baner low

گواهینامه ایزو ارزان

 • اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان یکی ازدغدغه های مهم کسانی و یامجموعه هایی میباشدکه قصد اخذ مدرک استاندارد ایزو رادارند اماچون فعالیت بین المللی ندارند نیازی نمیبینند هزینه سنگین اخذ استانداردهای ایزو بین المللی رامتحمل شوند و بدنبال راهی میگردندکه بتوانند باکمترین هزینه مدرک استاندارد ایزو رادریافت کنند امادرهر صورت اعتبار مدرک ازملزومات بسیار مهم میباشد و هرمدیری یا مجموعه ای بسیار مهم میداندکه مدرک استاندارد ایزو دریافتی حتما معتبر باشد، البته بسیاری ازمدیران و یامجموعه هاکه قصد اخذ مدرک استاندارد ایزو ارزان رادارند، بعلت نداشتن اگاهی و اطلاعات کامل ازنوع مدرک ایزو و اعتبار ایزو دردام افراد سودجو و کلاهبردارانی گرفتار میشوندگه مدرک استاندارد ایزو نامعتبر رابا حیله بعنوان مدرک استاندارد ایزو معتبر ویا حتی بعنوان مدارکی باقابلیت استفاده بین المللی بفروش میرسانند، بسیاری ازاین افراد درکمین متقاضیان اخذاستاندارد ایزو هستند و برای اینکه دردام چنین افراد سودجو و کلاهبرداری گرفتار نشوید، باید اطلاعات خود درباره استاندارد ایزو و مراجع صدور استاندارد ایزو بالا ببرید، دراینجا ما اطلاعاتی کلی منباب جلوگیری ازسواستفاده کلاهرداران بشما میدهیم و استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو راهم تا حدودی دراین مقاله توضیح میدهیم.

   

   ارزان و فوری

  اخذ ایزو فوری بخاطره هزینه پایین و اعتبار نسبتا زیاد بهترین گزینه جهت اخذ استانداردهای ایزو تبلیغاتی میباشد

   

   

  اخذ ایزو ارزان چند اصل و نکته داردکه باید رعایت شود اول توضیحی کوچک و مختصر درباره استاندارد ایزو میدهیم سپس نکات قابل توجه و مهم رامنباب اخذ استاندارد ایزو ارزان اما کاملا معتبر رامیدهیم، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ISOایزو INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION سازمان جهانیست و مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابعهده دارد سازمان جهانی استاندارد بین الملل یاهمان سازمان استاندارد ایزو باتدوین و تعییین قوانین و استانداردهای خاص و با اجرا کردن و پیاده سازی انها و تایید کارشاناسان مربوط گواهینامه ای را تحت عنوان گواهینامه ی ایزو صادر میکند داشتن گواهی نامه ایزو نشان دهنده اینست شخص یا مجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد استاندارد ایزو رااجرا و پیاده سازی کرده و سپس با بررسی توسط کارشناسان سازمان ایزو و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص برای دریافت این گواهی توانسته گواهینامه ایزو رادریافت کند. سازمان ایزو جهت سهولت دسترسی مدیران یا شرکتها به سازمان ایزو و ارگانهای مرتبطت با استاندارد ایزو اقدام به تاسیس موسسه های صدور ایزوکرد که انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه به تعداد بالای موسسات صدور استاندارد ایزو درسطح جهان CB هایی زیرنظر سازمان ایزو هستند منباب نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتباردهی مورد تایید سازمان که AB نام دارد فعالیت کنند AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهی میباشد و البته توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB هاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی و البته انجمن IAFدرهر کشور AB هاراتعیین کرده هست و درایران این AB تحت نظر انجمن IAF  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام دارد. مراحل گرفتن استاندارد ایزو موسسات مشاوره استاندارد ایزو چنین میباشدکه هرمجموعه ابتدا براساس زمینه فعالیت و زمان و هزینه درنظر گرفته شده یک یاچند استاندارد ایزو راانتخاب میکند و سپس باتکمیل فرم اطلاعات شرکت و ارسال فرم تکمیل شده درخواست ایزو موسسه مشاوره ایزو مدرک گواهی نامه ایزو مربوط پس از 2 تا 3 روز کاری صادر گردیده و بهمراه یک سی دی مستندات استاندارد ایزو دراختیار مجموعه قرار خواهد گرفت، البته روش ذکر شده یک روش منباب اخذ استاندارد ایزو مراجع خصوصی وبین المللی ست، پروسه اخذ ایزو ازمراجع عضو IAF پروسه بمراتب سختتریست، اخذ استاندارد ایزو مراجع عضو IAF حداقل 30 تا 40 روز کاری زمان میبرد و هزینه سنگینتری نیزبه نسبت مراجع خصوصی دارند.

   

   دریافت استاندارد ایزو

  اخذ ایزو ارزان بیشتر توسط موسسه مشاوره استاندارد ایزو انجام میگردد

   

   

  اخذ ایزو ارزان حتما و الزاما باید توسط مراکز مجاز و معتبر استاندار ایزو صورت گیردتا مدرکی معتبر رادریافت کنیم، مدرک استاندارد ایزو ازهر مرجعی صادر شود و باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت صادر کننده و سایت انجمن صادر کننده بطور مثال مدرک ایزو دریافتی مراجع صدور عضو انجمن IAF مدرک ایزو دریافتی باید درسایت مرجع صادر کننده ودر سایت انجمن IAF نیز قابل رهگیری و استعلام میباشد، اگر گواهینامه استاندارد ایزو غیر IAF نیزباشد درسایت مرجع صادر کننده و سایت انجمن IAFCB یاهمان انجمن خصوصی صدور استاندارد ایزو قابلیت رهگیری و اسستعلام دارد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران 

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه فراوان درزمینه اخذ انواع استاندارد های جهانی درکمترین زمان و ارزانترین قیمت بهمراه خدمات رایگان بسیار زیاد درخدمت شما سروران میباشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • اخذ ایزو فوری .

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری درخواست بسیاری ازاشخاص بخصوص مدیران سازمانهاکه میخواهند گواهی ایزو راباهر هدفی میخواهند دریافت کنند متقاضی اخذ ایزو فوری و دریافت سریع و فوری استاندارد اغلب ازمیان افرادی هستندکه یاوقت ندارند مثلا جهت مناقصه فورا نیازبه گواهی ایزو دارند یااینکه صرفا هدفشان داشتن گواهی نامه میباشد و دراین میان ازافراد و مراجع صادر کننده ایزو تقلبی و سودجو غافل هستند و همچنین اینکه پیاده سازی حداقلی استاندارد ایزو دریافتی مورد نظر چقدر مهم میباشد اهمیتی برایشان ندارد فقط میخواهندبه گواهی نامه ایزو برسند. اینگونه سازمانهای ناآگاه ممکنست دردام مراجع تقلبی صادر کننده استاندارد ایزو بیوفتند گواهینامه تقلبی صادر میکنند و چون نمیخواهند پیاده سازی کنند و هدفشان گاها انقدر بزرگ نیست و مبنای خودرا تنها گرفتن گواهینامه ایزو قرار میدهند و نحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو برایش مهم نیست و بدنبال اعتبار گواهینامه ایزو نمیباشد بخاطر تفاوت هزینه ناچیز مراکز معتبر صادر کننده استاندارد ایزو و مراکز تقلبی صدور ایزو گاها بعلت اطلاعات پایین درباره دلیل پایین بودن هزینه های مراکز نامعتبر صدور استاندارد ایزودردام موسسات پوشالی و نامعتبر گرفتار میشوند و تنها ازنام استاندارد ایزو کاغذ استاندارد ایزو رادریافت میکنند و دیگر خبری ازاستعلام درسایت و اموزش استاندارد ایزو درجلسه حضوری توسط کارشناسان مراکز معتبر استاندارد ایزو بصورت رایگان نمیباشد.

   

   ایزو ارزان

  اخذ فوری استاندارد ایزو همواره باید توسط موسسات معتبر انجام شود               

   

                    

  اخذ ایزو فوری درابتدا نیاز دارد هدفمان رامشخص کنیم، مثلا مشخص باشد گواهینامه ایزو رابرای صادرات میخواهند، جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، برندسازی ، بهره وری و سود آوری ویا حتی جلب مشتری میخواهند ویا هر هدف دیگر سپس مرجع مورد نظر انتخاب شود ومتناسب باآن مراحل اخذ استاندارد ایزو طی شود، مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح وبه اختصار CB مینامند واین CB تحت اعتبار AB مدیریت و اعتبار دهی میشود و دربالترین راس چهارچوب مورد نظر IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه مراکز و مراجع صدور گواهینامه اعتبار میدهد گواهی ایزو صادرشده ازمراجع زیرنظر انجمن IAFازلحاظ سطح اعتبار دارای بالترین سطح اعتبار و بین المللی هست و جهت صادرات تنهااین گواهینامه ایزو IAF مورد قبول و قابل پذیرش و دارای اعتبار جهانی میباشد. ایرانیها بنابر شرایط اقتصادی ،سیاسی و تحریم شروع بهمکاری مراجع غیر IAF یاهمان مراجع خصوصی صدور ایزو کرد، بیش از500 مرجع هستندکه گواهی ایزو غیر IAF صادر میکنند وبه تعدادشان هرروزه اضافه میشود و برندهای متفاوتی راپدید آورده اند حتا ممکنست یک مرجع خودش چندین برند ساختگی بسازد البته تمامشان دارای اعتبار و سطح اعتبار یکسان هستند و ازلحاظ شکل گواهینامه ها باهم متفاوتند و نوسان قیمتها میان برندهای مختلف اعلام شده تنها تفاوت نوع برند میباشد وگرنه تمام برندهای غیر IAF دارای سطح اعتبار یکسانند. مراجع IAF بدلیل سختگیری درروند پیاده سازی و ممیزی قطعا فوری امکان صدور ندارد و اخذ ایزو فوری دراین نوع گواهینامه بااین سطح اعتبار بین المللی امکان پذیر نیست. امادرخصوص غیر IAF پیاده سازی باتقاضا و خواست سازمان و ممیزی طی چند مرحله صوری انجام میشودو سازمان میتواند سریعابه گواهی نامه برسد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  اخذ فوری استاندارد ایزو  یکی ازمهمترین خواسته های مدیران شرکتها بخصوص جهت مناقصه میباشد

   

   

   اخذ فوری گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ ایزو فوری مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو کنند و بامراکز مشاوره زیادی برخورد میکنند و اینجا همانجاییست،که باید مواظب سواستفاده افراد سودجو و مراکز تقلبی صدور استاندارد ایزو بودگه دردام افراد کاتعبردار و سودجو قرار نگیریم، البته مراکز مشاوره معتبر زیادی هموجود دارند و دراینجا موضوع اعتبار و تجربه موسسه مشاوره و صدور استاندارد ایزو یست،که قصد همکاری باآنرا دارید زیرا معمولا مراکز و موسسات صدور استاندارد ایزو باید حداقل تا3سال یعنی تایم اعتبار برگه استاندارد ایزو قابلیت دسترسی و اقدام منباب تمدید راداشته باشند و اینمهم زمانی اتفاق میافتدکه باتوجه بتجربه و قدمت موسسه صدور بتوان ازماندگار بودن موسسه صدور استاندارد ایزو اطمینان حاصل کرد،

   

   اخذ ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران          

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه فراوان و همکاری باشرکتهای بزرگ منباب اخذ استاندارد ایزو و گواهینامه های بین الملی ایزو ISO , CE , IMS ، انواع مجوز طرح طبقه بندی مشاغل ، رتبه و گرید ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره ازصفر تا صد اخذ استانداردها راتوسط مجرب ترین کارشناسان انجام میدهد وپس از دریافت استاندارد ایزو باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص استاندارد ایزو چگونگی اخذ فوری ایزو رابصورت کاملا رایگان کسب نمایید.

 • اخذ ایزو فوری و ارزان

   ایزو فوری و ارزان

  اخذ ایزو فوری و ارزان

  اخذ ایزو فوری و ارزان رابسیاری شرکتها خواستارند واغلب شرکتهای متقاضی اخذ فوری ایزو جهت مناقصات نیازمند دریافت این­گواهینامه هستند. سازمانها زمانیکه میخواهند جهت مناقصات اقدام کنند ممکنست ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازآنها یکسری گواهی نامه ها تقاضا کنندکه شامل گواهینامه ایزو ( ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ) ، HSE و IMS وهمچنین گرید و رتبه انفورماتیک ، گرید و رتبه پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میشود. همانطورکه گفته شد یکی ازانواع گواهینامه درخواستی مناقصات ایزو میباشدکه یک سازمان فرای اندازه و فرآیندهایش ممکنست ازاو این­گواهینامه ها رادرخواست کنند. همچنین بدلیل توان مالی و شرایط اقتصادی متقاضی دریافت ایزو ارزان هستند.

  اخذ ایزو ارزان و فوری آنجایی معنا پیدا میکندکه سازمانی جهت مناقصه مراجعه میکند و بدلیل اینکه حائز شرایط و امتیاز شود وبتواند حائز شرایط گردد نیازمند دریافت گواهی ایزو میباشد و چون قبلااین گواهینامه رااخذ نکرده است و ندارد و ازماهیتش خبر نداردو ازنوع شرکتهای نوپا و تازه تاسیس نیزمیباشد و ازطرفی زمان آنچنانی ندارد مثلا ظرف یکهفته بایستی گواهی ایزو راارائه کند ومجبور هست متقاضی دریافت ایزو فوری و ارزان شود وبرای همین درابتدا بایستی دنبال مراجعی بگرددکه ایزو فوری صادر میکنندو چونکه ضمن اینکه مجبورند فورابه ایزو برسندو احتمالا ازلحاظ اقتصادی درمذیقه هستند دنبال ایزو ارزان هستندواین اخذ فوری و ارزان ایزو آنهارا ازبسیاری موارد دور میکندو ازاصل گواهی ایزو که­بهره وری و پیشبرد اهداف سازمان بانوجه استاندارد مورد نظر میباشد غافل هستند. ضمن اینکه مشکل دیگر اینست­که ممکنست آنهابا مراجعی برخورد کنندکه گواهی نامه تقلبی صادر میکندو آنها متاسفانه ازاین مراجع مطلع نیستند.

  اخذ ایزو فوریاخذ ایزو فوری شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSEسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه هست زیراکه درون مناقصه اکثرااین 5 گواهینامه مطرح میشود وجهت تمامی شرکتها اعم­از پیمانکاری ، انفورماتیکی ، خدمانی ، مهندسی وهرگونه شرکت باهر نوع گستره و فعالیت مورد استفاده قرار میگیرد.

  مراجع صادر کننده دریافت ایزو فوری مهمترین و اساسی­ترین موردی هست­که سازمانهای متقاضی فوری ایزو بایدکه بدانند. اصلا بایدبدانیم مراجع صادر کننده ایزو کدامند؟ مراجع صادر کننده ایزو دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF ، مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند ودر نهایت درراس آنها IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان قرار داردکه اینگونه گواهینامه ها جهت صادرات الزامی میباشند و دارای بالاترین سطح اعتبار هست. گاها توسط کارفرمای مناقصه گزار نیزممکنست اینگونه گواهی مورد تقاضا باشد. اینگونه گواهی طبق قواعد بین الملل تهیه و تدوین شده وبرای همین پیاده سازی و ممیزی درآن واجب و زمانبر و هزینه بر هست. یک­نوع دیگر گواهی غیر IAF هستندکه درون ایران و توسط ایران ساخته شدند و درحقیقت CB و AB ساختگی ایرانیها هستندو دراین مدل گواهی بدلیل اینکه درون ایران ساخته میشوندو از­قوانین داخلی تبعیت میکند پیاده سازی بنابر خواسته شرکت انجام میشود و سازمان سریعا و باپایین­ترین قیمت­به گواهی نامه ایزو خودمیرسد اماکه توصیه میشود بعداز دریافت گواهی نامه ایزو درزمان مناسب­که فرصت بود بادر دست داشتن مستندات ارائه شده توسط مرجع مورد نظر پیاده سازی راانجام دهند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برندو توسعه سازمانی سامان کاران با کادر مجرب و مشاورین باتجربه در خدمت شما میباشد. تنها بایک تماس اطلاعات لازم رابصورت مشاوره رایگان ازما دریافت کنید.
 • اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

   کجا ایزو بگیریم

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذگواهی ، نیازمند مدارک خاصی جهت بررسی واجدین شرایط بودن ویا بجهت بررسی تعلق گرفتن مدرک ایزو ، بشرکت نیاز ندارد، و سازمان منباب زمینه فعالیت خود، میتوانند انواع استاندارد ایزو ، مرتبط مورد زمینه فعالیت خویش درخواست نمایند. فقط ملزمست بدانید استاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت متقاضی کدام استاندارد ایزو، میباشد. البته لازم بذکرست ، برخی استانداردهای ایزو ، مربوطه زمینه فعالیت خاص یک شرکت و یک شاخه خاص نمیباشد و بصورت عمومی تدوین شدند، شرکتها بافعالیت گوناگون و رشته فعالیتشان بتوانند استاندارد ایزو وگواهینامه ایزو بابت موسسه دریافت نمایند.

   اخذ گواهی ایزو ازشروع تا اخذ ایزو ، شرکتها مستلزم شرایط خاصی نیستند، تنها بایستی شرکتها بدانند چنانچه بخواهند جهت صادرات اقدام به اخذ گواهی نامه ایزوکنند نمیتوانند فورابه گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان بدست آورند. شرایط اخذ ایزو بااین وجود بستگی دارد به هدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو موردنظرش چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گزار ازاو درخواست نوع اصلی و IAF بین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیازبه گواهی ایزو مدنظرخود برسد و همچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات و رقابت و چشم و هم چشمی و مزیت دیگر سازمان میتواندگواهی ایزو دریافت کند حالا قطعا چنین سوالی پیش میاید دلیلش چیست؟ جهت توضیح بیشتر بایستی بتعریف نوع IAF و غیر IAF گواهی ایزو پرداخت.

  اخذ گواهی نامه ایزو ازشروع تازمان اخذ بابت شرکتها بسته داردبه هدف و نوع گواهی International Accreditation Forum IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن زمان طولانی و هزینه بالایی دارد. رفع عدم انطباقها نیزهزینه بالایی دارد چنانچه سازمانی بخواهد گواهی ایزو بجهت صادرات دریافت کند نیازمند داشتن نوع IAF گواهی نامه میباشدکه بتواند صادرات رابه کشورهای دیگر انجام دهد زیراالزامات بیان شده درون نهادبین المللی اعتبار دهندگان جهانی فاکتورهای جهانی درنظر میگیرد و منطبق باقوانین تمامی کشورها پرداخته شده اند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو رادر اصطلاح CB Certification Body مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بانام AB اعتبار میگیرد و تحت نظرش فعالیت میکند و نهایتا بدان Accreditation body AB تحت اعتبار یک مرجع بالادست بعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی اعتباردهی میشود. یکسری دیگر مراجع هستند توسط خود ایرانیها ساخته شده اند. یعنی CB و AB ساخته ایرانیها میباشد ومرجع بین المللی باعنوان IAF بدان نظارت نمیکند و اصطلاحا غیرIAF میگویند. مراجع غیرIAF ممیزی رابصورت صوری انجام میدهند و جهت پباده سازی اصراری ندارند و پیاده سازی تنها به درخواست سازمان بستگی دارد وممیز طی یکی یا دوجلسه گواهی ایزو اجازه صدور میدهد. شرکتها بسته داردبه هدف ونوع گواهی IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن بردن زمان، هزینه بالایی دارد.

  اخذ استاندارد ایزو ازشروع تااخذ، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خود برسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو ، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانند اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، شرایط اخذ ایزو ، بمتقاضیان صدورگواهینامه ایزو پیشنهادی دارد، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ایزو ، مشاور ایزو وغیره اطلاعات کافی و کامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خود جهت ، اخذ گواهینامه ایزو ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
 • اخذ نشان ایزو ISO

   گواهی ایزو

  اخذ نشان ایزو ISO

  اخذ نشان ایزو ISO لزوما دریافت گواهینامه کاغذی ایزو و استفاده ازآن درتبلیغات یااستفاده درمناقصه نمیباشد، اخذ نشان ایزو یا اخذ مدرک ایزو ابتدا نیازبه شناخت گواهی ایزو و دلایل اخذ ایزو دارد، تابدانیم چرا میخواهیم ایزو بگیریم وداشتن ایزو چه کمکی بما میکند، ابتدا جهت شناخت ایزو سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو رابشناسیم، سازمان بین المللی استاندارد ،که انرا مخففا ایزوINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION مینامند صادرکننده گواهینامه ISOست ودرجواب سوال، چراباید ایزو بگیریم، مهمترین دلایل اخذ استاندارد ایزو رابرایتان بازگو میکنیم دریافت ایزو نشان ازتلاش مجموعه منباب تامین انتظارات مشتریان دربالا بردن کیفیت محصولات تولیدی یاخدمات ارائه شده دارد، صدور گواهینامه ایزو می تواند ابزار مفید افزایش اعتبار باشد. البته درخارج ازکشور برخی صنایع، ودرایران برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو یک الزام قانونی قراردادهایشان باشرکتهای دیگرست.

  اخذ نشان گواهی ایزو ISO توسط سازمان لزوما اثباتی براجرا و پیاده سازی کامل آن درسازمان یا مجموعه نیست، البته موسسات و یامراجع صدور هرساله مجددا هرسازمان یا مجموعه که ایزو اخذ میکند رابررسی میکنندکه اصطلاحا ممیزی کردن نامیده میشود، سازمان استاندارد جهانی یا همان سازمان ایزو برتوسعه استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 تاکید دارد و موارد و ویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور قرار میدهد، اما سازمان ایزو درامور صدور گواهینامه ایزو مستقیما دخیل نیست و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع یاموسسات تحت کنترل سازمان ایزو و مراجع زیربط سازمان ایزو صورت میگیردکه معرفی میکنیم، صدور گواهی ایزو توسط نهادهای صدور گواهینامه صورت میگیرد، بنابراین شرکت یا سازمان تنها ازطریق موسسات ویا مراجع درکشور خود میتواند جهت صدور گواهی ایزو اقدام کند.

   ISO

  دریافت و اخذ نشان ایزو ISO نشان میدهد مرجع صدور گواهینامه ایزو مجموعه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو رابراساس تطبیق قوانین سازمان ایزو باشرایط سازمان ایزو یا شرکت رابررسی کرده و تایید اینکه محصول ،خدمات یا سیستم حداقل های سازمان ایزو را برآورده می کند رانیز داده. سازمان بین المللی استاندارد یاهمان ISO جهت اعتباربخشی منباب نظارت برنهادها و موسسات زیرنظر سازمان ایزو البته باتایید و معین کردن خود سازمان ایزو یک مجمع جهانی بنام مجمع بین المللی اعتباربخشی IAFاتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم های مدیریت ، محصولات ، خدمات ، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است. بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات این سازمان واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصاری  CB وبانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای CB هادرایران هستندیا بنوعی همان CB هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایندکه موسسات مذکور رااختصار AB مینامندکه مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  یاACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشد، هرکشور AB مجزایی داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد یاهمانIAF هستند INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن IAF منباب هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور موردنظر رامشاهده کرد. درایران NACI  تنها AB تعریف شده انجمن IAF است و 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه به زمان وهزینه درنظر گرفته شده  جهت گواهی ایزو و مرجعی مورد نظرتان دارد ،به طورمثال

           دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دو مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو همانطورکه گفته شد استاندارد و قوانین ایزو راتدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکند و مهمترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه به شکل ISO9001 ارائه شده است، دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراتش راهم مشاهده کرد البته باید گفت تمام استاندارد های ایزو  فقط درصورت اجرا برروی مجموعه تاثیر خودرا میگذارند، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی درجهان است وبنوعی پیش نیازتمامی استانداردهای ایزو بحساب میاید.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران  باسابقه ای درخشان یکی ازمراکز معتبر درزمینه دریافت ایزو و تمامی گواهینامه های مرتبط مانند ISO، HSE، IMS، و گواهینامه های کالا مانند CE و غیره درکشور است، باتماس با کارشناسان سامان کاران ازمشاوره رایگان این مرکز بهره مند شوید.
 • از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم؟

   کجا ایزو بگیریم

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم؟

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم معمولا بعداز اینکه مدیران مجموعه میخواهند بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند درذهن انها نقش میبندد و پروسه دریافت استاندارد ایزو نیز برایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز اینکه از چه جایی ایزو بگیرم شرح میدهیم تا باجستجوی عبارت ازکجا ایزو بگیرم یا از چه جایی ایزو بگیرم بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول استاندارد ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organization بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن مجموعه هست و قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد الزامات استاندارد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، استاندارد ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBدرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه بحساب میایند، باین موسسات به اختصار ABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده وهرکشور AB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه بر موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ست، انجمن IAF درهرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF هستکه 15 عدد CB تحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم چند سوال مترادف باخودرا نیز بهمراه دارد، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه زمان تعریف شده درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی ایزو راتایید میکنند وابتدا میبایست قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

   اخذ ایزو

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم قطعا چه ایزویی را بگیرم درپی دارد؟ ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت میباشد ودراینجا بامعرفی مختصری ازانواع استاندارد ایزو این ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، درزمینه اخذ استاندارد ایزو میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین و تهیه کرده سپس بمراکز و مراجع صدور اساندارد ایزو و مشاوره ایزو ابلاغ کردو موسسه های زیربط ابلاغ کرده وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی و تایید رادر قالب گواهی استاندارد ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و بنوعی پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو هست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001ارائه شده است، و سیستم مدیریت کیفیت سازمان رامورد بررسی قرار میدهد باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم به ذکر است تمام استاندارد ایزو هافقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه به شرایط انرا ویرایش واصلاح میکند، دراینصورت سال ویرایش استاندارد موردنظر رادر ادامه نام ایزو قید میکند.

  از کجا استاندار ایزو بگیرم، میتواند سوالی مهم باشد و مادر گروه بین المللی سامان کاران تمام سوالات شما عزیزان دراین مورد راپاسخ میدهیم، گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی و با تجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استانداردهای بین المللی ایزو گواهی CEو IMSو HSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی کارشناسان سامان کاران کاملا رایگان است
 • از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم سوالی پرتکرار میباشدکه درگوگل بادفعات زیاد توسط مدیران مجموعه قصد اخذ گواهی ایزو دارند جستجو میشود، پروسه دریافت استاندارد ایزو نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز ازسوال از کجا ایزو بگیرم رابرایتان شرح میدهیم تا بتوانید بطور کامل جواب سوالات خودرا درباره استاندارد ایزو ویا گواهی ایزو بگیرید، اگرشناخت کافی ازنوع استاندارد ایزو ویا مراجع صدور ایزو و مراحل اخذ ایزو نداشته باشید احتمال اینکه دردام افراد سودجو گرفتار شوید بسیار زیادست پس ابتدا باید گواهی ایزو رابشناسیم و درمرحله بعد مراجع صدور ایزو رانیز بشناسیم تابا تشخیص اعتبار گواهی ایزو بتوانیم استاندارد ایزو ارزان رااز نظر اعتبار تشخیص دهیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام international standard organization بطور مخفف ISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هایی جهت بهبود مجموعه یا شرکت میباشدکه قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، سازمان ایزو بواسطه صدور استاندارد ایزو یکی ازمهمترین کارهایی راکه قصد پیشبرد انرا دارد یکسان سازی استاندرد درسطح جهان و حمایت ازحقوق مصرف کننده و تولیید کننده میباشد،. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه بنام  CB بانام کاملCERTIFICATTION BODY   بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم  CBهادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه نیزبحساب میایند، موسساتی بنام AB مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  بانام کامل  ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشدکه هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF  هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAFمنباب هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرد، بامراجعه بسایت  IAFمیتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن است،AB  کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

   

   ایزو 2

  از کجا ایزو بگیرم یعنی شناختن مراجع صدور استاندارد ایزو و اطمینان از اعتبار استاندارد و موسسه مشاور ایزو

   

   

  از کجا ایزو بگیرم بیشتربه مرجع صدور گواهی ایزو بستگی دارد دریافت گواهی ایزو مراجعIAF  پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب بازمانیکه داریم و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب و معتبر مرجع صدور استاندارد ایزوراانتخاب کرده و کارهای لازمه جعت اخذ ایزو رابه موسسه مشاوره ایزو بسپاریم.

   

   2

  از کجا ایزو بگیرم اولین سوالیست که درذهن هرمتقاضی استاندارد ایزویی شکل میگیرد

   

   

  از کجا ایزو بگیرم راکه پاسخ دهیم نوع استاندارد ایزو موردنیاز خودرا نیزباید انتخاب کنیم ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت میباسد دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزو و شناختی کلی ازانواع گواهی ایزو ابهام انتخاب نوع ایزو رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، درزمینه نوع استاندارد ایزو میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین وانهارا به موسسه های زیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه ایزو درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی پس ازبررسی تاییدیه خودرادر قالب گواهی معتبر بنام گواهی ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین استاندارد ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و تنها استاندارد ایزو راکه میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو ست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001ارائه شددر ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکر است تمام استاندارد های ایزو فقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند.

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه مشاوره و ثبت ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران  باکارشناسانی باتجربه همواره معتبرترین گواهی نامه های بین المللی درزمینه های متفاوت ISO , CE ، IMS , HSE-MS وغیره راثبت و صادر کرده. همواره ارائه مشاوره تلفنی توسط کارشناسان مجموعه بزرگ سامان کاران رایگان میباشد.
 • ازکجا گواهی ایزو بخرم

  ازکجا گواهی ایزو بخرم

  از کجا ایزو بخرم یا کلا خرید گواهینامه ایزو و اصطلاح خرید ایزو و یاخرید گواهینامه بمعنای دریافت گواهینامه ایزو فقط بمنظور استفاده ازکاغذ استاندارد ایزو منباب تبلیغات و بدون پیاده ساز ایزو هست، خرید گواهی ایزو بعنوان پر طرفدارترین نوع استاندارد ایزو دریافتی رادر کشورمان ایران شناخته میشود، شمادرمورد خرید گواهی ایزو اصلا نیازبه پیاده سازی حتی حداقلیترین واجبات والزامات دریافت ایزو راهم ندارید، گواهینامه ایزو و مراجع صدور ایزو ازنظر اعتبار باهم تفاوت دارند، گواهینامه ایزو ازنظر اعتبار بدودسته تقسیم میشوند گواهینامه ایزو صادره ازطریق مراجع عضو IAFو گواهینامه ایزو صادر شده مراجع خصوصی یا غیر IAF ، تفاوت دو مرجع نیازبه شناخت استاندارد ایزو داردکه دراین مقاله توضیح کامل منباب شناخت ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم.

   

   ارزان و فوری

  ازکجا گواهی ایزو بخرم سوال مرسوم بسیاری ازمدیرانی میباشد که فقط منباب تبلیغات استاندارد ایزو میگیرند

   

   

  ازکجا گواهی ایزو بخرم شاید بهتر باشد بپرسیم گواهینامه ایزو کجا صادر میشود، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize  بانام مخفف سازمان ISOصادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تدوین قوانین و پروتکلهایی بابت بهترشدن شرکت و یکپارچه کردن استاندارد هاکه همان استاندارد ایزو میباشددرهمه دنیاست و بواسطه قوانین و الزامات جهت اخذ استاندارد ایزو میتوان خدمات بهتری ارائه کرد و شرکتها و سازمانها در مسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام برمیدارند .گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها  ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند،AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست وهر کشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF و مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، این انجمن بجهت هرکشور AB های بخصوص و متفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAF هست، ثبت و صدور گواهی ایزودرایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند، موسساتی خصوصی هستندکه بصورت مجزااز انجمن IAF فعالیت میکند و توسط CBهای خصوصی گواهی ایزو صادر میکنداین گواهی هاازنظر قیمت و زمان بسیار کمتراز گواهیهای ایزو صادرشده در موسسات ویا مراجع عضو IAF میباشد ودر ایران کاربرد بیشتری دارد، درایران شرکت دربیشتر مناقصات مستلزم داشتن گواهی ایزوست وبرای شرکت در مناقصه درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت و بیشتر هستند مناقصات درایران ازمهمترین دلایل اخذ استاندارد ایزو میباشد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست و میتوان گفت موضوع خرید گواهینامه ایزو درحقیقت فط مختص افرادی میباشد قصد اخذ استاندارد ایزو رامنباب استفاده در تبلیغات برند خود میکنند، صاحب مجموعه بابت تبلیغات ازنام وگواهی ایزو استفاده میکنند وبه اینصورت اعتبار خودرابه رخ رقیبان میکشند وبستر ایمنتری نیزبرای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کننداین اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکید میکنندکه با اخذ گواهی ایزو درتبلیغات بدان اشاره کنند و اعتماد مشتریان  کسب کنند، شرکتهاییکه بدنبال اخذ ایزو از مراجع عضو IAFباشند و اجرایی کردن مستندات ایزو هستند درایران انقدر تعداد چشمگیری رابه خوداختصاص نمیدهد وبه ندرت اینکاررا بدون فشار واجبار انجام میدهند.

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  از کجا گواهی ایزو بخرم میتوان درجواب این سوال با مراکز و موسسات اخذ استاندارد ایزو تماس گرفت و ازکارشناسان مجموعه منباب مشاوره کمک گرفت

   

   

  ازکجا گواهی ایزو بخرم و خرید گواهینامه ایزو بیشتر درمواردی انجام میشودکه شرکت متقاضی اخذ ایزو نمیتواند ویا نمیخواهدبه هردلیلی الزامات ایزو رادر مجموعه خود پیاده سازی کند و براورده کردن الزامات اخذ ایزو برایشان مقدور نیست،برای مثال یک شرکت نچندان بزرگ باپرسنلی کم میخواهد گواهی ایزو بگیرد، اگربخواهد تمام الزامات ایزو راپیاده کند قطعا باتوجه بشرایط مالی مجموعه هیچ توجیه اقتصادی درعمل جهت پیشبرد مجموعه ندارد تحمیل کردن هزینه سنگین و گرفتن وقتی زیاد ازمجموعه، ازاینرو تنها راه عاقلانه بابت کسب گواهی ایزو اقدام به دریافت گواهی ایزو صرفا منباب تبلیغات است یاهمان خرید ایزو یعنی مدرک گواهی نامه ایزو رامیخرد و تنهابرای بزرگ کردن نام شرکت ازلوگو و نام ایزو استفاده میکند چون استفاده دیگری ازان نمیکند هیچگاه نمیتوان صحت ویا عدم صحت مدرک ایزو راچک کرد، پس باهزینه بسیار کمتراز دریافت ایزو اصلی، مدرک ایزو مجموعه رامیتوان دریافت کردو ازان درتبلیغات استفاده کرد.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران 

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران جهت اخذ استاندارد ایزو، همه ی مراحل ازمرحله مشاوره تامرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره  این­مرکز بصورت رایگان باحضور مشاورین باتجربه تنهابا یک تماس میباشد، رضایتمندی شما هدف ماست.

 • ایزو

  ایزو

  ایزو واژه میباشدکه بسیار در گوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت با استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم، تاریخچه ایزو بسالها قبل و سازمان ایزو اولین بار در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO  درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا  باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت در سازمان ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو میباشد  و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده و باعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استاندرادهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل به مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه بااستانداردهای کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو به مراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی  باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه به مردم و مصرف کنندگان بود.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  ایزو گواهینامه بین المللی میباشدکه توسط مراجعی خاص صادر میشود و استاندارد های تعریف شده جهانی رابه مجموعه  تعریف میکند

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارد اما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001  بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001  یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي  بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2  عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به   ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001 هم استاندارد اصلاح  شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

   

   استاندارد ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران  یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد.

 • ایزو ISO HSE CE رتبه مقالات مفید

 • ایزو چیست چرا باید ایزو دریافت کرد؟

   ایزو چیست چراباید ایزو دریافت کرد؟

  ایزو چیست چراباید ایزو دریافت کرد؟

  استاندارد ISO9001  یک استاندارد جهانی میباشد. نزدیک یک قرن گواهینامه ISO9001 ایجاد شده طی سالیان متمادی ویرایش گواهینامه ISO9001 تغییر کرده بندهایی به این استاندارد اضافه شده کاستی این استاندارد وجود داشته  برطرف شده. چاپ استاندارد ایزو به جهانیان معرفی میشود. کشورهای مختلفی استاندارد جهانی ISO9001 صادرمیکنند. این استاندارد کاربرد همگانی برای تمام مشاغل داشته مشاغل تولیدی، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی، تولید وسایل پزشکی، مشاغلی که صادرات انجام میدهند. لزوما باید گواهینامه ISO9001 داشته باشند. گواهینامه های ایزو انواع مختلف داشته گواهینامهISO9001 ، ISO14001  ISO45001، ISO22000 همچنین گواهینامه های دیگر استاندارد کیفیت موجود میباشد. هرشرکت یامشاغل کاری بنا به کارایی خود گواهینامه ایزو دریافت میکنند. گواهینامه ISO9001 یک برگه پرینت گرفته شده بهمراه کد رجیستری، تاریخ صدور سه ساله تحویل مشتری داده میشود. علاوه بر کد رجیستری وتاریخ بارکد جهت رجیستری سایت درج گواهینامه خواهد شد. همچنین نام مرجع صادرکننده بهمراه نام شرکت متقاضی درج گواهینامه خواهد شد. برگه پرینت گرفته شده تحویل مشتری داده شده، مرحله بعد تحویل گواهینامه ایزو همچنین تمدید ممیزی میباشد این تمدید ممیزی سالی یکبار بمشتری اطلاع رسانی خواهد شد.

  مطالب جمع آوری شده گواهینامه ISO9001 بدلیل مشکلات ونواقص داخل سازمان بوجود آمده همچنین مطالب گواهینامه ISO9001 جهت برطرف کردن کاستی های سازمان موثر بوده سازمانها جهت رفع این مشکلات باکمک گرفتن مطالب گواهینامه ISO9001 میتوانند راهگشای مشکلات سازمان باشند.

  معمولا یک نفر مسئول آموزش ایزو خواهد بود این مسئول آموزش کاملا درزمینه گواهینامه ISO9001 حرفه ایی بوده می تواند مسائل پیش آمده سازمان باتوجه راهنمای مطالب ایزو کارگشای سازمان باشد. البته هرسازمانی یک مسئول آموزش کنترل کیفیت باید داشته باشد لزوم آموزش کنترل کیفیت درسازمان باتوجه گستردگی سازمانها همچنین جذب کارمندان مختلف لازم بوده این مسئول کنترل کیفیت جهت رسیدگی کنترل کیفیت تمام قسمتهای مختلف سازمان باید حضور داشته باشد. تبعیت کارمندان مشغول کار ازمسئول کنترل کیفیت  اجباری بوده بدلیل اطلاعات کامل وجامع  این مسئول درزمینه کنترل کیفیت ایزو.

  اما لزوم دریافت گواهینامه ISO : اولین مورد رجیستری بمشتریان متقاضی سازمان جهت همکاری بیشتر. بدلیل اطمینان بیشتر باید مدارکی مستند ارائه کنند این مدرک مستند بادریافت گواهینامه ISO9001 همچنین ارائه رجیستری باعث همکاری مشتری و سازمان شده استارت کار باهم آغاز میشود.
  علاوه بر همکاری شرکت دارنده گواهینامه ISO9001 باکارفرما مطالب مندرج کتاب ایزو میتواند راهگشای سازمان جهت رفع مشکلات بوجود آمده باشد. سازمان باید مناسب بودن کفایت، اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بطور مداوم بهبود بخشد. نیازها یافرصتهایی وجود دارندکه بعنوان بخشی ازبهبود مداوم پرداخت میشود. سازمان باید نتایج تحلیل ارزیابی خروجیهای بازنگری مدیریت درنظر بگیرد.
  ISO9001 محصول برای تمام گروه های خروجی استفاده این استاندارد بین المللی میباشد. استفاده خاص خدمات جهت مشخص کردن تفاوت میان محصولات، خدمات دربکارگیری برخی الزامات میباشد. بیشتر موارد محصولات خدمات بهمراه هم مورد استفاده قرار میگیرد. بیشترین خروجی سازمان بمشتری توسط تامین کنندگان برون سازمانی تامین میشود.
  استاندارد بین المللی نیاز تعیین مدیریت دانش نگهداری شده توسط سازمان می پردازد. سازمان اجرای فرآیندهای خود واینکه می تواند انطباق محصولات، خدمات دست یابد، همچنین اطمینان حاصل نماید الزامات مرتبط بادانش سازمانی بااهداف زیر آورده شده.   
  مراقبت سازمان درمقابل ازدست دادن دانش بعنوان مثال: ازطریق تغییر کارکنان
  ناکامی دربدست آوردن وبه اشتراک گذاشتن اطلاعات
  ISO9001 الزاماتی مشخص میکند هدف اصلی آن ایجاد اطمینان به محصولات، خدمات ارائه شده توسط سازمان درنیجه افزایش رضایت مشتری میباشد. استقرار مناسب این استاندارد میتوان منافع سازمانی دیگری همچون ارتباطات داخلی بهبود یافته درک وکنترل بهتر فرآیندهای سازمان نیز انتظار داشت.  
 • تاریخچه استاندارد ایزو

  تاریخچه استاندارد ایزو

  تاریخچه استاندارد ایزو رامیتوان بگذشته بسیار دور سالها قبل برای اولین بار در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها.در جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو احداث گردید و سازمان اصلی ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو با دنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا  باعضويت 25 كشور تاسيس شد. پس ازآن بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان کارامد بنظر امد برای عضویت سازمان ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو است. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان ایزو بوده و عضویت در کمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شده اند استاندارد های ایزو تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده است، کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل شده است، این كميته‌هاي فني كه ازاعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) تشکیل شده وظيفه دارد موضوعاتي راکه معضل تشخیص میدهد و تهیه وتدوین استانداردآنها ضروري بنظر ميرسد بررسي ومطرح نمايد. پس از تشخیص این موضوع پيشنهادي مدارك علمي و فني مربوط به موضوع تهيه و بين اعضاء البته کشور ایران هم ازجمله اعضای اصلی ان میباشد توزيع ميگردندكه پس ازانجام اصلاحات لازم یک طرح استاندارد بين‌المللی شکل میگیرد. سپس طرحهای گفته شده مجددا براي اعضاء فرستاده ميشوند تاپس ازانجام ویرایش های  موردنیاز وتایید نهايي بصورت استانداردهاي بين‌المللي مورداستفاده قرار گیرد. البته اگر 75درصد اعضاء کمیته هابه طرح ارائه شده رای مثبت بدهندبه آن طرح عنوان ایزو ISO داده میشود و اگر  طرح ارائه شده بین 66 تا 75 درصد اعضاء به آن طرح رای مثبت بدهند انطرح عنوان ISO/TS داده میشود واگربین 50 تا 66 درصد اعضاءبه آن طرح رای بدهندآن طرح عنوان ISO/PAS داده میشود و زیررای 50 درصدی طرح مذکور تایید نشده و جهت تکمیل شدن به کارشناسان حوزه مربوطه مرجوع میشود. امروزه تفکرها ازکلمه ISO فراتر رفته است و باتمایل به مدرک گرایی به کلمه و عنوان گواهینامه ISO مانند گذشته واکنش نشان نمیدهند،  چونکه درگذشته دریافت ایزو به مراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی  باشد منباب اثبات بزرگی مجموعه بمصرف کنندگان و مشتریان مجموعه استاندارد های ایزو گوناگونی وجود دارد.

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  تاریخچه استاندارد ایزو نشان دهنده تلاش سازمان ایزو درراستای یکسان سازی قوانین استاندارد درجهان میباشد

   

   

  تابریخچه استاندارد ایزو باتوجه بگذشته تعداد بسیار زیادی ازانواع مختلف ایزو وجود داردکه البته دربین تمامی استاندارد ایزو هاتنظیم شده توسط سازمان ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ازبیشترین محبوبیت درمیان مدیران وصاحبان برندها برخوردار میباشد زیرا ISO 9001ایزو 9001 یک استاندارد ایزو عمومی هست و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی باشد ( اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و . . . ) میتوانند ایزو 9001 رادریافت و پیاده سازی کنند، کاربردهای فراوانی داردکه البته ایزو 9001 در هر سازمانی و مجموعه بعنوان پیش نیازی تمام استاندارد ایزو هادیگرییاده میشود.مدیران دریافتند پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي  بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه این رقابت همواره به2  عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان نیز تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند برای پیشبرد موارد مشترمداری مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد های ایزو پرکاربرد میتوان به   ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرداین استانداردها نیز کاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001  استاندارد ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشدکه سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادریک شرکت یاکارخانه مورد بررسی قرار میدهد، ISO 45001 هم استاندارد اصلاح  شده OHSAS استکه درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه رامورد نشان میدهد واگر شرکتی هرسه گواهی ایزو مطرح شده رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMSیامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده حاکم برمجموعه یاشرکت دارد.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیم کارشناسی فوق العاده قوی  و باتجربه همواره درجهت اخذ استاندارد ایرو و گواهینامه بین امللی  یکی ازبهرین انتخابات جهت اخذ هرگونه مجوزهای بین المللی ست و مشاوره باکارشناسان سامان کاران کاملا رایگان میباشد

 • دریافت سریع گواهی نامه ایزو

  دریافت سریع گواهی نامه ایزو

  دریافت سریع گواهی نامه ایزو درخواست بسیاری ازسازمانها باهر اندازه و فرایند کاری ویا گستردگی و اندازه وبا هرنوع فعالیت متقاضی دریافت سریع گواهی نامه ایزو هستند وبه همین دلیل بدنبال مراجعی میگردندکه گواهینامه ایزو رابصورت خیلی فوری صادر کند و دراینجا مسئله اعتبار گواهینامه ایزو مطرح میشود اعتبار گواهینامه ایزو بیشتر ارتباط مستقیمی باموسسات  و مراجع صدور استاندارد ایزو دارند، بهمین جهت بایدمراقب کلاهبرداران و افراد سودجو باشید و درانتخاب نوع گواهینامه استاندارد ایزو بایدبگونه ای عمل کنیدکه مرکز مشاوره گواهی نامه ایزو رادرکوتاه‌ترین زمان و بالاترین اعتبار باقابلیت استعلام و همچنین باشناسایی مراجع تقلبی وآندسته مراکزکه گواهینامه تقلبی صادر می‌کنندبا خیال راحت برسیدبه گواهینامه ایزو خود. اینکه گواهینامه ایزوراسریع صادر میکنیم امروز­به عنوان یک نوع تبلیغات درموسسات مشاوره استاندارد ایزو البته بیشتر تقلبی بود و بانام اشتباه و بصورت غیرقانونی فعالیت میکنند، درحقیقت نام و نشانی ندارند و افراد شیاد و کلاهبرداری هستندکه میخواهندبا استفاده ازترفند صدور ایزو فوری کسب درآمد کنند و گاهاً گواهینامه ها رابا قیمت بالا وبه طمع فوری ارائه میکندبه سازمانها ومتوجه اینگونه گواهینامه ها نمیشوند زیراکه متاسفانه نهادی جهت نظارت برمراجع صدور استاندارد ایزو دقت سختی ندارد،  البته سازمانهایی فراوان نیردراینجا استاندارد ایزو معتبر صادر میکنند البته استانداردهای متفاوت ایزو باتوجه بزمینیه فعالیت شرکت و متناسب بازمینه فعالیت استاندارد ایزو و الان  گواهینامه رابه عنوان یک مجموعه دریافت کنند دراینجا منباب  اشنایی بیشتر به توضیح چند مورداز استاندارد های ایزو پرکاربرد رامطلع میکنیم مثلاًبه سازمان‌ها می‌گویندکه سیستم­های مشتری مداری یعنی ایزو ۹۰۰۱, ISO9001ایزو ۱۰۰۰۲ ISO10002و ایزو ۱۰۰۰۴ ،ISO10004ایزو ۱۰۰۰۱ ، ISO 10001و ایزو ۴۵۰۰۱ ISO45001 تمام اینها ازپکیج مشتری مداری می­باشد و آنهارا ترغیب می‌کندکه این گواهینامه‌ها را­دریافت کنند و آنهارا با­توجه بدینکه تمامی گواهینامه‌های ایزو زادراسرع وقت دراختیار آنها قرار می­دهند بدانها گواهینامه راارائه می‌دهند درحالی­که سازمانهاهم نمیدانندکه گواهینامه‌ ایزو  قلابی هستند البته پیشنهاد مابه سازمانها درچنین مواقعی درابتدا و قبل اخذ گواهینامه از­مراجع صادرکننده ابتدااز نحوه رجیستری و استعلام‌گواهینامه خود­آگاه شوند اغلب مدیران بدنبال دریافت سریع و فوری گواهی نامه ایزو هستنداز استقرار و پیاده سازی سیستم­های مدیریتی و آندسته مزایاکه پیاده سازی و استقرار برایشان دارد اطلاع کافی ندارند و ازاین آگاهی ندارندکه پیاده سازی درون سازمان بابت آنهاچه اهمیتی دارد و تنها مثلاً باقصد اینکه میخواهند درون مناقصات امتیاز بالایی کسب کنند و فوراًبه گواهینامه خوددست پیدا کنند قبلاً باتوجه بدینکه میزان آگاهی کم بود و تکنولوژی تااین حد پیشرفت نکرده بودو مشاورین تجربه کافی نداشتند. اخذ ایزو زمان بیشتری رامی برداما امروزه باتوجه تکنولوژی و آگاهی­های بیشتر اخذ ایزو کاهش چشمگیری پیدا کرده و سازمانها نسبت به­قبل سریعتر می­توانندبه گواهینامه ایزو خوددست پیدا کنند.

   

   فوری گواهی ایزو

  دریافت و اخذ استاندارد ایزو خیلی سریع نباید از معتبر بودن استاندارد ایزو موردنظر مارا غافل کند

   

   

  دریافت سریع گواهینامه ایزو بدین شکل میباشدگه موسسات مشاور صدور ایزوگواهینامه ایزو موردنظر رادریافت کرده وبهمراه گواهینامه ایزو یک سی دی حاوی مستندات درقالب یک پکیج میدهندبه مجموعه ویا شخص متقاضی استاندارد ایزو و پیشنهاد مابه مجموعه ها ویا شرکتها، حتی اگرمجبورندکه سریعتربه گواهینامه برسند وبه همین دلیل ازامر پیاده سازی استاندارد ایزو بایدغافل شوند و تنها فقط گرفتن گواهینامه ایزو برایشان دراولویت قرار دارد باتوجه بدان پکیج مستندات درزمان مقتضی خودشان پیاده سازی راانجام دهندکه­این امر مستلزم این­است­که مدیران کلیدی سازمان خودشان آموزش ببینند و همچنین کارمندان خودرا آموزش بدهندکه سیستم مدیریتی رادر درون سازمان خودشان پیاده سازی کنند و اینکه ممیزی سالیانه که هرسال توسط کارشناسان و یا توسط افراد آموزش دیده انجام می­شود. مدت زمان پیاده سازی و اخذ ایزو زمان بسیاری را می‌طلبد واما توصیه می‌شودکه حتمااین پیاده سازی درزمان خودش انجام گیرد البته تمام این­گفته ها مستلزم این­است­که ما بخواهیم ازطریق مراکز داخلی و مراجع داخلی یعنی همان IAF گواهینامه خودرا دریافت کنیم ولی­در خصوص گواهینامه بین المللی ایزو استاندارد بین المللی و معتبر درسراسر دنیا اعتبار داشته و قابلیت استعلام ازمراجع اصلی استاندارد ایزو رادارد، هرصورت پیشنهاد مابه شرکتها و مجموعه ها اگرمیخواهید صادرات انجام دهید ویا درون مناقصات شرکت کرده و حائز امتیاز کافی شوید ویابه دنبال تقویت برند و افزایش فروش خودهستید بایستی بدانیدکه گواهینامه ایزو برای شما بسیار مهم بوده و سازمان شما بایداین نوع گواهینامه رامنباب اهداف مدنظر خوددریافت کنند و ثمربخش بودن هرنوع سیستم مدیریتی و یاهمان ایزو ملزم­به پیاده سازی و ممیزی میباشد.

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران جهت اخذ استاندارد ایزو، همه ی مراحل ازمرحله مشاوره تامرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره  این­مرکز بصورت رایگان باحضور مشاورین باتجربه تنهابا یک تماس هدف ماست.

 • دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و یابه اصطلاح گواهی فوری ایزو مشتریان ازچنین گواهینامه ایزو بخصوص ازنظر تایمی میگردند و عموما بدلیل اینکه ازطرف مدیر مجموعه مامور چنین کاری شده اندبه درخواست کارفرمای خود میخواهند دریافت گواهینامه ایزو ISOبا کمترین هزینه و فوری داشته باشند بعلت عدم پیاده سازی و ممیزی گواهینامه زودتر بدستشان میرسدو میتوانند سریعتر گواهینامه ایزو راارائه دهند. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه میتوان داخل لیست CB غیرIAF جستجوکرد عدم نظارت روی CB مهمترین دلیل قیمت پایین بدون پیاده سازی استاندارد ایزو میباشد،قیمتهای اخذ ایزو CB باتوجه به مراجع مختلف صدور ایزو قیمتهای گوناگونی دارد.

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه معایب و مزایای خودرا دارد ازمزیت اخذ ایزو فوری و ارزان دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه، فوری بودن وغیره میباشد یک تا3 روز طول می کشد تااین گواهینامه ایزو صادر شوند. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه میتوان توسطCB  مستقل و داخل کشور تهیه نمود گواهینامه فوری تحت اعتبار یک CB معتبر و  IAFهستند.

   

   ایزو

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه شناختی کامل از ایزو جهت اعتبار سنجی گاهینامه میخواهد

   

   

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه  و ارزان بدلیل زمان صدور آنها کمست درنتیجه ارزان ترتمام میشود. اگراز گواهینامه استاندارد ایزو خوداستفاده بین المللی نمیکنید، توصیه میشود گواهینامه غیر IAF استفاده کنید ودر زمان صادرات گواهینامه ایزو معتبر IAF جایگزین کنید. گواهینامه IAF بدین دلیل گرانتر میشودکه هزینه ممیزی و ثبت و صدور آنها بیشتر میشود توضیحی گوچکی نیزاز استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم، سازمان ایزو ISO نوشته میشود و مخفف کلمه INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION هست، سازمان ایزو بطور مستقیم اقدام به صدور گواهینامه نمیکند، سازمان ایزو برای هرکشور یک یا چند AB تعریف کرده است نام کامل لاتین ACCREDITY BOD ست بمعنی موسسه اعتبار دهنده ،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی انجمن IAF درهرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن میباشد برای مثالهای بیشتر AB کشور انگلستان UKASنام دارد، ABکشور سوییس SAS وغیره.

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و فوری بیشتر درایران وداخل کشورهای همسایه و عربی و عراقی خواهان دارد بدلیل عدم نظارت بیشتر کشور همسایه بهتر میتوان دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و فوری صادر کرد. کارفرما صرفا گواهینامه ایزو ازآنها میخواهد هنوز دراین قبیل کشور مرجعی نتوانسته فعالیت گسترده داشته باشد درنتیجه بجهت صدور و دریافت گواهینامه ایزو به کشورما مراجعه میکنندو گواهینامه ایزو کشور ایران استفاده مینمایدو انواع مختلف گواهینامه ایزو جوابگوی نیاز آنها میباشد

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  دریافت گواهینامه ایزو درموسسات مشاوره ایزو صورت میگیرد و بسیار ارزان میباشد

   

   

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه خیلی فکر میکنند قانونی نمیباشد و تمایل به دریافت گواهینامه فوری و ارزان ندارند ولی اگراز موسسه و یامرکز مشاوره استاندارد ایزو معتبراخذ شود کاملا قانونی هم میباشد، دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه خیلی سریع میتواند کارشرکت راروی غلتک. اطلاعات ایزو خودرا با زمان بالا ببرید تابه مشکل برخورد نکنیدو نیاز شمانیز برطرف گردد. گواهینامه استاندارد ارزان و سریع ممکنست توسط مرجع  IAFباشدو CB مورد نظر نیازی به ممیزی نبیند و گواهینامه ایزو دراسرع وقت صادر شود. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه ممیزی و پیاده سازی ندارد وبه درخواست شرکت ممیزی و پیاده سازی انجام میشود حتما الزام نیست پیاده سازی انجام شود میشود فقط انتظارات رادرحدیک گواهینامه ایزو بسنده کردو کار شرکت راه میافتد دراینگونه مواقع مستندات مربوطه بصورت رایگان دراختیار شرکت قرارمیگیرد الببته بسیاری تزشرکتها و مجموعه ها اصلا از مستندات مرتبط استاندارد ایزو دیدن نکرده و مستندات ایزو ارسال شده رااصلا نمیخواانند و مطالعه نمیکنند و نمیدانند مستندات و ایزو ویا حتی خود ایزو چکاری انجام میدهد. اگرزمان دریافت استاندارد ایزو کم باشد و موعد اخذ ایزو فرا رسیده باشد بهترست مراجع غیر IAF راانتخاب کنیم. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و فوری جهت استفاده درتبلیغات و برند کردن شرکت و مجموعه بسیار نقش مهم و بسازیی دارد.

   

   دریافت استاندارد ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان درزمینه فعالیتهای بین المللی و اخذ انواع استانداردهای ایزو بین المللی و مجوزهایی ازجمله مجوز CE که تماما گواهی نامه ها و مجوزهای صادر شده قابلیت رجیستری و استعلام درسایت های مراجع صادر کننده رادارد همچنین درزمینه اخذ مجوزها و گواهینامه های صادر شده ازاداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز پروژه از شروع تا اخذ رابه کارشناسان ما بسپارید، ضمنا تماس باکارشناسان با تجربه سامان کاران و دریافت مشاوره بصورت کاملا رایگان صورت میپذیرد.

 • روش اخذ آرم ISO فوری و ارزان

   ایزو فوری

  روش اخذ آرم ISO فوری و ارزان

  روش اخذ آرم ISO فوری و ارزان منظور همان اخذ و دریافت استاندارد ایزو میباشد بواسطه موسسات مشاوره و اخذ گواهی نامه ایزو دریافت استاندارد ایزو فوری بسیار سریع و ارزان شده، منباب شناخت بیشتر گواهینامه ایزو و مراجع صدور گواهینامه ایزو دراینجا توضیح گلی منباب شناخت گواهی ایزو و استاندارد ایزو میدهیم درصورت اخذ اطلاعات بیشتر درباره استاندارد ایزو و گواهی نامه ایزو ISO بامرکز ویا موسسات صدور استاندارد ایزو تماس گرفته واز مشاوره کارشناسان مراکز استفاده کنید، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organizationبطور مخفف ISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی برای بهترشدن ویک مجموعه و یکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای اجرای الزامات استاندارد ایزو درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد و ترقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CB نام دارند بانام کاملCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست ، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو ازاعضای مهم CBها درایران هستند، CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه AB بحساب میایند، موسسات اختصارا ABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB ها هستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشد و هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی واحد میباشندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاریIAF هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست انجمن اعتبار دهندگان بین الملل IAFدرهرکشور AB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF میباشد.

  روش اخذ آرم ISO فوری و ارزان، درایران روشهای متفاوت و گوناگونی جهت اخذ استاندارد ایزو ویا گواهینامه ایزو وجود دارد واما مسئله اعتبار موسسه ویا مجموعه اخذ استاندارد ایزو الویتی بیشتر دارد، تشخیص اعتبار گواهینامه کاری بمراتب دشوارتراز مراحل اخذ ایزو ISO میباشد، درایزان موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالابه بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوان بفهمیم ازکجا ایزو ارزان و فوری بگیریم، ابتدا باید اینرا توضیح دادکه بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضو IAF ست یابطور خصوصی و مستقل ازمراجع غیر IAF است، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمان CB زیرنظر NACI فعالیت میکنند و فقط میتوان ازاین موسسات مدرک ایزوی عضو انجمن IAF دریافت کرد، البته تعدادمراجع صدور زیرنظر NACI زیاد نیست و شناسایی موسسات زیرنظر NACI راحت میباشد، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزوستو توسط موسسات خصوصی صدور ایزو،هم میتوان انجام داد ایزو ازمرجع عضو IAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک عضو مراجع غیر IAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند.

   ISO

  روش اخذ آرم ISO فوری و ارزان، یعنی میخواهید براساس نوع فعالیت مجموعه و دلیل دریافت استاندارد ایزو، وقت و هزینه متناسب باآنرا انجام دهید، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان و هزینه مورد نظری تدارک دیده ازسوی متقاضی گواهی نامه استاندارد ایزو درنظر گرفته اید و ازچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوتست و باانتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند،به طورمثال، دریافت گواهی ایزو ازمراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی استاندارد ایزو راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره، همانطورکه گفته شد مدرک ایزو بایستی کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت باشد، چه توسط مراجع عضو IAF صادرشده باشد و چه مراجع غیر IAF حتما باید درسایت مربوط مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند وتوسعه سازمانی سامان کاران با کارشناسانی حرفه ای اماده ارائه مشاوره درتمام زمینه های مربوط به استاندارد ایزو ست.
 • روند اخذ گواهینامه ایزو

  روند اخذ گواهینامه ایزو

  روند اخذ گواهینامه ایزو درکشور ایران بواسطه عدم فعالیتهای بین المللی شرایط سختی ندارد، درایران اخذ استاندارد ایزو ISO کاری سخت نیست و بیشتر موارد اخذ گواهینامه ایزو درداخل کشور منباب مناقصات داخلی ویا استفاده لوگو و برند استاندارد ایزو درتبلیغات میباشد، دراینجا توضیحی مختصر مراحل اخذ ISO استاندارد ایزو میدهیم و روشهای مرسوم و دلایل اخذ ایزو ISOبیان میکنیم.

  روند اخذ گواهی نامه ایزو ابتدا باتوجه بنوع مدرک ایزو ISO قصد دریافت آنرا دارید متفاوتست وباید مرجع صادر کننده راانتخاب کنید، ابتدا باید انواع استاندارد راشناخته و متناسب بازمینه فعالیت مجموعه خود نوع استاندارد ایزو راانتخاب کنیم،  استانداردهای  اعلام شده توسط سازمان ایزو عموما ودربیشتر موارد استاندارد بازمینه تخصصیست.

   

   

   اخذ گواهینامه ایزو ISO

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

   

   

  تمام استاندارد تدوین شده سازمان ایزو راکه تعداد آنهادرحال حاضر بیشتراز19500 موردميباشد و توسط 3368 كميته و 40000 كارشناس تدوين شده پس مادراینجا فقط میتوانیم بمهمترین ایزو ISO هارسیدگی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین ایزو و پرکاربردترین ایزو جهان راکه دربیشتر زمینه فعالیت مشاغل و سازمانها مشترک بوده و قابل دریافتست، ایزو 9001 است ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، استاندارد ایزو پرکاربرد بعدی و البته استاندارد ایزو بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو45001 هست، ISO45001سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای میباشد و بیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارداین ایزو ازجمله استاندارد ایزو مهم درکارخانه هاو شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعدی ایزو 14001 است،ISO14001  نیز استاندارد ایزو پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ بازمینه فعالیتهای صنعتی،که الودگیهای زیست محیطی ایجاد میکنند داشتن ایزو 14001 درمجموعه توسط مدیریک وظیفه کاریست جهت خدمت بنسلهای اینده، البته شاید درمیان استاندارد ایزو هاراکه تابه امروز شنیده اید نام OHSAS نیز شنیده باشید، گواهی اوهساس همان ایزو 45001 میباشدکه ازسال 2018 جای خودرابه ISO45001 داد، استاندارد ایزو هاکه نام برده شد استانداردهایی بازمینه تخصصی هستند ویا بنوعی پیش نیاز استاندارد تخصصی هستند بجز استاندارد ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 ، جنبه عمومی دارند مابقی استاندارد ISO ایزو هابه زمینه فعالیت مجموعه بستگی دارد.

   

   

   اخذ گواهینامه ایزو ISO

  مراجع صدور گواهینامه ایزو و مراحل صدور ایزو معتبر

   

   

  روند و مراحل اخذ گواهینامه ایزو ازموسسات اینچنین میباشدکه هرمجموعه ابتدا براساس زمینه فعالیت و زمان و هزینه درنظر گرفته شده یک یاچند استاندارد ایزو ISO راانتخاب میکند و سپس باتکمیل فرم اطلاعات شرکت و ارسال بابت موسسه مشاور ایزو مدرک گواهی نامه ایزو ISO مربوط بعداز 2 تا 3 روز کاری صادر گردیده و بهمراه یک سی دی مستندات ایزو دراختیار مجموعه قرار خواهد گرفت، البته روش ذکر شده یک روش منباب اخذ استاندارد مراجع خصوصی IAFCB هست، پروسه اخذ ایزو مراجع عضو IAF پروسه بمراتب سختتریست، اخذ استاندارد ایزو مراجع عضو IAF حداقل 30 تا 40 روز کاری زمان میبرد و هزینه سنگینتری نیزبه نسبت مراجع خصوصی دارند، البته بهترست توضیحی مختصر جهت شناخت بهتر مراجع خصوصی بدهیم تابهتر بتوان درانتخاب مرجع صدور ایزو دقت کرد، همانطورکه میدانید موسسه و یاهر دفتر مشاوره و صدور ایزو وجود دارد  CBنام دارد موسسه های صدور ایزو کردکه انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه بتعداد بالای موسسات صدور ایزو درسطح جهان CBهایی زیر نظر سازمان ایزو هستندبرای نظارت انهارا موظف کرده تحت نظر موسسه اعتبار دهی مورد تایید سازمان بانامAB  فعالیت کنند، AB مخفف ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتباردهی هست، و توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند AB هادو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی  ABهاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی انجمن IAF درهرکشور ABهارا تعیین کرده است ودرایران این AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا  NACIنام دارد، همانطورکه مشاهده کردید اخذ ایزو کاملا بنوع ایزو و دلیل اخذ استاندارد ایزو بستگی دارد اما فقط شرایط اخذ گواهی نامه ایزو درموارد دریافت مدرک مراجع IAF وغیر IAF متفاوتست و روش اخذ گواهینامه ایزو درهردو روش تقریبا مراحلی یکسان دارند و بیشتر مراحل اخذ گواهینامه ایزو توسط موسسات مشاوره ایزو ISO انجام میشود.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران سال هاست باتیمی حرفه ای درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو نیزاز طریق مرجع عضو IAF و هم ازمراجع غیر IAF بااعتبار تضمین شده و قابلیت استعلام درسایت مرجع ، اخذ گواهینامه های مربوطه اداره کار  مانند گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری و رتبه و غیره درخدمت شما سروران گرامی میباشد
  مشاوره  تلفنی کارشناسان امکان ثبت کاملا رایگان میباشد.
 • شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان دغدغه بیشتر مدیران مجموعه هاو شرکتهاست که،میخواهند متناسب بادلیل اخذ گواهینامه ایزو و استفاده مورد نظراز مدرک متناسب بادلیل اخذ استاندارد ایزو وقت و هزینه صرف دریافت گواهینامه کنند، ابتدا باید مراجع صدور گواهینامه ایزو رابشناسیم تابا شناخت مراجع صدور گواهی ایزو انتخابی درست درزمینه اخذ ایزو داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organiz بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درزمینه های متفاوتی میباشداما مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن ویک مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر هرمجموعه یا ارگانی بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو باعث پیشرفت محسوس مجموعه خواهد شد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل  ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی و واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیهست، انجمن IAF برای هرکشور AB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن است.

   

   

   دریافت ایزو

  شرایط گرفتن ایزو درکشور ایران بسیار متفاوت ازبقیه جاهای دنیاست

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان درایران بسیار متفاوت ازدیگر کشورهاست هم سخت است و راحت، سخت ازنظراینکه موسسه و مراجع معتبری گواهی ایزو قابل استعلام صادر کنند و تشخیص انها ازموسسات دیگر بسیار سخت است، اسان ازاین نظرکه درایزان موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالا به بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوان بفهمیم ازکجا ایزو ارزان و فوری بگیریم، ابتدا باید اینرا توضیح دادکه بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضو IAF است یابطور خصوصی و مستقل ازمراجع غیر IAF است، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمان CB زیرنظر NACI فعالیت میکنندکه فقط میتوان ازاین موسسات مدرک ایزوی عضو انجمن IAF دریافت کرد، البته تعداد این CB هازیاد نیست وشناسایی موسسات زیرنظر NACI راحت است، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه توسط موسسات خصوصی صدور ایزو ،هم میتوان مدرک ایزو ازمرجع عضو IAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک ازمراجع غیر IAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند.

   

   

   ایزو ارزان

  مراحل و شرایط اخذ استاندارد ایزو بستگی به نوع مدرک استاندارد ایزو که قصد دریافت انرا دارید متفاوت میباشد

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان براساس نوع و دلیل دریافت ایزو متفاوت استو وقت و هزینه متناسب باآنرا بایدبا مراحل و شرایط اخذ ایزو سنجید، مراحل و پروسه دریافت ایزوباتوجه به زمان وهزینه مورد نظر جهت اخذ گواهی ایزو و اینکه به چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است،که باانتخاب درست مرجع صدور ایزو میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند،به طورمثال، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی هستواین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی ایزو راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

  شرایط اخذ ایزو ارزان بایدبگونه ای باشدکه تنها ارزان بودن ایزو دریافتی مطرح نباشد و معتبر بودن استاندارد ایزو نیز مدنظر باشد، همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت بشد، اگرچه توسط مراجع عضو IAF صادرشده باشد واگرچه مراجع غیر IAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

   

   

   2

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان و با کارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.
 • شرایط اخذ ایزو فوری

  شرایط اخذ ایزو فوری

  شرایط گرفتن ایزو فوری درچندسال اخیر بسیار راحتتر شده و دیگر مراحل خیلی پیچیده ندارد، بطور کلی شرایط اخذ ایزو شرکت دارای مراحل بسیار سخت و ویژه نمیباشد چراکه دیگر بیشتر شرکتهای دارای دفتر مرکزی براحتی گواهینامه ایزو رامیتوانند دریافت کنند و بارعایت الزمات حداقلی گواهینامه ایزو خودرا دریافت کنند. مسائلی درشرایط گرفتن ایزو جهت شرکت اهمیت بسیاری دارد، چنین مسائلی مانند حجم سازمان، تعداد پرسنل و تعداد فرایندهای اجرایی شرکت میباشد. برای اینکه بطورکلی شرایط اخذ استاندارد ایزو آشنایی بیشتری داشته باشید دراینجا سعی میکنیم نکات مهم درخصوص استاندارد ایزو بیان کنیم.

  شرایط گرفتن ایزو بخصوص ایزو فوری شرکت چندان دشوار نمیباشد واگر بطور عامیانه بخواهیم بگوییم هرفردی شرکت دارد و شرکت او مشغول فعالیت کردن می باشد می تواند گواهینامه ایزو خودرو رادریافت کند. امابرخی ازمسائل و موضوعات بسیار مهمی وجود داردکه دردریافت گواهی نامه ایزو نقش مهمی دارند. یکی ازموضوعات بسیار مهم تعداد نفراتی هستندکه درشرکت مشغول کار می باشندکه هرچه تعداد آنها بیشتر باشد چنانچه قصد اخذ و پیاده سازی حداقلی استاندار ایزو راداشته باشید پیاده سازی ایزو سختتر میشود و اخذ ایزو شرایط خاصی رابرای دریافت گواهی نامه ایزو فراهم می شود.

   

   

   شرایط اخذ ایزو فوری

  شرایط اخذ ایزو فوری و معتبر قابل استعلام

   

   

  شرایط اخذ ایزو فوری بجز شرایط مجموعه بشرایط موسسه و یامرکز مشاوره و صدور استاندارد ایزو نیز مرتبط میشود، و همچنین انتخاب مرجع صدور استاندارد ایزو ،سطح اجرا نمودن ایزو منباب دریافت کردن ایزو درشرایط گرفتن ایزو جهت شرکت تاثیر بسیار زیادی دارد. بدین معناکه اگرشمابه دنبال اخذ گواهی نامه ایزو شرکت خود ازشرکتها و مراجع بین المللی باشید باید حدود 1 ماه الی 2 ماه جهت دریافت ایزو صبر کنید، بیشتر مراجع بین المللی و معتبری جهت صدور استاندارد ایزو میخواهند گواهی ایزو شمارا صادر کنند تنهابه مستندات شما کفایت نمیکنند و از شما پیاده سازی ایزو و مشاور ایزو رادر شرکت میخواهند. البته گروه کارشناسان ماباتوجه بروابط خود توانسته حتی مرحله ممیزی کردن مراجع بین المللی صدور ایزو رانیز ازمراحل اخذ ایزو حذف کند، منظوراز مراجع صدور بین الملل مراجع عضو انجمن IAFمیباشد و ممکنست بعضی ازافرادکه قصد اخذ استاندارد ایزو رادارند باواژه انجمن IAF اشنایی نداشته باشند ازاینرو توضیحی مختصراز استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم تااشنایی نسبی درمورد چنین مسائلی ایجاد کنیم.

  گواهینامه ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل جهت بهترشدن ویک مجموعه ست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBهادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، وهرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAFهستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن اعتبار دهندگان بین الملل منباب هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF استوبطور تقریبی 15 عدد CB تحت نظارت NACIدرکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS نام دارد، ABکشور سوییس SAS وغیره.

   

   

   شرایط اخذ ایزو فوری

  شرایط و مراحل اخذ گواهینامه ایزو فوری و ارزان

   
   
  شرایط اخذ ایزو فوری رابطور ساده و عامیانه بیان کردیم ولیکن بطور کلی بایدبدانید بااینکه شرایط گرفتن ایزو شرکت دشوار نمیباشدولی نیازبه علم و دانش حداقلی و خاصی دراین زمینه دارد. متاسفانه امروزه بسیاری ازافراد تنهابه دریافت ایزو خود فکر می کنند و مسائل پیش پاافتاده مانند قیمت ایزو و یاهزینه گرفتن ایزو برایشان اهمیت دارد. آنهاباید بیشتر تمرکز خودرا برروی پیاده سازی ایزو و مشاور ایزو بگذارندتا گواهی نامه آنها ارزش بیشتری داشته باشد، درواقع بهمین دلیل میباشدکه مراجع بین المللی صدور ایزو براحتی گواهینامه ایزو صادر نمیکنند، در خصوص اخذ انواع گواهی نامه ISO مراجع مختلف و معتبر جهانی باما در ارتباط باشید.
 • شرایط اخذ گواهی نامه ISO

   اخذ ایزو

  شرایط اخذ گواهی نامه ISO

  شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ISO بیشتربه مرجع صادر کننده استاندارد ایزو مربوط میشود، بطور کلی میتوان گفت استاندارد ایزو ISO گواهی مهمیست توسط سازمانی صادر میشود بنام سازمان استاندارد جهانی، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO ازانواع گواهینامه های بین المللی مخفف International Organization for Standardization و مخفف کلمه لاتین ISOمیباشد.

  شرایط اخذ استاندارد گواهینامه ایزو توسط کارشناسان سازمان جهانی استاندارد تعیین و تدوین شده و اجرای قوانین مربوطه سازمان استاندارد ایزو ISO رفته رفته ازواجبات مجموعه و شرکتها قرار گرفت، امروزه رعایت استانداردهای ایزو درحوزه تولید و عرضه انواع محصولات و خدمات آنقدر مهم و اساسی میباشدکه بسیاری ازروابط بین المللی راتحت تاثیر خود قرار داده و داشتن گواهی نامه استاندارد ایزو ISO جزو شرایط اولیه عرصه تجارت جهانی میباشدو تمامی شرکتهای صادرکننده بدلیل الزام سازمان بین المللی استاندارد بایستی جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه ISO رادریافت کنند،

   دریافت ایزو

  شرایط دربافت گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO  میتواند یکمجوعه و یاشرکت رادر مسیر پیشرفت و تکامل قرار دهد و گامها  و مراحل اخذ گواهینامه ISOاگربخواهیم خلاصه وار توضیح دهیم و کوتاه مراحل و شرایط اخذ استاندارد ایزو گواهی ISO رابگوییم. قدم اول انتخاب درست استاندارد ایزو میباشدکه درقدم اول سازمان بایستی مطمئن شودکه استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب باسازمان و زمینه فعالیتها و خدمات ارائه شده و یامحصولات سازمان یاشرکت باشد. لازم بذکر میباشد سیستم مدیریت کیفیت یعنی همان گواهس استاندارد ایزو 9001 ISO9001پایه و اساس استانداردهای سازمان استاندارد ایزو میباشد، اصول و الزامات استاندارد ایزو 9001  نقاط مشترک بسیاری باسایر استانداردهای بین المللی دارد ودر تمامی سازمانها باانواع فرآیندها و صادرات و خدمات کاربرد داشته و ازاهمیت بسیاری برخوردارست. بهمین جهت بتمامی سازمانهای متقاضی دریافت انواع گواهینامه ایزو توصیه میگرددکه قبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد و سیستم مدیریتی مورد نظرشان درابتدا استاندارد 9001 راطراحی و حداقل بصورت ابتدایی پیاده سازی نمایند و سپس بجهت سیستم مدیریتی متناسب بافعالیت و فرآیند سازمان اقدام کنند. گام دوم بررسی استاندارد ایزو میباشدکه متقاضیان محترم میتوانند بامراجعه به سایتهای سامان کاران متنها و مستندات تمامی استاندارد ایزو هارا و انواع استاندارد ایزو رارایگان مشاهده کنند و اطلاعات کافی رادر زمینه انواع استانداردهای ایزو دریافت کنند. گام سوم ارتباط بااهداف میباشد بجهت استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی یاهمان استاندارد ایزو بایستی اهداف سازمان بابت دریافت استاندارد موردنظر مشخص باشد و هدف توسعه استاندارد موردنظر و حمایت مدیریت ارشد درتمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو میباشد. گام بعدی برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو میباشد.درصورتیک سازمان متقاضی و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی نداشته باشند وشناختی درباره استاندارد ISO نداشته باشند میتوانند باتماس بامداکز مشاوره و اخذ استاندارد ایزو استاندارد ISO ویا مراجعه بسایت مراکز و یا موسسات دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو و مطالعه مطالب سایت اطلاعاتی جامع و کامل ازنحوه اخذ استاندارد ایزو ISO و مراجع صدور استاندارد ایزو بدست اورد،اگرازطریق موسسات و مراکز صدور استاندارد ایزو ISO منباب اخذ استاندارد ایزو ISO اقدام کنید و چنانچه قصد پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو راباهم داشته باشید، موسسه استاندارد ایزو جلسه توجیح استاندارد ایزو جهت توجیح کارکنان مجموعه متقاضی استاندارد درصورت تمایل مجموعه میتواند ازمشاوره استفاده نماید، مشاور میتواند درطی مراحل خدمات مشاوره ، استاندارد ایزو رانیز بنابه درخواست متقاضیان آموزش بدهد. دوره های آموزشی استاندارد ایزو مرتبط بااستاندارد درخواستی شما تعیین میگردد مانند دوره ایزو 9001 ، دوره ایزو 14001 ، دوره ایزو 45001 وغیره، . گام بعدی و آخرین گام دراخذ استاندارد ایزو ، نگهداری سیستم مدیریت میباشدکه نگهداری سیستم مدیریت سخت تراز اخذ گواهینامه ایزو میباشد متاسفانه بسیاری ازسازمانها ویا شرکتها بعداز اخذ استاندارد ایزو بدلایل متفاوت همچون عدم حمایت مدیریت و مناسب نبودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان درباره اجرای سیستم مدیریتی و همچنین تغییر کارکنان وبسیاری ازدلایل دیگراز اجرای الزامات استانداردهاسرباز میزنند و دربسیاری ازموارد بدلایل مختلف گواهینامه ایزو خودرا ازدست میدهند. درمرحله نگهداری و حفظ سیستم مدیریت بایستی بطور منظم دوره های آموزشی برگزار گرددتا کارکنان تاهمواره کارکنان مجموعه مواردمرتبط باالزامات استاندارد ایزو رایادوری کرده و اگاه باشند و همچنین باید بطور منظم باکارشناسان داخلی مجموعه ویا شرکت میزان اجرای تلامات استاندارد ایزو ISO رابررسی کرده و نکات لازم درمورد اجرای استاندارد ایزو ISO راگوشزد کرد

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بامشاوره تلفنی رایگان همواره اماده ارائه بهترین مشاوره درزمینه استاندارده ایزو ISO و مجوزهای بین المللی دیگرست
 • شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO بچند عامل مهم وابسته است و چندین عامل موثر درتعیین شرایط اخذ گواهینامه ایزو ISO وجود دارد دراین مقاله سعی میکنیم بامفهوم ایزو و شرایط و مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ISO شمارا اشنا کنیم و کلیات اخذ استاندارد ایزو رابدانید، ابتدا معرفی سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان ایزو ISO مهمترین بخش استاندارد جهان میباشد، شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO باید ازچند زاویه مورد بررسی قرار گیرد، بررسی شرایط اخذ گواهی نامه ایزوISO  ابتدا گواهی ایزو و شناخت گواهی ایزو رامیخواهد، شناخت گواهی ایزو ISO و شناخت سازمان جهانی استاندارد ، سازمان ایزو چیست و هدف ازارائه گواهی نامه ایزو توسط سازمان ایزو چیست، تاریخچه ایزو به سالها قبل برمیگردد و سازمان بین المللی استاندارد ایزو یاهمان سازمان ایزو ISOبرای اولین بار در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها.در جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي،  حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی برتجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور کارخودرا شروع کرد و. پس ازآن بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت این سازمان برایشان کارامدبه نظر امد منباب عضویت سازمان ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو میباشد. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان ایزو ISO بوده و عضویت در کمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی ب سازمان جهانی ایزو ISO داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تا کنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شده اند استاندرادهای ایزو ISO راکه تعداد آنها درحال حاضربه بیش از19500 مورد میرسد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين کرده اند.

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  شرایط دریافت استاندارد ایزو شاید سخت بنظر برسد ولی باتماس بامراکز مشاوره ایزو میتوان براحتی مدرک رادریافت کرد

   

   

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO راابتدا باید سنجید و سپس اقدام اخذ گواهی ایزو کرد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام داردCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی، مراکز مشاوره ایزو درایران یا همان موسسات خصوصی مشاوره استاندارد و مجموزهای مرتبط بااستاندارد یکی ازاعضای مهم CBها هستند،حتی میتوان گفت بعد ازCBهای زیر نظر NACI تنها مراکز تهیه گواهینامه ایزو درکشور ایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده ، هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا دارد و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستندINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن IAFدرهرکشور AB هابخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده، بامراجعه بسایت موردنظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراه  ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن میباشد است.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  شرایط دریافت ایزو به دلیل اخذ ایزو ارتباط داردکه مرجع صادرکننده عضو انجمن بین المللی باشد یاخیر

   

   

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزوISO  درایران البته بستگی به مرکز یا موسسه اخذ ایزو ییکه ازانجا اقدام کرده اید دارد و شرایط اخذ گواهی ایزو ISO بیشتر توسط مراکز مشاوره ایزو صورت میگیرد، دریافت گواهینامه ISO ایزو مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان وهزینه مورد نظری راکه برای گواهی ایزو درنظر گرفته میشود و مرجعی راکه قصد دریافت ایزو ازآنرا دارید تعیین میکند، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دو مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو همانطورکه گفته شد استانداردرا  تدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکنند و خود روند صدور ایزو راانجام نمیدهند.

  شرایط دریافت گواهینامه ایزوISO  رابطور خلاصه وار اگربخواهیم بیان کنیم، ابتدا تماس بامراکز مشاوره ایزو مشورت بایکی ازکارشناسان مرکز، سپس تصمیم گیری درباره نوع استاندارد ایزوی موردنیازه مجموعه براساس زمینه فعالیت مجموعه، و هدف اخذ گواهینامه ISO ایزو،و زمان و مرجع صادر کننده مستقیمابه زمان باقی مانده تا اخذ ایزو و مرجع صدور ایزو مربوط میشود، اگردلیل دریافت ایزو دلایلی مانند مناقصه و تبلیغات و ازاین جور مسائل باشد استاندارد ایزو ازمرجع غیر IAF بهترین انتخاب میبباشد و اما منباب برخی مناقصات بزرگ و یا روابط خارج ازکشور و بین المللی قطعا استاندارد ایزو ازمرجع عضو IAF باید دریافت شود، ضمنا این نکته حداقل زمان منباب اخذ گواهینامه ایزو از مرجع IAF یک ماه است

   

   ایزو ISO فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران جهت اخذ استاندارد ایزو ، همه ی مراحل ازمرحله مشاوره تامرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره  مرکز مشاوره ایزو سامان کاران بصورت رایگان باحضور مشاورین باتجربه تنهابا یک تماس هدف ماست.

 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا