baner low

ISO

 • ISO

  ISO

  ایزو و سازمان ISO و انواع مدرک استاندارد آیزو انقدر تنوع و گستردگی داردکه درهرزمینه فعالیتی شرکتها وسازمانها استاندارد هامتفاوتی راتدوین کرده اند، بیشترین سوالیکه معمولا ازهر کارشناسی توسط متقاضیان آیزو پرسیده میشود اینستکه کدام گواهی IZO راما باید دریافت کنیم و دراین مقاله استاندارد IZO مهمترین آیزو هارا معرفی میکنیم تاحداقل با استاندارد ایزو هاکه عمومی هستند و شامل تمامی زمینه فعالیتها میشودرا بشناسید و اطلاعات مفیدی دراینمورد دریافت کنید، دراینجا ابتدا معرفی مختصری IZO انجام میدهیم سپس مسائل و مبحث انواع هسخ راباز میکنیم، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ISO یک سازمان جهانیست و داشتن استاندارد IZO نشان دهنده اینست مجموعه مورد نظر استاندارد هاتعیین شده توسط سازمان استاندارد  رااجرا و پیاده سازی کرده و سپس بابررسی توسط کارشناسان سازمان و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص جهت دریافت گواهینامه توانسته انرا دریافت کند.

  سازمان IZO منباب سهولت دسترسی افراد یا شرکتهابه این ارگان اقدام به تاسیس موسسه های صدور هسخ کردکه انرا CB مخفف موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته با توجه به تعداد بالای این موسسات درسطح جهان CB هاکه زیر نظر سازمان هسخ هستند برای نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید این سازمان راکه AB نام دارد فعالیت کنند، AB مخفف بمعنی موسسه اعتباردهی میباشدکه توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هادو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB هاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یاهمان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی و انجمن در هرکشور AB هارا تعیین کرده هست درایران AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام دارداز AB هامعتبر میتوان DAKKS موسسه اعتباردهی المان ، SAS موسسه اعتباردهی سوییس و غیره رانیز نام برد.

  ISO و اکنون مبحث اصلی مقاله مایعنی انواع استاندارد هسخ اکنون نام میبریم و توضیحاتی رانیز ارائه میکنیم، شناخت مختصر HDC,  مراجع صدور IZO راکه ارائه دادیم اکنون میتواند دردرک انواع الزامات گواهینامه HDC, بما کمک کند، دراینجا قادر نخواهیم بود تمام ISO  هارا معرفی کنیم زیرا تعداد انها بسیار زیاد ست، تمام استاندراد هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش هزاران موردميباشد توسط كارشناس سازمان استاندارد تدوين شده و باتوجه بتعداد زیاد استاندارد هسخ مادراینجا فقط میتوانیم مهمترین HDC, هارسیدگی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین هسخ و پرکاربردترین HDC, جهان برای تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، هسخ پرکاربرد بعدی البته بیشتربرای مشاغل نیز مشترک بوده ISO 45001 هست، IZO 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه یست وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد و مهم برای کارخانه ها و شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعد IZO 14001  هست، ISO14001 نیز استاندارد پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، HDC, 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ الودگی های زیست محیطی مسئله بسیار مهمیست و ازاینرو داشتن آنبرای مجوعه توسط مدیر  یک وظیفه کاریست برای خدمت به نسلهای اینده، البته شاید درمیانHDC,  هاواستاندارد هانام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 میباشدکه ازسال 2018 جای خود رابه45001 IZO داد، استاندارد بعدی ، ISO 22000 یک استاندارد مربوط بصنایع مواد غذاییست البته میتوان گفت مهمترین HDC , دربخش استاندارد هاتخصصی صنایع مواد غذایی نیزهست، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذاییست، ایزو10002 ازدیگر استانداردهای پرکاربرد درمجموعه ویا شرکتهایی ستکه بطور مستقیم بامشتری خود ارتباط دارند، سیستم مدیریت کیفیت و رسیدگی به شکایات مشتری رامورد برسی قرار میدهد، ISO10002 استاندارد میباشدکه 3استانداردهم خانواده دیگر نیزداردکه درکنار یکدیگر معنای بیشتری پیدا میکنند، آیزو10001 سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری، ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتری، ایزو10003 سیستم مدیریت کیفیت حل اختلاف مشتریان، خانواده آیزو10000 بیشتر درکناریکدیگر معنا پیدا میکنند البته درکنار آیزو9001 این اتفاق میافتد، استاندارد بعدی یک استاندارد برای مجموعه ها یا  شرکنتهاییستکه بانفت وگاز سرکار دارند ، ISO29001 سیستم مدیریت کیفیت، نفت و گاز پتروشیمی است وبسیاریHDC,  هادیگرکه نمیتوان همه انهارا باذکر جزیئات نام برد درضمن هنگامیکه سازمان یامجموعه سه استاندارد هسخ 45001 و ایزو140001 و ایزو9001 را یکجا باهم دریافت کند یک گواهی بشرکت داده میشودکه IMSنام دارد و سیستم مدیریت یکپارچه رادرآن شرکت نشان میدهد.

   

   

   ایزو ISOO

  گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو

   
   
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار و فعالیت های ثبت برند و موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن و انجام کلیه امور ازصفر تا صد اماده خدمت گذاری به شما بزرگواران است، جهت دریافت مشاوره ازکارشناسان سامان کاران میتواند درتمام ساعت شبانه روز و بصورت رایگان تماس بگیرید.
 • ایزو

  ایزو

  ایزو عبارتیست میباشدکه بسیار درگوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت بااستاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم.

   

   

  ISO ایزو

  ایزو ارزان و فوری و معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  تاریخچه ایزو بسالها قبل و کشور سوییس بازمیگردد و سازمان ایزو اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت درسازمان استاندارد ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164عضو میباشد و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده وباعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استانداردهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر 40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل بجهت مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه باانواع استاندارد کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو بمراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه بمردم و مصرف کنندگان بود.

   

   

   ISO

  ایزو ارزان و فوری و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارداما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001 یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2 عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001هم استاندارد اصلاح شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگانست.
 • ایزو 10004

   ایزو 10004

  ایزو 10004

  ایزو 10004 تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، یک راهنما بخاطر مدیریت صحیح برروی فرایند سنجش رضایت مشتریانست. معمولا ًکسانیکه بدنبال گواهینامه ایزو 10004 هستند نیازمند پیاده سازی چنین استانداردی میباشند. ایزو 10004 خوددر استاندارد ایزو 9001 بدان اشاره مختصری شده و دارای الزامات خاص خودست. قبل اینکه بدانیم ایزو 10004 دررابطه باچه چیزی موضوعیت دارد باید دانست مجموعه ایی بخواهد نسبت پیاده سازی راهنما قدم بردارد ابتدا بایستی استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی کرده باشد. درواقع پیاده سازی ایزو 10004 پس از ایزو 9001 کاربردیتر و عملیاتی میباشد. ایزو 10004 کلیات ایزو 10004 مبتنی کسب نظرات مشتری بطرق مختلف نظر سنجی ، درمورد محصول ویاخدمت ارائه شده و مدیریت چنین نظریات جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات ویا خدمات میباشد. البته طرز تفکر و فرهنگ مجموعه بمفاد استاندارد ایزو 10004 بصورت بیطرفانه، درک و پذیرفته باشد. اکثر مواقع مشتری بادیدن یک عدم انطباق زبان بشکایت بازنمیکند بدین موضوع بابت مجموعه همچون یک خطر جدیست. چنین موضوع راباید پذیرفت و ساکت بودن مشتری نظر بررضایت ویانداشتن شکایت نیست. لذا بااستفاده ازراهنمای ایزو 10004میتوان نظرات واقعی مشتریان رادریافت و مدیریت کرد. ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان،راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد

  ایزو 10004 باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر و بازخورد بجهت بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. اطلاعات مربوطه انتظار جدید بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محورمنباب حل شکایات، کارکنان راتشویق و ترغیب کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات و توقعات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود بجهت دستیابی رضایت مشتری، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کند، انتظارات ممکنست صریح باشند ، ویاکاملاً بیان نشده باشند. انتظارات مشتری، همانطورکه توسط سازمان قابل درک و فهمست، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن ویافراتر ازانتظارات، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست بین دیدگاه سازمان بخاطر کیفیت محصول تحویل داده شده و درک درباره استاندارد ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

  ایزو 10004 سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو 10004پیدا کنند. بهمین جهت بکارگیری افرادی بعنوان کارشناس ویا مشاور و صرف هزینه های بالای مالی، نیروی انسانی و اتمام پروژه پرسشهایی درون ذهنشان پدید میاید.گواهینامه ایزو 10004 سریع معمولا متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 10004 نیازمند فوری بجهت اخذ و گرفتن استاندارد ایزو دارند. شرکتها و همچنین موسسات پیمانکاری جهت شرکت داخل مناقصه مبادرت میکنند وبه گرفتن گواهینامه ایزو مشخصا افراد فوق، زمان رسیدن گواهی نامه ایزو برایشان اهمیت چندان بالایی دارد متقاضی اخذ گواهینامه فوری نیازی جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ندارد همچنین نمیخواهند درگیر مستندات همچنین پیاده سازی حتی تغییر درون سازمان خویش باشند صرفا میخواهند گواهینامه ایزو 10004 سریع  و ارزان دریافت نمایند.

  اخذ ایزو ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو 10004 بگیرند واغلب نیاز فوری دارند گواهی ایزو 10004 و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهندبه ایزو 10004 برسند و متقاضی ایزو ارزان نیز هستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهینامه ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهمست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو وقطعا بدنبال ایزو ارزان هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 بجهت تعریف و اجرای فرایندهای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری راهنمایی میکند. رضایت مشتری ازطریق شناسایی انتظارات مشتری ، تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده هادر مورد رضایت مشتری ، بهبود و نظارت برروی رضایت مشتری حاصل میشود. ایزو 10004 بجهت کلیه سازمانها درهر اندازه و صنایع هدف گذاری شدست. ازجمله مزایای فراوان اجرای استاندارد 10004 میتوان بحل شکایات ، رضایت مشتری ، مشتری مداری ، ترغیب پرسنل دربهبود روابط مشتریان اشاره کرد.

  ایزو 10004 صرف نظراز نوع ، اندازه ویا کالای ارائه شده توسط سازمان هابرای استفاده درنظر گرفته شدست. تمرکز ایزو 10004 روی مشتریان خارجی سازمانست. بابت دستیابی بدین هدف، سازمان بایدانتظارات مشتری رامشخص کنید. جمع آوری دادههای رضایت مشتری ، تجزیه و تحلیل دادههای رضایت مشتری، بازخوردبرای بهبود رضایت مشتری ، نظارت بررضایت مشتری درحال انجام است.

  ایزو 10004 بجهت هر سازمانیکه مایل بفراتراز انتظارات مشتریست ، الزامی اساسی بابت مشاغل ازانواع و اندازهها خواه دربخش خصوصی و دولتی یاداوطلبانه باشد مربوط میشود.رضایت مشتری باشکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود. بجهت دستیابی رضایت مشتری ابتدا سازمان بایدانتظارات مشتری رادرک کند. مهمست بین دیدگاه سازمان ازنظر کیفیت کالای تحویل گرفته و درک مشتری ازکالای تحویل شده ، تفکیک قائل شود، زیرااین دومیست وبر رضایت مشتری حاکم است.

  ایزو 10004 و مزایای دریافت کردن میتوان ازان برخوردار شد. در مورد انتظار جدید مصرف کنندگان محصولات ارائه شده اطلاعات کسب کنید. حل و فصل شکایات و رضایت شکایات و سازمان واین مورد بایدبدرستی توسط مدیرعامل شرکت مربوطه صورت میگیرد. روندها را مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید مدیر مورد نظر درسازمان مربوطه بایدتمامی عوامل مشکل ساز رابا روشهای خاص خودشناسایی کرده ودر پی رفع کردن اینموارد بوده باشد. رویکرد مشتری محوربرای حل شکایات پرسنل رابرای بهبود مهارتهای خوددر کاربا مشتریان تشویق کنید. مبانی بررسی و تحلیل مداوم، مطالعات صورت گرفته درسطح دنیا نشان دادست مشتری مداری تاحدودی میتواند میزان جذب مشتریان رابرای فروش محصولات تولیدی براحتی افزایش دهداین دو استانداردهای مورد نظر نیزدر سطح کشورها باین موارد میپردازد و ازشرکتها و سازمانهای مربوطه میخواهد طبق همین ملزومات توجه مشتریان راجلب کرده تاخریدار ویا مراجعه کننده ازحضور خودراضی بوده باشد. دراینجا میزان تدابیر مدیر عامل مهم بودست واین مورد نیزبه میزان تحصیلات و تجربه مدیر بستگی دارد استانداردهای مورد نظر ساختار و فرایندهای شرکتهای موجودرا بگونه ای سازمان دهی میکندتا تولید کننده محصولات با کیفیت راتولید کرده و بمشتریان خودعرضه دهد.
  ایزو 10004 میزان رضایت مندی مشتریان رادرسطح جهان ارزیابی میکند وبه فاکتورهای مربوط دراین زمینه میپردازد. یک راهنمای عمومی و ازخانواده ایزو 9000 میباشدکه بجهت طراحی، برنامه ريزی و اجرای فرآيند، پایش و اندازه گیری و رضایت مشتريان تدوین شدست. ارگانهاکه ادعا دارنداین گواهی نامه هارا دارا هستند بایدمحصولاتی تولید کنندکه درجهت خواسته مصرف کنندگان بوده باشد. بررسی کردن شاخصهای رضایت مصرف کننده درفروش محصول بسیار مهم و حائض اهمیت میباشد.

  ایزو 10004 دردنیا دارای 8 بند میباشدکه همه ساله این بندها نیزدست خوش برخی تغییرات قرار میگیرندتا میزان رضایت مندی مصرف کننده دربازار افزایش پیدا کند هردو استاندارد مورد نظر بنوعی مرتبط بامدیریت سازمانهای مربوطست ودر سطح جهان شرکتهای متعددی هستندکه بایددر تولیدات خوداین دو شاخص رامد نظر خودقرار داده و درتولیدات خوداین معیارها رادخیل میکنند هرخریداری درسطح بازار همیشه براساس نیازها و فرایندهای کاری خودیک کالایی راانتخاب کرده و انرا سفارش میدهداین ارگانهاباید نحوه فروش محصول مورد نظرخودرا نیزبراحتی بدست مشتری برسانندتا خریدار درکمترین زمان ممکن بتواند کالای مورد نظر خودرا بدست اورده و ازان درجهت نیازهای خاص خوداستفاده نماید.

 • ایزو ISO HSE CE رتبه مقالات مفید

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست

  ایزو چیست سوالی پرتکرار درمیان مدیران و روسای شرکتها درجوامع مختلف میباشد بخصوص درجامع و کشورهایی مانند ایران بدلیل اینکه شرایط و روابط بین المللی قوی باکشورهای مطرح دنیا ندارد شرکتها بازار رقابتی قوی راتجربه نمیکنند و رقبای مطرحی نیز بازار ارائه محصولات شرکتهارا بخطر نمیاندازند بهمین دلیل تلاش خاصی هم منباب اخذ استاندارد ایزو ازسمت شرکتها صورت نمیگیرد و مگر درمواردی اقدام دریافت ایزو صورت میگیردکه مجموعه قصد شرکت توی مناقصه راداشته باشد و یابخواهد بادریافت ایزو و استفاده ازنام و لوگو ایزو درتبلیغات و تیزرها اسم شرکت خودرا متمایز کرده و شرکت خودرا برند مطرح کند.

   

   

   ISO

  ایزو چیست سوال غالب شرکتها جهت اخذ گواهینامه ایزو هست

   

   

  ایزو چیست ، زمانی توسط مدیران چنین قبیل سوالاتی مطرح میشودکه مدیر مجموعه بجهت اولین بار قصد دریافت استاندارد ایزو رادارد و باسوالاتی مانند ازکجا ایزو بگیرم نیزمواجه میشود، هرمدیر ویا مسئولی بایدحتی فقط جهت بالابردن سطح مجموعه خود و بدون اعمال فشار استاندارد ایزو راشناخته و باالزامات ایزو آشنا شود و قطعا شناخت و رعایت الزامات ایزو سطح مجموعه رابسیار بالا برده و باعث پیشرفت سازمان میشود، اولین قدم جهت شناخت الزامات و بطور کلی قوانین استاندارد ایزو میتواند شناخت سازمان ایزو ، استاندارد ایزو و سپس شناخت و رعایت اصول قوانین و الزامات استاندارد ایزو درمجموعه خود میباشد، دراینجا مابطور خیلی سطحی استاندارد ایزو رامعرفی میکنیم تامدیران و مسئولانی راکه منباب شناخت ایزو درگوگل جستجو کرده اندرا راهنمایی کوچکی کرده باشیم اما درصورت قصد منباب اخذ ایزو بهترست بایکی ازمراکز و موسسات مشاور استاندارد ایزو تماس گرفته وباکارشناسان مربوط صحبت کرده و ازراهنمایی آنهااستفاده کنید.

  ایزو چیست ، ایزو نام یک سازمان بین المللی میباشد و همیشه بصورت ISO راکه مخفف کلمهINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION  میباشد و مانند همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارد، مهمترین وظیفه سازمان غیر دولتی ایزو رااگر بخواهیم بصورت عامیانه و ساده بیان کنیم میتوان گفت یکسان سازی استاندارد درسطح جهانی میباشد، درکنار بحث شناخت استاندارد ایزو بحث مراجع صدور استاندارد ایزو نیزمطرح میباشد و ازاینرو دراینجا مراجع صدور گواهینامه ایزو رانیز مطرح میکنیم تامدیران باخواندن مطلب پیش زمینه ذهنی نسبی ازمبحث ایزو داشته و جهت تکمیل اطلاعات باموسسات و مراکز مشاور ایزو تماس گیرند، ازاینرو توضیحات سطحی میباشد و درصورت نیازبه اطلاعات بیشتر میتوانید باموسسه مشاور ایزوتماس بگیرید، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند و بانام CERTIFICATTION BODY شناخته میشوند بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، البته میتوان گفت بنوعی تمامی موسسات مشاور ایزو نیزیکی ازاعضای مهم CB هاهستند، البته مراکزی رامیتوان جزوی ازمجموعه بزرگ CB هادردنیا دانست و صلاحیت صدور گواهی ایزو راداشته باشند البته منظور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع خصوصی میباشد، منظوراز مراجع خصوصی صدور ایزو رانیز اگربخواهم بصورت عامیانه توضیح دهیم اینگونه میشود گفت.

   

   ISO بگیریم

  اخذ ایزو معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، موسساتی راکه AB نام دارند و البته مخفف بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هست و درهر کشور تنها فقط یک AB وجود دارد و هرکشور AB مجزا و مخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ست و تمامی AB های کشورهای مختلف راتنها انجمن IAF درآن کشور تعیین میکنند و انجمن IAF درهرکشور یک AB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته و بجز کشور امریکاکه دارای 5 عدد AB میباشد بقیه کشورها تنها 1 عدد AB دارند و انجمن IAF یک AB نیزبرای ایران درنظر گرفته، NACI تنها AB تعیین شده توسط انجمن IAF درایران میباشد.

  ایزو چیست درایران همانطورکه گفته شد اینگونه پاسخ داده میشود، گواهینامه ایزو ، گواهینامه مورد نیاز مناقصات میباشد و یا گواهینامه برتری دربازار تبلیغات مجموعه و دربسیاری ازمواردکه گواهینامه ایزو دریافت کرده اندتنها اخذ گواهینامه ایزو برایشان اهمیت داشته و اقدامی منباب عملی کردم الزامات ایزو صورت نمیگیرد و البته مراحل دریافت ایزو نیز بسیار اسان میباشد و هرشرکتی یامجموعه متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو فقط کافیست بایکی ازچندین مرکز مشاور ایزو درکشور تماس گیرد تاتنها طی 2 تا 3 روز گواهینامه استاندارد ایزو مراجع خصوصی رابا حداقلیترین هزینه دریافت کنند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازقوی ترین مراکز مشاوره ایزو و تمامی گواهینامه هاو مجوزهای بین المللی درکشور میباشد. فقط کافیست بایک تماس ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان سامان کاران بهرمند شوید.
 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  ایزو یک سازمان بین المللی است و وظیفه استانداردسازی رابرعهده داردو 147 عضو دارد. ایران نیز یکی ازاعضای سازمان ایزو است. سهولت درانجام تجارت بین الملل، بهبود مدیریت و کنترل فرایند تولید ودر نهایت اطمینان خاطر مصرف کننده ازمحصول خریداری شده زاینده تفکر استاندارد سازی و هماهنگی اولویتها درسطح جهانی است. ازاینرو بسیاری ازفعالیتهارا شامل میشود و یک سازمان برای ارتقاء کیفیت و اعتبار بخشیدن محصولات و خدمات مجموعه خود انگیزه زیادی درجهت پیروی ازبایدها و نبایدهای سازمان مذکور دارد.

  ایزو باکمک اعضای خودش استانداردهای متنوع و بیشماری راتهیه و تدوین و ارائه میکندو موضوعات مختلفی رامورد توجه قرار داده است. ازجمله کیفیت، بهداشت، محیط زیست، امنیت، مدیریت وهر آنچه منجربه رشد سازمان و رضایت جامعه (مشتریان) میشود.برای مثال ایزو 9001 یک استاندارد پایه و مادر بمنظور استانداردسازی سیستم مدیریت کیفیت ویا ایزو 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی شناخته میشود و مصون ماندن محیط زیست از آلوده شدن دراثر فعالیت سازمان (تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پروژه محور ویاهرگونه زمینه فعالیت دیگر)را گوشزد میکند. ایزو حفظ کیفیت، ایمنی، محیط زیست، امنیت و سلامت جامعه و نیز صرفه جویی دروقت، انرژی و سرمایه مالی رابه ما یاد میدهد بعبارت دیگر بهتر زیستن و نگرش سیستماتیک رابهمون آموزش میدهد. بدین معنی مانباید جزء نگر باشیم زیرا موفقیت دریک بخش ممکنست بخشهای دیگررا قربانی خودکند. علاوه براین وقتی مادارای تفکر نظام گرا باشیم باسهولت بیشتری اهداف خودمان راجامه ی عمل میپوشانیم. این قانون طبیعت است همکاری و هماهنگ شدن باهمه محیط سرانجام رشد خودمان رادر پی دارد. هرچند درنگاه اول شاید اینطور بنظر نرسد.

  باوجود دلایل قانع کننده گواهینامه ایزو برای پذیرش و اجرای قوانین خوددارد هنوز بسیاری ازمدیران و مسئولان سازمانی نسبت په موارد مندرج درکلیه اسناد ایزو نگاه روشن ومثبتی ندارند. اینگونه افراد ترجیح میدهند تفکر و دانسته های خودرا پیاده سازند و احساس کمبودی درکارخود نمیبینند. ودرصورتیکه اقدام به اخذ گواهینامه ایزو کنند تنها نیتشان درج علائم این سازمان روی محصول ویا خدمات سازمان و پیشی گرفتن ازرقباست. امادر واقع اینطور نیست و بسیاری ازمسائل و مشکلات موجوددر سازمان تنهابا موشکافی و دقت بالا قابل شناسایی و حل شدن هستند و بکارگیری اصول ایزو میتواند بسیار مفید باشد.

  چگونگی ارزیابی و تفکیک مواد غذایی و کالای باکیفیت و مفید ازگذشته دور، ذهن انسان رابه خودمعطوف کردست. بشر درطول تاریخ درصدد تولید کالاهای مرغوب و کارا و دارای طول عمر بالا بوده زیرا بااینکار رضایت مشتری جلب و تقاضابرای کالا و خدمات تولید شده ویاارائه شده افزایش مییافت. علاوه براین اگریک سازمان تولید کننده خواهان گسترش دامنه متقاضیان کالای خودو جلب اعتماد بازار برون مرزی باشدباید توانایی تولید محصول باکیفیت و قابل رقابت درعرصه جهانی راداشته و محصولاتی روانه بازار نماید دارای شاخصهای متمایزی بوده و بتوانددر رقابت بارقیبان خودپیروز شده و سهم مورد نظرخود رادر بازار بدست بیاورد. درواقع میتوان گفت اگریک سازمان میخواهد بقای خودرا تضمین و مشتریان خودرا حفظ نماید و حیطه ی فروش محصول خودرادر بازار های داخلی و خارجی بسط دهد باید کیفیت را مهم دانسته و معیارهای مورد نظر را ارج نهد.

  درآگاهی بخشیدن و معرفی گواهینامه ایزو و طراحی مسیر حرفه ای متقاضیان، مشاوران ایزو نقش قابل توجهی دارند. مشاوره نقش مهمی در زندگی مادی و معنوی انسان دارد و وقتی صحبت ازکسب و کار باشد نقش مشاوره پررنگتر نیز میشود بویژه کسب و کارهای نوپا اما بلندپرواز، اهداف بزرگی چون رقابت فرامرزی رانشانه گرفته اند. امیدست تولیدات داخلی مانیز بابهاء دادن به سلایق مصرف کننده و ارتقاء کیفیت و داشتن اهداف متعالی و جدی گرفتن اینگونه اسناد و مشاوره جویی، نه تنها نیاز داخل رابرآورده سازند بلکه بانگاه برون مرزی افقی روشن برای شرکت و سازمان ایجاد نمایند.

 • تمدید استاندارد ISO9001

  تمدید استاندارد ISO9001

  تمدید استاندارد ISO9001

  حدود یک قرن پیش گواهینامه ISO9001 ثبت جهان شد این گواهینامه ISO فعالیتهای مندرج سازمان مورد پایش قرارداده مشکلات احتمالی پیش آمده، سازمان بررسی کرده راه حل اساسی جهت راهنمایی حل مشکل سازمان ارائه کرده سازمان جهانی بدلیل دردسترس بودن همگان جهت حل مشکل خود، هرجای سازمان موارد پیش آمده باراه حل آن یک کتاب بنام ISO9001 ، ویرایش های جدید وارد بازار جهانی شده تاهمگان بتوانند ازاین کتاب موثر بهره برداری کنند. سازمان خودرا رشد و گسترش دهند. اطلاعات این کتاب جهت رشد سازمان بسیار اهمیت داشته اگر هرسازمانی میخواهد رشد، ترقی کند مطالب کتاب ISO9001 مطالعه کرده جهت سازمان خود بکارگیرد.

  گواهینامه ISO9001 یک استاندارد پایایه یامادر بوده تمام شرکتها جهت گرفتن گواهینامه ISO9001 باید این استانداردکه پایه همه استانداردها میباشد دریافت کنند. آغاز تمام استانداردهای بوجود آمده ISO9001 میباشد آن هم بدلیل کامل بودن این استاندارد همچنین ثبت اولین استاندارد جهانی نام گرفت. صدور استانداردISO9001 یکساله بوده تماتم مراجع میتوانند این گواهینامه صادرکنند. بعد یکسال تمدید ممیزی مراقبتی استاندارد ISO9001 فرا میرسد جهت تمدید استاندارد ایزو نامه ایی کتبی ازطرف مرجع صادرکننده برای مشتری دارای گواهینامه ISO ارسال میگردد، مشتری فرصت داشته تاپاسخ نهایی جهت تمدید کردن یامنصرف شدن اعلام کند.

  مراجع موظف هستند جهت تمدید کردن تمام موارد بمشتری اعلام سیاست کنند تامشتری خود تصمیم بگیرد تمایل دارد تمدید ایزو انجام دهد یاخیر.

  تمایل داشتن تمدید ممیزی مشتری به عاملی بستگی دارد:

  کارفرمایان بخواهند بامشتری دارنده گواهینامه ISO9001 کارکنند، باید تمدید انجام شود چون کد رهگیری باید تحویل کارفرما ارائه دهند.

  تولید کنندگان موظف هستند گواهینامه ISO9001 همچنین تمدید ممیزی ISO انجام دهند.

  مشتری دارنده گواهینامه ISO9001 مناقصه دارد بدلیل رجیستری کارفرمایان باید تمدید ممیزی انجام شود.

  معمولا 70 درصد مشتریان تمدید ممیزی انجام میدهند چون نرخ صدور گواهینامه بالا رفته مشتری اگر تمدید نکند هزینه بالاتر جهت صدور باید بدهند پس تمدید کردن بصرفه تر خواهد بود.

  هزینه تمدید ISO9001 بصورت نقدی دریافت میشود. معمولا مراجع تحت اعتبار اتحادیه اروپا هزینه تمدید ایزو بصورت نقدی پرداخت میکنند آن هم بدلیل کارکردن باارز کشور خود میباشد. اما بسیاری مراجع هستند بصورت خصوصی اقدام بصدور گواهینامه ISO همچنین تمدید کردن میکنند. این مراجع خصوصی وابسته هیچ نهادی نمیباشند گواهینامه ISO9001 بافتوشاب درست کرده پرینت گرفته تحویل مشتری میدهند.
  مشتری هم همان برگه برایش کفایت میکند کارش انجام میشود. اما تحت اعتبار IAF نمیباشد رجیستری هم معتبر نیست.
  مشتریان باید بدانند، جهت اعلام هزینه، انتخاب مرجع صادرکننده بااین افراد سودجو کار نکنند چون هزینه گران بمشتری اعلام میکنندگواهینامه ISO9001 تحت اعتبار مرجع IAF نمیباشد.
  بازار کار ایجاد شده تمام اقشار فعالیت دارند کسی نمیداند کدام تقلبی، کدام حقیقی میباشد. اما مشاوره گرفتن افراد متخصص این کار میتوانند بدون اینکه اسیر افراد سودجو شوند یک گواهینامه ISO9001 حقیقی تحت اعتبار IAF دریافت کنند.
  صدورگواهینامه انجام شده روال کار ادامه دارد، تمدید ممیزی مراقبتیبرای سال بعد موعدش فرا میرسد مرجع صادرکننده باید بمشتری اعلام هزینه همچنین نتیجه نهایی دریافت کنند. تمدید ممیزی مراقبتی دوسال خواهد بود برای سال سوم دیگر تمدید ایزو انجام نمیشود باید صدور مجدد انجام شود. مراحل تمدید ایزو بعد صدور انجام میشود. همچنین مشاور حرفه ایی رایگان خدمت مشتری ارسال میگردد. تامباحث مستند ایزو9001 بمدیران مربوطه توضیح داده شده بتوانند تمام مباحث  ISO اطلاع داشته باشند. توضیحات کارشناس مربوطه جهت اطلاعات بیشتر مدیر جهت نحوه مراحل کار ISO9001 میباشد. مراحل توضیح داده شده بمدیر، خط مشی، تمرکز برمشتری، رهبری، تعهد ذینفع، بافت سازمان، طرح ریزی، تمام این مباحث باید اطلاع  مدیر رسیده کارشناس مربوطه باید تمام مباحث اطلاع کامل داشته باشد، بتواند مراحل توضیحی بصورت حرفه ایی ارائه دهد. معمولا جهت تمدید ممیزی ISO یک الی دو روز بیشتر وقت نخواهد گرفت توضیحات تکمیلی تادو روز به اتمام خواهد رسید مگر آنکه پیاده کامل بخواهند جهت سازمان انجام دهندکه آن معمولا یکسال حتما وقت گیر خواهد بود بدلیل اینکه تغییرات واقعی پیاده سازی، سازمان انجام میشود. تمام کارکنان، مدیران آمادگی کامل جهت تغییرات اساسی سازمان داشته باشند. همچنین امکان جابجایی بعضی موارد سازمان انجام خواهد شد. برای پیاده سازی سازمان باید کارمندان، مدیران تحمل صبر هرگونه جابجایی جهت پیاده سازی داشته باشند. مباحث تمدید ایزو راحت بوده باموافقت کردن مشتری تمدید ایزو انجام میشود. مراحل کار ظرف دوماه انجام خواهد شد. جهت تمدید ایزو تعیین اهداف سیستم فرآیندهای آن، منابع مورد نیاز برای ایجاد نتایج تطابق باالزامات مشتری، خط مشی های سازمان، تعیین پرداختن فرآیندها، محصولات، خدمات منتج درقیاس باخط مشی ها، اهداف، الزامات طرح ریزی شده گزارش دهی نتایج، انجام خواهدشد.  

          

 • جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

  جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

  جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

  جهت اخذ ایزو ازکجا شروع کنم؟ اینسوال بسیاری متقاضیان ایزو است ودر گوگل انرا جستجو کرده و بدنبال راهی منباب اخذ گواهی نامه ایزو هستند، اینکه ازکجا بایدشروع کرد میتوان گفت بهترین کاربرای شروع فرایند اخذ گواهی نامه ایزو تماس بایک مرکز مشاوره اخذ گواهینامه ایزو هست، تماس بامرکز مشاوره ایزو و مشورت بایک کارشناس درزمینه ایزو میتواند راهنمایی بسیار خوب و مفیدی درمورد اخذ گواهینامه و مراحل دریافت ایزو دراختیار شما قرار دهدتا باتوجه بتوضیحات مربوط یک انتخاب عاقلانه و منطقی کرده و بهترین راه رابا توجه بدلیل اخذ ایزو بگیرید و متناسب بانیاز مجموعه مراحل دریافت ایزو را پشت سر بگذارید،

  جهت گرفتن ایزوازکجا شروع کنم؟ اولین مرحله جهت اخذ و دریافت ایزو همانطورکه گفته شد تماس بایک مرکز مشاوره خوب و مشورت باکارشناسان مرتبط دراین زمینه میباشد سپس کارشناسان براساس چند فاکتور مهم شمارا راهنمایی میکنند، اصلیترین فاکتور دلیل اخذ ایزو هستش، ازاینرو دلیل اخذ ایزو توسط شمارا جویا میشوندکه گواهی نامه ایزو ازطریق مرجع IAF ویا غیر IAF رابشما پیشنهاد دهند، اینجا سوال افرادیکه IAF رانمیشناسند اینست تفاوت دو مرجع نامبرده چیست، بهمین دلیل توضیحی اجمالی و کلی درباره ایزو منباب افرادیکه اشنایی کامل بابحث ایزو و مراجع صدور ایزو ندارند میدهیم : گواهینامه ایزو توسط سازمانی بانام مخفف ISO صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدوظایف سازمان ایزو راهم کاملا توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن یک مجموعه ست، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد و تلقی قرار دهد.

  گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل لاتین CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، CBهادرجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیر مجموعه انها بحساب میایند، AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین ACCREDITY BODY بمعنای موسسه اعتبار دهندست، وهر کشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن IAF بابت هرکشور یک ABکاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته ست، انجمن IAF یک AB نیزبرای ایران درنظر گرفته ، NACI تنها AB تعیین شده توسط انجمن IAF درایرانست.

  جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟ اکنون با استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو و انجمن IAF اشنا شدیم میتوان تفاوت مدرک صادر شده مراجع IAF و مراجع غیر IAF چه تفاوتی دارند، دریافت گواهی ایزو توسط مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یک ماه زمان میخواهدکه اینزمان درون موسسات خصوصی تا3 روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تازمان اخذ گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره، معمولا مدیرانیکه اهداف تبلیغاتی دارندازمراجع غیرIAF استفاده میکنند مراجع غیر IAF مراجعیست خصوصی و زمان و هزینه بسیار کمتری بابت مراجع غیر IAF برمجموعه تحمیل میکنند وبرای مجموعه ایکه اهداف تبلیغاتی درخصوص استاندارد ایزو میخواهد بسیار مناسبست، اما پروسه اخذ ایزو توسط مراجع عضو IAF بسیار پرهزینه است و زمان زیادی میبرد، بهمین دلیل بیشتر مدیرانیکه قصد شرکت دردرون مناقصه ویا فعالیت بین المللی دارند اقدام میکنندبه اخذ گواهی نامه ایزو ازطریق مرجع عضو IAF ، یکی ازسوالات متعدد دیگر درباره مدارک ایزو میباشدکه اکنون مهمترین مدارک بیشتر مستندات ومدارکی میباشدکه بابت اثبات اجرایی شدن و پیاده سازی کامل استاندارد هاباید ارائه شود، البته این پروسه بحدی سخت، وقت گیر و پرهزینه هست و بیشتر مدیران بالاجبار ازاین مساله شانه خالی میکنند عدم سختگیری و نظارت کافی بمجموعه هانیز میتواند ازدلایل مهم عدم رعایت همین استانداردها و ارائه مدارک ومستندات اجراییش باشد (البته بیشتربرای مدیران و مسئولان مجموعهای واقع درایران این امر بدلیل تحریمها و عدم فعالیت های بین المللی اتفاق میوفتد)
  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی و با تجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های گواهی نامه ایزو ، مجوز CE ، گواهی نامه IMS، گواهی HSE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک و غیرست. باتماس بامرکز مشاوره امکان ثبت ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید
 • دریافت گواهی نامه ایزو

   دریافت گواهی نامه ایزو

  دریافت گواهی نامه ایزو

  دریافت گواهی نامه ایزو یک الزامست بجهت بهتر شدن یک مجموعه جهت تکامل بایددر مسیر درست گام برداردکه این مسیررا میتوان ازجهات مختلف بررسی کرد وبه یک نتیجه درست و کارامدبرای پیشرفت و حرکت بروبه جلو رسیدکه دریافت گواهینامه ایزو میتواندبه هرشخص یامجموعه بابت رسیدن بدین مهم کمک فراوانی کند.

  گرفتن گواهی iso بشرکت نشان دهنده اینست که شرکت قصد گام برداشتن درمسیر پیشرفت و تکامل رادارد واین سندی براین قضیه بابت اثبات انست. مجموعه هاییکه بامشتری بطور مستقیم درارتباط هستند بایدهمواره بخاطر جلب رضایت انها تلاش کنند، گواهی ایزو و پیاده سازی استانداردها و الزامات مربوط بدان میتواند بطور واضح تلاش جهت ارائه خدمات بهتربه مشتریان نشان دهد.

  دریافت گواهینامه ایزو و استفاده ازان درتبلیغات برندهای دریافت کننده گواهی ایزو بابت مشتریان اینسوال رابوجود میاوردکه گواهی ایزو چیست وچه سازمانی انرا صادر میکند سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO : INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان جهانیست و مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابعهده دارداین سازمان باتهیه و تدوین و تنظیم یکسری استانداردهای خاص و بااجرا کردن و پیاده سازی انها و تایید کارشناسان مربوط گواهینامه ای راتحت عنوان گواهینامه ایزو صادر میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص ویا مجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد ایزو رابه اجرا درآورده و پیاده سازی کند و سپس بابررسی توسط کارشناسان سازمان ایزو و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص بابت دریافت گواهی ISO توانسته انرا دریافت کند.

  دریافت گواهی ایزو پروسه پیچیده ای ندارد واین سازمان بابت سهولت دسترسی افرادیا شرکتها بدین ارگان اقدام بابت تاسیس موسسات صدور گواهینامه ایزو کردکه انرا CB مخفف: (CERTIFICATION BODY) موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه بتعداد بالای موسسات درجهان CB هاییکه زیر نظر سازمان ایزو هستندبرای نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر نهادهای اعتبار دهی مورد تاییداین سازمان باعنوان AB فعالیت کنند، AB مخفف (ACCREDITY BODY) بمعنی موسسه اعتباردهی میباشدکه توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB های تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  (INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی) واین انجمن درهر کشور AB هایی راتعیین کرده است ودر ایران این AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام داردازانواع AB معتبر میتوان به  DAKKS ( موسسه اعتبار دهی المان ) ، SAS ( موسسه اعتبار دهی سوییس ) و میتوان بامراجعه سایت WWW.IAF.NU لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی(AB) رامشاهده کرد،دسته دوم AB هاخصوصی هستند و تحت نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند وبا تدوین و اجرا استانداردها و تدابیر همراستا و موازی باانواع استانداردهای انجمن IAF اقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو . البته باپروتکل راحتتر، سهولت بیشتر، هزینه بسیار کمتر و زمان کوتاهتری نیزدرمقایسه AB اصلی اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازاین موسسات بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی بیشتر مقرون بصرفه و قابل توجیه ست و فعالیت بین المللی نداشته باشند.
  دریافت گواهی ایزو ازطریق  CBهاو (AB) تحت نظر IAF درکشورمان پروسه ای بسیار زمانبر و پرهزینه میباشدکه ازاین رو افراد و مجموعه کمتری رابه سمت خودجذب میکند و باتوجه باینکه کشور ایران درعرصه بین المللی فعالیت چشمگیری درعرصه خدمات ارائه نمیکند کسی لزومی بابت گرفتن گواهی نامه ایزو و متحمل شدن هزینه سنگین نمیبیند گرفتن ایزو بمنظورهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران عموما شرکت درمزایده و جنبه تبلیغاتی میباشدکه درهر دوی موارد میتوان ازانواع موسسات خصوصی گواهی رااخذ کردو بدینصورت دروقت وهزینه مجموعه صرفه جویی کرد.

  دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یکماه زمان میخواهدکه همین زمان درون موسسات خصوصی تا 3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند و حتی دربعضی ازموارد تنها بااموزش پروتکل پیاده سازی استاندارد تاییدیه انرا بمتقاضی میدهند.

  سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین کرده وبااعداد انرا نامگذاری کرده است وپس ازتایید متقاضی همین تاییدیه رادر قالب یک گواهی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیش نیاز تمام استانداردها سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 هست وبه اصطلاح ایزو مادر گفته میشدکه دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و باعث ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو این استاندارد هارا مورد بررسی قرار میدهدو معایب و نواقص راتا جای ممکن حذف میکندکه دراینصورت سال ویرایش استاندارد موردنظر رادر ادامه نام ایزو قید میکند.برای نمونه سازمان ایزو بروی استاندارد ISO9001 درسال 2015 اخرین بار ویرایش انجام دادکه سپس ISO9001 نوشته میشود.

 • دریافت گواهینامه ایزو رایگان

   گواهینامه ایزو رایگان

  دریافت گواهینامه ایزو رایگان

  گواهینامه رایگان ایزو ازانواع گواهینامه های درخواستی شرکتها گواهی ایزو میباشد و شرکتها بدنبال اخذ رایگان ایزو هستند حالا بنابر هردلیلی مثلا مشکلات اقتصادی دریک برهه خاص و هردلیل شخصی دیگر شرکتها و سازمانها و نهادها بدنبال اخذ رایگان استاندارد ایزو هستند ویا اینکه مثلا بدنبال یکسری خدمات و اشانتیون هستند. و شرکتهای صادر کننده ایزو نیزجهت رقابت و تبلیغات گاها یکسری خدمات رابه رایگان دراختیار سازمانهای متقاضی قرار میدهد و مثلا طرحهایی راراه اندازی میکندتا بنوعی تبلیغات کند مثلا دریک برهه زمانی و یک شرایط خاص و مناسبتهایی مانند اعیاد مختلف طرحهایی راارائه میدهد مثلا زمان یلدا ( طرح یلدا ) ، عید نوروز ( طرح نوروز ) و همچنین مناسبتهای مختلف هرکدام طرحهایی رابعنوان رایگان ویا تخفیف 50 درصد ارائه میدهند. همچنین ممکنست گواهینامه های آموزشی همچون ( گواهی نامه آموزشی ایزو 9001 ، گواهینامه آموزشی ایزو 14001 ، گواهی آموزشی ایزو 45001 ، استاندارد آموزشی HSE و دیگر گواهینامه های آموزشی رابا نام اشخاص درازای اخذ انواع گواهینامه ایزو ارائه میکنند.

  اخذ گواهی نامه ایزو رایگان سازمانها راممکنست بایکسری مراجع روبرو و مواجهه کندکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنند و مثلا درقبال چند گواهینامه و صدور چند گواهی نامه به سازمانها یکسری گواهینامه رابه صورت مجانی و رایگان ارائه میکنندو گاها بامبالغ بالا و گران یکسری گواهی ایزو ارائه میکنند و سپس یکی دو استاندارد و گواهی نامه ایزو رابه رایگان ارائه میکنند و چنان باتبحر و ماهرانه اینکار راانجام میدهندکه شرکتها نمیتوانند تقلبی و واقعی بودن گواهی نامه راتشخیص دهند بهمین دلیل توصیه میشود درابتدا سازمانها قبل اخذ گواهی ایزو ازنحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو مورد نظرشان اطلاع کافی داشته باشند و مطمئن شوندکه درخصوص گواهی نامه IAF ازطریق سایت IAF گواهی نامه شان قابلیت استعلام دارد و درخصوص غیر IAF ازطریق سایت AB گواهی نامه مورد نظرشان قابلیت رجیستری داشته باشد.

  مراجع صادر کننده گواهی ایزو رایگان و خدمات احتمالی ارائه شده درمناسبتهای خاص و شرایط خاص ملزم شناخت دروهله اول مراجع صادر کننده ایزو میباشدکه مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار میگیرد و درنهایت AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان اعتبار دهی شده و مدیریت میشوند و بدین گواهی نامه IAF گفته میشود و یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF و تعدادشان زیادست و CB وهمینطور AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و تعدادشان روزبروز افزایش میابد واین باعث ایجاد برندهای زیادی شده است و البته تمامی آنها دارای یک سطح اعتبار هست و نوسان قیمتها برمیگرددبه دندانگردی سازمانها ولیکن تمامی گواهینامه ها دارای یک سطح اعتبار هستند و اخذ رایگان ایزو درخصوص همین مراجع امکان پذیر و عملی هست زیراکه اینگونه مراجع اغلب جوان و نوپا هستند و جهت جلب مشتری خدمات رایگان راارائه میکنندتا مشتری جلب نمایند.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.
 • شرکتهای ایزو در تهران

  شرکتهای ایزو در تهران

  شرکتهای ایزو در تهران

  شرکتهای ایزو در تهران درحقیقت امر دو گروه و دو تیپ و دو دسته ونوع میشوندکه یااینکه IAF میباشند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رابه اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میگردد و اعتبار میگیرد ودر راس اینها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه مراجع صادر کننده اعتبار میدهد و دارای بالاترین سطح اعتبار ودر سطح جهان کاربردی دارای اعتبار هست و توصیه میشود سازمانها چنانچه دارای موقعیت اقتصادی و مالی مناسبی دارند بهترست ازنوع IAF بهره ببرند و همینطور اگرکه ازنوع شرکتهای صادر کننده هستند و صادرات انجام میدهند بایستی جهت صادرات ازنوع IAF استفاده کنند البته چنانچه ازنوع غیر IAF نیزبخواهند استفاده کنند جهت هرنیت دیگر بجز صادرات میتوانند گواهی ایزو غیر IAF بگیرند و سپس برروی گواهی IAF باپرداخت مابه التفاوت به مرجع صادر کننده سوییچ کنند. بهر صورت نوع IAF بهترین و معتبرترین نوع گواهینامه ایزو میباشدکه درسطح بین الملل معتبرست.

  شرکتهای ایزو در تهران اکثرااز نوع غیر IAF هستندکه CB و AB ساختگی ایرانیها هستند و درون ایران ساخته شده و پرداخته شده اند و شرکتها بابت هرنیتی میتوانند ازآن استفاده کنند مگر اینکه بخواهند صادرات کنند ودرحوزه مناقصات نیزبه ندرت بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار ممکنست درخواست گواهی IAF شود و درباقی موارد و مقاصد گواهی غیر IAF کار راه انداز میباشد. مقاصدی همچون مناقصه و تبلیغات و رقابت و چشم و همچشمی و جلب رضایت مشتری و هرمقصد دیگر میتوان ازتیپ غیر IAF استفاده کردکه ضمن اینکه سریع و آسان و ارزان بدست میایند کارشان نیزراه میوفتد.

  شرکتهای ایزو تهران نوع IAF تنها میتواند یکسری گواهی ایزو رابه ثبت برساند مثلا یک مرجع میتواند ایزو 22000 راصادر کند اما مرجع دیگر نمیتواند آنرا صادر کند. چنانچه بخواهیم توضیح مختصری درباره این انواع گواهی ایزو بدهیم درابتدا بایستی 5 گواهی معتبرتر رانام ببریم زیراکه بیشترین استفاده رادر مناقصات دارند و اکثر شرکتها بدنبال همین 5 گواهینامه هستند: سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه( طراحی و پیاده سازی و تهیه و تدوین سه سیستم مدیریتی فوق یعنی سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و یاهمان سه استاندارد بالا یعنی ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 بصورت همزمان و یکپارچه میگویند سازمان موفق گردیدبه طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه جهت سازمانش واصطلاح گواهینامه بررویش تنها یک عنوان هستو درنهایت HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، سه گواهی بیان شده کاربردی ترین هستند و مراکز غیر IAF آنهارا صادر میکند وهمچنین سه استاندارد مشتری مدار بابت اغلب سازمانها کاربرد داردکه میتوان بدین استانداردها اشاره کرد: گواهی نامه اایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و البته انواع تخصصی مبنابر نوع فرآیند و تخصص و فعالیت سازمان تعیین میگردد.

  شرکتهای ایزو در تهران و شناخت مراجع صدور گواهی ایزو دزتخصص و زمرزه خدمات مرکز ما میباشد و شما میتوانید تنهابا یک تماس بامرکز بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم باگروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو تنها لازمست نوع گواهینامه ایزو خودرا انتخاب کنید و صفر تاصد کاررا تارسیدن گواهینامه بما بسپارید.
 • شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

   معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران بسیارندو دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز مناقصات بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار میباشد  هنگامیکه یک شرکت جهت مناقصه شرکت میکند کارفرمای مناقصه گزار ممکنست ازشرکتها درخواست گواهینامه ایزو, HSE , IMS , گرید و رتبه پیمانکاری, رتبه و گرید انفورماتیک, تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و حتی CE کندکه البته یکی ازاینها رادرخواست میکند. انواع پر کاربرد ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همینطور IMS سیستم مدیریت یکپارچه میشودکه درون مناقصات اغلب اینها مورد درخواست قرار میگیرد همچنین ممکنست گواهینامه های سری مشتری مداری درخواست گرددکه شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا حتی انواع استاندارد برمبنای فعالیت و فرآیند سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 انواع استانداردهای دیگر.

  شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو اولا سوال پیش آمده برایشان اینست جهت شرکت در مناقصه ، صادرات ، تبلیغات ، رقابت ، برند سازی و بهره وری وهرمقصد دیگر اینست ازکجا ایزو بگیرند و شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران کدامند و ازطریق کدام نهاد اقدام کنند.

  مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه CB زیر نظر یک نهاد بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند و اعتبار دهی میشود. درنهایت نهاد بین المللی IAF بعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان براین AB نظارت میکند. بدین تیپ گواهینامه ایزو گواهی IAF میگویندکه دارای اعتبار بین المللی هست ودر سطح بین الملل مورد استفاده قرار میگیرد. یکسری مراجع دیگر هستندکه غیر IAF هستند یعنی CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست و درهمین کشور ایران صادر میشود و سازگار باقوانین داخلی بوده و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات مورد استفاده قرار میگیرد و بدلیل اینکه سریع و فوری و ارزان بدست میاید اغلب مدیران شرکتها بدنبال تیپ غیر IAF گواهی ایزو هستند.

  شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو کدامند و توسط کدام نهاد صادر شده و مدیریت میشوند و چگونه میتوان ازاینکه معتبر هست و دارای چه سطح اعتبار هست مطلع شد. مرجع جهانی و بین المللی مورد هدف شرکتها وهمچنین نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو ویا HSE-MS هستند کدام مراجع هستند؟ وخیلی سئوالات وابهامات دیگرکه متقاضیان مدرک ایزو و مدرک HSE همواره بدنبالش هستند. کسب اطلاعات حقوقی وفنی درخصوص اخذ مدرک ایزو وهمچنین اخذ مدرک HSE خیلی مهم میباشد لذا پیشنهاد میگردد متقاضیان گواهینامه ایزو HSE یاهر مدرک ملی وبین المللی دیگر مانند گواهینامه CE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ونیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره قبل ازهرگونه اقدام ابتدا اطلاعات خیلی خیلی مهم وفنی وحقوقی خودرا افزایش دهند.

  گروه ثبت و ارتقا برند سامان کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص کلیه اطلاعات فنی وحقوقی گواهینامه های مذکور آمادگی پاسخگویی جهت سئوالات وابهامات متقاضیان علاقمندان محترم رادارد.
 • قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو بابت کسانیکه مایل هستندبه اخذ این مدرک هستند بستگی بموارد خاصی داردکه سازمانهای زیادی هستندکه دراین زمینه کمی دچار مشکل میشوند و دربرخی مواقع نیزبه دام افراد سود جو افتاده و مدرک جعلی رابدست میآورندکه اینگونه اعتبارها هیچ اعتباری نه درداخل کشور داشته ونه درکشورهای خارجی قابل استفاده هست بنابراین شرکتهای خواهان استانداردهای ایزو دراین امر دقت کرده تادچاراین مشکلات قرار نگیرند.

  ایزو باتوجه شرایطیکه درسطح دنیا بوجود امده یکی ازنیازهای اساسی جوامع بشریست وبه کمک ایزو تاحدودی میتوان جلوی بسیاری ازمشکلات رامدیریت ویا کنترل کردتا بمرحله فاجعه خودنزدیک نشود. درغیر اینصورت ممکنست کمی دیر شده باشد بهمین دلیل تمامی استانداردها نیزدر سطح کشورها خودرا بروز رسانی میکنندتا بتوانندبه نیازهای جوامع براحتی پاسخ دهند اعلام کردن هزینه ایزو کار دشواریست اینکار توسط شرکتهای صادر کننده بایداعلام گردداین سازمانها نیزبر اساس معیار های خاصی اینکار راانجام میدهندتا مراجعه کنندگان باپرداخت کردن هزینه هامدرک مورد نظررا بدست میآورندو بااستفاده مدرک مورد نظر درسطح کشور براحتی فعالیت می کنند هرشرکتی براساس فعالیت خاص خودیک مورداز استاندارد های مورد نظر خودرا بایدبدست اورد دراین زمینه شرکتهای مشاوره دهنده نیزبه شرکتهای خواهان کمک میکنندتا براحتی مدرک مورد نظر خودرا دریافت کنند.

  قیمت گواهینامه ایزو درخصوصش همان طورکه گفته شد درزمینه تعیین قیمت استاندارد ایزو موارد خاصی دخیل میباشندکه این معیارها شامل میزان حجم کاری سازمان، تعداد پرسنل مشغول درشرکت، میزان ارتباطات دربین فرایندها ازشاخصهایی هستندکه درزمینه قیمت گواهینامه میتوانند دخیل بوده باشند و بنوعی میتوان گفت اینموارد تعیین کننده هستندکه هرشرکتی قصد دریافت کردن استاندارد ایزو راداشته باشد بایدبا مشخص کردن معیارها قیمت استاندارد ایزو خودرا تعیین میکند.

  قیمت گواهینامه ایزو باتوجه بنوعش قیمتی دارد و هرنوع استانداردی قیمت خاص خودرا نیزدارا میباشد علاقمندان مشاهده قیمتهای استاندارد میتوانندبه سایتهای شرکتهای صادر کننده مراجعه کرده و هزینه ها رابراحتی مشاهده کرده ودر صورت مایل بودن نیزدرخواست خودرا مبنی بر دریافت استاندارد مورد نظر خودرادر سامانه ثبت کرده و اقدامات لازم دراین زمینه راانجام دهند هزینه بدست آوردن استاندارد 90001 بجهت یک شرکت کوچک دارای 10 نفر پرسنل میباشداز هزینه دریافت گواهینامه خودروسازی متنوع میباشد بنابراین دراین زمینه عوامل متعددی هستندکه برروی قیمت استاندارد میتواند تاثیر گذار بوده باشد شرکتهای بزرگ برای اینکه بتوانند استاندارد مورد نظر خودرا دریافت کنند بایددر ابتدا مشخصات کامل شرکت رابا پر کردن اطلاعات لازم پر کرده وتا بسیاری ازابهامات شفاف سازی شده تاسازمان صادر کننده قیمت صادر کردن استاندارد مورد نظر رابه سازمان متقاضی اعلام کند.
  قیمت گواهینامه ایزو و استاندارد مورد نظر درکشور درحوزه مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات بودست ودر سطح کشورهای کانادا انگلستان، ایتالیا، سوئیس و ایران درحال اجراست و شرکتهای متقاضی براحتی میتواننداز قیمت استاندارد ایزو باخبر شوند و درخواست خودرا مبنی برداشتن استاندارد مورد نظر پر کنند. ازانواع استانداردهای دیگربرای دریافت شرکتهای موجود درکشور میتوان اشاره کردبه استاندارد 14001 واین ایزو نیزدر زمینه مدیریت محیط زیست و پیرامونش دراروپا و ایران فعالیت میکندتا شرکتهاییکه بامنابع موجود درگیر هستند براساس استاندارد 14001 فعالیت کنندتا منبع موجودرا بخاطر منافع شخصی خوددچار تخریب قرار ندهند. گواهینامه استاندارد IMS ازگرانترین نوع استانداردهاست ودرزمینه سیستم مدیریت یکپارچه فعالیت میکنداین استاندارد دارای چند استاندارد دیگر نیز هست و بهمین دلیل قیمت دریافتش بیشتراز استانداردهای دیگرست بنابراین باتوجه این مطالب بهترست که شرکتهای متقاضی استاندارد مورد نظر خودرااز سازمانهای معتبر دریافت کنند.

  مرکزبین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران باحضور مشاوران باتجربه درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید ویا رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی پاسخگوی سوالات متقاضیان محترم میباشد واین مرکز بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی هست و ازصفر تاصد کار تازمان دریافت گواهینامه مورد نظرتان همراه شماست. تنها بایک تماس تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید ودر کوتاهترین زمان و بابهترین قیمت به گواهی نامه خوددست پیدا کنید.

   

 • گواهینامه FSSC22000

  گواهینامه FSSC22000

  گواهینامه FSSC22000

  به خاطر نقص هایی که در استاندارد ایزو 2005: 22000 مثل PRP وجود داشت سازمان GFSI این گواهینامه را تایید نکرد. با کوشش هایی که چند سازمان با همکاری همدیگر کردند استاندارد تازه ای ایجاد کردند که سازمان GFSI در سال 2010 استاندارد FSSC22000 را تعیین و مورد تایید قرار داد و تواسنت این استاندارد را انتشار بدهد و علاوه بر آن گواهینامه FSSC22000 قادر به صادر کردن است. این استاندارد قطعا در طول زمان مانند سایر گواهینامه ها دچار تغییراتی خواهد شد.

  شرکت هایی که می خواهند گواهینامه استاندارد FSSC22000 را دریافت کنند بایستی بدانند که این استاندارد قادر است بسیاری از استانداردهایی که توسط سازمان GFSI به تایید رسیده است را با همدیگر ترکیب کند و به صورت یک دست در آورد.

  این گواهینامه یکی از اصلی ترین راهکارهایی است که برای ایجاد و بقاء سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای کارخانه هایی که فعالیت آنها تولید محصولات غذایی است ارائه می دهد. زیرا اساس و مبنای این استاندارد، استاندارد ایزو22000است که با سیستم های مدیریتی ایزو14001، ایزو9001 و ایزو 45001 هماهنگ می گردد. این استاندارد به عنوان اصلی ترین جزء شرکت های هست که مواد غذایی تولید می کند و برای بالا رفتن کیفیت و تامین بهداشتی می باشد.

  گواهینامه FSSC22000 روشی را به شرکت ها نشان می دهد که تا این شرکت ها بتوانند در سطح بین المللی شرکت خود را به عنوان یک سیستم کامل که با الزامات مواد غذایی مطابقت کرده است نشان دهد که این کار فایده هایی برای شرکت ایجاد می کند بدین صورت که مشتریان بیشتر به سمت محصولات این شرکت راغب می شوند و هم از مراجع کنترلی به خوبی بهره مند می شوند. این استاندارد برای پشتیبانی از کلیه مراحلی است که چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با کالاهای تولید شده مرتبط است برنامه ریزی شده است. این استاندارد هم برای کلیه اشخاص و هم حوزه های گوناگون زنجیره غذایی محیط بهداشتی فراهم می کند تا برای قسمت آموزش، پیاده سازی و ممیزی مدیریت بهداشتی در هر قسمت از زنجیره غذایی راحتتر تصمیم گیری کرد.

  گواهینامه fssc22000 دربرگیرنده الزامات اضافه شده ای است که بر روی معیارهایی که اکنون، مدیران تولید و فراهم آورندگان بایستی زیر حمایت استاندارد های ایجاد شده منطبق بر آنها باشد بسیار تاکید دارد.

  الزامات اضافی شرح می دهد که:

  مدیران تولید بایستی الزامات قانونی، تنظیمات و بیرونی که مرتبط با بهداشت مواد غذایی است که با مواد اولیه، تولید کالاها، توزیع محصولات ارتباط دارند را دارا باشند. صاحبان تولید باید کدهایی فعالیتی که با بهداشت مواد غذایی، الزامات مشتریان در ارتباط با بهداشت مواد غذایی و سایر الزاماتی که مربوط به بهداشت مواد غذایی از طرف مشتریان تعیین می گردد پاسخ دهند.

  سیستم بهداشتی مواد غذایی خود را بایستی منطبق با این الزامات نشان دهد و در مورد آن مطمعن شود.

  مدیران تولید اطمینان پیدا کنند همه مواردی که بر بهداشت مواد غذایی اثر می گذارد شامل( برق، آب، گاز و....) شناسایی شده و منطبق با الزامات تعیین شده هستند.

  مدیران تولید بایستی محصولات حیوانی را در جای مناسب بگذارند مانند حیوانات قبل از ذبح و بعد از ذبح و همچنین محصولات فاسد شدنی منطبق با الزامات بهداشتی در مکان خاص خود نگهداری کنند که موجب فاسد شدن سایر مواد غذایی نشود.

  صاحبان تولید باید محصولات گیاهی که زود فاسد می شوند مانند میوه های تازه که طبقه بندی شده اند و یا آب میوه های تازه و سبزی های تازه را طبق الزامات ایمنی تعیین شده در جای مخصوص نگهداری کنند.

  تولیدکنندگان محصولاتی که عمر کمی دارند مثل لبنیات و محصولاتی که عمر زیادی دارند مانند بیسکوییت، ماکارونی را منطبق با الزامات مشخص شده در مکان مخصوص نگهداری کنند تا ایمنی همه آنها محفوظ بمانند.

  بنابراین برای اخذ گواهینامه استاندارد باید شرکت ها به سمت استفاده کردن یکسان از همه استانداردهای تایید شده سازمان غذایی بین المللی حرکت کنند و با ایجاد استاندارد بهداشتی یک دست خودشان را برای ممیزی های استاندارد آماده کنند. آنها بعد از تایید شدن توسط سازمان جهانی می توانند گواهینامه fssc22000 را دریافت کنند و فعالیت خود را شروع کنند.

  یک نکته مهم این است که گواهینامه fssc22000 توسط همه CB امکان صدور دارند اما باید توجه کرد که همه این موسسات برای صادر کردن این گواهینامه تاییدیه لازم را ندارند و صلاحیت صادر کردن گواهینامه را ندارند.

 • گواهینامه ISO22301

  گواهینامه ISO22301 

  گواهینامهISO22301

  با ویرایشی که در سال 2019 بر استاندارد ISO22301 قرار گرفت این استاندارد با عنوان سیستم مدیریت کسب و کار معرفی شد و منتشر یافت. امروزه همه کارخانه ها و سازمان هایی که در محیط کسب و کار فعالیت دارند حتما درگیر اختلا ل ها و مشکلاتی در حوزه کاری خود شده اند. بعضی از کسب و کارهای قدیمی تاریخ مصرف خود را پشت سر گذرانده اند و امروزه مورد استفاده قرار نمی گیرند و به همین دلیل کم کم از صحنه کسب و کار خارج شده اند. اما در مقابل بعضی شغل های دیگر وجود دارند که نیاز است امروزه وجود داشته باشند و همچنین لازم است این کسب و کارها به صورت جدید و امروزی تغییر شکل بدهند تا بتوانند در بازار کسب و کار خود را نشان دهند و با قدرتمندی و توانایی خود بتوانند در میدان رقابت با سایر کسب و کارها و امتیازهایی را برای خود کسب کنند تا این امتیازها باعث معروف شدن و شناخته شدن کسب و کار خود شوند.

   

  استاندارد ایزو 22301 چیست؟

  استاندارد ایزو 22301 درباره الزامات مداوم و مقاومت و پایداری یک کسب و کار با عنوان سیستم مدیریت مداوم کسب و کار صحبت می کند. در واقع شرکت ها با رعایت کردن الزامات اصلی استاندارد 22301 می توانند اطمینان پیدا کنند که ماندگاری و پایداری کسب و کار ادامه دارد. البته یک نکته مهم و قابل ذکر این است که استاندارد ایزو 9001 به عنوان استاندارد مرجع توصیه می شود. یعنی پیشنهاد می شود که شرکت ها در سیستم مدیریت خود ایزو22301 را بعد از اعمال کردن ایزو 9001و یا هر دو را هم زمان با همدیگر اجرا کنند.

  با توجه به فرصت ها و ریسک هایی که در هر شرکت وجود دارد نگرش به مداوم و پایداری کسب و کار تغییر پیدا خواهد کرد. فرصت ها و ریسک های داخل هر شرکتی را می توان به دو دسته ریسک ها و فرصت های داخلی و خارجی تقسیم کرد. هر شرکتی با توجه به موقعیت های مکانی خود در شهرها و کشورهای مختلف جهان درگیر ریسک هایی می شوند. معمولا وجود این ریسک های درونی و بیرونی موجب می شود که تا پایداری کسب و کار تحت شعاع قرار بگیرد و حتی امکان دارد شرکت را تا مرحله نابودی پیش ببرد.

   

  مزیت استاندارد سیستم مدیریت ماندگاری کسب و کار

  استفاده کردن از ابزارها و روش های مفید و کاربردی برای پاک سازی شرکت و محیط کسب و کار از امتیاز های استفاده کردن از استاندارد ایزو 22301 است. مدیران شرکت ها می توانند با انجام دادن الزامات ایزو22301 مقدار انحرافاتی که در شرکت وجود دارد اندازه گیری کنند و در زمان لازم قبل از اینکه دیر شود شرکت را نجات دهند.

  پایداری کسب و کار به معنای اصرار کردن بر ادامه کسب و کار نیست بلکه گاهی اوقات عمل کردن به استاندارد سیستم ماندگاری کسب و کار، اعضای مدیریت و مدیران را وادار می کند که اجبارا تصمیماتی را بگیرند تا تغییرات اساسی در ساختار شرکت و کسب و کارشان به وجود بیاورند و کاملا سیستم مدیریتی و عملکردی شرکت را تغییر بدهند و سیستم جدیدی را جایگزین کنند. در این هنگام حتما مدیران برای پیاده سازی تغییرات در شرکت از مهندسان و یا مدیریت تغییر سخن به میان می آورند. مهندسی متغیر و یا مدیریت تغییر یکی از بندهای استاندارد ایزو 9001 است که مدیران با بهره گیری از این سیستم می توانند ساختار جدیدی را در سطوح شرکت ایجاد کنند.

  در حال حاضر سیستم مدیریت پایداری کسب و کار با عنوان یک سیستم ارتقا یافته معروف شده است که این سیستم برای هر شرکتی که علاقمند است تغییراتی را در شرکتش ایجاد کند و موفقیت ها و پیشرفت هایی را برای شرکت به دست آورد لازم است از این سیستم استفاده کنند. استانداردهای جدید در حوزه علوم سیستم های مدیریتی جدید برای خودشان مکانی را گرفته اند و جاپای خود را محکم کرده اند.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یک موسسه بزرگی است که در بخش آموزش دادن، مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی آمادگی های لازم را دارند تا بتوانند به داوطلبان گواهینامه ایزو22301 مشاوره های لازم ارائه بدهند و آنها را در مسیر پیاده سازی سیستم های مدیریتی کسب وکار هدایت کنند. پس متقاضیان برای اخذ گواهینامه ایزو22301 می توانند به مرکز مشاوره های رایگان مراجعه کنند تا در مورد گواهینامه استاندارد ISO22301 اطلاعات مفیدی را به دست آورند.

 • گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو

  گواهی ایزو کلمه درابتدا آشناست برایتان زیراپس ازشنیدن کلمه آیزو قطعا تبلیغات برندهای مختلفی راکه درتبلیغات بجهت برند خودبسیار استفاده میکنند درذهن شما تداعی میشد وشاید هنوز دربارش بطور کامل و جامع نمیدانید ایزو هاکه درتبلیغات بگوش شما خورده نام یک گواهینامه بین المللیست توسط سازمانی بین المللی به همین نام صادر میشود و میتوان گفت مهمترین ابزار واهرم تبلیغاتی برای برندهای گوناگون محسوب میشود تابه واسطه گواهی ایزو بتوانند برتری کیفیت خود دربازاری سراسر رقابتی به مشتریها نشان دهنداین کلمه تنها نام یک سازمان ویک گواهی استاندارد معمولی فقط جهت استفاده درتبلیغات نیست و معانی جامع وکاملی را شامل میشود البته ابتدا باید سازمان رامعرفی کنیم و کارهای سازمان رانیز تاحدودی بگوییم تافراتر ازشنیدن اسم درتبلیغات باآن اشنا شوید.

   

   

   ایزو ISO

  گواهینامه ایزو و اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

   

   

  ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد  بانام مخفف ایزو ISO که ازاسم کاملش مخفف شدهINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان بین المللیست مثل همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی مسئولیتهایی رابعهده دارد سازمان آیزو بادرنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم ازمدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استاندارد هاونظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا پیاده سازی گفته میشود و تایید کارشاناسان مربوط اقدام به صدور گواهینامه ایزو راتحت عنوان گواهینامه ی ایزو میکندکه داشتن گواهی ISO نشان دهنده اینست شخص یاشرکت مورد نظر استاندارد هاتعیین شده توسط نهادرا بطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان سازمان و چنین مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کرده است.

  مدرک استاندارد ISO یک مدرک بین الملیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی دقیق و کارامد حاکم بریک مجموعه میباشد وبرای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری مجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران شاید بخاطر شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز نتوانند نظارت وبررسی دقیق به مجموعه هامتاقضی گواهی ISO انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران باپیاده سازی استاندارد هاتا حد زیادی باعث شده اندکه درایران نیزاین قوانین وجود داشته باشد ودرحال حاظر شرکت هاو صنایع مختلف درکشور ایران بواسطه پیاده سازی توسط مراکز و کارشناسان مشاوره ایزو مربوطه جهت حفظ توان رقابتی خودو اختلاف کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذو مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خود شده اند واز مهمترین تاثیرات مثبت دریافت ایزو میتوان حتی به بالا رفتن فروش کالا بواسطه بالا رفتن کیفیت مربوط به تولیداتشان است، شرکتها جهت دریافت و اجرای موفقیت امیز توام باخذ گواهینامه ایزو وبرای مشاهده تاثیر دریافت گواهی ایزو  نیازمنداین هستندتا مراحل استقرار واجرای ایزو در سازمان هارا نیزبه نحو احسنت انجام دهند. شاید کاری پرهزینه، سخت و زمانگیر باشد اما تاثیرات ان بوضوح درمجموعه قابل مشاهده است،که اگربا موفقیت مراحل آیزو راگذارانده و اجرا کنند ازطرف سازمان ارائه دهنده ایزو ISO محصولاتشان استاندارد شناخته می شودو بدین ترتیب بااطمینان بیشتری جهت کسب رضایت مشتری گام بر می دارند واینرا درتبلیغاتی که مشاهده میکنید با اعلام داشتن گواهینامه ایزو مربوطه اعلام میکنند و یکی ازمهمترین نشانه هابرای تصدیق حرکت درراه مشتری مداری واثباتش بمشتریان مجموعه میباشدکه بنوعی میتواند دربازارهای تبلیغاتی نیز اهرمی  قوی منباب تبلیغات واثبات صحت تبلیغات شرکت درمقابل تبلیغات رقیبان باشد.

   

   

   ISO بگیریم

  ایزو معتبر و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهی نامه ایزو درزمینه های گوناگونی صادر میشودکه هرکدام نشان دهنده استانداردی خاص هستند سازمان ایزو استانداردهایی راکه برای اجرا تدوین کرده وبااعداد نامگذاری کرده است، گواهی ایزو مربوطه منباب مجموعه صادر میشود نوع استانداردکه توانایی اجرا ودریافت گواهینامه انرا داشته است وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهی ایزو ،تاییده رادر قالب مدرک بین المللی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و به نوعی پیشنیاز تمام استاندارد صادرشده سازمان ایزو آیتمهای مختلفی ازجمله سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001است وبه اصطلاح انرا ایزو مادر نیزمیگویند، که دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد ودرصورت پیاده سازی ایزو 9001 میتواند باعث ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده شودکه کاملا قابل لمس خواهد بود درمجموعه، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشودکه قطعا درتبلیغات برندهابه وفور مشاهده کرده اید،البته هرساله سازمان ایزو استاندارد هاراخودرا باتوجه بشرایط جدید مورد بررسی قرار میدهد و معایب انرا راتاجای ممکن حذف میکند.

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران همواره آماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و انواع گواهینامه های بین المللی و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استاندارد ایزو ISO هاو مجوزهای CE وHSE  ، IMS بصورت کاملا حرفه ای دارای قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن میباشد. مشاوران کارگزاری امکان ثبت بصورت شبانه روزی و رایگان پاسخگوی تماس شما عزیزان هستند.
 • گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص میباشد و سازمانهای مختلف باهرنوع فعالیت ممکنه نیازمند اخذ ISO باشند و کارفرمای مناقصه گزار وقتی شرکتی درون مناقصات شرکت میکنند انواع مختلفی ازانواع گواهی نامه های مورد نیاز توی مناقصات جهت کسب امتیاز لازم بابت مناقصه بهش نیاز پیدا میکنند مثل: گواهی نامه ایزو ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ویاهمان گرید و رتبه پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک یاهمان رتبه و گرید انفورماتیک ویااینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع مدرک ملی و بین المللی درخواست گردد.

   

   

   گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهی ایزو مهمترین و عمومیترین و پر درخواستترینش مدرک ایزو هست و شامل چندین نوع میشود و انواع بسیاری دارد. مهمترین ایزو مورد استفاده ودرخواست اصطلاحا ایزو عمومی نامیده میشوند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه. استانداردهای سری مشتری مداری نیزباقی انواع ایزو درخواست گرددکه شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا استاندارد تخصصی مبنابر تخصص شرکت سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001انواع استانداردهای دیگر.

   

   

   اخذ گواهی ایزو

  گواهی ایزو و مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو 

   

   

  گواهی ایزو جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت و اهداف دیگر اخذ میگردد. ابتدا جهت اخذ استاندارد ایزو بایستی هدف سازمان متقاضی مشخص شود و سپس باتوجه هدف دریافت ISO بدنبال مرجع صادر کننده ایزو بگردندکه درکل دو گروه میشوند: IAF و غیر IAF . اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت درون مناقصات چنانچه کارفرمای مناقصه گزار نوع IAF بین المللی درخواست نکند همین غیر IAF کافیست و بدلیل اینکه داخلی هستند و ساخته و پرداخته ایزانی سریع و فوری و ارزان بدست میایند و تعدادشان بسیارست و شرکتها میتوانند باتوجه نیازشان اقدام کنندبه دریافتش و درمرحله دوم پیاده سازی و ممیزی نیز براحتی صورت میگیرد و متقاضی میتواند گواهی ISO خودرا آسان بدست بیاورد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی وبا تجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های ایزو HSE ، CE ، IMS وغیره میباشد وتمامی مشاوره هابا مرکز سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار وغیره که موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن میباشد و بطور کلی تمامی مدرکهای صادرشده موسسه سامان کاران معتبر بوده وضمانت اعتبار رامیتواند بمتقاضیان ارائه کند.
 • گواهینامه ایزو 10002

   ایزو 10002

  گواهینامه ایزو 10002

  گواهینامه ایزو 10002 دستورالعملهایی رابرای روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات دریک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، بهره برداری ، نگهداری و بهبود ارائه میدهد. روند رسیدگی شکایات شرح داده شده بجهت استفاده بعنوان یکی ازفرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب هست. توجه: درطول مستندات ایزو 10002 ، اصطلاحات محصول و خدمات به خروجیهای سازمانیکه بابت مشتری درنظر گرفته شده ویا مورد نیاز باشد ، اشاره دارد. ایزو 10002 راهنمایی درمورد روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات درون سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و بهبود راارائه میدهد. روند رسیدگی شکایات شرح داده شده جهت استفاده بعنوان یکی ازفرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب هست.

  گواهی ایزو 10002 صرف نظر ازنوع یااندازش ویا محصولات و خدمات ارائه شده بجهت استفاده توسط هرشرکت و نهاد و سازمان درنظر گرفته شده است. همچنین بابت استفاده توسط سازمانها درهمه بخشها درنظر گرفته شده.

  ایزو 10002 جنبه های زیردر رسیدگی به شکایات رادر نظر میگیرد و بررسی میکند: الف) افزایش رضایت مشتری ازطریق ایجاد یک محیط متمرکز برروی مشتری بجهت بازخورد (ازجمله شکایات) ، رفع هرگونه شکایت دریافت شده ، و ارتقاء توانایی سازمان درحوزه بهبود محصولات و خدمات خود ، ازجمله خدمات مشتری ، افزایش یابد. دخالت و تعهد مدیریت برتر ازطریق کسب وبه کارگیری منابع ، ازجمله آموزش پرسنل. دخالت و تعهد مدیریت برتر ازطریق کسب و بکارگیری منابع ، همچون آموزش پرسنل. دخالت و تعهد مدیریت برتر همانند کسب و بکارگیری منابع ، مانند آموزش پرسنل. تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات بمنظور ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات ، همانند خدمات مشتریان. حسابرسی روند رسیدگی شکایات. بررسی اثربخشی و کارایی روند رسیدگی به شکایات. استاندارد ایزو 10002 درمورد اختلافات ارجاع شده برای حل و فصل درخارج ازنهاد و شرکت و سازمان ویا اختلافات مربوطه اشتغال صدق نمیکند.

  استاندارد ایزو 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بهمین دلیل توصیه میشود سازمان چهار سیستم مدیریتی رابا هم طراحی . پیاده سازی کند ویا قبل طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 10002 درابتدا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را طراحی و پیاده سازی کند و سپس سه سیستم مدیریتی ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان را طراحی و پیاده سازی و اخذ نماید.
  گواهی نامه ایزو 10002 رااز طریق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو درخواست کنید. ایزو 10002 مورد استفاده اغلب شرکتها فارغ ازنوع و اندازه و فرآیند شرکت هست و سازمانها جهت جذب مشتری و جلب نظر مشتری نیازمند طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی رسیدگی شکایات مشتریان هستند. اغلب سازمانها بدلیل اینکه نمیدانند فرآیندشان مورد رضایت هست ویانه و متاسفانه سکوت و عدم شکایت رانشانه رضایت میدانند متوجه شکایت مشتریان نمیشوند و با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ازاین عدم رضایت آگاه شده و قبل ازاینکه شکایتی اتفاق بیوفتد و اعتبار شرکت زیرسوال برود شرکتها و سازمانها ازاین شکایات و عدم رضایت آگاه شده و قبل ازاینکه دیر شودبه فکر رفع نقایص و جلب نظر مشتری بیوفتد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • گواهینامه ایزو 10004

  گواهینامه ایزو 10004

  گواهینامه ایزو 10004

  ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان راهنمایی درتعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 با سنجش رضایت مشتریان درجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و سازمان بااین طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ازسری استانداردهای مشتری مداری نشان میدهد درراستای فرآیند و فعالیتش رضایت مشتری برایش دردرجه اولویت و اهمیت قرار دارد.

  گواهی ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، بهمین جهت بهترست بطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو 10004 سه سیستم مدیریتی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی شود وهمچنین بهترست درابتدا ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی شود و سپس سه استاندارد 10001 ، 10002 و 10004 .

  باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری؛ جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر آنها و بازخوردبرای بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. سری استاندارد بین المللی ایزو 10000 بدون توجه بنوع ، اندازه و کالای مورد نظر توسط هرسازمان قابل استفادست. اطلاعات مربوطه انتظار جدیدرا بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان ، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محوربرای حل شکایات ، کارکنان راتشویق کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری باشکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشودبرای دستیابی رضایت مشتری ، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کنداین انتظارات ممکنست صریح یاضمنی باشد ، یاکاملاً بیان نشده باشد. انتظارات مشتری ، همانطورکه توسط سازمان قابل درک هست ، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن یافراتر ازانتظارات ، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست که بین دیدگاه سازمان بابت کیفیت محصول تحویل داده شده و درک مشتری ازکالای تحویل یافته تمایز قائل شود ، زیرااین دومی میباشدکه رضایت مشتری راحاکم میکند.

  ایزو 10004 هرسازمانی مایل باشد فراتراز انتظارات گام بردارد ، یک نیاز اساسی بابت مشاغل ازانواع و اندازه ها ، خواه دربخش خصوصی ، دولتی یااینکه داوطلبانه باشد ، مربوط میشود. ایزو 10004 سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتری ، دستورالعمل نظارت و اندازه گیری . ایزو 10004 راهنمایی درتعیین و اجرای فرایندها جهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 صرف نظر ازنوع ، اندازه ویا محصول ارائه شده درون سازمانهابرای استفاده درنظر گرفته شدست. تمرکز ایزو 10004 برروی مشتریان خارجی سازمانست.
  ایزو 10004 درتعیین و اجرای فرایندهابرای نظارت و سنجش رضایت مشتری راهنمایی میکند. اطلاعات مربوطه انتظار جدیدرا بدست آورید ، شکایتها رابه رضایت شاکی و سازمان حل کنید. شناسایی روندها و درنتیجه ازبین بردن دلایل شکایت ، تشویق پرسنل بمنظور ارتقاء مهارتهای خوددر کاربا مشتریان ، مبنای بررسی مداوم و تحلیل روند رسیدگی به شکایات . ایزو 10004 جهت تعیین و سنجش میزان رضایت مشتری دررابطه باتعریف و بکارگیری فرآیندهاست. این برنامه توسط هرسازمانی صرف نظر ازنوع ، اندازه یا محصول تولیدیش اجرا میشود. تمرک  ایزو 10004 برروی مشتریان خارجی سازمانست.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا