baner low

گواهینامه ایزو 9001

 • استانداردهای ایزو

   استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  گواهینامه ایزو شامل دو سری گواهینامه ایزو عمومی و تخحصصی میشودکه ازانواع گواهی نامه عمومی میتوان ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست ودر نهایت IMS سیستم مدیریت یکپارچه رانام برد. البته یکسری انواع دیگر ایزو نیزجهت تمامی مشاغل سودمند هستند مانند سیستمهای مدیریتی مشتری مداری همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وهمچنین ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ، اینهااز انواع ایزو هستندکه بجهت تمامی مشاغل و حوزه های مختلف کاری کاربرد دارد. درذیل بیشتر بدین انواع ایزو میپردازیم.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد میباشدکه الزامات تمامی استانداردها رادر خوددارد بهمین دلیل قبل ویا همزمان بااینکه هرنوع استاندارد طراحی و پیاده سازی گردد توصیه میشود گواهینامه ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی گردداین گواهینامه مدیریت کیفی کالاها و فرآیندها رادر نظر میگیردو کیفیت درهر کاررا مد نظر خودقرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت درابتدا باعنوان سیستم کنترل کیفیت وسپس سیستم تضمین کیفیت مطرح بود وسپس بعداز ویرایشهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید وتمروزه باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح و کاربردی میباشد.

  گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز انواع گواهینامه میباشدکه عمومیت داردو الزامات محیط زیست رابررسی میکندو سازمان راکمک میکندتا فرآیندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشدو محیط زیست راآلوده نکند. مثلا راه اندازی یک سیستم اتوماسیون وپایین آوردن مصرف کاغذ وکمک بدینکه محیط زیست راآلوده نکنیم. پیاده سازی 14001 نیزبااین تفاسیر بسیار حائز اهمیت میباشد.

  گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات لازم رابیان میکندتا اینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحت تری فعالیت کنند بابت اینکه سلامت آنها درخطر نیست ودر محیطی ایمن مشغول بکار هستند. مثلا تمام افراد بایستی 6ماه یکبار الزام شوندبه چکاپ ، سالی دو بار مانور حریق و زلزله انجام شودتا نیروهای تازه کار نیزآموزشهای لازم راببینند.
  گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 بهمراه یکدیگر معنا پیدا میکنندو مکمل یکدیگر هستندو ازتدوین دو استاندارد کنارهم HSE تدوین و طراحی میشودو همچنین ایزو 9001 نیزکه بهمراه تمامی استانداردها طراحی و پیاده سازی میشود بهمراه دو گواهینامه فوق بیشتر توصیه واخذ میگرددو هرسه استاندارد کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شده ومعنا میگیرندو تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه رامیدهندکه اصطلاحا IMS نام داردو زمانی یک سازمان سه استاندارد فوق رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند میگویند سازمان موفق بطراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.
  گواهینامه ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریت جلب رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ازسری استانداردهای مشتری مداری میباشدکه هدفش جلب رضایت مشتریان میباشدو ارائه راهکارهایی جهت سازمانهاکه رضایت مشتری راجلب نمایند واین کمک میکندکه سازمان مشتریان بیشتری راجلب نمایندو بنوعی برایش تبلیغ میباشد.

  گواهینامه ایزو 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان سازمان راکمک میکندکه بارفع نواقص منجربه شکایات مشتریان بدانها رسیدگی کرده و درحقیقت باآگاهی ازشکایت مشتریان دررفع آنها بکوشد. سازمانها اغلب ازشکایت مشتریان آگاه نیستندو اینرا بحساب رضایت میگذارند ودر مواقعی متوجه میشوندکه دیر میشودو ازآنها شکایتی میشوداین سیستم سازمان راکمک میکندتا درزمان مناسب شکایات مشتریان رابررسی کرده وبدانها رسیدگی کند.

  گواهینامه ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان راهکارهایی راارائه میدهدبه سازمان تابتوانند میزان رضایت سنجش مشتریان رابا ابزار مختلف بسنجند واین کمک میکندبه سازمان تابتواند رضایت مشتریان راجلب کندو بداند مشتریان چه میخواهند و مشتریان بدانند نظرشان مهم هست و سازمان درون فرآیندهایش رضایت مشتری برایش مهم هست.

  گواهینامه ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درون صنایع غذایی جهت شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درحوزه صنایع غذایی درون فرآیندهایشان کار میکنند وقبلا HACCP دراین حوزه طراحی شده بوداما امروزه ایزو 22000 جای آنرا گرفته وضعفهای درون HACCP رابرطرف کرده قبلا صنایع غذایی بصورت دستی تهیه میشداما باپیشرفت علم وصنعتی شدن مواد غذایی ازلحاظ بهداشتی نیزاین سیستم بهتر بوده و تقاضای مواد غذایی اینچنینی بالاتر رفته زیراکه ازلحاظ بهداشتی بدلیل اینکه بصورت اتوماتیک وبدون دخالت دست انجام میگیرد بهداشتی تربوده و گرایش مردم بسوی اینگونه مواد غذایی بالا رفته است.

  گواهینامه ISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی درحقیقت یک مشخصه فنی هست و برپایه سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) پایه گذاری شده ودر حوزه صنایع خودروسازی کاربرد داردو مختص سازمانهای فعال درحوزه صنعت خودرو سازی میباشد. توصیه میگرددبه سازمانها یطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فوق سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی گردد.

  گواهینامه ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درون صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت داشته و صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشند. سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق بایستی همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهینامه ISO/IEC27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مطرح هست وجهت سازمانهایی کاربرد داردکه بهرصورت باانواع داده ها و اطلاعات سری سروکار دارندو سازمان متقاضی راکمک میکندتا زمان مورد نیاز اطلاعات لازم سازمان راجفظ کرده وسپس درزمان مورد نیاز دراختیار پرسنلین مربوطه قرار دهد. الزامات مورد نیاز 27001 درون سیستم مدیریت کیفیت تعریف گردیده وتوصیه میگردد سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.
  گواهینامه ISO/IEC17025 باعنوان سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون جهت شرکتهایی کاربردی میباشدکه درراستای اینکه کیفیتشان رابه اثبات برسانند نیاز دارندبه آزمایش. چنانچه خودسازمان امکانات آزمایشگاه داشته باشد میتواند خودش بطور مستقل آزمایش راانجام دهد البته درخصوص مراجع غیر IAF وامادر خصوص مراجع IAF بنابر صلاحدید مرجع صادر کننده توسط آزمایشگاه CB مربوطه وباحضور مشاور و کارشناس مربوطه.

  گواهینامه ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارندو الزامات مربوطه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رادر خوددارد. سیستم مدیریتی فوق الزامات مشترکی داردبا سیستم مدیریت کیفیت و الزامات تعریف شده سیستم فوق درون سیستام مدیریت کیفیت تعریف گردیده است.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و چندین ساله باحضور مشاورین باتجربه اطلاعات لازم درخصوص انواع گواهینامه ایزو رابصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان عزیز قرار میدهد.
 • بندهای استاندارد ایزو 9001

    بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001 درسطح دنیا درمورد کیفیت تمامی محصولات و خدمات درگیر بودست واین مجوز ازتمامی شرکهای مربوطه میخواهددر زمینه های کاری خودشان کیفیت رابدرستی رعایت کنندتا مشتریان ازبابت خریدهای خودراضی بوده باشند. استاندارد ایزو مورد نظربرای سالهای میلادی بندهای منحصربفرد خاص خودرا دارا میباشد تمامی ارگانهای مربوطه بایدبراساس سال جاری بندها ایزو مورد نظررا دریافت کرده و براساس خواسته هایش درسطح کشور فعالیت کنند.

  بندهای ایزو 9001 ازالگوی (چارچوب) ضمیمه SL استفاده میکندکه یک الزام کلیه استانداردهای جدید و تجدید نظر شده درون سیستم مدیریت رادر کل کشورهای جهان دربر میگیرداین ساختار سطح بالا (یعنی اعداد بند اصلی و) رافراهم میکند. عناوینی که ثابت هستند و قابل تغییر نیستند متن اصلی متداول اصطلاحات و تعاریف اصلی. زیر بندهای خاص مربوطه نظم و انضباط ممکنست اضافه شودبه همین ترتیب ، درآنجا الزامات متداول درتمام سیستمهای مدیریت هست استانداردها ، بعنوان مثال الزام بجهت ایجاد و اجرای ،حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت باعث شده تاانواع سیستمها مدام مورد ویرایش قرار بگیرد و جهت رفع اشکالات احتمالی . براحتی میتوان مدیریت کیفیت محصولات رانیز بیان نمود.

  بندهای گواهینامه ایزو 9001 سیستمی ازفرآیندهای پیوند دهنده رافراهم میکنداین یک ابزار مؤثر ازساز و کارهابرای مدیریت کیفیت درهر نوع سازمانست. واین تنهااز نظر آنچه بایداتفاق بیفتد تجویز میشود، واین روش رابه سازمان واگذار میکندتا تصمیم بگیرد یاخود روشی راابداع کند و بمراجعه کنندگان خاص خودابلاغ نماید.

  بندهای گواهی ایزو 9001 درابتدا بعنوان یک استاندارد پایه بابت اطمینان کیفیت طراحی شدست. درطول دهه گذشته ، کنترلها گسترش یافته اندکه شامل تکنیکهای مترقیتر اطمینان ازنیاز مشتری رابرآورده میکند. اینموارد عبارتنداز: رویکرد فرایند ، تفکر مبتنی برروی ریسک و الزامات انعطاف پذیر.همین امر موجب نزول دربرخی ازبخشهای مربوطه انطباق شدست و ازکنترلهای قابل اطمینانتر تجویز میشوند. استاندارد مورد نظر بعنوان یک برند درسطح کشورهای جهانی بودکه سعی دارد باروشهای روز دنیا میزان کیفیت خدمات رسانی هارا تسهیل دهدتا میزان رضایت مندی مشتریان افزایش پیدا کند.
  بندهای گواهی نامه استاندارد 9001 همان طورکه گفته شد ملزومات لازم بابت بوجود اوردن کیفیت رابیان میکندتا سازمانهای مربوطه باتوجه کردن بدان مطالب فعالیتهای خودرا انجام دهند مدیرانیکه دراین نهادها براساس استاندارد 9001 میخواهند فعالیت کنند بایدبخوبی درک خوبی ازمحیط شرکت داشته و ازقدرت سازمان دهی خوبی نیزبرخوردار بوده باشندتا بتوانند رویکردهای اساسی رادر زمینه استاندارد مورد نظردر سطح سازمان خودپیاده سازی کنند. مدیران بایددر جامعه حضور داشته و بخوبی نیازهای انهارا شناخته و درجهت برطرف نمودن این نیازها فعالیت کنند مدیرانیکه دراین راستا بکار گرفته میشوند بایداز میزان تحصیلات کارشناسی برخوردار بوده و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار باشندکه اینموارد ازطریق بیمه و مدارک مشخص میشود. مدیران کارامد خط مشی سازمان رانیز دراولین فرصت مشخص میکند و ازپرسنل خودمیخواهدکه باروشهای روز دنیا درزمینه نیازهای مشتریان و مراجعه کنندگان خودتلاش کنندتا بتوانند میزان رضایت مشتریان خودرا درداخل کشور افزایش دهند شرکتهایی نیزدراین راستا هستندکه درزمینه تجهیزات مشغول بکار میباشنداین ارگانها نیزبایددر تولیدات محصولات خودقوانین مربوطه رارعایت کرده و اصول درست تولید تجهیزات رادر تولیدات خوداعمال کنندتا مصرف کننده ازخرید خوددر جهت رفاه و اسایش زندگی خوداستفاده کند.

  ایزو مورد نظر نیزاز تغییر یافته های بندهای اولیه گواهینامه ایزو 9001 درسطح جهان بودست و این بند هانیز دچار تغییراتی قرار میگیرندتا نیازهای مشتریان برطرف شده و مصرف کننده ازخرید خودبنحو احسن استفاده کند مدیرانکه درارگانهای تولیدی درگیر میباشند معمولا ازشرایط جامعه بهتراز یک فرد عادی آگاهی دارند.

 • از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم سوالی پرتکرار میباشدکه درگوگل بادفعات زیاد توسط مدیران مجموعه قصد اخذ گواهی ایزو دارند جستجو میشود، پروسه دریافت استاندارد ایزو نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز ازسوال از کجا ایزو بگیرم رابرایتان شرح میدهیم تا بتوانید بطور کامل جواب سوالات خودرا درباره استاندارد ایزو ویا گواهی ایزو بگیرید، اگرشناخت کافی ازنوع استاندارد ایزو ویا مراجع صدور ایزو و مراحل اخذ ایزو نداشته باشید احتمال اینکه دردام افراد سودجو گرفتار شوید بسیار زیادست پس ابتدا باید گواهی ایزو رابشناسیم و درمرحله بعد مراجع صدور ایزو رانیز بشناسیم تابا تشخیص اعتبار گواهی ایزو بتوانیم استاندارد ایزو ارزان رااز نظر اعتبار تشخیص دهیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام international standard organization بطور مخفف ISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هایی جهت بهبود مجموعه یا شرکت میباشدکه قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، سازمان ایزو بواسطه صدور استاندارد ایزو یکی ازمهمترین کارهایی راکه قصد پیشبرد انرا دارد یکسان سازی استاندرد درسطح جهان و حمایت ازحقوق مصرف کننده و تولیید کننده میباشد،. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه بنام  CB بانام کاملCERTIFICATTION BODY   بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم  CBهادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه نیزبحساب میایند، موسساتی بنام AB مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  بانام کامل  ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشدکه هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF  هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAFمنباب هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرد، بامراجعه بسایت  IAFمیتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن است،AB  کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

   

   ایزو 2

  از کجا ایزو بگیرم یعنی شناختن مراجع صدور استاندارد ایزو و اطمینان از اعتبار استاندارد و موسسه مشاور ایزو

   

   

  از کجا ایزو بگیرم بیشتربه مرجع صدور گواهی ایزو بستگی دارد دریافت گواهی ایزو مراجعIAF  پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب بازمانیکه داریم و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب و معتبر مرجع صدور استاندارد ایزوراانتخاب کرده و کارهای لازمه جعت اخذ ایزو رابه موسسه مشاوره ایزو بسپاریم.

   

   2

  از کجا ایزو بگیرم اولین سوالیست که درذهن هرمتقاضی استاندارد ایزویی شکل میگیرد

   

   

  از کجا ایزو بگیرم راکه پاسخ دهیم نوع استاندارد ایزو موردنیاز خودرا نیزباید انتخاب کنیم ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت میباسد دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزو و شناختی کلی ازانواع گواهی ایزو ابهام انتخاب نوع ایزو رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، درزمینه نوع استاندارد ایزو میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین وانهارا به موسسه های زیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه ایزو درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی پس ازبررسی تاییدیه خودرادر قالب گواهی معتبر بنام گواهی ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین استاندارد ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و تنها استاندارد ایزو راکه میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو ست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001ارائه شددر ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکر است تمام استاندارد های ایزو فقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند.

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه مشاوره و ثبت ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران  باکارشناسانی باتجربه همواره معتبرترین گواهی نامه های بین المللی درزمینه های متفاوت ISO , CE ، IMS , HSE-MS وغیره راثبت و صادر کرده. همواره ارائه مشاوره تلفنی توسط کارشناسان مجموعه بزرگ سامان کاران رایگان میباشد.
 • انواع ایزو

   کجا ایزو بگیریم

  انواع ایزو

  انواع ایزو سازمان بین المللی استاندارد سازی یک سازمان مستقل و غیر دولتیست و اعضایش سازمانهای استاندارد 164 کشور عضو هستند. ایزو بزرگترین توسعه دهنده استانداردهای بین المللی داوطلبانه جهان مبیاشد و تجارت جهانی باارائه استانداردهای مشترک بین کشورها تسهیل میکند. بیش ازبیست هزار استاندارد تعیین شده ، همه چیزاز محصولات تولید شده و فناوری گرفته تا ایمنی مواد غذایی ،کشاورزی و مراقبتهای بهداشتی پوشش میدهد. شرایط صدور گواهینامه ایزو و شرایط اخذ ایزو بابت موسسات ، نیازمند شرایط خاصی بابت دریافت گواهینامه ایزو ، نمیباشد. چنانچه شرکتی دارای دفترمرکزی ویامشغول فعالیت، میتواندگواهینامه ایزو، اخذ کند. تعداد کارکنان، حجم سازمان، تعداد فرآیندهای اجرایی، نقش بسزایی درراستای پیاده سازی و اجرای ایزو، نهایتا اخذگواهینامه ایزو دارند. شرایط اخذگواهینامه ایزو شرکتها، میتوان تعداد نفرات شاغل، تعدادفرآیندهای درحال اجرا، حصول اطمینان مدیریت سازمان بجهت پیاده سازی ایزو ، دریافت گواهی ایزو، اشاره نمود.

  انواع ایزو استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن ، قابل اعتماد وبا کیفیت خوب ومطلوب. چنین استانداردهایی بشركتها كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها و زباله هاو باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات درون  بازارهای مختلف ، شرکت هابخاطر ورودبه بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده سطح بین المللی باشند.

  انواع ایزو و اقدام جهت اخذ ایزو و تارسیدن و دستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات متفاوتی میوفتد ویک سازمان گواهی ایزو دریافت کند و البته ممکنست مراجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودشان راداشته باشند تایک گواهی نامه ایزو بابت سازمانی صادر کند اما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتند از: انتخاب مرجع مورد نظر، اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوند ویا دارای اعتبار بین المللی بوده IAF نامیده میشود ویا غیرIAF هستند و دارای اعتبار داخلیIAF یک نهاد بین المللی میباشد و برروی AB نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یک سری CB تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد.

  انواع ایزو ایزو دارای گواهینامه های فراوانی بابت سازمانها و شرکتها دارد بهمین جهت بترتیب میتوان ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت،  پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد نامبرد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست مرحله اول ایزو 9001 دریافت کنند، ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی، سازمانهارا راهنمایی میکند وتا اینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان، باعث کاهش حوادث درون محیطهای کاری، رایجا مجموعه ویاسازمانیکه سه گواهینامه فوق راداشته باشد اصطلاحا مجموعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ویابه اختصار گواهی IMS میباشد. ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان، دستورالعملهایی بابت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات یک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود عملکرد ارائه میدهد ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 بجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی نشانگر اینست سازمان درراستای ایمنی مواد غذایی حرکت میکند، ایزو 29001سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سیستم های مدیریت کیفیت، ویژه بخش الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات میباشد، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات کمک میکند سازمانها داراییها و اطلاعات خودشان راایمن نگه دارند داخل گروه 27000  بیش ازدوازده استاندارد وجود دارد. ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهای صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بابت مراجع صادر کننده گواهینامه شناخت کافی دارند آماده اطلاع رسانی بشما متقاضیان ارجمند میباشد. مرکز سیستم کاران ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه تمامی اطلاعات درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما یاری میرساند.

 • ایزو 10004

   ایزو 10004

  ایزو 10004

  ایزو 10004 تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، یک راهنما بخاطر مدیریت صحیح برروی فرایند سنجش رضایت مشتریانست. معمولا ًکسانیکه بدنبال گواهینامه ایزو 10004 هستند نیازمند پیاده سازی چنین استانداردی میباشند. ایزو 10004 خوددر استاندارد ایزو 9001 بدان اشاره مختصری شده و دارای الزامات خاص خودست. قبل اینکه بدانیم ایزو 10004 دررابطه باچه چیزی موضوعیت دارد باید دانست مجموعه ایی بخواهد نسبت پیاده سازی راهنما قدم بردارد ابتدا بایستی استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی کرده باشد. درواقع پیاده سازی ایزو 10004 پس از ایزو 9001 کاربردیتر و عملیاتی میباشد. ایزو 10004 کلیات ایزو 10004 مبتنی کسب نظرات مشتری بطرق مختلف نظر سنجی ، درمورد محصول ویاخدمت ارائه شده و مدیریت چنین نظریات جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات ویا خدمات میباشد. البته طرز تفکر و فرهنگ مجموعه بمفاد استاندارد ایزو 10004 بصورت بیطرفانه، درک و پذیرفته باشد. اکثر مواقع مشتری بادیدن یک عدم انطباق زبان بشکایت بازنمیکند بدین موضوع بابت مجموعه همچون یک خطر جدیست. چنین موضوع راباید پذیرفت و ساکت بودن مشتری نظر بررضایت ویانداشتن شکایت نیست. لذا بااستفاده ازراهنمای ایزو 10004میتوان نظرات واقعی مشتریان رادریافت و مدیریت کرد. ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان،راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد

  ایزو 10004 باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر و بازخورد بجهت بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. اطلاعات مربوطه انتظار جدید بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محورمنباب حل شکایات، کارکنان راتشویق و ترغیب کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات و توقعات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود بجهت دستیابی رضایت مشتری، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کند، انتظارات ممکنست صریح باشند ، ویاکاملاً بیان نشده باشند. انتظارات مشتری، همانطورکه توسط سازمان قابل درک و فهمست، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن ویافراتر ازانتظارات، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست بین دیدگاه سازمان بخاطر کیفیت محصول تحویل داده شده و درک درباره استاندارد ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

  ایزو 10004 سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو 10004پیدا کنند. بهمین جهت بکارگیری افرادی بعنوان کارشناس ویا مشاور و صرف هزینه های بالای مالی، نیروی انسانی و اتمام پروژه پرسشهایی درون ذهنشان پدید میاید.گواهینامه ایزو 10004 سریع معمولا متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 10004 نیازمند فوری بجهت اخذ و گرفتن استاندارد ایزو دارند. شرکتها و همچنین موسسات پیمانکاری جهت شرکت داخل مناقصه مبادرت میکنند وبه گرفتن گواهینامه ایزو مشخصا افراد فوق، زمان رسیدن گواهی نامه ایزو برایشان اهمیت چندان بالایی دارد متقاضی اخذ گواهینامه فوری نیازی جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ندارد همچنین نمیخواهند درگیر مستندات همچنین پیاده سازی حتی تغییر درون سازمان خویش باشند صرفا میخواهند گواهینامه ایزو 10004 سریع  و ارزان دریافت نمایند.

  اخذ ایزو ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو 10004 بگیرند واغلب نیاز فوری دارند گواهی ایزو 10004 و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهندبه ایزو 10004 برسند و متقاضی ایزو ارزان نیز هستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهینامه ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهمست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو وقطعا بدنبال ایزو ارزان هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • ایزو 9001

   9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 به انواع مختلف جنبه های مدیریت کیفیت میپردازدو شامل انواع استاندارد شناخته شده ایزو درزمینه مدیریت کیفیت میباشد. انواع استاندارد, ابزاریست ویژه شرکت و سازمان جهت اطمینان حاصل کردن, درمورد محصولات و خدمات آنها بطور مداوم بانیازهای مشتری مطابقت داشته باشدو کیفیتش بطور مداوم بهبود یافته باشد, فراهم میکند.گواهینامه ایزو 9001 میتواند توسط انواع سازمان بزرگ وکوچک بدون درنظر گرفتن زمینه فعالیتش, مورد استفاده قرارگیرد. ایزو 9001 اطمینان حاصل میکند مشتریان محصول و محصولات باکیفیت و پایدار رادریافت میکنند این بنوبه خودمنافع بسیاری ویژه کسب و کاربه ارمغان میاورد. بااستفاده ایزو 9001 براساس تعدادی ازاصول مدیریت کیفیت شامل تمرکزبر مشتری مداری, بهبود مستمر طبقه بندی میشود.

  ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت, چه کسانی بایدبگیرند؟ ایزو 9001 پیش نیاز دریافت انواع ایزو مختلف دیگرمیباشد. دریافت ایزو 9001 القا میکند شرکت ویا سازمان موردنظر تمام نکات مدیریت کیفیت رالحاظ کردست واز نظر کیفی هیچگونه مشکلی ندارد. ایزو 9001 توسط کمیته فنی ISO/TC منتشرشدست. ایزو 9001 هرگاه درکنار ایزو 14001 و ایزو45001 دریافت شود میتوان گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیزدریافت کرد. بعبارتی دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دریافت شود میتوان گواهینامه گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS دریافت نمود.

  آیا هنوز ازورژن قدیمی ایزو 9001 استفاده میکنید؟ آیا شمادرحال انتقال واستفاده ورژن جدید ایزو 9001 هستید؟ ایزو 9001, آیا شمااز ایزو 9001 استفاده میکنید؟ ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ،راچه کسانی باید بگیرند؟ ایزو 9001 ویژه هرسازمان ،صرف نظرکردن ازاندازه ویا صنعت, اعمال میشود. تمام سازمان وشرکت ازاین 9001 استفاده میکنند, بزودی مجبوربه انتقال ورژن جدیدتر میشونداین شامل نه تنها سازمان درصورت استفاده ازورژن قبلی ایزو 9001 دارند بلکه هرسازمانی درجهت امرآموزش ویااینکه صدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنند بایستی ایزو 9001 نسخه جدید و بروز رسانی شده رادریافت کننداین دستورالعمل مربوطه انتقال ازنسخه قبلی ورژن جدید رامیتوان ازطریق انجمن بین المللی اعتبار بخشی IAF دانلود کرد.

   آدرس انجمن اعتباربخشی IAF https://www.iaf.nu/ میباشد. اعتبار انواع AB رااز سایت IAF استعلام گرفت. گواهینامه ایزو 9001 درصورت داشتن مهرIAF بدین منظورست یعنی مورد اعتبار هستند ودر غیر اینصورت توسط انواع مختلف CB مستقل داخل کشوری صادر شدست وقابل رجیستری نخواهند بود. اندازه گیری, تجزیه و تحلیل وبهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت QMS ازطریق فعالیتهایی مانند ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام میشود.اگر درمورد ایزو 9001 تحقیق میکنید, گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران تماس بگیرید. مطالعه یادداشتهای مربوطه بشما درجهت پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز کمک خواهد کرد. ایزو 9001 ورژن جدید تفاوتش بانسخه قبلی ایزو 9001 چیست؟ درباره ورژن جدید ایزو 9001 دستورالمعلها و چک لیستها و تجزیه و تحلیلها بروز شدست.

  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گواهینامه ایزو 9001 صادر میکند وبرای دریافت گواهینامه معتبر میبایست ازطریق CB معتبر و تحت اعتبار IAF اقدام کنیدبه دریافت گواهینامه ایزو 9001 و دیگر گواهی نامه استاندارد ایزو . درصورت دریافت ایزو ازطرف CBمورد اعتبار IAF لوگو IAF و لوگو CB , لوگو AB زده میشود درصورت داشتن تمام لوگوها گواهینامه اکردیت گفته میشود ودرغیر اینصورت نان اکردیت گفته میشود.

  گواهی نامه ایزو 9001 اغلب شرکت و مجموعه ها جهت شرکت در مناقصه میخواهند. درصورت نداشتن گواهینامه استاندارد ایزو 9001 شرکت یا سازمان نمیتواند این اطمینان رابه دیگر سازمان یا انواع شرکت بدهد تمام اصول مدیریت کیفیت QMS را رعایت کرده است.گواهینامه ایزو 9001 راازما بخواهید. بهمراه دریافت گواهینامه ایزو 9001 ازگروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران میتوانید تمام دایرکتیوها و چک لیستها و مستندات را بصورت رایگان دریافت کنید.
 • ایزو ISO HSE CE رتبه مقالات مفید

 • ایزو اصلی از کجا بگیرم

  ایزو اصلی از کجا بگیرم

  ایزو اصلی از کجا بگیرم یاهمان ایزو اورجینال ابتدا تشخیص اصلی یا تقلبی بودن مدرک ایزو رانیاز دارد و شناخت استاندارد ایزو و چگونگی تشخیص اعتبار ایزو و ما دراین مقاله تاحدودی جواب چنین سوالاتی رابرایتان روشن میکنیم، کلمه ایزو یاهمان ISO که البته بیشتر عبارت خارجی آنرا مشاهده میکنید و درتبلیغات میبینید یعنی کلمه ISO مخفف سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان استاندارد سازی بین المللی میباشد. کلمه ایزو مخفف کلمات لاتینInternational organization for standard میباشد درجامعه معانی مختلفی پیدا میکند. البته ISOوکلمه ایزو تقریبا درنظر همه تقریبا معنای استاندارد راتداعی میکند. اماتمام نظرات عمومی و عادی جامعه تنهایک تفکر عمومی و معمولیست وکسی بطور دقیق مفهوم ایزو رانمیداند و اطلاعاتی درباره استاندارد ایزو ISO ندارد حتی اطلاعات کلی و جامع. خیلی ازمردم زمانیکه کلمه ایزو رامیشنوند فقط تصوراتشان ازکلمه ایزو کیفیت کالا میباشد، درحالیکه ایزو دربسیاری ازحوزه هاورود کرده وفقط الان بحث کیفیت کالا رادیگر نمیتوان بحث تخصصی سازمان ایزو دانست ودیگر بحث کیفیت کالا نیست.

   

  ایزو اصلی بیشتر منظور گواهینامه ایزو صادر شده مراجع عضو انجمن اعتبار دهدنگان بین المللی میباشد

   

   

  ایزو اصلی از کجا بگیرم نیازبه شناخت مراجع صدور استاندارد ایزو نیز دارد زیرا مستقیمااعتبار مدرک ایزو بااینکه ازکدام مرجع صادر شده مرتبط میباشد، اکنون مراجع صدور استاندارد ایزو رانیز معرفی میکنیم و سپس ارتباط میان اعتبار استاندارد ایزو و مراجع صدور گواهی ایزو رانیز بیان میکنیم، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه انهارا  AB میگویند و اعتبار دهنده CB هانیز هستند، AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، انجمن IAF جهت اعتبار بخشیدن هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن اعتبار دهندگان بین المللی یا همان IAFست، خب منظور ازاینکه میخواهم ایزو اصلی بگیرم دربیشتر موارد اخذ گواهی ایزو مراجع عضو انجمن IAF میباشد، مدرک گواهینامه ایزو صادر شده توسط CB های زیرنظر AB هاراکه انجمن جهانی IAF معتبر میداند معتبرترین گواهینامه ایزو صادر شده هستند، ازنظر زمان و هزینه نیز گواهینامه ایزو صادر شده مراجع تحت نظر IAF با گواهینامه صادرشده مراجع خصوصی یاهمان مراجع غیر IAF کاملا متفاوت میباشد اخذ گواهی ایزو مراجع عضو IAF حداقل یکماه زمان نیاز دارد و هزینه تقریبا 3 برابری بنسبت گواهی ایزو مراجع غیر IAF نیزدارد ولی گواهی ایزو صادر شده مراجع غیر IAF 2 تا 3 روز زمان نیاز دارد و هزینه بسیار کمتری نیزدارد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  ایزو اصلی راازکجا میتوان دریافت کردرا فقط کافیست بایک تماس بامراکز مشاوره ایزو بجواب این سوالتان برسید

   

  ایزو اصلی از کجا بگیرم راتقریبا توضیح دادیم ولی اینکه استاندارد ایزو حتما اعتبار داشته باشد و تنها یک کاغذ بدون اعتبار نباشد نیازبه استعلام ازسایت و مرجع صادر کننده ایزو دارد و همانطورکه ازگستردگی دامنه فعالیت سازمان ایزو گفتیم ایزو و سازمان جهانی ایزو وظیفه داردتادرتمام شاخه ها، الزامات و استانداردهای مرتبط استاندارد ایزو راشناسایی وتعریف کرده وبامرور زمان بهبود دهد، همینطور یکسان سازی استاندارد ایزو درسطح جهان ازدیگر فعالیتهای مهم سازمان ایزو میباشد،  مثلا ایزو 9001 بعنوان استاندارد مهم مدیریت کیفیت رادریک سازمان مورد بررسی قرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت بدین معنا میباشدکه مدیریت کیفیت یعنی تمامی فرایندها طوری برنامه ریزی شود تادرنهایت کیفیت کالا ومحصولات وخدمات پیشرفت داشته باشد. کیفیت فقط درموارد مرتبط باکالا استفاده نمیشود. بلکه جهت خدمات یاهر مورد دیگری نیز کیفیت بسیارمطرح هست. ایزو 14001 مسائل مربوط درزمینه زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد وبراین اساس تهیه وتدوین شده وبا پیاده سازی استاندارد 14001 سازمان قصد داردکه اثبات کند. تمامی فعالیتهای مجموعه همگان بامحیط زیست میباشد و تمامی قوانین مربوطه براساس حفظ سلامت محیط زیست میباشد وحتی المقدور سعی میکند محیط زیست وسه عنصر اصلی محیط زیست، آب ، خاک و هوا راتخریب نکنند. استاندارد بعدی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی مییاشد ایزو 45001بیشتربه مسائل مرتبط بامسایل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان سازمان اشاره دارد.

   

   

   ایزو ارزان

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باکارشناسانی حرفه ای و تجریه درخشان درزمینه اخذ استاندارد ایزو و گواهینامه های بین الملی ایزو ISO , CE, IMS، HSE-MS وغیره و انواع مجوز طرح طبقه بندی مشاغل ، رتبه و گرید ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره ازصفر تا صد اخذ استانداردها توسط  بهترین کارشناسان انجام میشود، مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهند و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص استاندارد ایزو چگونگی اخذ معتبر و فوری وبسیار ارزان ایزو رابصورت کاملا رایگان کسب نمایید.

 • سيستم مديريت كيفيت

  سيستم مديريت كيفيت 

  سيستم مديريت كيفيت

  ايزو 9001 يا ( سيستم مديريت كيفيت ) دستورالعمل هايي را بيان ميدارد كه در خصوص كيفيت كالاها و خدمات بوده و موجب بهينه سازي فرايندهاي سازمانها و شركتها ميباشد. بدين ترتيب كسب گواهينامه اين استاندارد بواسطه اجراي مصوبات آن و بالا بردن كيفيت عملكرد و بدنبال آن محصولات و در نتيجه جلب رضايت مشتريان، باعث پيشي گرفتن از رقبا و بدست آوردن بازار مناسب ميگردد. اكنون اين گواهي بسيار پر مخاطب شده و از طرف صاحبان مشاغل بسياري درخواست ميشود كه همين امر موجب تبديل آيزو 9001 به يكي از محبوب ترين و كاربردي ترين استانداردها شده است.

   

  فوائد و مزاياي اجراي استانداردهاي ايزو 9001

  كسب رضايت مشتريان در نتيجه پياده سازي مستندات و بخشنامه ها و ارتقاي سطح كيفيت محصولات و خدمات، بوجود آوردن فرصتها، انجام ريسك و فرصتهاي مناسب و اهداف شركت و بهبود توانايي مجموعه بمنظور انطباق با استانداردها ازمزاياي اجراي الزامات ايزو 9001 ميباشد.

   

  اهميت ISO 9001

  ISO 9001 بنوعي پيش نياز استاندارد هاي ديگر بوده كه از طرف كليه مراجع صادر كننده آيزو نيز پيشنهاد داده ميشود. ميتوان اينگونه بيان كرد كه اين استاندارد بتنهايي براي هر شركت و سازماني مثمر ثمر بوده و اثرات ملموسي را بر جاي ميگذارد. اين گواهي براي هر شركت و هر كسب و كاري در هر اندازه اي مفيد خواهد بود و تمامي مشاغل، با هر نوع فعاليتي ميتوانند آنرا براي مجموعه خود دريافت نمايند. بطور معمول موسساتي كه قصد دريافت ايزوها را داشته باشند، و يا شركتي كه در پي كسب تنها يك گواهي ميباشد، اغلب پيشنهاد ميگردد كه آيزو 9001 را دريافت نمايند و پس از آن در صورت لازم آيزو 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) ويا آيزو 45001 ( سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ) را بعنوان تكميل كننده هاي سيستم مديريت كيفيت دريافت نمايند. اين سه گواهي در كنار هم مزاياي زيادي را براي موسسات به ارمغان مياورد كه از پركاربردترين و شناخته شده ترين آيزو ها محسوب ميشوند. پياده سازي اين سيستم هاي مديريت به همراه يكديگر را اصطلاحا ( IMS ) مينامند كه به سيستم مديريت يكپارچه معروف ميباشد. اغلب شركتها و پيمانكاران براي حضور در مناقصات ميبايست گواهينامه ايزو 9001 را در كارنامه خود داشته باشند كه البته در موارد ديگر نيز امتيازي براي موسسات بشمار ميرود.

   

  مراحل كسب گواهينامه ISO 9001

  بمنظور اخذ مدرك سيستم مديريت كيفيت، در قدم اول بايد اهداف مجموعه را از دريافت آن مشخص نمود تا بتوان مرجع صادر كننده مناسبي را انتخاب كرد. اين مسئله از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. بعنوان مثال شركتي كه جهت تبليغات و برندسازي دارد، نيازي به مراجعه به مراكز معتبر IAF را نداشته و ميتوانند مدرك خود را از مراكز غير IAF دريافت نمايند. اما در صورتي كه قصد صادرات كالا و يا خدمات خود را داشته باشند، ميبايست گواهينامه معتبر و تحت نظارت IAF كسب نمايند تا از جانب شركتهاي طرف قرار پذيرفته گردد. قدم بعد اجراي دستورالعمل ها و برپايي كليه ملزومات اين استاندارد ميباشد. لازم بذكر است كه مركز مشاوره ما در صورت درخواست، براي هرچه آسان تر شده مراحل، مستندات مورد نظر را بهمراه گواهينامه به مشتريان ارائه ميدهد تا بمنظور پياده سازي الزامات مشكل چنداني را نداشته و در زمان دلخواه اقدام به اجراي آنها نمايند. در اين قسمت نوبت به ارزيابي و بازنگري تمهيدات انجام شده ميرسد كه در صورت عدم وجود مشكلات عمده، مميزي نهايي توسط مرجع صدور صورت گرفته و در آخر گواهينامه ISO 9001 ثبت شده و براي متقاضي صادر ميگردد.

   

  توصيه مهم براي كسب گواهينامه

  مهمترين بخش كسب گواهينامه ISO 9001 همانند كليه استانداردها، تعيين مرجع صادر كننده ميباشد. بسياري از مراجع وجود دارند كه تقلبي بوده و مدارك بدون اعتباري و بي ارزش صادر مينمايند كه گاها براحتي نمي توان جعلي بودنشان را تاييد نمود. برخي افراد سود جو با پرينت برگه هاي گواهي و درج لوگو و برچسب و امضاي تقلبي، اقدام به كلاهبرداري كرده و در قبال مبالغ ناچيز اسناد خود را ارائه ميدهند كه بهيچ عنوان ارزش قانوني نداشته و از طرف شركتها قابل قبول نمي باشد. اين مراكز با اذعان بالا بودن اعتبار شركت خود و نيز ايجاد سايتهاي ساختگي با جابجا كردن كلمات و ايجاد كردن سايتهاي مشابه سايتهاي معتبر، متقاضي را فريب ميدهند . بمنظور دوري از اين افراد و پيشگيري از مشكلات اينچنيني توصيه ميشود كه قبل از هر اقدامي اطلاعات كاملي را در اين زمينه كسب نمود و سپس اقدامات لازم را انجام داد. مركز ما مشاوره رايگان را در تمامي زمينه ها ارائه ميدهد تا شما موفق به اخذ گواهينامه مورد نظر شويد.

 • شرایط اخذ گواهی نامه ISO

   اخذ ایزو

  شرایط اخذ گواهی نامه ISO

  شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ISO بیشتربه مرجع صادر کننده استاندارد ایزو مربوط میشود، بطور کلی میتوان گفت استاندارد ایزو ISO گواهی مهمیست توسط سازمانی صادر میشود بنام سازمان استاندارد جهانی، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO ازانواع گواهینامه های بین المللی مخفف International Organization for Standardization و مخفف کلمه لاتین ISOمیباشد.

  شرایط اخذ استاندارد گواهینامه ایزو توسط کارشناسان سازمان جهانی استاندارد تعیین و تدوین شده و اجرای قوانین مربوطه سازمان استاندارد ایزو ISO رفته رفته ازواجبات مجموعه و شرکتها قرار گرفت، امروزه رعایت استانداردهای ایزو درحوزه تولید و عرضه انواع محصولات و خدمات آنقدر مهم و اساسی میباشدکه بسیاری ازروابط بین المللی راتحت تاثیر خود قرار داده و داشتن گواهی نامه استاندارد ایزو ISO جزو شرایط اولیه عرصه تجارت جهانی میباشدو تمامی شرکتهای صادرکننده بدلیل الزام سازمان بین المللی استاندارد بایستی جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه ISO رادریافت کنند،

   دریافت ایزو

  شرایط دربافت گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO  میتواند یکمجوعه و یاشرکت رادر مسیر پیشرفت و تکامل قرار دهد و گامها  و مراحل اخذ گواهینامه ISOاگربخواهیم خلاصه وار توضیح دهیم و کوتاه مراحل و شرایط اخذ استاندارد ایزو گواهی ISO رابگوییم. قدم اول انتخاب درست استاندارد ایزو میباشدکه درقدم اول سازمان بایستی مطمئن شودکه استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب باسازمان و زمینه فعالیتها و خدمات ارائه شده و یامحصولات سازمان یاشرکت باشد. لازم بذکر میباشد سیستم مدیریت کیفیت یعنی همان گواهس استاندارد ایزو 9001 ISO9001پایه و اساس استانداردهای سازمان استاندارد ایزو میباشد، اصول و الزامات استاندارد ایزو 9001  نقاط مشترک بسیاری باسایر استانداردهای بین المللی دارد ودر تمامی سازمانها باانواع فرآیندها و صادرات و خدمات کاربرد داشته و ازاهمیت بسیاری برخوردارست. بهمین جهت بتمامی سازمانهای متقاضی دریافت انواع گواهینامه ایزو توصیه میگرددکه قبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد و سیستم مدیریتی مورد نظرشان درابتدا استاندارد 9001 راطراحی و حداقل بصورت ابتدایی پیاده سازی نمایند و سپس بجهت سیستم مدیریتی متناسب بافعالیت و فرآیند سازمان اقدام کنند. گام دوم بررسی استاندارد ایزو میباشدکه متقاضیان محترم میتوانند بامراجعه به سایتهای سامان کاران متنها و مستندات تمامی استاندارد ایزو هارا و انواع استاندارد ایزو رارایگان مشاهده کنند و اطلاعات کافی رادر زمینه انواع استانداردهای ایزو دریافت کنند. گام سوم ارتباط بااهداف میباشد بجهت استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی یاهمان استاندارد ایزو بایستی اهداف سازمان بابت دریافت استاندارد موردنظر مشخص باشد و هدف توسعه استاندارد موردنظر و حمایت مدیریت ارشد درتمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو میباشد. گام بعدی برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو میباشد.درصورتیک سازمان متقاضی و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی نداشته باشند وشناختی درباره استاندارد ISO نداشته باشند میتوانند باتماس بامداکز مشاوره و اخذ استاندارد ایزو استاندارد ISO ویا مراجعه بسایت مراکز و یا موسسات دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو و مطالعه مطالب سایت اطلاعاتی جامع و کامل ازنحوه اخذ استاندارد ایزو ISO و مراجع صدور استاندارد ایزو بدست اورد،اگرازطریق موسسات و مراکز صدور استاندارد ایزو ISO منباب اخذ استاندارد ایزو ISO اقدام کنید و چنانچه قصد پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو راباهم داشته باشید، موسسه استاندارد ایزو جلسه توجیح استاندارد ایزو جهت توجیح کارکنان مجموعه متقاضی استاندارد درصورت تمایل مجموعه میتواند ازمشاوره استفاده نماید، مشاور میتواند درطی مراحل خدمات مشاوره ، استاندارد ایزو رانیز بنابه درخواست متقاضیان آموزش بدهد. دوره های آموزشی استاندارد ایزو مرتبط بااستاندارد درخواستی شما تعیین میگردد مانند دوره ایزو 9001 ، دوره ایزو 14001 ، دوره ایزو 45001 وغیره، . گام بعدی و آخرین گام دراخذ استاندارد ایزو ، نگهداری سیستم مدیریت میباشدکه نگهداری سیستم مدیریت سخت تراز اخذ گواهینامه ایزو میباشد متاسفانه بسیاری ازسازمانها ویا شرکتها بعداز اخذ استاندارد ایزو بدلایل متفاوت همچون عدم حمایت مدیریت و مناسب نبودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان درباره اجرای سیستم مدیریتی و همچنین تغییر کارکنان وبسیاری ازدلایل دیگراز اجرای الزامات استانداردهاسرباز میزنند و دربسیاری ازموارد بدلایل مختلف گواهینامه ایزو خودرا ازدست میدهند. درمرحله نگهداری و حفظ سیستم مدیریت بایستی بطور منظم دوره های آموزشی برگزار گرددتا کارکنان تاهمواره کارکنان مجموعه مواردمرتبط باالزامات استاندارد ایزو رایادوری کرده و اگاه باشند و همچنین باید بطور منظم باکارشناسان داخلی مجموعه ویا شرکت میزان اجرای تلامات استاندارد ایزو ISO رابررسی کرده و نکات لازم درمورد اجرای استاندارد ایزو ISO راگوشزد کرد

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بامشاوره تلفنی رایگان همواره اماده ارائه بهترین مشاوره درزمینه استاندارده ایزو ISO و مجوزهای بین المللی دیگرست
 • گواهینامه HSE

  گواهینامه HSE

  گواهی HSE ویا گواهینامه HSE-MS یکی دیگر ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها بخصوص سازمانهای پیمانکاری هست و کاملابا HSE اداره کار متفاوتست ودر اغلب مواردبا گواهی HSE اشتباه گرفته میشود درصورتیکه ایندو مباحث کاملا متفاوتی هستندکه ازطریق مراجع مختلفی نیزاخذ میگردند. HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی الزامات تعریف شده دو استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادرخود دارد و مدل HSE درموارد بسیاری مستنداتش بادو گواهی 14001 و 45001  یکیست و بهمین جهت توصیه میشودکه ابتدادو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 طراحی و پیاده سازی شود و سپس HSE طراحی و پیاده سازی گردد ویا بطور همزمان سه استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 و HSE رابگیرند.

   

   

  HSE 2

  گواهینامه HSE معتبر و فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهینلمه HSE همچنین الزامات بسیاریش درون ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت تهیه و تدوین شده و درکل بایستی اشاره کردکه ایزو 9001 مادر تمامی انواع استاندارد میباشدو الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خوددارد و سه استاندارد ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 45001 غالبا درکنار یکدیگر معنا میابندکه بدین طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سیستم مدیریت یکپارچه میگویند.

  مدل HSE با HSE اداره کار همانطورکه گفته شد متفاوتست و HSE اداره کار توسط اداره کار طی گذراندن یکسری دوره اخذ میگردد واما مدل HSE توسط مراجع صادر کننده ایزو صادر میگردد و یکی ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه جدای ازحوزه کاری و فرآیند و فعالیت بدردشان میخورد و میتوانند ازآن بهره بگیرند.

   

   

  hse 3

  مدل HSE و مراجع صادر کننده HSE معتبر و قابل استعلام

   

   

  HSE الزامات مهم محیط زیست رابیان میکند یعنی اینکه شرکت متقاضی اخذ HSE راراهنمایی میکندکه چگونه فرآیندهایش محیط زیست راآلوده وبه نابودب نکشاند وبرای نسل آینده حفظ نماید همچنین ایمنی و بهداشت شغلی راذر نظر میگیرد وانگیزه بالایی میدهدبه کارکنان تابدانند درمحیطی ایمن و بدور ازخطر کار میکنند و موارد ایمنی رادر نظر میگیرد.
  گواهی HSE ویا HSE-MS ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده HSE هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام HSE بگیرند آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید
 • گواهینامه IMS

   گواهینامه IMS

  گواهینامه IMS

  گواهینامه IMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه از تهیه و تدوین سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بدست میاید. درحقیقت IMS یک گواهینامه یا استاندارد نیست بلکه از تدوین سه استاندارد ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ بدست میاید و بدان معناکه هرگاه یک سازمانی سه استاندارد فوق رابا هم و بصورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمان خوددر راستای اهدافش راه اندازی و تدوین و پیاده سازی کند. بابیان دیگر هرگاه یک سازمان سه سیستم مدیریتی ، مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای رادرون سازمانش استقرار داده و پیاده سازی کند گفته میشود موفق شده سیستم مدیریت یکپارچه را راه اندازی کندبرای سازمانش.

  گواهینامه IMS رااغلب مراجع صادر کننده بصورت رایگان زمانیکه سازمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ رادریافت میکنند بدانها ارائه میکند. سازمانهای متقاضی بایستی بدانندکه IMS گواهینامه نیست و برخی مراجع بادندانگردی آنرا بعنوان گواهینامه با هزینه کلان ارائه نکنند.

  ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و HSEو IMS درحقیقت کنار یکدیگر و همراه هم هستند. ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ درکنار یکدیگر HSE راتشکیل میدهند و همراه ایزو ۹۰۰۱ ، سازنده IMS هستند و یک سازمان با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ازهزینه های دوباره کاری جلوگیری کرده و یک نظامنامه و خط مشی جهت پیاده سازی سه استاندارد تشکیل دهنده IMS کافی میباشد زیراکه الزامات بیان شده درون مستندات و نظامنامه IMS تمامی الزامات و خط مشی و نظامنامه و مستندات سه استاندارد ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ رادر بطن خودش دارد.

  مراجع صادر کننده IMS رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار دهی میشود و درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میدهد. یکسری مراجع نیز هستند غیر IAF یعنی CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ مرجع هستندکه صادر کننده اینگونه گواهینامه هستند و برندهای مختلفی پدیده آورده اند واین امر باعث نوسان قیمتها شده است.
  گواهینامه IMS ازانواع گواهینامه های مورد نیاز شرکتها جهت کسب امتیاز لازم در مناقصات میباشدکه ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست میگردد. اغلب شرکتها و سازمانها دنبال گواهینامه IMS راحت و فوری و ارزان هستند. انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری, رتبه و گرید انفورماتیک و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رااز مابخواهید.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران درکنار شما خواهد بود و بهترین مراجع رابه شما معرفی خواهد کرد بدون هیچگونه نگرانی ازنداشتن گواهینامه ایزو ازما بخواهیدتا شمارا راهنمایی کنیم.

 • گواهینامه ایزو 9001

   گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001 پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد میباشد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست دروهله اول ایزو 9001 دریافت کنند واگر قصد طراحی و اجرا ندارند میبایست ایزو 9001 دریافت کنند بعداز چندسال و بازنگری روی ایزو سری 9000 یکسری تغییرات تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت منتشر شدو انواع ایزو 9001 و ایزو 9002 باهم ادغام شدندو تحت عنوان 9001 مطرح شدند یعنی ایزو 9002 دیگر قابلیت صدور پیدا نکردو فقط گواهینامه 9001 صادر شد وتابه امروز این روند ادامه داشته است و فقط ایزو 9001 قابلیت صدور گواهینامه دارد.

  ایزو 9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پایه محسوب میگرددو جهت اخذ سایر گواهینامه های ایزو ازقبیل 14001 و ایزو 45001 استفاده میگردد. بیشترین سوال سازمانها اینست گواهینامه ایزو مرتبط بازمینه فعالیت شرکتشان چه نوع ایزویی میباشد؟

  اولین سوال درالویتترین گواهینامه ایزو درخواستی آنها گواهینامه ایزو 9001 میباشد و ایزو 9001 یکی ازعمومی ترین ایزوها ویژه هرمجموعه ای باهرزمینه فعالیتی میباشد.

  اغلب شرکتها تابا واژه سیستم مدیریت کیفیت QMS روبرو میشوند دل نگران هستند بایدیک سیستم رابطور کامل پیاده سازی کنند اما CB مراجع مختلف IAF برای راحتی اینگونه شرکتها اقدام به صدور گواهینامه مختلف بدون پیاده سازی و ممیزی کرده انداین نکته راباید دانست مراجع صدور اینگونه گواهینامه ایزو مراجع مستقل و داخل کشوری میباشدو قابلیت استعلام فقط درسایتهای خود مرجع CB رادارند وویژه تبلیغات و شرکت دراکثر مناقصات و برندسازی شرکت میباشدوبرای داشتن امتیازهای بیشتر دریافت رتبه های بهتردر سازمان برنامه و بودجه میبایست گواهینامه ایزو 9001 از مراجع معتبرIAF دریافت نموداین مراجع بدلیل موقعیت آنهادر خارج ازکشور میبایست هزینه های بیشتری برای دریافت گواهینامه ایزو خود پرداخت کند و تمام هزینه های رفت و آمد و صدور و ثبت اینگونه گواهینامه ایزو زیاد میباشد.

  البتع هزینه های مشاوره و پیاده سازی و ممیزی هرساله آن نیز به مبالغ فوق اضافه میگردد.

  جهت اطلاع ازاطلاعات مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو باگروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران تماس حاصل نمایید. نکته مهم و قابل ذکر پیاده سازی درهر مجموعه متغییر میباشدوهر مجموعه ای متناسب با فعالیت خود درخواست پیاده سازی دارد.

  همیشه از مشاورین کمک بگیریدکه سابقه چندین ساله دراین زمینه داشته باشدوهرچه بهتر بتواند شمارا راهنمایی کند و اصولا مشاوره درزمینه گواهینامه ایزو بصورت رایگان میباشدوشما تنها هزینه ای که پرداخت میکنید بابت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد بهترین راهکار دراین زمینه اینستکه شمابه چه نوع گواهینامه نیاز دارید و گواهینامه ایزو رابابت چکاری میخواهید پس درابتدا هدف خودرااز دریافت گواهینامه ایزو مشخص کنید سپس مشخص کنید ازچه نوع مراجعی میخواهید ایزو دریافت کنیدوچقدر زمان دارید و چقدر هزینه میکنید تابا دریافت مشاوره در خصوص ایزو بتوانید بهترین مرجعی گه با خواسته های شما منطبق است راپیدا کنید سپس اقدام به دریافت ایزو کنید.

  گواهینامه ایزو 9001 ویژه درخواست کننده مدیریت کیفیت استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. اغلب شرکتها و سازمانها دنبال گواهینامه ایزو بصورت راحت و فوری و ارزان هستند. انواع گواهینامه ایزو رااز مابخواهید گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران درکنار شما خواهد بودو بهترین مراجع رابه شما معرفی خواهدکرد بدون هیچگونه نگرانی ازنداشتن گواهینامه ایزو ازما بخواهیدتا شمارا راهنمایی کنیم.

 • گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  اگراز تأمین کنندگان خودمیخواهیدکه یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) داشته باشندکه براساس ISO 9001  بنا شده باشد ، دلایل زیادی دارید، شاید بخواهید خطر محصولات ، فرآیندها و خدمات راکه منجربه نتایج ضعیف شده است کاهش دهید، یاشاید مشتریان شمااز شما بخواهندکه ازتأمین کنندگان معتبر استفاده کنید. دلیل درخواست گواهینامه QMS هردلیلکه باشد ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه یک تهیه کننده نسخه ای ازانواع گواهینامه معتبر رابرای شما ارسال میکند. اماوقتی گمان میکنیدکه گواهی نادرسته ، چکاری انجام میدهید؟

  تشخیص گواهینامه بااعتبار اصلی ممکنه شمارا غافلگیر کند، امانگرانی درباره گواهینامه های کاذب درتصویر استاندارد ISO 9001درج نشده. استاندارد بسادگی مجموعه ای از الزامات میباشدکه میتواندبرای ارائه QMS یک شرکت ارائه شودکه بدانها کمک میکندتا محصولات و خدماتی راکه نیاز مشتری رابرآورده میکند و رضایت مشتری رابهبود میبخشد، ارائه دهند. نحوه انجام اینکار توسط سازمان و چگونگی اخذ مجوز ، شامل نمیشود زیرا صدور گواهینامه QMS الزامی اجباری نیست.

  بنابراین ، چرایک شرکت میتواند یک گواهینامه راجعل کند؟ گفتنش دشوارست وهر سازمانیکه اینکار راانجام دهد احتمالاً دلایل مختلفی دارداین میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران هزینه های استخدام یک نهاد صدور گواهینامه بابت ممیزی آنهاهستنداین امر میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران آنچه درطول ممیزی صدور گواهینامه پیدا میکنند نگران باشند. حتی ممکنست این باشدکه آنهافقط بخواهند ادعای صدور گواهینامه راانجام دهند بدون اینکه هیچگونه آماده سازی و اجرای لازم راداشته باشندبه هردلیلی ، بدون داشتن گواهینامه معتبر ، شما نمیدانیدکه هیچ QMS ای که ممکن هست درآن داشته باشد ، دربرابر الزامات ISO 9001 تأیید شده است. جهت اطلاعات بیشتر درمورد آنچه حسابرسان صدور گواهینامه هنگام ممیزی ازشما سؤال میکنند ، بدین مقاله مراجعه کنیدبرای بررسی اینکه گواهی نادرست هست چکاری میتوانید انجام دهید؟ اولین چیزیکه بایدبه خاطر داشته باشیداین است یک سازمان نمیتواند QMS خودرا تأیید کنداین کار بایدتوسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر انجام شودبرای درک بهتر آنچه راکه بایدجستجو کنید، شناختن نحوه صدور گواهینامه مفیدست.

  روند کاربرای صدور گواهینامه بشرح زیرست: سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک استاندارد راصادر میکند ، و یک سازمان استاندارد رااجرا میکنداین سازمان یک نهاد صدور گواهینامه رابرای ممیزی سیستم خوداستخدام میکند و یک گواهی معتبر صادر میکندکه سیستم مطابق الزامات استاندارد میباشدبرای مجاز بودن انجام اینکار ، نهاد صدور گواهینامه بایدتوسط نهاد معتبر ملی نظارت برکار آنها نظارت دارد ، اعتبار یابد. بنوبه خودسازمان اعتباربخشی ملی بایدتوسط انجمن بین المللی اعتبار سنجی (IAF) مجاز باشد. بنابراین ، درهر گواهینامه بایدشماره ثبت / صدور گواهینامه ، نام نهاد صدور گواهینامه و نام نهاد معتبر رادرج کنید. اگرهیچ مرجع صدور گواهینامه ویا اعتباربخشی وجود نداشته باشد ، قطعاً گواهی نادرست هست. اگریک مرجع صدور گواهینامه و اعتباربخشی مشخص شده باشد ، میتوانید فرایند جست و جو راشروع کنیدتا دریابیدکه آیا مرجع صدور گواهینامه بدرستی معتبر شده است یاخیر. روش انجام اینکار بشرح زیرست: به لیست نهادهای اعتباردهی ازمرجع IAF نگاه کنیدبرای اینکاربه www.iaf.nu بروید و کشور یامنطقه ای راکه تأمین کننده آنست انتخاب کنیداین فهرست نهادهای تأیید اعتبار ملی رابرای آن کشور فهرست میکند. بعنوان مثال ، جهت ایالات متحده آمریکا ، لیست مورد نظر شامل هیات اعتبار سنجی ملی ANSI-ASQ (ANAB) است. ازاین وب سایت میتوانیدبه هیئت اعتبارسنجی پیوند دهید. درزیر هیئت اعتبارسنجی ، نام نهاد صدور گواهینامه راکه درون گواهی مشخص شدست جستجو کنیداز وب سایت ANAB بالا میتوانید صفحه وب رابرای جستجوی یک نهاد صدور گواهینامه پیدا کنید. اگرکه نهاد اعتباربخشی درلیست تأیید شده دستگاههای اعتباربخشی قرار نگیرد ، مشکلی پیش میآید. بهمین ترتیب ، اگرچه نهاد صدور گواهینامه درلیست تأیید شده ارگانهای صدور گواهی قرار نگیرداین یک مسئله است. درهر صورت ، شماباید نگران باشیدکه هرگونه ممیزی توسط پرسنل ذیصلاح که به اندازه کافی تأیید شده اند انجام نشدست. ممکنست این ساده شده بنظر برسد ، امااگر مراحل فوق رادنبال کنید و متوجه شویدکه افرادیکه ادعا میکنند مجوز صادر کرده اند درلیست تأیید شده نگهداری نشده اند ، صدور گواهینامه معتبر نیست. بجهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آنچه شما بایدبرای ارزیابی تأمین کنندگان انجام دهیدبه این مقاله مراجعه کنید ، چگونه عملکرد تأمین کننده رامطابق ایزو 9001 ارزیابی کنید.
  دربارش چکار میتونید بکنید؟ اگردلایل خوبی جهت تأیید گواهینامه ISO 9001 ازتهیه کنندگان خوددارید ، پس بدیهیست تهیه کننده دارای گواهی کاذب نباید توسط سازمان شما استفاده شود. ازفرآیند داخلی خوداستفاده کنیدتا منبع دیگری پیدا کنیدکه بتواند نیازهای شمارا برآورده سازد. همچنین میتوانید ISO رادر مورد ظن خوددر مورد شرکتیکه دارای گواهی کاذب هست ، آگاه کنید. اینکار براحتی در  www.iso.org قابل انجامست. این میتواندبه گروه ISO کمک کندتا بهتراین مشکل رابررسی کنند. کسانی ازماکه مزایای داشتن یک QMS دارای گواهینامه رامیدانیم ممکنست توسط سازمانیکه صدور گواهینامه آنهارا جعل کند ، صحیح باشد. متأسفانه اینعمل دربرخی سازمانها اتفاق میافتد ونیازبه نظارت دارد. مانندهر مورد دیگری درصورت داشتن هرگونه ارائه دهنده فرآیند ، محصولات ویا خدمات خارجی ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه نیاز QMS معتبر برآورده شدست. ازاین گذشته ، اگریک تأمین کننده توانایی خودرا دربرآورده کردن نیاز ساده نشان دهد ، چه چیز دیگری مخفی میشود؟
 • گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

   ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

  استاندارد ها تنوع زیادی دارند. اما یکی از اصلی ترین گواهینامه ها، ایزو 9001 است که بنوعی مادر همه سیستم های مدیریت و پیش نیاز سایر استانداردها میباشد که از خانواده استاندارد 9000 بوده و در آخرین نگارش، سال 2015 مطرح شده است. آیزو 9001 مستنداتی را ارائه میدهد که بر اساس آن، کلیه فرایندهای شرکتها و موسسات را از نظر سطح کیفیت بهبود خواهند یافت. بنابراین میزان کیفیت محصولات و خدمات ، تحت تاثیر دستورالعمل های ارائه شده، بهینه شده و نهایتا موجب جلب رضایت مشتری نیز میشود. هر کسب و کاری، کوچک و بزرگ با هر نوع فعالیت میتوانند از این سیستم بهرهمند گردند و تجارت خود را با استانداردهای بین المللی همسانسازی کنند. بغیر از فوایدی که اخذ گواهی ایزو 9001 برای شرکتها و سازمانها خواهد داشت، در برخی موارد بنا به درخواست مناقصه گذار و یا شرکت های طرف قرارداد پیمانکاران، موسسات موظف به کسب گواهینامه های مورد نیاز بوده و بدون دارا بودن آن نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.

   

  ارتباط گواهینامه ایزو 9001 با دیگر انواع استاندارد

  بنابراین هنگامیکه شرکتی بمنظور درخواست گواهی آیزو به مراکز مشاوره مراجعه مینماید، اغلب ISO 9001 به آنها پیشنهاد میگردد و سپس ISO 14001 و ISO 45001 را ارائه میدهند. البته در بسیاری از مواقع این سه استاندارد مورد درخواست برخی کارفرمایان می باشند و کاربردهای فراوانی دارند، تا جائیکه که پرمصرف بودنشان باعث بوجود آمدن سیستم مدیریت یکپارچه شده است که از ترکیب ISO 9001 ، سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تشکیل شده است و پیاده سازی همزمانشان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها میشود. اما بهر جهت سیستم مدیریت کیفیت خواسته اصلی و پرکاربرد اغلب مشاغل و همچنین مناسب بسیاری از شرکتهای انفورماتیکی، خدماتی و پیمانکاری میباشد و با بالابردن کیفیت محصولات و خدمات موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم خواهد کرد.

   

  مراجع صادر کننده ایزو 9001

  تهیه گواهینامه های استاندارد با هر سطخ اعتباری امکانپذیر میباشد وشما میتوانید باتوجه به نیازهای شرکت و همچنین میزان هزینه ها و نیز مقدار زمان دراختیار، نسبت به دریافت نوع گواهی، براساس اعتبار و مخارج آن اقدام نمائید. این بدان معنیست که قادر خواهید بود مدرک مورد نظر را چه از نوع IAF و چه غیر IAF مشخص کرده و جهت دستیابی به آن اقدام فرمائید. اما جهت اطلاع از مراحل کسب گواهی نامه میتوانید با مرکز مشاوره سیستم کاران ارتباط برقرار کنید و از خدمات و مشاوره متخصصین مجرب مرکز استفاده نموده و اسناد مورد نظرتان را تحت شرایط دلخواه بدست آورید.

   

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو 9001

  بهر صورت مراحل اخذ آیزو 9001عبارتست از:

  • مشخص کردن اهداف دریافت ایزو

  • تعیین مرجع صادر کننده

  • مستند سازی و اجرای دستورالعمل ها

  • انجام ممیزی

  • کسب گواهی و استعلام

  ابتدا مشخص کردن اهداف دریافت گواهی از مهم ترین اقدامات بوده که متقاضی میبایست روشن نماید. بسیاری از موسسات تنها بمنظور تبلیغات و برند سازی بدنبال گرفتن نشان استاندارد میباشند. اینگونه مواقع شرکتها تمایل چندانی به هزینه کردن زیاد و همچنین اجرای الزامات تعیین شده نداشته و فقط کسب آرم آیزو برایشان کافی خواهد بود. اما گاهی اوقات سازمانی بخاطر صادرات محصولات و یا خدمات خود، باید نشان ایزو را در کارنامه خود داشته باشند و در غیر اینصورت قادر نخواهند بود کالایشان را صادر نمایند. همچنین در مواردی کارفرمایان و یا مناقصه گذاران پیمانکاران را بدون داشتن گواهینامه ایزو، در مناقصه شرکت نخواهند داد و بدین ترتیب از مناقصه باز خواهند ماند. بمنظور شرکت در مناقصات و یا مواردی همچون صادرات، اخذ گواهینامه با اعتبار IAF ضروری بوده و نمی توان از مدارک غیر IAF بهره برد. تفاوتهای بارزی هم بین این دو وجود دارد و نیز مخارج پیاده سازی و مدت زمان مورد نیاز در این دو مورد متفاوت خواهد بود. بهمین دلیل مشخص کردن اهداف شرکت امری ضروری و تاثیر گذار خواهد بود. چنانچه شما فقط جهت تبلیغات درصدد کسب گواهی باشید، میتوان به مراکز غیر IAF مراجعه کنید و پیرو آن میزان هزینه ها بسیار تغییر خواهد کرد.
  پس از تعیین صادر کننده مناسب با خواسته های مجموعه، قدم بعد اجرای دستوالعملها و پیاده سازی مستندات خواهد بود. مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران این مستندات را بطور رایگان در اختیار متقاضیان قرار میدهد و شما میتوانید پس از اجرای آنها، صادر کننده را مطلع کرده تا ممیزی و بازرسی را انجام دهد و پس از آن گواهینامه را دریافت کرده و از اصالت و درستی آن اطمینان حاصل نمائید.
 • مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل دریافت گواهی HSE و مراحل دریافت گواهینامه ایزو پروسه ای یکسان و همراستا دارند، هرچندکه گواهینامه هایی جداگانه هستندپس میتوان گفت مراحل دریافت گواهینامه HSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود گواهیهای مجزا هستند اما باهم ارتباط دارند وشرایطی یکسان دارند امااز مراجع مختلفی صادر میشوند، اقدام جهت دریافت گواهی HSE ابتدا شناخت کامل انرا نیاز دارد، ترجمه لغوی گواهی HSE بهداشت ، ایمنی و محیط زیستHEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT (HSE) است، HSE بحدی استانداردی مهم درشرکتها وسازمانهاست و هرسازمان یاشرکت بخشی راجهت استقرارش تدارک ببیند، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بیک بخش یادپارتمان دریک شرکت مربوطست و وظیفه رعایت و حمایت ازقوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای رابه همراه حفاظت محیط زیست برعهده داردکه همواره بایدبر اجرای این قوانین نظارت داشته باشند، وظایف بخش HSE پیشگیری ازوقوع حوادث و حوادث ناشی ازشرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی ممکنست ناشی ازشرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخورد باآتش ، انفجار و مواد مضردر محیط کار نمونه ای ازاولین هدف هست و کاهش ردپای کربن یک شرکت و تأثیرش برروی محیط زیست نمونه ای ازهدف دومست. درهردو هدف ترکیب الزامات نظارتی درسیاستهای کتبی شرکت نقش مهمی دراجرای درست و پیاده سازی استانداردهای مربوط دارد.

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE نیازبه دریافت وپیاده سازی دو استاندارد ایزوی مهم دارد تابدین ترتیب پس ازاجرا ایندو استاندارد بستر و شرایط زمینه اجرا و دریافت گواهی HSE فراهم باشد، دراینجا ابتدا درباره استاندارد ایزو دریافت و پیاده سازی ایزو 45001 و ایزو 14001 همان شرایط گواهی HSE هست صحبت و انهارا معرفی میکنیم سپس میتوان ارتباط میان ایندو گواهی ایزو و گواهی HSE راتوضیح داد، سیستم مدیریت ISO45001 یا اوهساس سابق (OHSAS) و قوانین تعیین شده برایش ودرمورد استفاده ازآن، سازمانها وشرکتهارا قادر میسازد باجلوگیری ازآسیبهای ناشی ازکار و سلامتی وهمچنین باپیشبردانه ترکردن عملکرد ، مکانهای ایمن و سالم رافراهم کنند ISO 45001. بابت هرسازمانی مایل به ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت من باب بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از بین بردن خطرات وبه حداقل رساندن خطرات ازجمله نقایص سیستم، وامنیت وبهداشت شغلی کارکنانست، قابل استفادست ایزو 45001 یک سازمان رابرای دستیابی جهت نتایج مورد نظر سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت محیط کمک میکند. مطابق سیاستISO45001 سازمان ایزو نتایج رابررسی کرده وبه پیاده سازی کمک میکند.

  گواهی HSE درسال 2018 پس ازرفع نواقص گواهی OHSAS1800 بدین شکل درامد ومورداستفاده قرار کرفت، ایزو 14001 استاندارد بعدی مرتبط گواهی HSE هست، ISO14001 یک استاندارد بین المللی هست، الزامات لازم و مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی کارآمد (EMS) رامشخص میکنداین الزامات وقوانین راسازمان ایزو تدوین وتنظیم میکند و موقعیت رافراهم میکندکه یک سازمان میتواند بجای ایجاد الزامات عملکرد محیطی ازآن پیروی کند. ایزو 14001 استانداردی میباشذکه سیستم مدیریت محیط زیست رادر یک سازمان مورد بررسی قرار میدهد، مدیریت پسماند و نظارت برمیزان الایندگی و جوانب زیست محیطی یک مجموعه یاکارخانه ازمهمترین الزامات ایزو14001 هست،. تلفیق ISO14001 باسایر استانداردهای سیستمهای مدیریت، بخصوص ISO 9001 میتواند دردستیابی اهداف تعریف شده سازمان بیشتر یاری کرده وتاثیر بسزایی داشته یاشد. سیستم مدیریت محیط زیست رابه عنوان بخشی سیستم مدیریتی جهت مدیریت جنبه های زیست محیطی ، انجام تعهدات مربوطه انطباق و رسیدگی بخطرات و فرصتها استفاده میشود تعریف میکند. چارچوب استاندارد ISO 14001 میتواند دریک روش برنامه برای بهبود یک مجموعه بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

  مراحل اخذ گواهینامه HSE دقیقا بامراحل دریافت ایندوگواهی ایزو یعنی ISO45001 و ISO14001 همراستاس و اخذ و پیاده سازی ایندوگواهی نامه میتواند کاملا بستر پیاده سازی و دریافت گواهی HSE رافراهم کند، گواهی HSE صادرشده جهت ارائه بشرکت یاسازمان همیشه باحروف MS ذکر میشود، HSE-MS دوحرف اخر مخفف مدیریت سیستم است.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان درزمینه اخذ تمام گواهینامه های ایزو و مجوزهای مربوطه اداره کار هست، کارشناسان سیستم کاران راحتترین و سریع ترین راه رابرای دریافت انواع گواهی نامه های بین المللی و مجوزهای اداره کار بشما پیشنهاد میکنند. باما درتماس باشید
 • مراحل گرفتن گواهی نامه ایزو

   ایزو

  مراحل گرفتن گواهی نامه ایزو

  مراحل گرفتن استاندارد ایزو ISO درکشور ایران شرایط سختی ندارد، درایران بواسطه عدم فعالیت های بین المللی اخذ گواهینامه استاندارد ایزو کاری سخت نیست و بیشتر گواهینامه های ایزو دریافتی منباب مناقصات داخلی و یااستفاده ازلوگو و برند استاندارد ایزو درتبلیغات میباشد، دراینجا توضیحی مختصر شرایط اخذ استاندارد ایزو میدهیم و روش های مرسوم و دلالیل اخذ استاندارد ایزو را توضیح داده و امیدواریم باتوضیحات مربوط درراستای اخذ گواهینامه ایزو بتوانیم مدیران و یاافرادکه قصد دریافت ایزو دارند راکمک کنیم.

  مراحل گرفتن گواهینامه ایزو ابتدا باتوجه بنوع استاندارد ایزو قصد دریافت آنرا دارید باید مرجع صادر کننده راانتخاب کنید، ابتدا بحث انواع گواهینامه و تفاوتهای آنها، استاندارد ایزو اعلام شده توسط سازمان ایزو عموما استاندارد ایزو بازمینه تخصصیست، تعداد استاندارد هااعلام شده سازمان استاندارد ایزو آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد و توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده، پس مادراینجا فقط میتوانیم مهمترین استاندارد ایزو هارابررسی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین استاندارد ایزو و پرکاربردترین استاندارد ایزو جهان که،برای تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافتست، ایزو 9001 ، ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه میباشد، ایزوی پرکاربرد بعدی البته برای بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو45001 هست، ISO45001سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ایست وبیشتر برایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد ایزو 45001 استاندارد ایزو بسیار مهم کارخانه ها و شرکتهاست، استاندارد ایزو بعدی ایزو 14001ست، ISO14001 نیز استانداردی پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ باایجاد الودگی های زیست محیطی داشتن ایزو 14001 برای مجوعه توسط مدیر یک وظیفه کاریست درقبال محیط زیست، البته شاید درمیان ایزوها واستانداردها نام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 میباشدکه ازسال 2018 جای خود رابه ISO45001 داد، استاندارد ایزو هایکه نام برده شد استاندارد ایزو بازمینه تخصصی هستند ویا بنوعی پیش نیاز استانداردهای تخصصی هستند بجز استاندارد ایزو ISO9001, ISO14001, ISO45001 باجنبه عمومی دارند مابقی استانداردهای ایزو هابه زمینه فعالیت مجموعه بستگی دارد،

   اخذ گواهی ایزو

  مراحل گرفتن استاندارد ایزو ازموسسات مشاوره استاندارد ایزو بشرح زیرست، هرمجموعه ابتدا براساس زمینه فعالیت و زمان و هزینه درنظر گرفته شده یک یاچند استاندارد ایزو راانتخاب میکند و سپس با تکمیل فرم اطلاعات شرکت و ارسال اطلاعات درخواستی موسسه مشاوره ایزو مدرک گواهی نامه ایزو مربوط حدودا بین 2 تا 3 روز کاری صادر گردیده و بهمراه یک سی دی مستندات ایزو دراختیار مجموعه قرار خواهد گرفت، البته روش ذکر شده یک روش منباب اخذ استاندارد ایزو مراجع خصوصی ست، پروسه اخذ ایزو مراجع عضو IAFپروسه بمراتب سختتریست، اخذ استاندارد ایزو مراجع عضو IAF حداقل 30 تا 40 روز کاری زمان میبرد و هزینه سنگینتری نیزبه نسبت مراجع خصوصی دارند، البته بهتر است توضیحی مختصر جهت شناخت بهتر مراجع خصوصی بدهیم تا بهتر بتوان درانتخاب مرجع دقت کرد، همانطورکه میدانید موسسه و یا هر دفتر مشاوره و صدور استاندارد ایزو CB نام دارد موسسه های صدور ایزو کردکه انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه بتعداد بالای موسسات صدور ایزو درسطح جهان CB هاییکه زیرنظر سازمان ایزو هستند برای نظارت انهارا موظف کرده تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید سازمان AB نام دارد فعالیت کنند،AB مخفف ACCREDITY BODY به معنی موسسه اعتباردهی البته توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB های تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی درهرکشور AB راتعیین و در ایران AB مورد تعیید انجمن IAF مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام دارد، همانطورکه مشاهده کردید اخذ ایزو کاملا به نوع ایزو و دلیل اخذ استاندارد ایزو بستگی دارد اما فقط شرایط اخذ گواهی نامه ایزو درموارد دریافت مدرک ازمراجع IAF وغیر IAF متفاوت است و روش اخذ گواهینامه های ایزو درهردو روش تقریبا مراحلی یکسان دارند و بیشتر مراحل اخذ گواهینامه ایزو راموسسات انجام میدهند.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با تیمی زبده و حرفه ای درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو هماز مرجع عضو IAF وهم مراجع غیر IAF بااعتبار تضمین شده و قابلیت استعلام درسایت مرجع، اخذ گواهینامه های مربوط به اداره کار مانند گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری و رتبه و غیره درخدمت شما سروران گرامی میباشد
  ازمشاوره رایگان کارشناسان سامان کاران درهرزمینه استفاده کنید.A
 • هزینه گرفتن ایزو 9001

  هزینه گرفتن ایزو 9001

  هزینه گرفتن ایزو 9001 دومرحله متفاوت داردکه سیار باهم متفاوت هستند هزینه اخذ گواهینامه ایزو 9001 ISO9001 و هزینه پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 و تفاوت ایندو رااگر بخواهیم عامیانه مطرح کنیم چنین میتوان گفت، اخذ گواهینامه ایزو 9001 درایران نیازبه پیاده سازی حتمی ندارد و فقط کافیست الزامات اولیه مربوط ایزو 9001 رارعایت کنید و طبیعتا هزینه کمتری نیزداردولی پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 کاربسیار سخت و وقتگیریست و پروسه پیاده سازی ایزو 9001 ISO 9001 پروژه سختیست وهزینه ایندو بسیار متفاوت میباشد امابهترست پیاده سازی ایزو 9001 راازدید دیگر بررسی کنیم تااهمیت کار موسساتی راکه مسئولیت پیاده سازی ایزو 9001 رابعهده میگیرند بهتر درک کنیم، اول باید ببینیم ایزو چیست و ایزو9001 کدام استاندارد ایزو میباشد وچه مسائلی رامورد بررسی قرار میدهد و پیاده سازی رااصلا چگونه معنی میکنند واصطلاح پیاده سازی چیست، ازسوال اول شروع میکنیم، یعنی ایزو چیست و ایزو 9001 کدام استاندارد ایزو میباشد ایزو گواهی بین المللی ست و توسط نهادی بین المللی به نام سازمان استاندارد جهانی با نام مخفف ایزو صادر میگردد، ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد ISO نام کامل لاتین INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION  میباشدو سازمان بین المللی میباشدکه مانند تمامی سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارد سازمان ISO بادرنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم از مدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت براجرایی کردن استاندارد ایزو توسط مجموعه های متقاضی ایزو راکه ا انرا  پیاده سازی نیز گفته میگویند، زمانیکه گواهی ایزو 9011 ISO 9001 پس ازتایید پیاده سازی توسط بازرسان بیک مجموعه داده میشود و پس ازتایید کارشاناسان مربوط اقدام به صدور گواهینامه ی ایزو میکند میتوان گفت داشتن گواهینامه ایزو 9001 نشان دهنده اینست شخص یاشرکت مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط سازمان ایزو رابطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان سازمان ایزو تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کرده. حالا باشناخت ایزو و درک وظایف سازمان ایزو ISO میتوان وظایف و کاربردهای ایزو 9001 رادرک کنیم، تعداد استاندارد اعلام شده توسط سازمان ایزو راکه توسط سازمان ایزو تهیه و تدوین شده بسیار زیادست، اما پرکاربرد ترین، رایج ترین ومهمترین استاندارد تدوین شده درسازمان ایزو 9001 ISO 9001 میباشدکه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه رابررسی میکند، دریافت گواهینامه ایزو درکل پروسه بسیار راحتتر و ساده تری بنسبت پیاده سازی ایزو دارد، دغدغه مجموعه هاییکه قصددارند استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رامطابق باالزامات ISO9001  درمجموعه خودقصد دارند پیاده سازی کنند هزینه سنگین و زمانگیر بودن پیاده سازی ایزو وازهمه مهمتر اینکه نمیدانند باید ازکجا شروع کنند مراکز مشاوره و اطلاع رسانی و مشاور ایزو درسراسر کشور مراکزی هستندکه میتوانند کمک بزرگی دراین زمینه بکنند، موسسات مشاور ایزو ازجمله موسسه سامان کاران درراستای اقدامی فرهنگی تمامی الزامات پیاده سازی اولیه و حتی پیاده سازی پیشرفته استاندارد ایزو 9001 رادر سایت بطور کاملا رایگان قرار داده تابامطالعه الزامات ایزو بتوانند کاراهای اولیه و پیش نیاز اخذ استاندارد ایزو 9001 را انجام دهند، مدیریت مجموعه میتوان گفت مهمترین بخش اخذ گواهینامه ایزو و پیاده سازی ایزو درمجموعه میباشدزیرا دریافت ایزو و پیاده سازی ایزو بیشترازهر چیز دیگری همیاری و همکاری مدیر مجموعه رامیخواهد و مهمترین بخش پیاده سازی ایزو 9001 قطعا همین بوده وحفظ الزامات ایزو 9001 درمجموعه ازدریافت و اخذ مدرک ایزو مهمترست.

   

   ایزو 2

  هزینه گرفتن استاندارد ایزو 9001 درفاز پیاده سازی بسیار زیادست اما میتوان بامبلغی کم گواهینامه ایزو را دریافت کرد

   

   

  هزینه گرفتن ایزو 9001 ISO 9001 شاید خیلی سنگین نباشد و فشاری ازنظر اقتصادی وارد نشودبه مجموعه اما پیاده سازی ISO 9001 بسیار سنگین میباشد و هرشرکت ویا سازمان بخصوص شرکتهای کوچک قادربه پرداخت هزینه پیاده سازی ایزو راندارند و توجیه ندارد، امادر شرکتها ویا ارگانهای بزرگ کنترل همه مجموعه سختتر میشود ازاجبارات میباشد، چون به مرور زمان بابزرگ شدن مجموعه، برقراری نظم و اجرای قوانین درشرکت سخت میشودبرای دادن نظم و برقراری نظم وقوانین شرکت باید سیستم مدیریت کیفیت رادرآن پیاده سازی کرد.

   

   فوری گواهی ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازمراکز مشاوره ایزو با تجربه فراوان همواره اماده ارائه انواع خدمات درزمینه استاندارد ایزو و گواهی های  ISO , HSE-MS , IMS , CEو غیره بوده و مشاوره تلفنی باکارشناسان سامان کاران درباره ایزو و مجوزهای جهانی و هچنین تمامی مجوز های مربوط به اداره کار مانند گوااهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره کاملا رایگان میباشد.

 • یادگیری استاندارد ایزو

   یادگیری ایزو 

  یادگیری استاندارد ایزو

  یادگیری استاندارد ایزو بحثی بسیار شیرین و مهم است و قطعا مدیران شرکتها با یادگیری ایزو و شناخت ایزو بهمراه پیاده سازی استاندارد ایزو میتوانندبه پیشرفت مجموعه خود کمکی شایان کنند، دراینجا به معرفی کامل ایزو پرداخته و مراجع صدور استاندارد ایزو رانیز معرفی میکنیم سپس دلایل اخذ ایزو و چند نمونه ایزورا بیان میکنیم، گواهی ایزو توسط سازمانی بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام انگلیسی international standard organiztion با نام مخفف isoصادر میشود، سازمان جهانی ایزو سالها قبل برای اولین بار در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو احداث شدكه ساختمان اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا تنها 25 كشور عضو سازمان ایزو بودند وباآنها تاسيس شد. درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو است. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان جهانی استادارد بوده و عضویت درکمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل انگلیسی CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی است، مراکز مشاوره ایزو یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، البته بیشتردر ایران دیده میشوند CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انهانیز بحساب میایند، مراجعی اعتباردهنده یا AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی رایک مجمع بین المللی تعریف کرده هست و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کردهست، بامراجعه بسایت موردنظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF استکه تعدادی CB تحت نظارت انجمن IAFدرکشور فعالیت میکنند، ایران یکی ازاعضای اصلی سازمان ایزو بحساب میاید. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تا کنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده اند اين استاندرادهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده، تعدادی ازاین استانداردها استانداردهای اصلی و تعداد بسیار زیادی استانداردهای تخصصی رشته فعالیت مجموعه هاست، انواع استانداردهای ایزو قابل دریافت برای یک مجموعه بشاخه فعالیت ان شرکت یامجموعه بستگی دارد، دراینجا به چند شاخه فعالیت و ایزوهای مرتبط رایج اخذان میپردازیم، ایزو9001 رایجترین ایزویی میباشدکه دردنیا دریافت میشود و استاندارد ایزو 9001 پیشنیاز تمام استانداردها محسوب میشود و استانداردی عمومی برای تمام شاخه های فعالیت میباشد، ایزو 9001 ISO9001 به سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه اشاره میکند، ایزو 14001، گواهینامه ایزو 14001 نیز به نوعی میتوان ازنوع عمومی گواهیهای ایزو نامید، بامفهوم سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی که اهمیت وموارد مرتبط بامحیط زیست رادریک شرکت بیان وبررسی میکند. ایزو 14001 شرکتها ویا سازمانهارا راهنمایی میکندتا فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد و بافعالیت خود عامل آلودگی آب و هوا و خاک نباشند، تامحیط زیست رابتوان حفظ کرده و بیش ازاین بنابودی نکشانیم ایزو 14001برای تمامی سازمانها با هرزمینه فعالیتشان مورد نیازست بهمین دلیل ازشرکتهای زیادی بابت مناقصات درخواست میشود، ایزو45001، ایزو 45001 درحقیقت جایگزین OHSAS18001 است وتکمیل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد و درون استاندارد 45001 نقاط ضعف 18001 پوشش داده شده و امروزه از سال 2018 جایگزین اهساس 18001 شده. ایزو 45001درسال 2018 توسط کمیته فنی سازمان ایزو تهیه و تدوین شد، پس ازتصویب وبه مرحله ارائه رسید وتا قبل ازگواهینامه OHSAS 18001باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده قرار شد، استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نیزاز گواهیهای مهم موردنیاز منباب شرکت درمناقصات میباشد. ایزو 45001 موارد مربوطه به امور ایمنی و بهداشت کارکنان دریک مجموعه یا سازمان رابررسی میکند

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران سالهاست درزمینه استانداردهای بین المللی فعالیت میکند و اماده همکاری باتمام شرکتها درزمینه استاندارد ایزو، ازتمامی مراجع بین المللی و انواع مجوزهایCE , IMS و غیره

  اخذ مشاوره تلفنی ازمشاورین سامان کاران کاملا رایگان میباشد

 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا