baner low

گواهی نامه ایزو 9001

 • بندهای استاندارد ایزو 9001

    بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001 درسطح دنیا درمورد کیفیت تمامی محصولات و خدمات درگیر بودست واین مجوز ازتمامی شرکهای مربوطه میخواهددر زمینه های کاری خودشان کیفیت رابدرستی رعایت کنندتا مشتریان ازبابت خریدهای خودراضی بوده باشند. استاندارد ایزو مورد نظربرای سالهای میلادی بندهای منحصربفرد خاص خودرا دارا میباشد تمامی ارگانهای مربوطه بایدبراساس سال جاری بندها ایزو مورد نظررا دریافت کرده و براساس خواسته هایش درسطح کشور فعالیت کنند.

  بندهای ایزو 9001 ازالگوی (چارچوب) ضمیمه SL استفاده میکندکه یک الزام کلیه استانداردهای جدید و تجدید نظر شده درون سیستم مدیریت رادر کل کشورهای جهان دربر میگیرداین ساختار سطح بالا (یعنی اعداد بند اصلی و) رافراهم میکند. عناوینی که ثابت هستند و قابل تغییر نیستند متن اصلی متداول اصطلاحات و تعاریف اصلی. زیر بندهای خاص مربوطه نظم و انضباط ممکنست اضافه شودبه همین ترتیب ، درآنجا الزامات متداول درتمام سیستمهای مدیریت هست استانداردها ، بعنوان مثال الزام بجهت ایجاد و اجرای ،حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت باعث شده تاانواع سیستمها مدام مورد ویرایش قرار بگیرد و جهت رفع اشکالات احتمالی . براحتی میتوان مدیریت کیفیت محصولات رانیز بیان نمود.

  بندهای گواهینامه ایزو 9001 سیستمی ازفرآیندهای پیوند دهنده رافراهم میکنداین یک ابزار مؤثر ازساز و کارهابرای مدیریت کیفیت درهر نوع سازمانست. واین تنهااز نظر آنچه بایداتفاق بیفتد تجویز میشود، واین روش رابه سازمان واگذار میکندتا تصمیم بگیرد یاخود روشی راابداع کند و بمراجعه کنندگان خاص خودابلاغ نماید.

  بندهای گواهی ایزو 9001 درابتدا بعنوان یک استاندارد پایه بابت اطمینان کیفیت طراحی شدست. درطول دهه گذشته ، کنترلها گسترش یافته اندکه شامل تکنیکهای مترقیتر اطمینان ازنیاز مشتری رابرآورده میکند. اینموارد عبارتنداز: رویکرد فرایند ، تفکر مبتنی برروی ریسک و الزامات انعطاف پذیر.همین امر موجب نزول دربرخی ازبخشهای مربوطه انطباق شدست و ازکنترلهای قابل اطمینانتر تجویز میشوند. استاندارد مورد نظر بعنوان یک برند درسطح کشورهای جهانی بودکه سعی دارد باروشهای روز دنیا میزان کیفیت خدمات رسانی هارا تسهیل دهدتا میزان رضایت مندی مشتریان افزایش پیدا کند.
  بندهای گواهی نامه استاندارد 9001 همان طورکه گفته شد ملزومات لازم بابت بوجود اوردن کیفیت رابیان میکندتا سازمانهای مربوطه باتوجه کردن بدان مطالب فعالیتهای خودرا انجام دهند مدیرانیکه دراین نهادها براساس استاندارد 9001 میخواهند فعالیت کنند بایدبخوبی درک خوبی ازمحیط شرکت داشته و ازقدرت سازمان دهی خوبی نیزبرخوردار بوده باشندتا بتوانند رویکردهای اساسی رادر زمینه استاندارد مورد نظردر سطح سازمان خودپیاده سازی کنند. مدیران بایددر جامعه حضور داشته و بخوبی نیازهای انهارا شناخته و درجهت برطرف نمودن این نیازها فعالیت کنند مدیرانیکه دراین راستا بکار گرفته میشوند بایداز میزان تحصیلات کارشناسی برخوردار بوده و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار باشندکه اینموارد ازطریق بیمه و مدارک مشخص میشود. مدیران کارامد خط مشی سازمان رانیز دراولین فرصت مشخص میکند و ازپرسنل خودمیخواهدکه باروشهای روز دنیا درزمینه نیازهای مشتریان و مراجعه کنندگان خودتلاش کنندتا بتوانند میزان رضایت مشتریان خودرا درداخل کشور افزایش دهند شرکتهایی نیزدراین راستا هستندکه درزمینه تجهیزات مشغول بکار میباشنداین ارگانها نیزبایددر تولیدات محصولات خودقوانین مربوطه رارعایت کرده و اصول درست تولید تجهیزات رادر تولیدات خوداعمال کنندتا مصرف کننده ازخرید خوددر جهت رفاه و اسایش زندگی خوداستفاده کند.

  ایزو مورد نظر نیزاز تغییر یافته های بندهای اولیه گواهینامه ایزو 9001 درسطح جهان بودست و این بند هانیز دچار تغییراتی قرار میگیرندتا نیازهای مشتریان برطرف شده و مصرف کننده ازخرید خودبنحو احسن استفاده کند مدیرانکه درارگانهای تولیدی درگیر میباشند معمولا ازشرایط جامعه بهتراز یک فرد عادی آگاهی دارند.

 • ایزو 9001

   9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 به انواع مختلف جنبه های مدیریت کیفیت میپردازدو شامل انواع استاندارد شناخته شده ایزو درزمینه مدیریت کیفیت میباشد. انواع استاندارد, ابزاریست ویژه شرکت و سازمان جهت اطمینان حاصل کردن, درمورد محصولات و خدمات آنها بطور مداوم بانیازهای مشتری مطابقت داشته باشدو کیفیتش بطور مداوم بهبود یافته باشد, فراهم میکند.گواهینامه ایزو 9001 میتواند توسط انواع سازمان بزرگ وکوچک بدون درنظر گرفتن زمینه فعالیتش, مورد استفاده قرارگیرد. ایزو 9001 اطمینان حاصل میکند مشتریان محصول و محصولات باکیفیت و پایدار رادریافت میکنند این بنوبه خودمنافع بسیاری ویژه کسب و کاربه ارمغان میاورد. بااستفاده ایزو 9001 براساس تعدادی ازاصول مدیریت کیفیت شامل تمرکزبر مشتری مداری, بهبود مستمر طبقه بندی میشود.

  ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت, چه کسانی بایدبگیرند؟ ایزو 9001 پیش نیاز دریافت انواع ایزو مختلف دیگرمیباشد. دریافت ایزو 9001 القا میکند شرکت ویا سازمان موردنظر تمام نکات مدیریت کیفیت رالحاظ کردست واز نظر کیفی هیچگونه مشکلی ندارد. ایزو 9001 توسط کمیته فنی ISO/TC منتشرشدست. ایزو 9001 هرگاه درکنار ایزو 14001 و ایزو45001 دریافت شود میتوان گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیزدریافت کرد. بعبارتی دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دریافت شود میتوان گواهینامه گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS دریافت نمود.

  آیا هنوز ازورژن قدیمی ایزو 9001 استفاده میکنید؟ آیا شمادرحال انتقال واستفاده ورژن جدید ایزو 9001 هستید؟ ایزو 9001, آیا شمااز ایزو 9001 استفاده میکنید؟ ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ،راچه کسانی باید بگیرند؟ ایزو 9001 ویژه هرسازمان ،صرف نظرکردن ازاندازه ویا صنعت, اعمال میشود. تمام سازمان وشرکت ازاین 9001 استفاده میکنند, بزودی مجبوربه انتقال ورژن جدیدتر میشونداین شامل نه تنها سازمان درصورت استفاده ازورژن قبلی ایزو 9001 دارند بلکه هرسازمانی درجهت امرآموزش ویااینکه صدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنند بایستی ایزو 9001 نسخه جدید و بروز رسانی شده رادریافت کننداین دستورالعمل مربوطه انتقال ازنسخه قبلی ورژن جدید رامیتوان ازطریق انجمن بین المللی اعتبار بخشی IAF دانلود کرد.

   آدرس انجمن اعتباربخشی IAF https://www.iaf.nu/ میباشد. اعتبار انواع AB رااز سایت IAF استعلام گرفت. گواهینامه ایزو 9001 درصورت داشتن مهرIAF بدین منظورست یعنی مورد اعتبار هستند ودر غیر اینصورت توسط انواع مختلف CB مستقل داخل کشوری صادر شدست وقابل رجیستری نخواهند بود. اندازه گیری, تجزیه و تحلیل وبهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت QMS ازطریق فعالیتهایی مانند ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام میشود.اگر درمورد ایزو 9001 تحقیق میکنید, گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران تماس بگیرید. مطالعه یادداشتهای مربوطه بشما درجهت پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز کمک خواهد کرد. ایزو 9001 ورژن جدید تفاوتش بانسخه قبلی ایزو 9001 چیست؟ درباره ورژن جدید ایزو 9001 دستورالمعلها و چک لیستها و تجزیه و تحلیلها بروز شدست.

  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گواهینامه ایزو 9001 صادر میکند وبرای دریافت گواهینامه معتبر میبایست ازطریق CB معتبر و تحت اعتبار IAF اقدام کنیدبه دریافت گواهینامه ایزو 9001 و دیگر گواهی نامه استاندارد ایزو . درصورت دریافت ایزو ازطرف CBمورد اعتبار IAF لوگو IAF و لوگو CB , لوگو AB زده میشود درصورت داشتن تمام لوگوها گواهینامه اکردیت گفته میشود ودرغیر اینصورت نان اکردیت گفته میشود.

  گواهی نامه ایزو 9001 اغلب شرکت و مجموعه ها جهت شرکت در مناقصه میخواهند. درصورت نداشتن گواهینامه استاندارد ایزو 9001 شرکت یا سازمان نمیتواند این اطمینان رابه دیگر سازمان یا انواع شرکت بدهد تمام اصول مدیریت کیفیت QMS را رعایت کرده است.گواهینامه ایزو 9001 راازما بخواهید. بهمراه دریافت گواهینامه ایزو 9001 ازگروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران میتوانید تمام دایرکتیوها و چک لیستها و مستندات را بصورت رایگان دریافت کنید.
 • سيستم مديريت كيفيت

  سيستم مديريت كيفيت 

  سيستم مديريت كيفيت

  ايزو 9001 يا ( سيستم مديريت كيفيت ) دستورالعمل هايي را بيان ميدارد كه در خصوص كيفيت كالاها و خدمات بوده و موجب بهينه سازي فرايندهاي سازمانها و شركتها ميباشد. بدين ترتيب كسب گواهينامه اين استاندارد بواسطه اجراي مصوبات آن و بالا بردن كيفيت عملكرد و بدنبال آن محصولات و در نتيجه جلب رضايت مشتريان، باعث پيشي گرفتن از رقبا و بدست آوردن بازار مناسب ميگردد. اكنون اين گواهي بسيار پر مخاطب شده و از طرف صاحبان مشاغل بسياري درخواست ميشود كه همين امر موجب تبديل آيزو 9001 به يكي از محبوب ترين و كاربردي ترين استانداردها شده است.

   

  فوائد و مزاياي اجراي استانداردهاي ايزو 9001

  كسب رضايت مشتريان در نتيجه پياده سازي مستندات و بخشنامه ها و ارتقاي سطح كيفيت محصولات و خدمات، بوجود آوردن فرصتها، انجام ريسك و فرصتهاي مناسب و اهداف شركت و بهبود توانايي مجموعه بمنظور انطباق با استانداردها ازمزاياي اجراي الزامات ايزو 9001 ميباشد.

   

  اهميت ISO 9001

  ISO 9001 بنوعي پيش نياز استاندارد هاي ديگر بوده كه از طرف كليه مراجع صادر كننده آيزو نيز پيشنهاد داده ميشود. ميتوان اينگونه بيان كرد كه اين استاندارد بتنهايي براي هر شركت و سازماني مثمر ثمر بوده و اثرات ملموسي را بر جاي ميگذارد. اين گواهي براي هر شركت و هر كسب و كاري در هر اندازه اي مفيد خواهد بود و تمامي مشاغل، با هر نوع فعاليتي ميتوانند آنرا براي مجموعه خود دريافت نمايند. بطور معمول موسساتي كه قصد دريافت ايزوها را داشته باشند، و يا شركتي كه در پي كسب تنها يك گواهي ميباشد، اغلب پيشنهاد ميگردد كه آيزو 9001 را دريافت نمايند و پس از آن در صورت لازم آيزو 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) ويا آيزو 45001 ( سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ) را بعنوان تكميل كننده هاي سيستم مديريت كيفيت دريافت نمايند. اين سه گواهي در كنار هم مزاياي زيادي را براي موسسات به ارمغان مياورد كه از پركاربردترين و شناخته شده ترين آيزو ها محسوب ميشوند. پياده سازي اين سيستم هاي مديريت به همراه يكديگر را اصطلاحا ( IMS ) مينامند كه به سيستم مديريت يكپارچه معروف ميباشد. اغلب شركتها و پيمانكاران براي حضور در مناقصات ميبايست گواهينامه ايزو 9001 را در كارنامه خود داشته باشند كه البته در موارد ديگر نيز امتيازي براي موسسات بشمار ميرود.

   

  مراحل كسب گواهينامه ISO 9001

  بمنظور اخذ مدرك سيستم مديريت كيفيت، در قدم اول بايد اهداف مجموعه را از دريافت آن مشخص نمود تا بتوان مرجع صادر كننده مناسبي را انتخاب كرد. اين مسئله از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. بعنوان مثال شركتي كه جهت تبليغات و برندسازي دارد، نيازي به مراجعه به مراكز معتبر IAF را نداشته و ميتوانند مدرك خود را از مراكز غير IAF دريافت نمايند. اما در صورتي كه قصد صادرات كالا و يا خدمات خود را داشته باشند، ميبايست گواهينامه معتبر و تحت نظارت IAF كسب نمايند تا از جانب شركتهاي طرف قرار پذيرفته گردد. قدم بعد اجراي دستورالعمل ها و برپايي كليه ملزومات اين استاندارد ميباشد. لازم بذكر است كه مركز مشاوره ما در صورت درخواست، براي هرچه آسان تر شده مراحل، مستندات مورد نظر را بهمراه گواهينامه به مشتريان ارائه ميدهد تا بمنظور پياده سازي الزامات مشكل چنداني را نداشته و در زمان دلخواه اقدام به اجراي آنها نمايند. در اين قسمت نوبت به ارزيابي و بازنگري تمهيدات انجام شده ميرسد كه در صورت عدم وجود مشكلات عمده، مميزي نهايي توسط مرجع صدور صورت گرفته و در آخر گواهينامه ISO 9001 ثبت شده و براي متقاضي صادر ميگردد.

   

  توصيه مهم براي كسب گواهينامه

  مهمترين بخش كسب گواهينامه ISO 9001 همانند كليه استانداردها، تعيين مرجع صادر كننده ميباشد. بسياري از مراجع وجود دارند كه تقلبي بوده و مدارك بدون اعتباري و بي ارزش صادر مينمايند كه گاها براحتي نمي توان جعلي بودنشان را تاييد نمود. برخي افراد سود جو با پرينت برگه هاي گواهي و درج لوگو و برچسب و امضاي تقلبي، اقدام به كلاهبرداري كرده و در قبال مبالغ ناچيز اسناد خود را ارائه ميدهند كه بهيچ عنوان ارزش قانوني نداشته و از طرف شركتها قابل قبول نمي باشد. اين مراكز با اذعان بالا بودن اعتبار شركت خود و نيز ايجاد سايتهاي ساختگي با جابجا كردن كلمات و ايجاد كردن سايتهاي مشابه سايتهاي معتبر، متقاضي را فريب ميدهند . بمنظور دوري از اين افراد و پيشگيري از مشكلات اينچنيني توصيه ميشود كه قبل از هر اقدامي اطلاعات كاملي را در اين زمينه كسب نمود و سپس اقدامات لازم را انجام داد. مركز ما مشاوره رايگان را در تمامي زمينه ها ارائه ميدهد تا شما موفق به اخذ گواهينامه مورد نظر شويد.

 • گواهینامه ایزو 9001

   گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001 پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد میباشد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست دروهله اول ایزو 9001 دریافت کنند واگر قصد طراحی و اجرا ندارند میبایست ایزو 9001 دریافت کنند بعداز چندسال و بازنگری روی ایزو سری 9000 یکسری تغییرات تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت منتشر شدو انواع ایزو 9001 و ایزو 9002 باهم ادغام شدندو تحت عنوان 9001 مطرح شدند یعنی ایزو 9002 دیگر قابلیت صدور پیدا نکردو فقط گواهینامه 9001 صادر شد وتابه امروز این روند ادامه داشته است و فقط ایزو 9001 قابلیت صدور گواهینامه دارد.

  ایزو 9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پایه محسوب میگرددو جهت اخذ سایر گواهینامه های ایزو ازقبیل 14001 و ایزو 45001 استفاده میگردد. بیشترین سوال سازمانها اینست گواهینامه ایزو مرتبط بازمینه فعالیت شرکتشان چه نوع ایزویی میباشد؟

  اولین سوال درالویتترین گواهینامه ایزو درخواستی آنها گواهینامه ایزو 9001 میباشد و ایزو 9001 یکی ازعمومی ترین ایزوها ویژه هرمجموعه ای باهرزمینه فعالیتی میباشد.

  اغلب شرکتها تابا واژه سیستم مدیریت کیفیت QMS روبرو میشوند دل نگران هستند بایدیک سیستم رابطور کامل پیاده سازی کنند اما CB مراجع مختلف IAF برای راحتی اینگونه شرکتها اقدام به صدور گواهینامه مختلف بدون پیاده سازی و ممیزی کرده انداین نکته راباید دانست مراجع صدور اینگونه گواهینامه ایزو مراجع مستقل و داخل کشوری میباشدو قابلیت استعلام فقط درسایتهای خود مرجع CB رادارند وویژه تبلیغات و شرکت دراکثر مناقصات و برندسازی شرکت میباشدوبرای داشتن امتیازهای بیشتر دریافت رتبه های بهتردر سازمان برنامه و بودجه میبایست گواهینامه ایزو 9001 از مراجع معتبرIAF دریافت نموداین مراجع بدلیل موقعیت آنهادر خارج ازکشور میبایست هزینه های بیشتری برای دریافت گواهینامه ایزو خود پرداخت کند و تمام هزینه های رفت و آمد و صدور و ثبت اینگونه گواهینامه ایزو زیاد میباشد.

  البتع هزینه های مشاوره و پیاده سازی و ممیزی هرساله آن نیز به مبالغ فوق اضافه میگردد.

  جهت اطلاع ازاطلاعات مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو باگروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران تماس حاصل نمایید. نکته مهم و قابل ذکر پیاده سازی درهر مجموعه متغییر میباشدوهر مجموعه ای متناسب با فعالیت خود درخواست پیاده سازی دارد.

  همیشه از مشاورین کمک بگیریدکه سابقه چندین ساله دراین زمینه داشته باشدوهرچه بهتر بتواند شمارا راهنمایی کند و اصولا مشاوره درزمینه گواهینامه ایزو بصورت رایگان میباشدوشما تنها هزینه ای که پرداخت میکنید بابت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد بهترین راهکار دراین زمینه اینستکه شمابه چه نوع گواهینامه نیاز دارید و گواهینامه ایزو رابابت چکاری میخواهید پس درابتدا هدف خودرااز دریافت گواهینامه ایزو مشخص کنید سپس مشخص کنید ازچه نوع مراجعی میخواهید ایزو دریافت کنیدوچقدر زمان دارید و چقدر هزینه میکنید تابا دریافت مشاوره در خصوص ایزو بتوانید بهترین مرجعی گه با خواسته های شما منطبق است راپیدا کنید سپس اقدام به دریافت ایزو کنید.

  گواهینامه ایزو 9001 ویژه درخواست کننده مدیریت کیفیت استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. اغلب شرکتها و سازمانها دنبال گواهینامه ایزو بصورت راحت و فوری و ارزان هستند. انواع گواهینامه ایزو رااز مابخواهید گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران درکنار شما خواهد بودو بهترین مراجع رابه شما معرفی خواهدکرد بدون هیچگونه نگرانی ازنداشتن گواهینامه ایزو ازما بخواهیدتا شمارا راهنمایی کنیم.

 • گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  اگراز تأمین کنندگان خودمیخواهیدکه یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) داشته باشندکه براساس ISO 9001  بنا شده باشد ، دلایل زیادی دارید، شاید بخواهید خطر محصولات ، فرآیندها و خدمات راکه منجربه نتایج ضعیف شده است کاهش دهید، یاشاید مشتریان شمااز شما بخواهندکه ازتأمین کنندگان معتبر استفاده کنید. دلیل درخواست گواهینامه QMS هردلیلکه باشد ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه یک تهیه کننده نسخه ای ازانواع گواهینامه معتبر رابرای شما ارسال میکند. اماوقتی گمان میکنیدکه گواهی نادرسته ، چکاری انجام میدهید؟

  تشخیص گواهینامه بااعتبار اصلی ممکنه شمارا غافلگیر کند، امانگرانی درباره گواهینامه های کاذب درتصویر استاندارد ISO 9001درج نشده. استاندارد بسادگی مجموعه ای از الزامات میباشدکه میتواندبرای ارائه QMS یک شرکت ارائه شودکه بدانها کمک میکندتا محصولات و خدماتی راکه نیاز مشتری رابرآورده میکند و رضایت مشتری رابهبود میبخشد، ارائه دهند. نحوه انجام اینکار توسط سازمان و چگونگی اخذ مجوز ، شامل نمیشود زیرا صدور گواهینامه QMS الزامی اجباری نیست.

  بنابراین ، چرایک شرکت میتواند یک گواهینامه راجعل کند؟ گفتنش دشوارست وهر سازمانیکه اینکار راانجام دهد احتمالاً دلایل مختلفی دارداین میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران هزینه های استخدام یک نهاد صدور گواهینامه بابت ممیزی آنهاهستنداین امر میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران آنچه درطول ممیزی صدور گواهینامه پیدا میکنند نگران باشند. حتی ممکنست این باشدکه آنهافقط بخواهند ادعای صدور گواهینامه راانجام دهند بدون اینکه هیچگونه آماده سازی و اجرای لازم راداشته باشندبه هردلیلی ، بدون داشتن گواهینامه معتبر ، شما نمیدانیدکه هیچ QMS ای که ممکن هست درآن داشته باشد ، دربرابر الزامات ISO 9001 تأیید شده است. جهت اطلاعات بیشتر درمورد آنچه حسابرسان صدور گواهینامه هنگام ممیزی ازشما سؤال میکنند ، بدین مقاله مراجعه کنیدبرای بررسی اینکه گواهی نادرست هست چکاری میتوانید انجام دهید؟ اولین چیزیکه بایدبه خاطر داشته باشیداین است یک سازمان نمیتواند QMS خودرا تأیید کنداین کار بایدتوسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر انجام شودبرای درک بهتر آنچه راکه بایدجستجو کنید، شناختن نحوه صدور گواهینامه مفیدست.

  روند کاربرای صدور گواهینامه بشرح زیرست: سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک استاندارد راصادر میکند ، و یک سازمان استاندارد رااجرا میکنداین سازمان یک نهاد صدور گواهینامه رابرای ممیزی سیستم خوداستخدام میکند و یک گواهی معتبر صادر میکندکه سیستم مطابق الزامات استاندارد میباشدبرای مجاز بودن انجام اینکار ، نهاد صدور گواهینامه بایدتوسط نهاد معتبر ملی نظارت برکار آنها نظارت دارد ، اعتبار یابد. بنوبه خودسازمان اعتباربخشی ملی بایدتوسط انجمن بین المللی اعتبار سنجی (IAF) مجاز باشد. بنابراین ، درهر گواهینامه بایدشماره ثبت / صدور گواهینامه ، نام نهاد صدور گواهینامه و نام نهاد معتبر رادرج کنید. اگرهیچ مرجع صدور گواهینامه ویا اعتباربخشی وجود نداشته باشد ، قطعاً گواهی نادرست هست. اگریک مرجع صدور گواهینامه و اعتباربخشی مشخص شده باشد ، میتوانید فرایند جست و جو راشروع کنیدتا دریابیدکه آیا مرجع صدور گواهینامه بدرستی معتبر شده است یاخیر. روش انجام اینکار بشرح زیرست: به لیست نهادهای اعتباردهی ازمرجع IAF نگاه کنیدبرای اینکاربه www.iaf.nu بروید و کشور یامنطقه ای راکه تأمین کننده آنست انتخاب کنیداین فهرست نهادهای تأیید اعتبار ملی رابرای آن کشور فهرست میکند. بعنوان مثال ، جهت ایالات متحده آمریکا ، لیست مورد نظر شامل هیات اعتبار سنجی ملی ANSI-ASQ (ANAB) است. ازاین وب سایت میتوانیدبه هیئت اعتبارسنجی پیوند دهید. درزیر هیئت اعتبارسنجی ، نام نهاد صدور گواهینامه راکه درون گواهی مشخص شدست جستجو کنیداز وب سایت ANAB بالا میتوانید صفحه وب رابرای جستجوی یک نهاد صدور گواهینامه پیدا کنید. اگرکه نهاد اعتباربخشی درلیست تأیید شده دستگاههای اعتباربخشی قرار نگیرد ، مشکلی پیش میآید. بهمین ترتیب ، اگرچه نهاد صدور گواهینامه درلیست تأیید شده ارگانهای صدور گواهی قرار نگیرداین یک مسئله است. درهر صورت ، شماباید نگران باشیدکه هرگونه ممیزی توسط پرسنل ذیصلاح که به اندازه کافی تأیید شده اند انجام نشدست. ممکنست این ساده شده بنظر برسد ، امااگر مراحل فوق رادنبال کنید و متوجه شویدکه افرادیکه ادعا میکنند مجوز صادر کرده اند درلیست تأیید شده نگهداری نشده اند ، صدور گواهینامه معتبر نیست. بجهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آنچه شما بایدبرای ارزیابی تأمین کنندگان انجام دهیدبه این مقاله مراجعه کنید ، چگونه عملکرد تأمین کننده رامطابق ایزو 9001 ارزیابی کنید.
  دربارش چکار میتونید بکنید؟ اگردلایل خوبی جهت تأیید گواهینامه ISO 9001 ازتهیه کنندگان خوددارید ، پس بدیهیست تهیه کننده دارای گواهی کاذب نباید توسط سازمان شما استفاده شود. ازفرآیند داخلی خوداستفاده کنیدتا منبع دیگری پیدا کنیدکه بتواند نیازهای شمارا برآورده سازد. همچنین میتوانید ISO رادر مورد ظن خوددر مورد شرکتیکه دارای گواهی کاذب هست ، آگاه کنید. اینکار براحتی در  www.iso.org قابل انجامست. این میتواندبه گروه ISO کمک کندتا بهتراین مشکل رابررسی کنند. کسانی ازماکه مزایای داشتن یک QMS دارای گواهینامه رامیدانیم ممکنست توسط سازمانیکه صدور گواهینامه آنهارا جعل کند ، صحیح باشد. متأسفانه اینعمل دربرخی سازمانها اتفاق میافتد ونیازبه نظارت دارد. مانندهر مورد دیگری درصورت داشتن هرگونه ارائه دهنده فرآیند ، محصولات ویا خدمات خارجی ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه نیاز QMS معتبر برآورده شدست. ازاین گذشته ، اگریک تأمین کننده توانایی خودرا دربرآورده کردن نیاز ساده نشان دهد ، چه چیز دیگری مخفی میشود؟
 • گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

   ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

  استاندارد ها تنوع زیادی دارند. اما یکی از اصلی ترین گواهینامه ها، ایزو 9001 است که بنوعی مادر همه سیستم های مدیریت و پیش نیاز سایر استانداردها میباشد که از خانواده استاندارد 9000 بوده و در آخرین نگارش، سال 2015 مطرح شده است. آیزو 9001 مستنداتی را ارائه میدهد که بر اساس آن، کلیه فرایندهای شرکتها و موسسات را از نظر سطح کیفیت بهبود خواهند یافت. بنابراین میزان کیفیت محصولات و خدمات ، تحت تاثیر دستورالعمل های ارائه شده، بهینه شده و نهایتا موجب جلب رضایت مشتری نیز میشود. هر کسب و کاری، کوچک و بزرگ با هر نوع فعالیت میتوانند از این سیستم بهرهمند گردند و تجارت خود را با استانداردهای بین المللی همسانسازی کنند. بغیر از فوایدی که اخذ گواهی ایزو 9001 برای شرکتها و سازمانها خواهد داشت، در برخی موارد بنا به درخواست مناقصه گذار و یا شرکت های طرف قرارداد پیمانکاران، موسسات موظف به کسب گواهینامه های مورد نیاز بوده و بدون دارا بودن آن نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.

   

  ارتباط گواهینامه ایزو 9001 با دیگر انواع استاندارد

  بنابراین هنگامیکه شرکتی بمنظور درخواست گواهی آیزو به مراکز مشاوره مراجعه مینماید، اغلب ISO 9001 به آنها پیشنهاد میگردد و سپس ISO 14001 و ISO 45001 را ارائه میدهند. البته در بسیاری از مواقع این سه استاندارد مورد درخواست برخی کارفرمایان می باشند و کاربردهای فراوانی دارند، تا جائیکه که پرمصرف بودنشان باعث بوجود آمدن سیستم مدیریت یکپارچه شده است که از ترکیب ISO 9001 ، سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تشکیل شده است و پیاده سازی همزمانشان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها میشود. اما بهر جهت سیستم مدیریت کیفیت خواسته اصلی و پرکاربرد اغلب مشاغل و همچنین مناسب بسیاری از شرکتهای انفورماتیکی، خدماتی و پیمانکاری میباشد و با بالابردن کیفیت محصولات و خدمات موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم خواهد کرد.

   

  مراجع صادر کننده ایزو 9001

  تهیه گواهینامه های استاندارد با هر سطخ اعتباری امکانپذیر میباشد وشما میتوانید باتوجه به نیازهای شرکت و همچنین میزان هزینه ها و نیز مقدار زمان دراختیار، نسبت به دریافت نوع گواهی، براساس اعتبار و مخارج آن اقدام نمائید. این بدان معنیست که قادر خواهید بود مدرک مورد نظر را چه از نوع IAF و چه غیر IAF مشخص کرده و جهت دستیابی به آن اقدام فرمائید. اما جهت اطلاع از مراحل کسب گواهی نامه میتوانید با مرکز مشاوره سیستم کاران ارتباط برقرار کنید و از خدمات و مشاوره متخصصین مجرب مرکز استفاده نموده و اسناد مورد نظرتان را تحت شرایط دلخواه بدست آورید.

   

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو 9001

  بهر صورت مراحل اخذ آیزو 9001عبارتست از:

  • مشخص کردن اهداف دریافت ایزو

  • تعیین مرجع صادر کننده

  • مستند سازی و اجرای دستورالعمل ها

  • انجام ممیزی

  • کسب گواهی و استعلام

  ابتدا مشخص کردن اهداف دریافت گواهی از مهم ترین اقدامات بوده که متقاضی میبایست روشن نماید. بسیاری از موسسات تنها بمنظور تبلیغات و برند سازی بدنبال گرفتن نشان استاندارد میباشند. اینگونه مواقع شرکتها تمایل چندانی به هزینه کردن زیاد و همچنین اجرای الزامات تعیین شده نداشته و فقط کسب آرم آیزو برایشان کافی خواهد بود. اما گاهی اوقات سازمانی بخاطر صادرات محصولات و یا خدمات خود، باید نشان ایزو را در کارنامه خود داشته باشند و در غیر اینصورت قادر نخواهند بود کالایشان را صادر نمایند. همچنین در مواردی کارفرمایان و یا مناقصه گذاران پیمانکاران را بدون داشتن گواهینامه ایزو، در مناقصه شرکت نخواهند داد و بدین ترتیب از مناقصه باز خواهند ماند. بمنظور شرکت در مناقصات و یا مواردی همچون صادرات، اخذ گواهینامه با اعتبار IAF ضروری بوده و نمی توان از مدارک غیر IAF بهره برد. تفاوتهای بارزی هم بین این دو وجود دارد و نیز مخارج پیاده سازی و مدت زمان مورد نیاز در این دو مورد متفاوت خواهد بود. بهمین دلیل مشخص کردن اهداف شرکت امری ضروری و تاثیر گذار خواهد بود. چنانچه شما فقط جهت تبلیغات درصدد کسب گواهی باشید، میتوان به مراکز غیر IAF مراجعه کنید و پیرو آن میزان هزینه ها بسیار تغییر خواهد کرد.
  پس از تعیین صادر کننده مناسب با خواسته های مجموعه، قدم بعد اجرای دستوالعملها و پیاده سازی مستندات خواهد بود. مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران این مستندات را بطور رایگان در اختیار متقاضیان قرار میدهد و شما میتوانید پس از اجرای آنها، صادر کننده را مطلع کرده تا ممیزی و بازرسی را انجام دهد و پس از آن گواهینامه را دریافت کرده و از اصالت و درستی آن اطمینان حاصل نمائید.
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا