24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استاندارد ایزو ها.در جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO  درژنو احداث گردید كه مقرآن همچنان درژنو ميباشد درابتدا سازمان استاندارد ایزو با دنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي،  حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و غیره تاسیس شده بود، درابتدا  تنهابا 25 كشور سازمان استاندارد ایزو تاسيس شد. پس ازآن بطور تدريجي و اهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان اسنتندارد ایزو برایشان کارامد به نظرمیامد جهت عضویت سازمان استاندارد ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضوست. کشور ایران نیزازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان استاندارد ایزو بوده و عضویت درکمیته های فني سازمان ايزو نیزکه درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تا کنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش نیزشده، استاندراد ایزو هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 نیز هست، توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده است، کمیته های فنی خودنیزازاعضای مختلفی تشکیل شده است،

  مراحل صدور گواهینامه ایزو رانیز بوجود میاوردکه ازکجا باید اقدام به اخذ گواهی ایزو کرد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل انگلیسی CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی، مراکز مشاوره ایزو درایران یا همان موسسات خصوصی مشاوره استاندارد و مجموزهای مرتبط بااستاندارد یکی ازاعضای مهم CB هاهستند،حتی میتوان گفت بعد ازCB هازیر نظر NACI تنها مراکز تهیه گواهینامه ایزو درکشور ایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB ست، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است، هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را دارد و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAF برای هرکشور AB هایی بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه بسایت موردنظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAFاست.

   ISO

  مزاحل صدور گواهینامه ایزو درایران البته بیشتر توسط مراکز مشاوره ایزو صورت میگیرد، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی  با توجه به زمان وهزینه مورد نظری که برای این گواهی درنظر گرفته میشودو مرجعی که  قصد دریافت ازانرا دارید، دریافت گواهی ایزو ازمراجع عضو انجمن IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دو مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان استاندارد ایزو همانطورکه گفته شد استاندارد ایزو را تدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکنند و خود روند صدور ایزو راانجام نمیدهد.

  مراحل صدور گواهینامه ایزو طور خلاصه وار اگربخواهیم بیان کنیم، ابتدا تماس بامراکز مشاوره ایزو مشورت بایکی ازکارشناسان مرکز، سپس تصمیم گیری درباره نوع استاندارد ایزو موردنیاز مجموعه براساس زمینه فعالیت مجموعه، و هدف ازاخذ ایزو زمان و مرجع صادر کننده مستقیم بفعالیت شرکت باز میگردد عوامل مربوط میشود، اگر دلیل ازاخذ ایزو دلایلی مانند مناقصه و تبلیغات و ازاین جور مسائل باشد استاندارد ایزو ازمرجع غیر IAF بهترین انتخاب است، اما منباب برخی مناقصات بزرگ و یا روابط خارج ازکشور و بین المللی قطعا استاندارد ایزو ازمرجع عضو IAF باید دریافت شود، ضمنا حداقل زمان منباب اخذ گواهینامه ایزو ازمرجع IAF یک ماه است رانیز باید مدنظر قرار داد موقع انتخاب مرجع، پس ازانتخاب مرجع کافیست اطلاعات تکمیلی شرکت رادر قالب یک فرم توسط مرکز مشاوره ایزو ارائه میشود پر کرده و هزینه گواهینامه ایزورا نیز پرداخت کرده و بقیه کارهای اخذ تا دریافت مدرک رامراکز مشاوره بخوبی انجام میدهند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازمراکز مشاوره ایزو با تجربه فراوان همواره اماده ارائه مشاوره بصورت رایگان درباره ایزو و مجوزهای جهانی و هچنین تمامی مجوز های مربوط به اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا