baner low

گواهینامه ایزو

 • استانداردهای ایزو

   استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  گواهینامه ایزو شامل دو سری گواهینامه ایزو عمومی و تخحصصی میشودکه ازانواع گواهی نامه عمومی میتوان ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست ودر نهایت IMS سیستم مدیریت یکپارچه رانام برد. البته یکسری انواع دیگر ایزو نیزجهت تمامی مشاغل سودمند هستند مانند سیستمهای مدیریتی مشتری مداری همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وهمچنین ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ، اینهااز انواع ایزو هستندکه بجهت تمامی مشاغل و حوزه های مختلف کاری کاربرد دارد. درذیل بیشتر بدین انواع ایزو میپردازیم.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد میباشدکه الزامات تمامی استانداردها رادر خوددارد بهمین دلیل قبل ویا همزمان بااینکه هرنوع استاندارد طراحی و پیاده سازی گردد توصیه میشود گواهینامه ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی گردداین گواهینامه مدیریت کیفی کالاها و فرآیندها رادر نظر میگیردو کیفیت درهر کاررا مد نظر خودقرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت درابتدا باعنوان سیستم کنترل کیفیت وسپس سیستم تضمین کیفیت مطرح بود وسپس بعداز ویرایشهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید وتمروزه باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح و کاربردی میباشد.

  گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز انواع گواهینامه میباشدکه عمومیت داردو الزامات محیط زیست رابررسی میکندو سازمان راکمک میکندتا فرآیندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشدو محیط زیست راآلوده نکند. مثلا راه اندازی یک سیستم اتوماسیون وپایین آوردن مصرف کاغذ وکمک بدینکه محیط زیست راآلوده نکنیم. پیاده سازی 14001 نیزبااین تفاسیر بسیار حائز اهمیت میباشد.

  گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات لازم رابیان میکندتا اینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحت تری فعالیت کنند بابت اینکه سلامت آنها درخطر نیست ودر محیطی ایمن مشغول بکار هستند. مثلا تمام افراد بایستی 6ماه یکبار الزام شوندبه چکاپ ، سالی دو بار مانور حریق و زلزله انجام شودتا نیروهای تازه کار نیزآموزشهای لازم راببینند.
  گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 بهمراه یکدیگر معنا پیدا میکنندو مکمل یکدیگر هستندو ازتدوین دو استاندارد کنارهم HSE تدوین و طراحی میشودو همچنین ایزو 9001 نیزکه بهمراه تمامی استانداردها طراحی و پیاده سازی میشود بهمراه دو گواهینامه فوق بیشتر توصیه واخذ میگرددو هرسه استاندارد کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شده ومعنا میگیرندو تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه رامیدهندکه اصطلاحا IMS نام داردو زمانی یک سازمان سه استاندارد فوق رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند میگویند سازمان موفق بطراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.
  گواهینامه ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریت جلب رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ازسری استانداردهای مشتری مداری میباشدکه هدفش جلب رضایت مشتریان میباشدو ارائه راهکارهایی جهت سازمانهاکه رضایت مشتری راجلب نمایند واین کمک میکندکه سازمان مشتریان بیشتری راجلب نمایندو بنوعی برایش تبلیغ میباشد.

  گواهینامه ایزو 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان سازمان راکمک میکندکه بارفع نواقص منجربه شکایات مشتریان بدانها رسیدگی کرده و درحقیقت باآگاهی ازشکایت مشتریان دررفع آنها بکوشد. سازمانها اغلب ازشکایت مشتریان آگاه نیستندو اینرا بحساب رضایت میگذارند ودر مواقعی متوجه میشوندکه دیر میشودو ازآنها شکایتی میشوداین سیستم سازمان راکمک میکندتا درزمان مناسب شکایات مشتریان رابررسی کرده وبدانها رسیدگی کند.

  گواهینامه ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان راهکارهایی راارائه میدهدبه سازمان تابتوانند میزان رضایت سنجش مشتریان رابا ابزار مختلف بسنجند واین کمک میکندبه سازمان تابتواند رضایت مشتریان راجلب کندو بداند مشتریان چه میخواهند و مشتریان بدانند نظرشان مهم هست و سازمان درون فرآیندهایش رضایت مشتری برایش مهم هست.

  گواهینامه ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درون صنایع غذایی جهت شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درحوزه صنایع غذایی درون فرآیندهایشان کار میکنند وقبلا HACCP دراین حوزه طراحی شده بوداما امروزه ایزو 22000 جای آنرا گرفته وضعفهای درون HACCP رابرطرف کرده قبلا صنایع غذایی بصورت دستی تهیه میشداما باپیشرفت علم وصنعتی شدن مواد غذایی ازلحاظ بهداشتی نیزاین سیستم بهتر بوده و تقاضای مواد غذایی اینچنینی بالاتر رفته زیراکه ازلحاظ بهداشتی بدلیل اینکه بصورت اتوماتیک وبدون دخالت دست انجام میگیرد بهداشتی تربوده و گرایش مردم بسوی اینگونه مواد غذایی بالا رفته است.

  گواهینامه ISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی درحقیقت یک مشخصه فنی هست و برپایه سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) پایه گذاری شده ودر حوزه صنایع خودروسازی کاربرد داردو مختص سازمانهای فعال درحوزه صنعت خودرو سازی میباشد. توصیه میگرددبه سازمانها یطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فوق سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی گردد.

  گواهینامه ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درون صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت داشته و صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشند. سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق بایستی همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهینامه ISO/IEC27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مطرح هست وجهت سازمانهایی کاربرد داردکه بهرصورت باانواع داده ها و اطلاعات سری سروکار دارندو سازمان متقاضی راکمک میکندتا زمان مورد نیاز اطلاعات لازم سازمان راجفظ کرده وسپس درزمان مورد نیاز دراختیار پرسنلین مربوطه قرار دهد. الزامات مورد نیاز 27001 درون سیستم مدیریت کیفیت تعریف گردیده وتوصیه میگردد سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.
  گواهینامه ISO/IEC17025 باعنوان سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون جهت شرکتهایی کاربردی میباشدکه درراستای اینکه کیفیتشان رابه اثبات برسانند نیاز دارندبه آزمایش. چنانچه خودسازمان امکانات آزمایشگاه داشته باشد میتواند خودش بطور مستقل آزمایش راانجام دهد البته درخصوص مراجع غیر IAF وامادر خصوص مراجع IAF بنابر صلاحدید مرجع صادر کننده توسط آزمایشگاه CB مربوطه وباحضور مشاور و کارشناس مربوطه.

  گواهینامه ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارندو الزامات مربوطه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رادر خوددارد. سیستم مدیریتی فوق الزامات مشترکی داردبا سیستم مدیریت کیفیت و الزامات تعریف شده سیستم فوق درون سیستام مدیریت کیفیت تعریف گردیده است.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و چندین ساله باحضور مشاورین باتجربه اطلاعات لازم درخصوص انواع گواهینامه ایزو رابصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان عزیز قرار میدهد.
 • HSE چیست؟

   HSE

  HSE چیست؟

  HSE مخفف جمله Health Safety And Environmental Management system میباشد. HSE سیستم مدیریتیست درمورد ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست، الزامات و قوانین خاص و مشخصی دارد. گواهینامه HSE_MS توسط نهاد بین المللی بانام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درون سطح جهان مطرح گردید و رفته رفته باگذشت زمان گواهینامه HSE رونق گرفته و سازمانها و شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری بدنبال اخذ گواهینامه HSE هستند. دریافت گواهینامه HSE ویا HSE_MS مستلزم طی کردن مراحل زیرمیباشد  مرحله اول شما متقاضیان گواهی نامهHSE  باراههای ارتباطی ازطریق تلفن، ایمیل، سایتهای مجموعه وحتی ملاقات حضوری با مرکز مشاوره .. ارتباط برقرار مینمایید. بعداز برقراری ارتباط با مرکز.. به صورت کاملا رایگان ازراهنماییهای  کارشناسان و مشاوران مجرب و حرفه ای بهره مند میشوید. کارشناسان مرکز تمام مراحل اخذ گواهینامه HSE رابا مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه HSE  و میزان اعتبار گواهینامه HSE  توسط هرکدام مرجع صدور و هزینه های مربوطه و زمان لازم اخذ گواهینامه HSE راکامل و واضح برای متقاضیان توضیح میدهد. باتوجه راهنماییهای انجام شده درخصوص مراحل اخذ گواهینامه HSE و هزینه های اعلام شده سازمان تصمیم میگیرد ازطرف چه مرجعی گواهینامه HSE رادریافت کند.

  فرم درخواست HSE بابت سازمان متقاضی ارسال میگردد و متقاضی آنرا تکمیل مینماید حتما باید مدیریت سازمان معرفی شود تا تمامی ارتباطات مرکز مشاوره حتما با شخص ایشان باشد. بعداز تأیید نهایی فرم درخواست و اعلام هزینه ها (نحوه پرداخت مالی با توافق طرفین صورت میگیرد) قرارداد تنظیم میشود و هماهنگی‌های لازم جهت حضور کارشناس جهت پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یا HSE در سازمان مدقاضی انجام میشود. اجرای بندهای HSE_MS و تهیه و تدوین و خط مشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست، بررسی تمام فرآیندها، ساختار سازمانی، اصلاحات لازم در چارت سازمانی، تهیه  تدوین شرح وظایف ها، برگزاری جلسات آموزشی HSE ، اطلاعات لازم و متناسب با هر فرآبند، تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های HSE و همچنین تدوین اقدامات اصلاحی در صورت نیاز و در نهایت آمادگی سازمان جهت انجام ممیزی مستندات توسط کارشناسان و مشاوران مجرب و حرفه ای مرکز مشاوره ..انجام میگیرد. در مرحله آخر بعداز تکمیل کردن فرم گزارش ممیزی و ارسال آن برای مرجع صدور گواهینامه HSE_MS کارهای مرتبط با ثبت و صدور گواهینامه HSE_MS انجام میشود و گواهینامه آماده شده خدمت سازمان متقاضی گواهینامه HSE تقدیم میگردد.

  HSE_MS مقوله ای مشترک است که هم بهداشت و ایمنی محیط کار و هم حفاظت محیط زیست را حین کار بررسی میکند. الزامات و قوانین استاندارد گواهینامه HSE_MS مسائل مربوط به بهداشت کارگاه و ایمنی کارگاه و محیط کار و هم حفظ محیط زیست را بررسی و تطابق سازی میکند. بدلیل کامل بودن استاندارد HSE استاندارد مورد تأیید سازمان استاندارد جهانی ISO می‌باشد. مراجع صادر کننده گواهینامه HSE_MS همان مراجع صدور گواهینامه ISO می‌باشند. متقاضیان اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری یا همان گواهینامه مجوز اداره کار فکر میکنند اخذ این گواهینامه ها همان اخذ گواهینامه HSE می‌باشد در صورتی که اشتباه است و اخذ گواهینامه HSE با دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری کاملا با هم متفاوت است.

  اخذ و دریافت گواهینامه HSE_MS باعث میشود محیط کارگاه یا کلا محیط کار امن و ایمن و سالم شود. سازمانها و شرکتها مخصوصا شرکتهای پیمانکاری براحتی بتوانند در مناقصات شرکت کنند و بدلیل تقویت برند و سازمانشان خدمات بیشتر و بهتری را ارائه دهند. اخذ گواهینامه HSE_MS ایجاد احساس امنیت و اطمینان در محیط کار میکند و بالطبع پرسنل بخاطر داشتن امنیت و رضایت، خدمات و تولیدات را با موفقیت و بدون خطر انجام میدهند. کاملا مشهود شده است که سرمایه گذاری و اخذ گواهینامه HSE باعث شده است سازمانها و شرکتها سود زیادی کنند و ایمن شدن محیط کار و بر طرف کردن خطرها باعث کم شدن هزینه ها و سود دهی بالا میشود.
  گواهینامه HSE_MS شامل سه کلمه سلامت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد. سازمانها و شرکت‌هایی که دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی) و ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) را دریافت و اجرا کنند نشان دهنده این است که گواهینامه HSE را می‌توانند اخذ کنند. بیشترین متقاضی گواهینامه HSE پیمانکاران حوزه نفت و گاز می‌باشند که ملزم به دریافت این گواهینامه جهت شرکت در مناقصات هستند. البته سایر پیمانکاران دیگر در حوزه ساخت و ساز و انجام کارهای اجرایی در سطح شهرها هم ملزم به دریافت  گواهینامه HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه و همچنین دریافت  صلاحیت شغلی پیمانکاران  تحت نظارت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشند.
 • آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت بسیارمهم هست و شرکتها چون آگاهی کامل جهت ایزو و اخذ گواهینامه ایزو ندارند بنابراین درون فضای مجازی بخصوص گوگل بدنبال مراکز مشاوره بااین عنوان جستجو میکنند.

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت بایدکاملا اصولی و اساسی انجام شود. طبیعیست هرچه قوانین و ملزومات کامل و جامع اجرا و پیاده گردد جامعه روزبه روز هدفمندتر پیش میرود و یک توسعه پایدار و همیشگی درسطح جامعه پیاده خواهد شد. ولی اگر قواعد و قوانین بصورت اصولی اجرا نشوند رفته رفته جامعه، صنعت و تولیداتش روبه زوال و نابودی میرود و ناگهان اکثر سازمانها و ارگانها دچار شکست درحرفه و صنعتشان میشوند. سازمان جهانی استاندارد سازی ویا International Organization for Standardzition متشکلست ازقانون گذاران کشورهای مختلف که درمحل ژنو سوئیس گردهم آمده اند تاجهت یکسان سازی و همسان سازی انواع قوانین دنیا برای تمام حرفه ها و مشاغل استانداردهایی راوضع کنند تایک سیستم مدیریتی مدون و اصولی رادر دنیا پیاده کنند. اولین قدم ازدریافت گواهینامه شناختن سازمان ISOو استانداردهایش میباشد.

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها بترتیب مراحل زیر میباشد:

  • برقراری ارتباط بامراکز مشاوره

  • برگزاری جلسات آموزشی

  • آشنایی و شناخت و انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  • شناخت سیستمهای مدیریتی و استقرار سیستمهای مدیریتی

  • آموزش ممیزی داخلی

   

  مراکز مشاوره اخذ ایزو

  مراکز و مراجع مشاوره اخذ ایزو بایستی اعتبار سنجی شوند

  برقراری ارتباط بامراکز و مراجع مشاوره

   ابتدا بابرقراری اولین ارتباط متقاضی بامرکز مشاوره چه ازطریق تلفن‌های مرکز یا زدن ایمیل و یاحتی حضور درخواست کننده درگروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران درمورد نوع استاندارد مورد نظر صحبت کرده و باشنیدن نیازها و فرآیندهای درحال اجرایش باهمراهی یکدیگر نوع گواهینامه راانتخاب میکنیم. استاندارد انتخاب شده رابا اهداف سازمان مشخص کرده و بامطالعه یکسری نسخه های ISOو بهره گیری ازتجارب و دانش مشاوران و کارشناسان اعتمادبه نفس بالاتری نسبت بتمام قواعد و انجام امور پیدا خواهیم کرد.

   

  جلسات آموزشی ایزو

  برگزاری جلسات آموزشی ایزو جهت مدیران کلیدی و پرسنل جهت بهره وری فرآیندها تاثیر زیادی دارد

  برگزاری جلسات آموزشی

  برگزاری جلسات آموزشی نیزبرای مدیران و مسئولان پروژه و هم پرسنل، کارکنان و شاغلان در سازمان ازمهمترین مراحل آموزش اخذ گواهی نامه ایزوهست و مراکز مشاوره و ثبت و صدور و اطلاع رسانی جلساتی راجهت آموزش مدیران کلیدی و مسئولان و حتی تمامی کارکنان برگزار میکند تابه آنها اطلاعات کافی بدهد.

   

  انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر جهت اخذ ISO الزامیست

  آشنایی و شناخت و انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  مهمترین مرحله جهت انجام اخذ گواهینامه انتخاب مرجع ثبت و صدور مناسب و مطمئن میباشد. باآموزش درست شرکتهای متقاضی بایستی مرجع درست و موثقی رابابت اخذ گواهی ایزو خود انتخاب کنند. انتخاب مرجع مناسب و درست قطعا کلیه قواعد و قوانین بدرستی انجام داد شده و نتیجه مطلوبی حاصل میگردد.

   

  استقرار سیستمهای مدیریتی

  استقرار سیستمهای مدیریتی و مستند سازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی دربهبود روند شرکت موثرست

  شناخت سیستمهای مدیریتی و استقرار سیستمهای مدیریتی

  استقرار سیستم مدیریت هرسازمانی باتوجه بنوع نیاز و تناسب و‌ ابعادش و تعداد پرسنل و کارکنانش اینکار راانجام میدهد. شناخت سیستمهای مدیریتی و نحوه استقرار و مستند سازی و پیاده سازی باحضور مشاورین مجرب باهمکاری و همراهی پرسنل بایدانجام گیرد.

   

   

  آموزش ممیزی داخلی

  آموزش ممیزی داخلی توسط کارشناسان ممیز ایزو صورت میگیرد

  آموزش ممیزی داخلی

  ممیزی داخلی راتوسط یک نیروی ماهر و کاربلد درمجموعه انجام میدهیم تامعایب و مشکلات رابررسی و برطرف کند و کلیه فرآیندها راجهت ممیزی اصلی آماده شوند. کارشناس ممیز مرجع صدور باهماهنگیهای قبلی وارد مجموعه میشود و پس از بررسی و معاینات و نداشتن مشکلی رأی بصدور گواهینامه رامیدهد. مدرک ISO باهماهنگی مشاوران مرکز بدست شما متقاضی محترم میرسد.

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو بایدبشکلی باشدکه مسئولان و نمایندگان هرسازمان، ارگانی بدانندکه مهمترین اصل گرفتن گواهی نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده است. مدرک ISO بااعتبار سه ساله صادر میگردد ولی بشرط مراقبتی ممیزی هرساله. اگر دراین مدت انجام قواعد و قوانین کمرنگ شده و قوانین بدرستی و طبق استاندارد انجام نشوند مدرک اعتبارش رااز دست خواهد داد. گرفتن گواهینامه ایزوشرایط خاص و پیچیده ای ندارد و همینکه سازمان دارای یک دفتر مرکزی باشد یادر حال فعالیت و انجام کار باشد میتواند درخواست گرفتن انواع استانداردها راداشته باشد. مسائلی همچون حجم سازمان و تعداد پرسنل و شاغلان دریافت گواهینامه مؤثر هستند. طبیعیست هرچه حجم سازمان بزرگتر باشد تعداد فرآیندهای درحال اجرایش نیز بزرگتر خواهد بود و طراحی، مستندسازی و پیاده سازی قوانین راحتتر دردل کار میشیند.

   

  مراجع صدور بین المللی ایزو

  مراجع صدور ملی و بین المللی گواهینامه ایزو بایستی درست و باآگاهی انتخاب شوند

   

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت بدست مراکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزو انجام میپذیرد. پس متقاضیان محترم حواسشان جمع باشد بخاطر حجم بالای کار و تخصصی بودن موضوع باتحقیق و بررسی مرکز مورد نظر راپیدا کنند. مرکز مشاوره معتبر قطعا بامراجع صدور معتبر کار میکند وقتی مرجع صدوری معتبر باشد اجرای قوانین بدرستی اتفاق می افتاد و این باعث ایجاد توسعه ای پایدار میگردد. مراجع ثبت و صدور گواهی HDC, دو نوع هستند. یک مراجع خصوصی یا همان ملی چون مدرک صادر شده ازطرفشان درداخل کشور ضمانت دارد و برای انجام کارهایی ازقبیل شرکت درمناقصات و ایجاد رضایت و اعتماد درمصرف کنندگان داخلی رادارد. دو، مراجع دولتی یا بین المللی و صدور مدرک ازطرف این مراجع بعلت اعتبار بسیار بالا حتی درخارج ازکشور هم مورد قبول واقع میشود و جهت بالا بردن سطح کیفیت و انجام تجارت و کسب شهرت و نام درخارج ازمرزها کاربرد دارد.

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت جهت دریافت ISO بابت متقاضیان اخذ ایزو بسیار مهمست

   

  آموزش اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتهابا گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران انجام پذیر خواهد بود. کلیه مشاوره ها و کارشناسی ها ازصفر تاصد کار بصورت رایگان خواهد بود. مهمترین ویژگی مدیریت و‌ کارکنان مجموعه این استکه درتمامی طول مسیر درکنار پروژه مشتریان میماند و بصورت 24 ساعته کار مشاوره و راهنمایی و آموزش راانجام میدهد. گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران سعی کرده بامراجع مختلفی کار کند تابتواند پاسخگوی نیاز اکثر مشتریان باشد. همچنین جهت امر مهم و شریف مشتری مداری مناسبترین قیمتها رابا کمترین زمان اخذ گواهینامه رادرنظر گرفته است.
 • اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

   کجا ایزو بگیریم

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذگواهی ، نیازمند مدارک خاصی جهت بررسی واجدین شرایط بودن ویا بجهت بررسی تعلق گرفتن مدرک ایزو ، بشرکت نیاز ندارد، و سازمان منباب زمینه فعالیت خود، میتوانند انواع استاندارد ایزو ، مرتبط مورد زمینه فعالیت خویش درخواست نمایند. فقط ملزمست بدانید استاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت متقاضی کدام استاندارد ایزو، میباشد. البته لازم بذکرست ، برخی استانداردهای ایزو ، مربوطه زمینه فعالیت خاص یک شرکت و یک شاخه خاص نمیباشد و بصورت عمومی تدوین شدند، شرکتها بافعالیت گوناگون و رشته فعالیتشان بتوانند استاندارد ایزو وگواهینامه ایزو بابت موسسه دریافت نمایند.

   اخذ گواهی ایزو ازشروع تا اخذ ایزو ، شرکتها مستلزم شرایط خاصی نیستند، تنها بایستی شرکتها بدانند چنانچه بخواهند جهت صادرات اقدام به اخذ گواهی نامه ایزوکنند نمیتوانند فورابه گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان بدست آورند. شرایط اخذ ایزو بااین وجود بستگی دارد به هدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو موردنظرش چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گزار ازاو درخواست نوع اصلی و IAF بین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیازبه گواهی ایزو مدنظرخود برسد و همچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات و رقابت و چشم و هم چشمی و مزیت دیگر سازمان میتواندگواهی ایزو دریافت کند حالا قطعا چنین سوالی پیش میاید دلیلش چیست؟ جهت توضیح بیشتر بایستی بتعریف نوع IAF و غیر IAF گواهی ایزو پرداخت.

  اخذ گواهی نامه ایزو ازشروع تازمان اخذ بابت شرکتها بسته داردبه هدف و نوع گواهی International Accreditation Forum IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن زمان طولانی و هزینه بالایی دارد. رفع عدم انطباقها نیزهزینه بالایی دارد چنانچه سازمانی بخواهد گواهی ایزو بجهت صادرات دریافت کند نیازمند داشتن نوع IAF گواهی نامه میباشدکه بتواند صادرات رابه کشورهای دیگر انجام دهد زیراالزامات بیان شده درون نهادبین المللی اعتبار دهندگان جهانی فاکتورهای جهانی درنظر میگیرد و منطبق باقوانین تمامی کشورها پرداخته شده اند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو رادر اصطلاح CB Certification Body مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بانام AB اعتبار میگیرد و تحت نظرش فعالیت میکند و نهایتا بدان Accreditation body AB تحت اعتبار یک مرجع بالادست بعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی اعتباردهی میشود. یکسری دیگر مراجع هستند توسط خود ایرانیها ساخته شده اند. یعنی CB و AB ساخته ایرانیها میباشد ومرجع بین المللی باعنوان IAF بدان نظارت نمیکند و اصطلاحا غیرIAF میگویند. مراجع غیرIAF ممیزی رابصورت صوری انجام میدهند و جهت پباده سازی اصراری ندارند و پیاده سازی تنها به درخواست سازمان بستگی دارد وممیز طی یکی یا دوجلسه گواهی ایزو اجازه صدور میدهد. شرکتها بسته داردبه هدف ونوع گواهی IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن بردن زمان، هزینه بالایی دارد.

  اخذ استاندارد ایزو ازشروع تااخذ، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خود برسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو ، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانند اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، شرایط اخذ ایزو ، بمتقاضیان صدورگواهینامه ایزو پیشنهادی دارد، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ایزو ، مشاور ایزو وغیره اطلاعات کافی و کامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خود جهت ، اخذ گواهینامه ایزو ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
 • از کجا ایزو بگیریم؟

   از کجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم؟

  از کجا ایزو بگیریم؟ ازسوالات مهم پیش آمده درخواست کنندگان گواهینامه ایزو باهر منظورکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند میباشد. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشود ودر نهایت ودر بالاترین راس IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان میباشدکه دارای بالاترین سطح اعتبار هستند. یک دسته مراجع نیزهستند غیر IAF هستند واین دسته AB و CB ساخته و پرداخته خودما ایرانیها هستند ودرون ایران صادر میشوندو مدیریت میگردند والبته بنابر قوانین داخلی مدیریت میشوندو جهت مصارف داخلی مثمر ثمر هستند. جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت وتمامی منظورهای دیگر گواهینامه ایزو مورد نیاز هست. درحوزه صادرات بایستی ازانواع IAF استفاده کردو گاها درزمینه مناقصات نیزچنانچه کارفرمای مناقصه گزار تشخیص دهد همچنین اینگونه گواهی ایزو مورد استفاده قرار میگیرد و مورد نیازست. انواع گواهینامه ایزو تماما ازطریق مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو صادر میگردد فرقی ندارد ازانواع عمومی (ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ایزو 45001 ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست وهمچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه) ویا اغلب عمومی مورد نیاز ( ایزو 10001 ، گواهینامه ایزو 10002 ، گواهینامه ایزو 10004 ) ویا ازنوع تخصصی ( ایزو 22000 ، ایزو 27001 ، ایزو 28001 ، ایزو 29001 ، ایزو 16949 ، ایزو 13485 ، ایزو 10015، ایزو 50001 ایزو 15189 ، ایزو 31000 ، ایزو 3834 ، ایزو 29990 ، ایزو 21500 ، ایزو 17021 ، ایزو 17025 و ایزو 10006 ) باشد.

  مراحل صدور گواهینامه ایزو شامل انتخاب مرجع ، پیاده سازی و ممیزی ودر آخر ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد. چگونگی اخذ گواهی نامه ایزو سوالی هست که سازمانها بعد انتخاب مرجع برایشان پیش میایدو دراینجا مختصرا بدانها میپردازیم. پیاده سازی ازمراحل مهم و اساسی بابت صدور انواع گواهی نامه ایزو میباشدکه درتیپ IAF سختگیرانه تر انجام میگیرد و بایستی انجام شودو مستندات و الزامات تبیین و نعریف شده پیاده سازی میشود. درزمینه غیر IAF پیاده سازی درحیطه انتخاب خودسازمان هست واینکه سازمان خودش انتخاب میکند پیاده سازی راانجام دهد ویا خیر. اغلب سازمانها و نهادها و شرکتها بدنبال اینگونه گواهی هستند زیراکه کارشان باهمان راه میوفتد وهمچنین بدلیل عدم آگاهی ازاهمیت و بهره وری پیاده سازی ازآن شانه خالی میکنند. باهر تفسیر بعد پیاده سازی مرحله ممیزی بمیان میایدکه توسط ممیز انجام میشود وشخص ممیز انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکند و سازمانها راراهنمایی و ملزم میکندبه رفع عدم انطباقها ودر زمینه IAF ممیزی سختگیرانه وطی چندین مرحله تامرحله رفع عدم انطباقها انجام میشودتا شخص ممیز اجازه صدور گواهی نامه ایزو رابدهد. درحوزه غیر IAF ممیزی صوری انجام میشودو طی یکی دو جلسه ممیزی گواهی نامه ایزو صادر میشود.

  از کجا ایزو بگیریم؟ ملزم شناخت مراجع صادر کننده و نحوه اخذ ایزو و روند دریافت گواهی نامه ایزو میباشدو همچنین مقصد و نیت دریافت گواهینامه ایزو واینکه باچه قصد و نیتی میخواهیم ایزو رادریافت کنیم.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برندو توسعه سازمانی سامان کاران در خدمت شما میباشد. ازکجا ایزو بگیرید واینکه باکدام سطح اعتبار ، راازما بخواهید.
 • ایزو

  ایزو

  ایزو عبارتیست میباشدکه بسیار درگوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت بااستاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم.

   

   

  ISO ایزو

  ایزو ارزان و فوری و معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  تاریخچه ایزو بسالها قبل و کشور سوییس بازمیگردد و سازمان ایزو اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت درسازمان استاندارد ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164عضو میباشد و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده وباعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استانداردهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر 40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل بجهت مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه باانواع استاندارد کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو بمراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه بمردم و مصرف کنندگان بود.

   

   

   ISO

  ایزو ارزان و فوری و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارداما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001 یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2 عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001هم استاندارد اصلاح شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگانست.
 • ایزو ISO HSE CE رتبه مقالات مفید

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست

  ایزو چیست سوالی پرتکرار درمیان مدیران و روسای شرکتها درجوامع مختلف میباشد بخصوص درجامع و کشورهایی مانند ایران بدلیل اینکه شرایط و روابط بین المللی قوی باکشورهای مطرح دنیا ندارد شرکتها بازار رقابتی قوی راتجربه نمیکنند و رقبای مطرحی نیز بازار ارائه محصولات شرکتهارا بخطر نمیاندازند بهمین دلیل تلاش خاصی هم منباب اخذ استاندارد ایزو ازسمت شرکتها صورت نمیگیرد و مگر درمواردی اقدام دریافت ایزو صورت میگیردکه مجموعه قصد شرکت توی مناقصه راداشته باشد و یابخواهد بادریافت ایزو و استفاده ازنام و لوگو ایزو درتبلیغات و تیزرها اسم شرکت خودرا متمایز کرده و شرکت خودرا برند مطرح کند.

   

   

   ISO

  ایزو چیست سوال غالب شرکتها جهت اخذ گواهینامه ایزو هست

   

   

  ایزو چیست ، زمانی توسط مدیران چنین قبیل سوالاتی مطرح میشودکه مدیر مجموعه بجهت اولین بار قصد دریافت استاندارد ایزو رادارد و باسوالاتی مانند ازکجا ایزو بگیرم نیزمواجه میشود، هرمدیر ویا مسئولی بایدحتی فقط جهت بالابردن سطح مجموعه خود و بدون اعمال فشار استاندارد ایزو راشناخته و باالزامات ایزو آشنا شود و قطعا شناخت و رعایت الزامات ایزو سطح مجموعه رابسیار بالا برده و باعث پیشرفت سازمان میشود، اولین قدم جهت شناخت الزامات و بطور کلی قوانین استاندارد ایزو میتواند شناخت سازمان ایزو ، استاندارد ایزو و سپس شناخت و رعایت اصول قوانین و الزامات استاندارد ایزو درمجموعه خود میباشد، دراینجا مابطور خیلی سطحی استاندارد ایزو رامعرفی میکنیم تامدیران و مسئولانی راکه منباب شناخت ایزو درگوگل جستجو کرده اندرا راهنمایی کوچکی کرده باشیم اما درصورت قصد منباب اخذ ایزو بهترست بایکی ازمراکز و موسسات مشاور استاندارد ایزو تماس گرفته وباکارشناسان مربوط صحبت کرده و ازراهنمایی آنهااستفاده کنید.

  ایزو چیست ، ایزو نام یک سازمان بین المللی میباشد و همیشه بصورت ISO راکه مخفف کلمهINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION  میباشد و مانند همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارد، مهمترین وظیفه سازمان غیر دولتی ایزو رااگر بخواهیم بصورت عامیانه و ساده بیان کنیم میتوان گفت یکسان سازی استاندارد درسطح جهانی میباشد، درکنار بحث شناخت استاندارد ایزو بحث مراجع صدور استاندارد ایزو نیزمطرح میباشد و ازاینرو دراینجا مراجع صدور گواهینامه ایزو رانیز مطرح میکنیم تامدیران باخواندن مطلب پیش زمینه ذهنی نسبی ازمبحث ایزو داشته و جهت تکمیل اطلاعات باموسسات و مراکز مشاور ایزو تماس گیرند، ازاینرو توضیحات سطحی میباشد و درصورت نیازبه اطلاعات بیشتر میتوانید باموسسه مشاور ایزوتماس بگیرید، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند و بانام CERTIFICATTION BODY شناخته میشوند بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، البته میتوان گفت بنوعی تمامی موسسات مشاور ایزو نیزیکی ازاعضای مهم CB هاهستند، البته مراکزی رامیتوان جزوی ازمجموعه بزرگ CB هادردنیا دانست و صلاحیت صدور گواهی ایزو راداشته باشند البته منظور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع خصوصی میباشد، منظوراز مراجع خصوصی صدور ایزو رانیز اگربخواهم بصورت عامیانه توضیح دهیم اینگونه میشود گفت.

   

   ISO بگیریم

  اخذ ایزو معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، موسساتی راکه AB نام دارند و البته مخفف بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هست و درهر کشور تنها فقط یک AB وجود دارد و هرکشور AB مجزا و مخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ست و تمامی AB های کشورهای مختلف راتنها انجمن IAF درآن کشور تعیین میکنند و انجمن IAF درهرکشور یک AB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته و بجز کشور امریکاکه دارای 5 عدد AB میباشد بقیه کشورها تنها 1 عدد AB دارند و انجمن IAF یک AB نیزبرای ایران درنظر گرفته، NACI تنها AB تعیین شده توسط انجمن IAF درایران میباشد.

  ایزو چیست درایران همانطورکه گفته شد اینگونه پاسخ داده میشود، گواهینامه ایزو ، گواهینامه مورد نیاز مناقصات میباشد و یا گواهینامه برتری دربازار تبلیغات مجموعه و دربسیاری ازمواردکه گواهینامه ایزو دریافت کرده اندتنها اخذ گواهینامه ایزو برایشان اهمیت داشته و اقدامی منباب عملی کردم الزامات ایزو صورت نمیگیرد و البته مراحل دریافت ایزو نیز بسیار اسان میباشد و هرشرکتی یامجموعه متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو فقط کافیست بایکی ازچندین مرکز مشاور ایزو درکشور تماس گیرد تاتنها طی 2 تا 3 روز گواهینامه استاندارد ایزو مراجع خصوصی رابا حداقلیترین هزینه دریافت کنند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازقوی ترین مراکز مشاوره ایزو و تمامی گواهینامه هاو مجوزهای بین المللی درکشور میباشد. فقط کافیست بایک تماس ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان سامان کاران بهرمند شوید.
 • تمدید ایزو

  تمدید ایزو

  تمدید کردن ایزو راه حل داشتن اعتبار ممیزی بوده تمایل مشتریان تمدید ایزو بیشتر شده میدانند اعتباردهی گواهی نامه برایشان کارساز خواهد بود. اعتباردهی ممیزی توسط مراجع مشعول کار انجام شده اگر مشاغل جهت تمدید کردن تمایل دارند باید مجموعه انجام تمدید مراجعه کنند. تمدید ایزو آسان بوده براحتی میتوان انجام داد. فقط مراجعه مراجع بین المللی میتواند کار تمدید آیزو عهده انجام داده مراحل صفر الی صد کار باید توسط نهاد مسئول انجام شود. روش کار تمدید ایزو نامه ایی کتبی ارسال شده مسئولین دریافت کننده تمدید ISO مبنی انجام داده ممیزی منصرف شدن اعلام میکنند.

  هزینه استاندارد بین المللی ایزو درج شده واریز هزینه دال برانجام امور مراقبتی خواهد داشت. وقتی تمدید IZO انجام شد مرجع صادر کننده مشاور خود اعزام سازمان درخواست کننده کرده مشاور میتوانند توضیحات مفید ارزنده ایی داده الزامات آیزو بکار گرفته شود. استاندارد بین المللی بحث گسترده ایی داشته متقاضیان بدانند ویرایش شده ISO دو الی سه سال چاپ شده اطلاع همگان خواهد رسید. بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک سازمان کمک مینماید. عملکرد کلی بهبود داده یک مبنای منطقی فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید. پیاده سازی الزامات ایزو شامل موارد بیان شده میباشد.

   

   

   ایزو

  تمدید ایزو سالیانه ازطریق AB صادر کننده گواهینامه ایزو

   

  تمدید ایزو و توانایی ارائه مستمر محصولات خدماتی دریافت کننده آیزو قانونی مقرراتی برآورده میسازد. تسهیل ریسک ها، فرصتهای مرتبط اهداف بافت سازمان، توانایی اثبات انطباق الزامات مشخص شده ی سیستم مدیریت کیفیت،گواهینامه بین المللی میتواند توسط طرفهای دورن، برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. نیاز موارد زیر مورد نظر استاندارد IZO نمیباشد. یکسانی ساختار سیستمهای مختلف مدیریت کیفیت، همراستایی مستندات ساختار بند بند استاندارد بین المللی، استفاده واژگان خاص ایزو شرکتها، الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده آیزو مکمل مطالب محصولات خدمات میباشد. رویکرد فرآیندی طرحریزی، اجرا، بررسی، اقدام تفکر مبتنی ریسک بکار گرفته شده، رویکرد فرایندی مشاغل امکان میدهد فرآیندهای خود تعاملات آنها طرحریزی نماید.

  تمدید گواهی ایزو و تاثیر بالقوه طرفهای ذینفع توانایی متقاضی ارائه مستمر نیازها الزامات قانونی مقرراتی قابل کاربرد برآورده میکنند. موارد مطرح شده تعیین نماید. افراد مرتبط ذینفع ISO, نیاز تغییرات باید صورت طرح ریزی شده سیستماتیک انجام شود. هدف تغییرات پیامدهای احتمالی آنها، یکپارچگی سیستم مدیریت، دسترس بودن منابع، تخصیص مجدد مسئولیتها، اختیارات موارد بیان شده شرکتها میباشد. منابع لازم استقرار، پیاده سازی، نگهداری، بهبود مداوم تعیین فراهم نماید‌. موارد الزامی نهادها مانند قابلیت محدودیتهای منابع موجود درون سازمان باید مواردی مانند قابلیت محدودیتهای منابع موجود نهادها، نیازمندیهای جهت تامین کنندگان برون سازمانها تامین شود. تولید ارائه خدمت شرایط کنترل شده ای، پیاده سازی نماید. بنحوی قابل کاربرد باشد.

   

   

   ایزو ISO

  تمدید ایزو و اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

   تمدید گواهینامه ایزو و شرایط کنترل شده شامل دسترس بودن اطلاعات مستندی مانند ویژگیهای محصولاتی تولید شده خدماتی ارائه شده فعالیتهایی انجام گیرد. نتایجی بدست آمده، اگرسترس بودن استفاده منابع پایش اندازه گیری مناسب، پیاده سازی فعالیتهای پایش اندازه گیری مراحل مناسب تصدیق معیارهایی کنترل شده فرایندها، خروجی ها معیارهای پذیرش محصولات خدمات برآورده شده اند. استفاده زیرساخت محیط مناسب اجرای فرآیند. انتصاب افراد شایسته مانند تایید صلاحیت الزام شده، صحه گذاری مجدد دوره ای توانایی دستیابی نتایج طرح ریزی شده فرآیند تولید ارایه خدمات جایی بدست آمده نمیتوان پایش اندازه گیری تصدیق کرد. پیاده سازی فعالیتهایی بمنظور جلوگیری خطای انسانی، ترخیص، تحویل، محصولات خدمات. ترتیبات طرح ریزی شده مراحل مناسب طرح اجرا شده IZO تصدیق نماید الزامات خدمات برآورده شده اند. وقتی ترتیبات طرح ریزی شده بطور رضایت بخشی کامل نشده ترخیص محصولات نباید صورت پذیرد مگر اینکه توسط افراد مجاز کاربرد تایید شده باشد.ساختار بندها بیشتر بمنظور نمایش منسجم الزامات میباشد. اینکه مدل مستندسازی خط مشی ها، اهداف، فرآیندهای سازمان باشد. ساختار محتوای اطلاعات مستند سیستم مدیریت کیفیت اغلب میتواند بکار بردن مرتبط باشد. سیستم فرایندی اجراشده توسط دریافت کنندگان ISO اطلاعات نگهداری شده مقاصد دیگر مرتبط میشود. مشخص کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت الزامی جایگزین مورد استفاده سازمان واژگان مناسب عملیاتشان استفاده ایزو بین المللی وجود ندارد. استفاده خاص خدمات بمنظور مشخص کردن تفاوت میان محصولات خدمات بکارگیری الزامات میباشد. خصوصیات خدمات حداقل بخشی خروجی زمان مواجهه شکل میگیرد‌. بدین معناست انطباق الزامات نمیتواند لزوما قبل ارائه خدمات تایید شود. بیشتر موارد اصطلاحات محصولات خدمات بهمراه مورد استفاده قرار میگیرند. خروجی هایی سازمان بمشتری ارایه میدهند. توسط تامین کنندگان برون سازمانی تامین میشود. شامل محصولات خدمات یک محصول مشهود، غیر مشهود میتواند برخی خدمات مرتبط همراه داشته باشد یک خدمت میتواند محصولات قابل مشاهده همراه داشته باشد. انتخاب بکارگیری خدمات مشاورین سیستم مدیریت کیفیت استفاده خدمات آنها راهنمایی ارایه میدهد. راهنمایی درباره فرایند ارزیابی شایستگی مشاورین مدیریت اطمینان ایجاد مینماید نیازها انتظارات سازمان خدمات مشتریان براورده میشوند.

   ممیزی مدیریت برنامه طرح ریزی، اجرای ممیزی همچنین شایستگی ارزیابی یک ممیزی، تیم ممیزی راهنمایی ارائه مینماید. سیستم پیاده سازی شرکتها نیاز ممیزی های مدیریت کاربرد دارد. رهنمای مستندسازی راهنمای آموزشی، راهنمای مشارکت، رسیدگی شکایات، اجرا جهت سازمان، تکنیک آماری، بازنگری طراحی، استفاده استاندارد خانواده، همراه داشته باشد. مدیریت انتخاب مشاورین استفاده خدمات راهنمایی کرده درباره فرایند شایستگی مشاورین سیستم کیفیت میتواند بیان کند. اطمینان اینکه نیاز انتظارات خدمات براورده میشود. آموزش کمک رساندن مسئولان کنترل کیقیت انجام خواهد شد.

 • جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

  جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

  جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

  جهت اخذ ایزو ازکجا شروع کنم؟ اینسوال بسیاری متقاضیان ایزو است ودر گوگل انرا جستجو کرده و بدنبال راهی منباب اخذ گواهی نامه ایزو هستند، اینکه ازکجا بایدشروع کرد میتوان گفت بهترین کاربرای شروع فرایند اخذ گواهی نامه ایزو تماس بایک مرکز مشاوره اخذ گواهینامه ایزو هست، تماس بامرکز مشاوره ایزو و مشورت بایک کارشناس درزمینه ایزو میتواند راهنمایی بسیار خوب و مفیدی درمورد اخذ گواهینامه و مراحل دریافت ایزو دراختیار شما قرار دهدتا باتوجه بتوضیحات مربوط یک انتخاب عاقلانه و منطقی کرده و بهترین راه رابا توجه بدلیل اخذ ایزو بگیرید و متناسب بانیاز مجموعه مراحل دریافت ایزو را پشت سر بگذارید،

  جهت گرفتن ایزوازکجا شروع کنم؟ اولین مرحله جهت اخذ و دریافت ایزو همانطورکه گفته شد تماس بایک مرکز مشاوره خوب و مشورت باکارشناسان مرتبط دراین زمینه میباشد سپس کارشناسان براساس چند فاکتور مهم شمارا راهنمایی میکنند، اصلیترین فاکتور دلیل اخذ ایزو هستش، ازاینرو دلیل اخذ ایزو توسط شمارا جویا میشوندکه گواهی نامه ایزو ازطریق مرجع IAF ویا غیر IAF رابشما پیشنهاد دهند، اینجا سوال افرادیکه IAF رانمیشناسند اینست تفاوت دو مرجع نامبرده چیست، بهمین دلیل توضیحی اجمالی و کلی درباره ایزو منباب افرادیکه اشنایی کامل بابحث ایزو و مراجع صدور ایزو ندارند میدهیم : گواهینامه ایزو توسط سازمانی بانام مخفف ISO صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدوظایف سازمان ایزو راهم کاملا توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن یک مجموعه ست، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد و تلقی قرار دهد.

  گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل لاتین CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، CBهادرجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیر مجموعه انها بحساب میایند، AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین ACCREDITY BODY بمعنای موسسه اعتبار دهندست، وهر کشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن IAF بابت هرکشور یک ABکاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته ست، انجمن IAF یک AB نیزبرای ایران درنظر گرفته ، NACI تنها AB تعیین شده توسط انجمن IAF درایرانست.

  جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟ اکنون با استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو و انجمن IAF اشنا شدیم میتوان تفاوت مدرک صادر شده مراجع IAF و مراجع غیر IAF چه تفاوتی دارند، دریافت گواهی ایزو توسط مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یک ماه زمان میخواهدکه اینزمان درون موسسات خصوصی تا3 روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تازمان اخذ گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره، معمولا مدیرانیکه اهداف تبلیغاتی دارندازمراجع غیرIAF استفاده میکنند مراجع غیر IAF مراجعیست خصوصی و زمان و هزینه بسیار کمتری بابت مراجع غیر IAF برمجموعه تحمیل میکنند وبرای مجموعه ایکه اهداف تبلیغاتی درخصوص استاندارد ایزو میخواهد بسیار مناسبست، اما پروسه اخذ ایزو توسط مراجع عضو IAF بسیار پرهزینه است و زمان زیادی میبرد، بهمین دلیل بیشتر مدیرانیکه قصد شرکت دردرون مناقصه ویا فعالیت بین المللی دارند اقدام میکنندبه اخذ گواهی نامه ایزو ازطریق مرجع عضو IAF ، یکی ازسوالات متعدد دیگر درباره مدارک ایزو میباشدکه اکنون مهمترین مدارک بیشتر مستندات ومدارکی میباشدکه بابت اثبات اجرایی شدن و پیاده سازی کامل استاندارد هاباید ارائه شود، البته این پروسه بحدی سخت، وقت گیر و پرهزینه هست و بیشتر مدیران بالاجبار ازاین مساله شانه خالی میکنند عدم سختگیری و نظارت کافی بمجموعه هانیز میتواند ازدلایل مهم عدم رعایت همین استانداردها و ارائه مدارک ومستندات اجراییش باشد (البته بیشتربرای مدیران و مسئولان مجموعهای واقع درایران این امر بدلیل تحریمها و عدم فعالیت های بین المللی اتفاق میوفتد)
  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی و با تجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های گواهی نامه ایزو ، مجوز CE ، گواهی نامه IMS، گواهی HSE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک و غیرست. باتماس بامرکز مشاوره امکان ثبت ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید
 • دانلود رایگان مستندات ایزو

   رایگان مستندات ایزو

  دانلود رایگان مستندات ایزو

  دانلود رایگان مستندات ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ ایزو خواستارند. شرکتهای دریافت کننده ایزو اغلب تنهابه دنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند واینکه فورابه گواهینامه ایزو دست پیدا کنند و باکمترین هزینه دست پیدا کنندبه گواهی ایزو بهمین جهت پیاده سازی راانجام نمیدهند. پیاده سازی انواع استانداردها ازروی مستندات انجام میشودکه شامل فرمها و دستور العملها و روشهای اجرایی و نظامنامه میشودکه دراختیار سازمانها قرار داده میشود تادر هنگام پیاده سازی بتوانند خودشان پیاده سازی راانجام دهند یعنی اینکه یک نفررا بعنوان مسئول ایزو ویا مدیر ایزو دارای تحصیلات مرتبط ازخود سازمان انتخاب میکنند ویا یک نفررا آموزش میدهندتا پیاده سازی راانجام دهد ویا اینکه یک مشاور رابه کار میگیرند و مشاوره باتوجه مستندات درون سازمان پیاده سازی راانجام میدهد. همچنین دانشجویان ممکنست بدنبال مستندات بامراکز مشاوره تماس بگیرند و درخواست مستندات رابکنندکه انواع مستندات درون سایتهای مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درج شده و میتوانند ازآنجا مستندات مورد نیازشان رابه رایگان دانلود کرده و ازآن استفاده کنند همچنین افسران HSE ویااشخاصی که میخواهند بعنوان افسر HSE ویا همان افسر ایمنی درون شرکتها مشغول بکار شوند نیازمنداین مستندات هستند واین مستندات ایزو درون سایتهای مراکز مشاوره موجودست و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و دانش آموختگان حوزه ایزو و HSE میتوانند ازطریق سایتهای مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات رابه صورت رایگان دانلود کرده و بابت منظورشان ازآن استفاده کنند. همچنین درون کانالهای فضای مجازی نیزاین مستندات رایگان هستند و میتوانند ازطریق کانالها آنهارا دانلود کنند. ضمن اینکه پکیج مستندات آماده شده و بهمراه گواهینامه های دریافتی بصورت رایگان ارائه میشود.

  مستندات ایزو شامل فرمها و دستورالعملها و نظامنامه و خط مشی و روش اجرایی استانداردها میشود و عمده مستندات مورد نیاز اغلب شرکتها شامل خط مشی کیفیت ، روش اجرایی کیفیت ، نظامنامه کیفیت ، خط مشی و روش اجرایی و نظامنامه HSE ، خط مشی و روش اجرایی و نظامنامه IMSیاهمان سیستم مدیریت یکپارچه ( شامل خط مشی و روش اجرایی و نظامنامه و مستندات سه استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) میشود و همچنین مستندات استانداردهای مشتری مدار گواهینامه ایزو 10001سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – کدهای منشورسازمان ،گواهی ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری و گواهی نامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ودر کل بنابر نیاز سازمان میتوانند سازمانها مستندات درخواستی خودرا میتوانند دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهند.

  دانلود رایگان مستندات ایزو درون سایتهای مختلف موجود هست و متقاضیان میتوانند بامراجعه بدان سایتها هرنوع مستندات راکه میخواهند بصورت رایگان دریافت کنند و همچنین میتوانند بایک تماس مستندات مورد نظرشان رادرخواست کرده و درقالب یک پکیج و یا همان سی دی برایشان ارسال خواهد شد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.
 • شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

   معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران بسیارندو دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز مناقصات بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار میباشد  هنگامیکه یک شرکت جهت مناقصه شرکت میکند کارفرمای مناقصه گزار ممکنست ازشرکتها درخواست گواهینامه ایزو, HSE , IMS , گرید و رتبه پیمانکاری, رتبه و گرید انفورماتیک, تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و حتی CE کندکه البته یکی ازاینها رادرخواست میکند. انواع پر کاربرد ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همینطور IMS سیستم مدیریت یکپارچه میشودکه درون مناقصات اغلب اینها مورد درخواست قرار میگیرد همچنین ممکنست گواهینامه های سری مشتری مداری درخواست گرددکه شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا حتی انواع استاندارد برمبنای فعالیت و فرآیند سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 انواع استانداردهای دیگر.

  شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو اولا سوال پیش آمده برایشان اینست جهت شرکت در مناقصه ، صادرات ، تبلیغات ، رقابت ، برند سازی و بهره وری وهرمقصد دیگر اینست ازکجا ایزو بگیرند و شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران کدامند و ازطریق کدام نهاد اقدام کنند.

  مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه CB زیر نظر یک نهاد بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند و اعتبار دهی میشود. درنهایت نهاد بین المللی IAF بعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان براین AB نظارت میکند. بدین تیپ گواهینامه ایزو گواهی IAF میگویندکه دارای اعتبار بین المللی هست ودر سطح بین الملل مورد استفاده قرار میگیرد. یکسری مراجع دیگر هستندکه غیر IAF هستند یعنی CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست و درهمین کشور ایران صادر میشود و سازگار باقوانین داخلی بوده و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات مورد استفاده قرار میگیرد و بدلیل اینکه سریع و فوری و ارزان بدست میاید اغلب مدیران شرکتها بدنبال تیپ غیر IAF گواهی ایزو هستند.

  شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو کدامند و توسط کدام نهاد صادر شده و مدیریت میشوند و چگونه میتوان ازاینکه معتبر هست و دارای چه سطح اعتبار هست مطلع شد. مرجع جهانی و بین المللی مورد هدف شرکتها وهمچنین نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو ویا HSE-MS هستند کدام مراجع هستند؟ وخیلی سئوالات وابهامات دیگرکه متقاضیان مدرک ایزو و مدرک HSE همواره بدنبالش هستند. کسب اطلاعات حقوقی وفنی درخصوص اخذ مدرک ایزو وهمچنین اخذ مدرک HSE خیلی مهم میباشد لذا پیشنهاد میگردد متقاضیان گواهینامه ایزو HSE یاهر مدرک ملی وبین المللی دیگر مانند گواهینامه CE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ونیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره قبل ازهرگونه اقدام ابتدا اطلاعات خیلی خیلی مهم وفنی وحقوقی خودرا افزایش دهند.

  گروه ثبت و ارتقا برند سامان کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص کلیه اطلاعات فنی وحقوقی گواهینامه های مذکور آمادگی پاسخگویی جهت سئوالات وابهامات متقاضیان علاقمندان محترم رادارد.
 • قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو بابت کسانیکه مایل هستندبه اخذ این مدرک هستند بستگی بموارد خاصی داردکه سازمانهای زیادی هستندکه دراین زمینه کمی دچار مشکل میشوند و دربرخی مواقع نیزبه دام افراد سود جو افتاده و مدرک جعلی رابدست میآورندکه اینگونه اعتبارها هیچ اعتباری نه درداخل کشور داشته ونه درکشورهای خارجی قابل استفاده هست بنابراین شرکتهای خواهان استانداردهای ایزو دراین امر دقت کرده تادچاراین مشکلات قرار نگیرند.

  ایزو باتوجه شرایطیکه درسطح دنیا بوجود امده یکی ازنیازهای اساسی جوامع بشریست وبه کمک ایزو تاحدودی میتوان جلوی بسیاری ازمشکلات رامدیریت ویا کنترل کردتا بمرحله فاجعه خودنزدیک نشود. درغیر اینصورت ممکنست کمی دیر شده باشد بهمین دلیل تمامی استانداردها نیزدر سطح کشورها خودرا بروز رسانی میکنندتا بتوانندبه نیازهای جوامع براحتی پاسخ دهند اعلام کردن هزینه ایزو کار دشواریست اینکار توسط شرکتهای صادر کننده بایداعلام گردداین سازمانها نیزبر اساس معیار های خاصی اینکار راانجام میدهندتا مراجعه کنندگان باپرداخت کردن هزینه هامدرک مورد نظررا بدست میآورندو بااستفاده مدرک مورد نظر درسطح کشور براحتی فعالیت می کنند هرشرکتی براساس فعالیت خاص خودیک مورداز استاندارد های مورد نظر خودرا بایدبدست اورد دراین زمینه شرکتهای مشاوره دهنده نیزبه شرکتهای خواهان کمک میکنندتا براحتی مدرک مورد نظر خودرا دریافت کنند.

  قیمت گواهینامه ایزو درخصوصش همان طورکه گفته شد درزمینه تعیین قیمت استاندارد ایزو موارد خاصی دخیل میباشندکه این معیارها شامل میزان حجم کاری سازمان، تعداد پرسنل مشغول درشرکت، میزان ارتباطات دربین فرایندها ازشاخصهایی هستندکه درزمینه قیمت گواهینامه میتوانند دخیل بوده باشند و بنوعی میتوان گفت اینموارد تعیین کننده هستندکه هرشرکتی قصد دریافت کردن استاندارد ایزو راداشته باشد بایدبا مشخص کردن معیارها قیمت استاندارد ایزو خودرا تعیین میکند.

  قیمت گواهینامه ایزو باتوجه بنوعش قیمتی دارد و هرنوع استانداردی قیمت خاص خودرا نیزدارا میباشد علاقمندان مشاهده قیمتهای استاندارد میتوانندبه سایتهای شرکتهای صادر کننده مراجعه کرده و هزینه ها رابراحتی مشاهده کرده ودر صورت مایل بودن نیزدرخواست خودرا مبنی بر دریافت استاندارد مورد نظر خودرادر سامانه ثبت کرده و اقدامات لازم دراین زمینه راانجام دهند هزینه بدست آوردن استاندارد 90001 بجهت یک شرکت کوچک دارای 10 نفر پرسنل میباشداز هزینه دریافت گواهینامه خودروسازی متنوع میباشد بنابراین دراین زمینه عوامل متعددی هستندکه برروی قیمت استاندارد میتواند تاثیر گذار بوده باشد شرکتهای بزرگ برای اینکه بتوانند استاندارد مورد نظر خودرا دریافت کنند بایددر ابتدا مشخصات کامل شرکت رابا پر کردن اطلاعات لازم پر کرده وتا بسیاری ازابهامات شفاف سازی شده تاسازمان صادر کننده قیمت صادر کردن استاندارد مورد نظر رابه سازمان متقاضی اعلام کند.
  قیمت گواهینامه ایزو و استاندارد مورد نظر درکشور درحوزه مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات بودست ودر سطح کشورهای کانادا انگلستان، ایتالیا، سوئیس و ایران درحال اجراست و شرکتهای متقاضی براحتی میتواننداز قیمت استاندارد ایزو باخبر شوند و درخواست خودرا مبنی برداشتن استاندارد مورد نظر پر کنند. ازانواع استانداردهای دیگربرای دریافت شرکتهای موجود درکشور میتوان اشاره کردبه استاندارد 14001 واین ایزو نیزدر زمینه مدیریت محیط زیست و پیرامونش دراروپا و ایران فعالیت میکندتا شرکتهاییکه بامنابع موجود درگیر هستند براساس استاندارد 14001 فعالیت کنندتا منبع موجودرا بخاطر منافع شخصی خوددچار تخریب قرار ندهند. گواهینامه استاندارد IMS ازگرانترین نوع استانداردهاست ودرزمینه سیستم مدیریت یکپارچه فعالیت میکنداین استاندارد دارای چند استاندارد دیگر نیز هست و بهمین دلیل قیمت دریافتش بیشتراز استانداردهای دیگرست بنابراین باتوجه این مطالب بهترست که شرکتهای متقاضی استاندارد مورد نظر خودرااز سازمانهای معتبر دریافت کنند.

  مرکزبین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران باحضور مشاوران باتجربه درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید ویا رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی پاسخگوی سوالات متقاضیان محترم میباشد واین مرکز بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی هست و ازصفر تاصد کار تازمان دریافت گواهینامه مورد نظرتان همراه شماست. تنها بایک تماس تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید ودر کوتاهترین زمان و بابهترین قیمت به گواهی نامه خوددست پیدا کنید.

   

 • گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو

  گواهی ایزو کلمه درابتدا آشناست برایتان زیراپس ازشنیدن کلمه آیزو قطعا تبلیغات برندهای مختلفی راکه درتبلیغات بجهت برند خودبسیار استفاده میکنند درذهن شما تداعی میشد وشاید هنوز دربارش بطور کامل و جامع نمیدانید ایزو هاکه درتبلیغات بگوش شما خورده نام یک گواهینامه بین المللیست توسط سازمانی بین المللی به همین نام صادر میشود و میتوان گفت مهمترین ابزار واهرم تبلیغاتی برای برندهای گوناگون محسوب میشود تابه واسطه گواهی ایزو بتوانند برتری کیفیت خود دربازاری سراسر رقابتی به مشتریها نشان دهنداین کلمه تنها نام یک سازمان ویک گواهی استاندارد معمولی فقط جهت استفاده درتبلیغات نیست و معانی جامع وکاملی را شامل میشود البته ابتدا باید سازمان رامعرفی کنیم و کارهای سازمان رانیز تاحدودی بگوییم تافراتر ازشنیدن اسم درتبلیغات باآن اشنا شوید.

   

   

   ایزو ISO

  گواهینامه ایزو و اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

   

   

  ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد  بانام مخفف ایزو ISO که ازاسم کاملش مخفف شدهINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان بین المللیست مثل همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی مسئولیتهایی رابعهده دارد سازمان آیزو بادرنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم ازمدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استاندارد هاونظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا پیاده سازی گفته میشود و تایید کارشاناسان مربوط اقدام به صدور گواهینامه ایزو راتحت عنوان گواهینامه ی ایزو میکندکه داشتن گواهی ISO نشان دهنده اینست شخص یاشرکت مورد نظر استاندارد هاتعیین شده توسط نهادرا بطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان سازمان و چنین مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کرده است.

  مدرک استاندارد ISO یک مدرک بین الملیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی دقیق و کارامد حاکم بریک مجموعه میباشد وبرای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری مجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران شاید بخاطر شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز نتوانند نظارت وبررسی دقیق به مجموعه هامتاقضی گواهی ISO انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران باپیاده سازی استاندارد هاتا حد زیادی باعث شده اندکه درایران نیزاین قوانین وجود داشته باشد ودرحال حاظر شرکت هاو صنایع مختلف درکشور ایران بواسطه پیاده سازی توسط مراکز و کارشناسان مشاوره ایزو مربوطه جهت حفظ توان رقابتی خودو اختلاف کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذو مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خود شده اند واز مهمترین تاثیرات مثبت دریافت ایزو میتوان حتی به بالا رفتن فروش کالا بواسطه بالا رفتن کیفیت مربوط به تولیداتشان است، شرکتها جهت دریافت و اجرای موفقیت امیز توام باخذ گواهینامه ایزو وبرای مشاهده تاثیر دریافت گواهی ایزو  نیازمنداین هستندتا مراحل استقرار واجرای ایزو در سازمان هارا نیزبه نحو احسنت انجام دهند. شاید کاری پرهزینه، سخت و زمانگیر باشد اما تاثیرات ان بوضوح درمجموعه قابل مشاهده است،که اگربا موفقیت مراحل آیزو راگذارانده و اجرا کنند ازطرف سازمان ارائه دهنده ایزو ISO محصولاتشان استاندارد شناخته می شودو بدین ترتیب بااطمینان بیشتری جهت کسب رضایت مشتری گام بر می دارند واینرا درتبلیغاتی که مشاهده میکنید با اعلام داشتن گواهینامه ایزو مربوطه اعلام میکنند و یکی ازمهمترین نشانه هابرای تصدیق حرکت درراه مشتری مداری واثباتش بمشتریان مجموعه میباشدکه بنوعی میتواند دربازارهای تبلیغاتی نیز اهرمی  قوی منباب تبلیغات واثبات صحت تبلیغات شرکت درمقابل تبلیغات رقیبان باشد.

   

   

   ISO بگیریم

  ایزو معتبر و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهی نامه ایزو درزمینه های گوناگونی صادر میشودکه هرکدام نشان دهنده استانداردی خاص هستند سازمان ایزو استانداردهایی راکه برای اجرا تدوین کرده وبااعداد نامگذاری کرده است، گواهی ایزو مربوطه منباب مجموعه صادر میشود نوع استانداردکه توانایی اجرا ودریافت گواهینامه انرا داشته است وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهی ایزو ،تاییده رادر قالب مدرک بین المللی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و به نوعی پیشنیاز تمام استاندارد صادرشده سازمان ایزو آیتمهای مختلفی ازجمله سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001است وبه اصطلاح انرا ایزو مادر نیزمیگویند، که دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد ودرصورت پیاده سازی ایزو 9001 میتواند باعث ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده شودکه کاملا قابل لمس خواهد بود درمجموعه، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشودکه قطعا درتبلیغات برندهابه وفور مشاهده کرده اید،البته هرساله سازمان ایزو استاندارد هاراخودرا باتوجه بشرایط جدید مورد بررسی قرار میدهد و معایب انرا راتاجای ممکن حذف میکند.

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران همواره آماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و انواع گواهینامه های بین المللی و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استاندارد ایزو ISO هاو مجوزهای CE وHSE  ، IMS بصورت کاملا حرفه ای دارای قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن میباشد. مشاوران کارگزاری امکان ثبت بصورت شبانه روزی و رایگان پاسخگوی تماس شما عزیزان هستند.
 • گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص میباشد و سازمانهای مختلف باهرنوع فعالیت ممکنه نیازمند اخذ ISO باشند و کارفرمای مناقصه گزار وقتی شرکتی درون مناقصات شرکت میکنند انواع مختلفی ازانواع گواهی نامه های مورد نیاز توی مناقصات جهت کسب امتیاز لازم بابت مناقصه بهش نیاز پیدا میکنند مثل: گواهی نامه ایزو ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ویاهمان گرید و رتبه پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک یاهمان رتبه و گرید انفورماتیک ویااینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع مدرک ملی و بین المللی درخواست گردد.

   

   

   گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهی ایزو مهمترین و عمومیترین و پر درخواستترینش مدرک ایزو هست و شامل چندین نوع میشود و انواع بسیاری دارد. مهمترین ایزو مورد استفاده ودرخواست اصطلاحا ایزو عمومی نامیده میشوند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه. استانداردهای سری مشتری مداری نیزباقی انواع ایزو درخواست گرددکه شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا استاندارد تخصصی مبنابر تخصص شرکت سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001انواع استانداردهای دیگر.

   

   

   اخذ گواهی ایزو

  گواهی ایزو و مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو 

   

   

  گواهی ایزو جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت و اهداف دیگر اخذ میگردد. ابتدا جهت اخذ استاندارد ایزو بایستی هدف سازمان متقاضی مشخص شود و سپس باتوجه هدف دریافت ISO بدنبال مرجع صادر کننده ایزو بگردندکه درکل دو گروه میشوند: IAF و غیر IAF . اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت درون مناقصات چنانچه کارفرمای مناقصه گزار نوع IAF بین المللی درخواست نکند همین غیر IAF کافیست و بدلیل اینکه داخلی هستند و ساخته و پرداخته ایزانی سریع و فوری و ارزان بدست میایند و تعدادشان بسیارست و شرکتها میتوانند باتوجه نیازشان اقدام کنندبه دریافتش و درمرحله دوم پیاده سازی و ممیزی نیز براحتی صورت میگیرد و متقاضی میتواند گواهی ISO خودرا آسان بدست بیاورد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی وبا تجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های ایزو HSE ، CE ، IMS وغیره میباشد وتمامی مشاوره هابا مرکز سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار وغیره که موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن میباشد و بطور کلی تمامی مدرکهای صادرشده موسسه سامان کاران معتبر بوده وضمانت اعتبار رامیتواند بمتقاضیان ارائه کند.
 • گواهینامه ایزو 10004

  گواهینامه ایزو 10004

  گواهینامه ایزو 10004

  ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان راهنمایی درتعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 با سنجش رضایت مشتریان درجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و سازمان بااین طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ازسری استانداردهای مشتری مداری نشان میدهد درراستای فرآیند و فعالیتش رضایت مشتری برایش دردرجه اولویت و اهمیت قرار دارد.

  گواهی ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، بهمین جهت بهترست بطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو 10004 سه سیستم مدیریتی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی شود وهمچنین بهترست درابتدا ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی شود و سپس سه استاندارد 10001 ، 10002 و 10004 .

  باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری؛ جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر آنها و بازخوردبرای بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. سری استاندارد بین المللی ایزو 10000 بدون توجه بنوع ، اندازه و کالای مورد نظر توسط هرسازمان قابل استفادست. اطلاعات مربوطه انتظار جدیدرا بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان ، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محوربرای حل شکایات ، کارکنان راتشویق کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری باشکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشودبرای دستیابی رضایت مشتری ، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کنداین انتظارات ممکنست صریح یاضمنی باشد ، یاکاملاً بیان نشده باشد. انتظارات مشتری ، همانطورکه توسط سازمان قابل درک هست ، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن یافراتر ازانتظارات ، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست که بین دیدگاه سازمان بابت کیفیت محصول تحویل داده شده و درک مشتری ازکالای تحویل یافته تمایز قائل شود ، زیرااین دومی میباشدکه رضایت مشتری راحاکم میکند.

  ایزو 10004 هرسازمانی مایل باشد فراتراز انتظارات گام بردارد ، یک نیاز اساسی بابت مشاغل ازانواع و اندازه ها ، خواه دربخش خصوصی ، دولتی یااینکه داوطلبانه باشد ، مربوط میشود. ایزو 10004 سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتری ، دستورالعمل نظارت و اندازه گیری . ایزو 10004 راهنمایی درتعیین و اجرای فرایندها جهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 صرف نظر ازنوع ، اندازه ویا محصول ارائه شده درون سازمانهابرای استفاده درنظر گرفته شدست. تمرکز ایزو 10004 برروی مشتریان خارجی سازمانست.
  ایزو 10004 درتعیین و اجرای فرایندهابرای نظارت و سنجش رضایت مشتری راهنمایی میکند. اطلاعات مربوطه انتظار جدیدرا بدست آورید ، شکایتها رابه رضایت شاکی و سازمان حل کنید. شناسایی روندها و درنتیجه ازبین بردن دلایل شکایت ، تشویق پرسنل بمنظور ارتقاء مهارتهای خوددر کاربا مشتریان ، مبنای بررسی مداوم و تحلیل روند رسیدگی به شکایات . ایزو 10004 جهت تعیین و سنجش میزان رضایت مشتری دررابطه باتعریف و بکارگیری فرآیندهاست. این برنامه توسط هرسازمانی صرف نظر ازنوع ، اندازه یا محصول تولیدیش اجرا میشود. تمرک  ایزو 10004 برروی مشتریان خارجی سازمانست.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • گواهینامه ایزو 13485

  گواهینامه ایزو 13485

  گواهینامه ایزو 13485

  گواهینامه ایزو 13485 ازانواع گواهینامه های ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی و مختص شرکتهای صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشدکه میخواهند تجهیزات پزشکی راتولید کنند ودر زمینه تولیدات تجهیزات پزشکی فعالیت دارند و شرکتهای فعال حوزه پزشکی ازسه طریق میتوانند گواهینامه بگیرند یعنی اینکه ازطریق سه مرجع میتوانند ایزو دریافت کنند: مراجع IAF ( مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشود ودر نهایت IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان بدین AB اعتبار میبخشد) ، مراجع غیر IAF ( مراجع ساختگی ایرانیها و CB و همینطور AB ساختگی ایرانیها ) و مراجع معرفی شده اداره تجهیزات پزشکی ( مراجع معرفی شده اداره کل تجهیزات پزشکی 5 مرجعند ) وبا توجه وضعیت حال حاضر سازمان هنگام اخذ گواهینامه ایزو 13485 بستگی دارد. مثلا جهت شرکت در مناقصات ممکنست ازشرکتها گواهی نامه ایزو 13485 تحت اعتبار مراجع معرفی شده اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.

  گواهی ایزو 13485 مختص تمامی تولیدکنندگان فعال درزمینه صنایع و تجهیزات پزشکی مانند تولید کننده تخت بیمارستانی ، ماسک تنفسی ، عینک ، سرنگ ، دمپایی طبی ، ناخنگیر، بانداژ ، گاز استریل ، لباس بیمارستانی ، تجهیزات ساکشن ، تجهیزات جراحی ، تجهیزات آزمایشگاهی و غیره میباشد.

  استاندارد ISO 13485 امروزه و اخیرا یکی ازنیازها و الزامات سازمانهای فعال در حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی میباشدکهوزارت بهداشت و درمان پزشکی ایران سازمانها راملزم میکندتا جهت فعالیت درحوزه تولید تجهیزات پزشکی گواهی 13485 رابگیرند. بابیان ساده تر شرکتهای فعال و تولیدی تجهیزات و خدمات پزشکی بایستی ایزو 13485 راداشته باشند. همچنین وزارت بهداشت و درمان پزشکی ایران شرکتهای تولیدی حوزه صنایع پزشکی رامجاب کرده تاتنها ازسازمانهایی گواهینامه ایزو 13485رابگیرندکه مورد تایید و معرف وزارت بهداشت و درمان پزشکی ایران خست و آنها تعیین کرده اند. باتوجه بدین مو.ضوع و محدود شدن مراکز و مراجع صادر کننده ایزو 13485 هزینه و قیمت اخذ گواهی نامه ایزو 13485 بالاست و دو تاسه برابر بالاتر ازانواع دیگر گواهی ایزو هست و مراجع تعیین شده آنها قیمتهای خودشان رامیدهندکه گاهی بسیار بالاغ و نجومی هست واین بدلیل عدم نظارت یک مرجع براین افزایش قیمتهاست و عواملی همانند همین عدم نظارت ونیز برند و بسیاری عوامل دیگر باعث بالاتر رفتن قیمتها میشود و نوسان قیمت بین مراجع مختلف بهمین دلیل هست.

  گواهی نامه ایزو 13485 الزامات تعریف شده مورد نیازی داردکه درون سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 تعریف شده است و الزامات تعریف شده درون ایزو 9001 کیفیت تمامی تستانداردها راتامین میکند بهمین جهت بهترست قبل ویا بطور همزمان درکنار استاندارد ایزو 13485 ، ایزو 9001رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • گواهینامه ایزو 14001

   گواهینامه ایزو 14001

  گواهینامه ایزو 14001

  گواهینامه ایزو 14001 ازانواع عمومی گواهی ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی رابیان میکند. ایزو 14001 سازمانها راراهنمایی میکنذتا اینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد وجهت عدم آلودگی آب و هوا و خاک گام بردارندو محیط زیست رابرای نسلهای آینده حفظ کنند مثلا سازمانها راتشویق میکنند بجای سیستم کاغذی و کاغذ بازی و ایجاد زباله بازیافت فرای صرف هزینه باعلم امروز ازنوع سیستم اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازوسایل تکنولوژی مانند تلگرام و واتساپ و اینستاگرام وغیره تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ استفاده کنند. ایزو 14001 جهت تمامی سازمانها فراتر ازنوع و اندازه و توانایی مالی و نوع فرآیندشان مورد نیازست بهمین جهت ازشرکتها بابت مناقصات ممکنست درخواست شود.

  گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001درکنار یکدیگر معنا دارند ومکمل یکدیگرند. ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات مشترکی داردبا ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهمین جهت بهترست و توصیه میشودکه سازمانها قبل ویا همزمان پیاده سازی و طراحی ایزو 14001 ، ایزو 45001 رانیز طراحی و پیاده سازی نمایندو الزامات دو گواهی نامه درکنار یکدیگر مکمل یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند وبدون یکدیگر جهت بهره وری سازمان سود دهی ندارداز تدوین و تبیین دو گواهینامه فوق HSE بمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی بدست میاید و یک سازمان توصیه میشود هنگام طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی HSE درابتدا ویا همزمان دو گواهی فوق را طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 گفتیم بهمراه یکدیگر معنا پیدا میکنندو مکمل یکدیگر هستندو ازتدوین دو استاندارد کنارهم HSEتدوین و طراحی میشود. ایزو 14001 و 45001 همچنین درکنار ایزو 9001 بهمراه یکدیگر اغلب طراحی و پیاده سازی میشوند البته ایزو 9001بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد مورد استفاده قرار میگیرداما درکناراین دو استاندارد بیشتراز بقیه انواع استاندارد همراه هست و بهمراه دو گواهینامه فوق بیشتر توصیه واخذ میگرددو هرسه استاندارد کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شده ومعنا میگیرندو تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه رامیدهندکه اصطلاحا IMS نام داردو زمانی یک سازمان سه استاندارد فوق رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند میگویند سازمان موفق گردیدبه طراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه .

  روند دریافت گواهینامه ایزو 14001 ازمباحث مهم دیگر میباشدکه مانند دیگر مراحل اخذ ایزو درابتدا شامل انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه مرجع صادر کننده گواهی ایزو دو دسته میشوندیا IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اختصار و اصطلاح CB مینامندکه CB تحت اعتبار AB مدیریت و اعتبار میگیرد وخود AB تحت مدیریت و اعتبار نهاد بین المللی اعتبار دهندگان یعنی IAF اعتبار میگیرد. یکسری مراجع نیزهستندکه غیر IAF هستند یعنی ساختگی ایرانیها هستند بنابر دلایلی همچون تحریمات، اوضاع اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر ایرانیها آمدند وخودشان مراجعی ساختندکه بمرور زیاد شدند والان بیشتراز 600 مرجع هستندکه درون ایران گواهینامه غیر IAF صادر میکنند و برندهای مختلفی هستندو زیادند واما همگی باوجود شکلهای مختلف دارای اعتبار یکسان هستند. مرحله دوم پیاده سازی میباشدکه پیاده سازی ایزو 14001 بسیار مهم و اهمیت دارد. ازمزایای پیاده سازی ایزو 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش ضایعات ، کاهش آلودگی محیط زیست ( آب و هوا و خاک ) ، حفظ منابع طبیعی جهت نسلهای آینده ، مدیریت درست و صحیح پسماندها و ضایعات ، کاهش بیماریهای ناشی از محیط زیست ، ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی درنسلها. بعد مرحله پیاده سازی ممیزی انجام میشود و انطباقها و عدم انطباقها بایستی برطرف شود و بعد مرحله ممیزی شخص ممیز درصورت تصویب و تایید گواهی ایزو صادر میگردد.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برندو توسعه سازمانی سامان کاران با کادر مجرب و مشاورین باتجربه در خدمت شما میباشد. تنها بایک تماس اطلاعات لازم رابصورت مشاوره رایگان ازما دریافت کنید.
 • گواهینامه ایزو 22000

   ایزو 22000

  گواهینامه ایزو 22000

  گواهینامه ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مختص شرکتهایی میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا صادرات انجام دهند و جهت تبلیغات و رقابت و حتی چشم و همچشمی و جلب مشتری بخواهند گواهینامه ایزو بگیرند و البته مختص شرکتهای فعال درحوزه مواد غذایی میباشد. قبلا گواهینامه HACCP یا اچ ای سی سی پی ویا هسپ بعنوان سیستم مدیریت صنایع غذایی مطرح بود وجهت سازمانها کاربرد داشت اما بعدا ایزو 22000 بعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ضعفهای درون HACCP رابرطرف کند و باعنوان ایزو 22000 تهیه و تدوین و ارائه گردید.

  گواهی نامه ایزو 22000 نشانگر اینست سازمان درراستای ایمنی مواد غذایی گام برمیدارد و عواقب غذای ناایمن میتواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی یاهمان ایزو 22000 کمک میکندبه سازمانها درشناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی . ازآنجاکه بسیاری ازانواع محصولات غذایی امروزی بسیار مورد صادرات قرار میگیرد و صادرات مواد غذایی رواج زیادی یافته ودر زمینه مواد غذایی بسیار صادرات انجام میشود ، جهت اطمینان بابت ایمنی زنجیره تأمین مواد غذایی جهانی ، نیازبه استانداردهای بین المللی هست. ایزو 22000 الزامات مربوطه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی راتعیین میکند و گواهی اینست سازمان درراستای فعالیتش ایمنی مواد غذایی رانیز مدنظر قرار داده و مشتری باخیال راحت میتواند ازآن استفاده کند.و این نشان میدهدکه یک سازمان جهت نشان دادن توانایی خوددر کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی بمنظور اطمینان ایمنی مواد غذایی ، چه کاری بایست انجام دهد این میتواند توسط هرسازمانی صرف نظر ازاندازه یا موقعیتش درحوزه زنجیره غذایی مورد استفاده قرار گیرد و سازمانهای فعال حوزه غذایی فرای کوچکی ویا گستردگی و موقعیتشان نیازمند گواهی ایزو 22000 هستند.

  گواهی ایزو 22000 الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت و دراستای کیفیتش نیاز داردبه سیستم مدیریت کیفیت و پیاده سازی ایزو 9001 درسازمانش بهمین دلیل بهترست قبل ویا بطور همزمان دو سیستم ایزو 22000 مدیریت ایمنی صنایع غذایی و ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی کند.

  استاندارد ایزو 22000 جای HACCP راگرفته بااین وجود بسیاری شرکتها درخواست هسپ رامیکنند وبرخی مراجع نیزبه اصرار خودسازمان آنرا صادر میکنندکه بایستی شرکتهای متقاضی بدانند گواهی نامه هسپ کاربردی ندارد وباید ایزو 22000 رابگیرندکه بهره وری و کاربردی بیشتری دارد. توصیه مراجع صادر کننده گواهی ایزو آگاه برروی اخذ گواهی ایزو 22000 میباشد.
  طراحی و پیاده سازی استاندارد 22000 مزایای زیادی دارد ازجمله جلب مشتری بواسطه اطمینان بابت استفاده مواد غذایی سالم و ایمن ، حصول اطمینان از ایمنی و سلامت مواد غذایی ، کاهش بیماری ها و مسمومیت های ناشی از مواد غذایی،  کیفیت بهتر و امن تر شغل در صنعت مواد غذایی ، استفاده بهتر از منابع ،  اعتبار سنجی کارآمد و مستندات ،  بهبود تکنیک ها و روش ها ، افزایش سود ، افزایش پتانسیل برای رشد و توسعه اقتصادی

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • گواهینامه ایزو 27001

  گواهینامه ایزو 27001

  گواهینامه ایزو 27001

  گواهینامه ایزو 27001 شناخته شده ترین استاندارد درخانواده میباشدکه بجهت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) الزامات لازم راارائه میدهد. درخانواده 27000 بیشتراز دوازده استاندارد وجود دارد ، میتوانید آنهارا دراینجا مشاهده کنید.

  خانواده استانداردهای  ایزو 27000 کمک میکندبه سازمانها تاداراییهای اطلاعات راایمن نگه دارند. استفاده ازاین خانواده استانداردها کمک میکندبه سازمان شماتا امنیت داراییهایی ازقبیل اطلاعات مالی ، مالکیت معنوی ، جزئیات کارمندان ویا اطلاعاتی راکه توسط شخص ثالث بشما سپرده شدست ، مدیریت کند و اطلاعات سازمان راتا زمان لازم محافظت کند. یکی ازاصطلاحات لازمه استاندارد ایزو 27001 ، ISMS هست و تعریفش مهم هست. ISMS یک رویکرد سیستماتیک بجهت مدیریت اطلاعات حساس درشرکت است تااینکه امنیت درآن حفظ شود. واین شامل افراد ، فرآیندها و سیستمهای IT بااستفاده ازیک فرآیند مدیریت ریسک میشوداین میتواندبه مشاغل کوچک ، متوسط و بزرگ درهر بخش کمک کندتا داراییهای اطلاعات راایمن نگه دارند.

  گواهی ایزو 27001 یک استاندارد امنیتی اطلاعات هست ، بخشی ازاین استانداردهای خانواده ISO / IEC 27000 ، که آخرین نسخه درسال 2013 منتشر شد و ازآن زمان چند نسخه جزئی دارداین انتشارات توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) تحت عنوان کمیته مشترک ISO و IEC ، ISO / IEC JTC 1 / SC 27  منتشر شدست.

  گواهی نامه ایزو 27001 یک سیستم مدیریتی رامشخص میکندکه قصد دارد امنیت اطلاعات راتحت کنترل مدیریت قرار دهد و الزامات خاصی راارائه دهد. آندسته سازمانهاکه شرایط رابرآورده میکنند ممکنست بعداز انجام موفقیت آمیز حسابرسی توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر تأیید شوند. بیشتر سازمانها تعدادی کنترل امنیتی اطلاعات دارندبا اینحال ، بدون یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ، کنترلها تاحدودی بی نظم و جدا ازهم هستند ، زیرااغلب بعنوان راه حلهای نقطه ای جهت موقعیتهای خاص یابه سادگی بعنوان یک موضوع کنوانسیون اجرا میشوند. کنترلهای امنیتی درعمل معمولاً جنبه های خاصی از فناوری اطلاعات ویا امنیت داده ها رامشخص میکند. ترک داراییهای اطلاعات غیر IT مانند کاردستی و دانش اختصاصی بطور کلی کمتر محافظت میشود. علاوه براین ، برنامه ریزی استمرار مشاغل و امنیت جسمی ممکن هست کاملاً مستقل ازاین فناوری اطلاعات ویا امنیت اطلاعات مدیریت شود درحالیکه شیوه های منابع انسانی ممکنست اشاره کندبه لزوم تعریف و تعیین نقشها و مسئولیتهای امنیت اطلاعات درکل سازمان.
  به مدیریت نیاز دارد: بطور سیستماتیک خطرات امنیتی اطلاعات سازمان رابا توجه تهدیدات ، آسیب پذیری ها و اثراتش بررسی کنید. مجموعه ای منسجم و جامع ازکنترلهای امنیتی اطلاعات ویا اشکال دیگر درمان ریسک (مانند جلوگیری ریسک ویا انتقال ریسک) رابرای مقابله باخطرات تلقی شده غیرقابل قبول ، طراحی و پیاده سازی کنید. واتخاذ یک فرآیند مدیریت فراگیربرای اطمینان ازاینکه کنترل های امنیتی اطلاعات همچنان براساس نیاز مداوم نیازهای امنیت اطلاعات سازمان پاسخ میدهند.
  ایزو 27001 گونه ای طراحی شدست که بسیار بیشتراز فناوری اطلاعات راپوشش دهد. آنچه کنترل بعنوان بخش صدور گواهینامه به ایزو 27001 مورد آزمایش قرار میگیردبه حسابرس صدور گواهینامه بستگی دارداین میتواند شامل هرگونه كنترل باشدكه سازمان درنظر گرفته شده درمحدوده ISMS باشد واین آزمایش میتواندتا حد و عمق هراندازه توسط حسابرس مورد ارزیابی قرار گیرد ، آزمایش كند تااین كنترل رااجرا كرده و بطور مؤثر عمل كند. مدیریت دامنه ISMS رابرای اهداف صدور گواهینامه تعیین میکند و ممکنست آنرابه مثلاً یک واحد تجاری یامکان واحد محدود کند. گواهینامه ایزو 27001 لزوماًبه معنای باقیمانده سازمان ، خارج ازمحدوده هدفگذاری شده ، رویکرد کافی جهت مدیریت امنیت اطلاعات نیست.

  سایر استانداردهای استاندارد خانواده های ISO / IEC 27000 راهنماییهای دیگری رادر مورد جنبه های خاص طراحی ، پیاده سازی و بهره برداری از ISMS ارائه میدهد. بعنوان مثال درمورد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISO / IEC 27005). ممکنه توسط تعدادی ازثبت کنندگان معتبر درسراسر جهان مطابق ایزو 27001 تأیید شود. صدور گواهینامه دربرابر هریک ازانواع ملی شناخته شده ایزو 27001 بعنوان مثال (JIS Q 27001 ، نسخه ژاپنی) توسط یک نهاد صدور گواهی معتبر ، ازنظر عملکردی معادل صدور گواهینامه دربرابر خود ایزو 27001 است.
  دربعضی ازکشورها ، نهادهای انطباق سیستمهای مدیریتی بانوع استانداردهای مشخص شده راتأیید میکنند ، نهادهای صدور گواهینامه نامیده میشوند، درحالیکه درسایر کشورها معمولاً بدانها ارگان های ثبت نام ، ارگان های ارزیابی و ثبت ، نهادهای صدور گواهینامه / ثبت نام گفته میشوند. وگاهی ثبت کننده گواهینامه ایزو 27001 ، مانند سایر گواهینامه های سیستم مدیریت ISO ، معمولاً شامل یک فرآیند حسابرسی خارجی سه مرحله ایست و توسط استانداردهای ISO / IEC 17021 [6] و ISO / IEC 27006 [7] تعریف شده است: مرحله 1 یک بررسی مقدماتی و غیررسمی از ISMS است ، بعنوان مثال بررسی وجود و کامل بودن اسناد کلیدی مانند سیاست امنیت اطلاعات سازمان ، بیانیه کاربردی بودن (SOA) و برنامه رفع ریسک (RTP). اینمرحله درخدمت آشنایی حسابرسان باسازمان و برعکس آنست. مرحله 2 یک ممیزی دقیقتر و رسمیست وبه طور مستقل ISMS رادر برابر الزامات مندرج در ایزو 27001 آزمایش میکند. حسابرسان بدنبال شواهدی جهت تأیید اینکه سیستم مدیریت بدرستی طراحی و اجرا شدست ، و درواقع عملیاتی هستند ( بعنوان مثال باتأیید اینکه کمیته امنیتی ویا نهاد مدیریتی مشابه بابت نظارت بر ISMS  مرتباً ملاقات میکنند). ممیزیهای صدور گواهینامه معمولاً توسط ایزو 27001 حسابرسان انجام میشود. باگذر ازاین مرحله ، گواهی ISMS مطابق ایزو 27001انجام میشود. درحال انجام شامل بررسیهای بعدی ویا ممیزی هابرای تأیید اینست که سازمان مطابق استاندارد باقی ماندست. تأیید گواهینامه نیازبه ممیزی ارزیابی مجدد دوره ای داردتا تأیید کندکه ISMS بصورت مشخص ودر نظر گرفته شده بفعالیت خودادامه میدهد. اینها بایدحداقل سالانه اتفاق بیفتد، اما (باتوافق بامدیریت) غالباً بیشتر انجام میشود ، بخصوص درحالیکه ISMS هنوز پخته هست.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا