baner low

گواهی نامه ISO ارزان

 • ازکجا گواهی ایزو بخرم

  ازکجا گواهی ایزو بخرم

  از کجا ایزو بخرم یا کلا خرید گواهینامه ایزو و اصطلاح خرید ایزو و یاخرید گواهینامه بمعنای دریافت گواهینامه ایزو فقط بمنظور استفاده ازکاغذ استاندارد ایزو منباب تبلیغات و بدون پیاده ساز ایزو هست، خرید گواهی ایزو بعنوان پر طرفدارترین نوع استاندارد ایزو دریافتی رادر کشورمان ایران شناخته میشود، شمادرمورد خرید گواهی ایزو اصلا نیازبه پیاده سازی حتی حداقلیترین واجبات والزامات دریافت ایزو راهم ندارید، گواهینامه ایزو و مراجع صدور ایزو ازنظر اعتبار باهم تفاوت دارند، گواهینامه ایزو ازنظر اعتبار بدودسته تقسیم میشوند گواهینامه ایزو صادره ازطریق مراجع عضو IAFو گواهینامه ایزو صادر شده مراجع خصوصی یا غیر IAF ، تفاوت دو مرجع نیازبه شناخت استاندارد ایزو داردکه دراین مقاله توضیح کامل منباب شناخت ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم.

   

   ارزان و فوری

  ازکجا گواهی ایزو بخرم سوال مرسوم بسیاری ازمدیرانی میباشد که فقط منباب تبلیغات استاندارد ایزو میگیرند

   

   

  ازکجا گواهی ایزو بخرم شاید بهتر باشد بپرسیم گواهینامه ایزو کجا صادر میشود، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize  بانام مخفف سازمان ISOصادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تدوین قوانین و پروتکلهایی بابت بهترشدن شرکت و یکپارچه کردن استاندارد هاکه همان استاندارد ایزو میباشددرهمه دنیاست و بواسطه قوانین و الزامات جهت اخذ استاندارد ایزو میتوان خدمات بهتری ارائه کرد و شرکتها و سازمانها در مسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام برمیدارند .گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها  ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند،AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست وهر کشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF و مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، این انجمن بجهت هرکشور AB های بخصوص و متفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAF هست، ثبت و صدور گواهی ایزودرایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند، موسساتی خصوصی هستندکه بصورت مجزااز انجمن IAF فعالیت میکند و توسط CBهای خصوصی گواهی ایزو صادر میکنداین گواهی هاازنظر قیمت و زمان بسیار کمتراز گواهیهای ایزو صادرشده در موسسات ویا مراجع عضو IAF میباشد ودر ایران کاربرد بیشتری دارد، درایران شرکت دربیشتر مناقصات مستلزم داشتن گواهی ایزوست وبرای شرکت در مناقصه درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت و بیشتر هستند مناقصات درایران ازمهمترین دلایل اخذ استاندارد ایزو میباشد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست و میتوان گفت موضوع خرید گواهینامه ایزو درحقیقت فط مختص افرادی میباشد قصد اخذ استاندارد ایزو رامنباب استفاده در تبلیغات برند خود میکنند، صاحب مجموعه بابت تبلیغات ازنام وگواهی ایزو استفاده میکنند وبه اینصورت اعتبار خودرابه رخ رقیبان میکشند وبستر ایمنتری نیزبرای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کننداین اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکید میکنندکه با اخذ گواهی ایزو درتبلیغات بدان اشاره کنند و اعتماد مشتریان  کسب کنند، شرکتهاییکه بدنبال اخذ ایزو از مراجع عضو IAFباشند و اجرایی کردن مستندات ایزو هستند درایران انقدر تعداد چشمگیری رابه خوداختصاص نمیدهد وبه ندرت اینکاررا بدون فشار واجبار انجام میدهند.

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  از کجا گواهی ایزو بخرم میتوان درجواب این سوال با مراکز و موسسات اخذ استاندارد ایزو تماس گرفت و ازکارشناسان مجموعه منباب مشاوره کمک گرفت

   

   

  ازکجا گواهی ایزو بخرم و خرید گواهینامه ایزو بیشتر درمواردی انجام میشودکه شرکت متقاضی اخذ ایزو نمیتواند ویا نمیخواهدبه هردلیلی الزامات ایزو رادر مجموعه خود پیاده سازی کند و براورده کردن الزامات اخذ ایزو برایشان مقدور نیست،برای مثال یک شرکت نچندان بزرگ باپرسنلی کم میخواهد گواهی ایزو بگیرد، اگربخواهد تمام الزامات ایزو راپیاده کند قطعا باتوجه بشرایط مالی مجموعه هیچ توجیه اقتصادی درعمل جهت پیشبرد مجموعه ندارد تحمیل کردن هزینه سنگین و گرفتن وقتی زیاد ازمجموعه، ازاینرو تنها راه عاقلانه بابت کسب گواهی ایزو اقدام به دریافت گواهی ایزو صرفا منباب تبلیغات است یاهمان خرید ایزو یعنی مدرک گواهی نامه ایزو رامیخرد و تنهابرای بزرگ کردن نام شرکت ازلوگو و نام ایزو استفاده میکند چون استفاده دیگری ازان نمیکند هیچگاه نمیتوان صحت ویا عدم صحت مدرک ایزو راچک کرد، پس باهزینه بسیار کمتراز دریافت ایزو اصلی، مدرک ایزو مجموعه رامیتوان دریافت کردو ازان درتبلیغات استفاده کرد.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران 

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران جهت اخذ استاندارد ایزو، همه ی مراحل ازمرحله مشاوره تامرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره  این­مرکز بصورت رایگان باحضور مشاورین باتجربه تنهابا یک تماس میباشد، رضایتمندی شما هدف ماست.

 • ایزو

  ایزو

  ایزو واژه میباشدکه بسیار در گوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت با استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم، تاریخچه ایزو بسالها قبل و سازمان ایزو اولین بار در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO  درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا  باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت در سازمان ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو میباشد  و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده و باعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استاندرادهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل به مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه بااستانداردهای کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو به مراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی  باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه به مردم و مصرف کنندگان بود.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  ایزو گواهینامه بین المللی میباشدکه توسط مراجعی خاص صادر میشود و استاندارد های تعریف شده جهانی رابه مجموعه  تعریف میکند

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارد اما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001  بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001  یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي  بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2  عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به   ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001 هم استاندارد اصلاح  شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

   

   استاندارد ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران  یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد.

 • چگونه گواهینامه ایزو بگیرم ؟

  چگونه گواهینامه ایزو بگیرم ؟

  چگونه گواهینامه ایزو بگیرم ؟سوال چگونه گواهی نامه ایزو بگیرم سوال کلی نیست و مراحل و شرایط اخذ استاندارد ایزو راعوامل زیادی تعیین میکنند، ما دراینجا بخشی ازعوامل دخیل رامعرفی میکنیم، اینکه چگونه ایزو بگیرم اول سوال هدف شما ازاخذ گواهینامه ایزو چیست رابوجود میاورد، شما جهت اخذ ایزو بایدتعداد و نوع اعتبار مراجع صدور گواهی ایزو رانیز بشناسیم، شناخت ایزو و مراجع صدور استاندارد ایزو بماکمک میکند علاوه براخذ مدرکی درست مدرکی مطمئن رانیز دریافت کنیم، ابتدا سازمان استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو رامعرفی میکنیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organization  مخفف سازمان ISOصادر میگردد و وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هابرای یکپارچه کردن استاندارد ایزو ست، البته استاندارد ایزو  و قوانین و الزامات سازمان استاندارد جهت صدور گواهی ایزو مربوط به تولیید کنندگان و مصرف کنندگان، درهمه دنیاست بواسطه الزامات ایزو بتوان خدمات بهتری ارائه کرد وشرکتها وسازمانها درمسیر رضایت مشتری گام بردارند .گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه انها  AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهی میباشدکه هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، انجمن IAF درهرکشور AB هابخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAFمیباشد و ثبت و صدور گواهی ایزو درایران بیشتر درمراکز خصوصی صورت میپذیردکه انها نیز زیر نظر انجمن IAF فعالت نمیکنند، موسساتی خصوصی همان مراجع غیر IAF هستندکه بصورت مجزا ازانجمن IAF فعالیت میکند، اکنون گواهینامه ایزو و مراجع صدور ایزو رابیشتر شناختیم میتوان نوع مدرک ایزو دریافتی و تفاوت مدرک ایزو دریافتی ازمراجع عضو IAF و غیر IAF رانیز توضیح داد، مهمترین بحث درصدور گواهینامه ایزو دلیل اخذ استاندارد ایزو میباشدکه اینکه متقاضی ایزو گواهینامه ایزو رابه چمنظوری میخواهد، صدور گواهی ایزو همانطور گفته شد درمرحله اول نیازبه درک دلیل شخص یامجموعه جهت گرفتن گواهی ایزو دارد، یعنی اول باید شخص یامجموعه آگاه باشند وبدانندکه چرا وبه چمنظور گواهی ایزو میخواهند وسپس مطابق بادلیل اخذ ایزو درراستای اخذ گواهی ایزو تلاش کنند، دلایل مختلفی جهت اخذ گواهی ایزو وجود داردکه دراینجا چند دلیل مهم انرا بررسی میکنیم دلیل اخذ گواهی ایزو درکشورهای مختلف متفاوت است،مثلا درایران بیشتریا منباب شرکت درمناقصه گواهی ایزو اخذ میگردد یاجهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میگردد، ولی هستند ولی مجموعه ها برای بهتر شدنو پیشرفت مجموعه یاخود گواهی ایزو رامیگیرند وخود داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار واجباری گواهی ایزو رامیگیرند وقصد پیشرفت وارائه خدمات بهتر بمتقاضیان ومشتریان خودرا دارند، خب حالابه بررسی دلایل اخذ ایزو میپردازیم، اول شرکت دربرخی مناقصه هادرایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت و اخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه وپیشرفت و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات درایران یکی ازمهمترین دلالیل گرفتن ایزو رابخود اختصاص میدهد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست دراین دلیل صاحب مجموعه جهت تبلیغات ازنام وگواهی ایزو استفاده میکنند وبه اینصورت اعتبار خودرا به رخ رقیبان میکشند وبستر ایمن تری نیزدرنظر مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کنند اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکیید میکنندکه اخذ گواهی ایزو بخصوص درزمینه استاندارد ایزو مدیریت و استفاده ازنام و لوگوی ایزو درتبلیغات واعتماد مشتریان  کسب کنند.

   

   استاندارد ایزو

  چگونه گواهینامه ایزو بگیرم سوالیست که جواب کوتاه ندارد باید باتماس بامراکز مشاوره ایزو اطلاعات لازم جهت اخذ ایزو رابدست اورید

   

   

  چگونه گواهینامه ایزو بگیرم ؟درمرحله دوم پس ازمشخص شدن دلیل اخذ گواهی ایزو مشاور جهت اخذ گواهی ایزو هست،بدین منظور بایدباکارشناسان مجموعه ویا موسسه مشاوره ایزو جهت صحبت باکارشناسان ایزو مربوط دراین زمینه تماس گرفته واز راهنمایی انها استفاده کرد مشاور مربوط ایزو پس ازشنیدن دلایل اخذ ایزو توسط مجموعه شما ویا شخص شما بهترین راه رابرای اخذ ایزو بشما پیشنهاد میکند، اگر دلیل شما بخاطر اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا بشما ایزو CB هاغیر IAF راپیشنهاد میشود زیرازمان بسیار کمتر و هزینه بسیار کمتر نسبت نوع ایزو صادره مراجع عضو IAF است. بطور خلاصه میتوان گفت اگر قصد اخذ مدرک مراجع خصوصی یاهمان مراجع غیر IAF رادارید کافیست مدارک خودرا به یکی ازمراکز مشاوره ایزو داده و پس ازتکمیل فرمهای مربوط اقدامات لازم جهت گواهی نامه ایزو صورت میگیرد وتمامی مراحل صدور استاندارد ایزو راموسسه مشاوره ایزو بعهده میگیرد.

   

   ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازمراکز مشاوره قوی درزمینه اخذ گواهینامه های ایزو و گواهی نامه های مرتبطت میباشد و تمامی مراحل اخذ گواهینامه های بین المللی رابا بهترین کارشناسان و بهترین نحو انجام میدهد و تمامی خدمات خودرا تضمین میکند.

 • دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و یابه اصطلاح گواهی فوری ایزو مشتریان ازچنین گواهینامه ایزو بخصوص ازنظر تایمی میگردند و عموما بدلیل اینکه ازطرف مدیر مجموعه مامور چنین کاری شده اندبه درخواست کارفرمای خود میخواهند دریافت گواهینامه ایزو ISOبا کمترین هزینه و فوری داشته باشند بعلت عدم پیاده سازی و ممیزی گواهینامه زودتر بدستشان میرسدو میتوانند سریعتر گواهینامه ایزو راارائه دهند. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه میتوان داخل لیست CB غیرIAF جستجوکرد عدم نظارت روی CB مهمترین دلیل قیمت پایین بدون پیاده سازی استاندارد ایزو میباشد،قیمتهای اخذ ایزو CB باتوجه به مراجع مختلف صدور ایزو قیمتهای گوناگونی دارد.

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه معایب و مزایای خودرا دارد ازمزیت اخذ ایزو فوری و ارزان دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه، فوری بودن وغیره میباشد یک تا3 روز طول می کشد تااین گواهینامه ایزو صادر شوند. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه میتوان توسطCB  مستقل و داخل کشور تهیه نمود گواهینامه فوری تحت اعتبار یک CB معتبر و  IAFهستند.

   

   ایزو

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه شناختی کامل از ایزو جهت اعتبار سنجی گاهینامه میخواهد

   

   

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه  و ارزان بدلیل زمان صدور آنها کمست درنتیجه ارزان ترتمام میشود. اگراز گواهینامه استاندارد ایزو خوداستفاده بین المللی نمیکنید، توصیه میشود گواهینامه غیر IAF استفاده کنید ودر زمان صادرات گواهینامه ایزو معتبر IAF جایگزین کنید. گواهینامه IAF بدین دلیل گرانتر میشودکه هزینه ممیزی و ثبت و صدور آنها بیشتر میشود توضیحی گوچکی نیزاز استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم، سازمان ایزو ISO نوشته میشود و مخفف کلمه INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION هست، سازمان ایزو بطور مستقیم اقدام به صدور گواهینامه نمیکند، سازمان ایزو برای هرکشور یک یا چند AB تعریف کرده است نام کامل لاتین ACCREDITY BOD ست بمعنی موسسه اعتبار دهنده ،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی انجمن IAF درهرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن میباشد برای مثالهای بیشتر AB کشور انگلستان UKASنام دارد، ABکشور سوییس SAS وغیره.

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و فوری بیشتر درایران وداخل کشورهای همسایه و عربی و عراقی خواهان دارد بدلیل عدم نظارت بیشتر کشور همسایه بهتر میتوان دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و فوری صادر کرد. کارفرما صرفا گواهینامه ایزو ازآنها میخواهد هنوز دراین قبیل کشور مرجعی نتوانسته فعالیت گسترده داشته باشد درنتیجه بجهت صدور و دریافت گواهینامه ایزو به کشورما مراجعه میکنندو گواهینامه ایزو کشور ایران استفاده مینمایدو انواع مختلف گواهینامه ایزو جوابگوی نیاز آنها میباشد

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  دریافت گواهینامه ایزو درموسسات مشاوره ایزو صورت میگیرد و بسیار ارزان میباشد

   

   

  دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه خیلی فکر میکنند قانونی نمیباشد و تمایل به دریافت گواهینامه فوری و ارزان ندارند ولی اگراز موسسه و یامرکز مشاوره استاندارد ایزو معتبراخذ شود کاملا قانونی هم میباشد، دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه خیلی سریع میتواند کارشرکت راروی غلتک. اطلاعات ایزو خودرا با زمان بالا ببرید تابه مشکل برخورد نکنیدو نیاز شمانیز برطرف گردد. گواهینامه استاندارد ارزان و سریع ممکنست توسط مرجع  IAFباشدو CB مورد نظر نیازی به ممیزی نبیند و گواهینامه ایزو دراسرع وقت صادر شود. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه ممیزی و پیاده سازی ندارد وبه درخواست شرکت ممیزی و پیاده سازی انجام میشود حتما الزام نیست پیاده سازی انجام شود میشود فقط انتظارات رادرحدیک گواهینامه ایزو بسنده کردو کار شرکت راه میافتد دراینگونه مواقع مستندات مربوطه بصورت رایگان دراختیار شرکت قرارمیگیرد الببته بسیاری تزشرکتها و مجموعه ها اصلا از مستندات مرتبط استاندارد ایزو دیدن نکرده و مستندات ایزو ارسال شده رااصلا نمیخواانند و مطالعه نمیکنند و نمیدانند مستندات و ایزو ویا حتی خود ایزو چکاری انجام میدهد. اگرزمان دریافت استاندارد ایزو کم باشد و موعد اخذ ایزو فرا رسیده باشد بهترست مراجع غیر IAF راانتخاب کنیم. دریافت گواهینامه ایزو با کمترین هزینه و فوری جهت استفاده درتبلیغات و برند کردن شرکت و مجموعه بسیار نقش مهم و بسازیی دارد.

   

   دریافت استاندارد ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان درزمینه فعالیتهای بین المللی و اخذ انواع استانداردهای ایزو بین المللی و مجوزهایی ازجمله مجوز CE که تماما گواهی نامه ها و مجوزهای صادر شده قابلیت رجیستری و استعلام درسایت های مراجع صادر کننده رادارد همچنین درزمینه اخذ مجوزها و گواهینامه های صادر شده ازاداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز پروژه از شروع تا اخذ رابه کارشناسان ما بسپارید، ضمنا تماس باکارشناسان با تجربه سامان کاران و دریافت مشاوره بصورت کاملا رایگان صورت میپذیرد.

 • روش اخذ ارزان گواهینامه ایزو

  روش اخذ ارزان گواهینامه ایزو

  روش اخذ ارزان گواهینامه ایزو

  ایزو ارزان

  سالیان طولانی است که ایزو به صورت حرفه ای فعالیت خود را شروع کرده است و هر روز که می گذرد بر توانایی سازمان های ایزو افزوده می شود و هیچ وقت محبوبیت و مشهوریت خود را از دست نداده اند. ایزو دارای یک استاندارد معتبری است که توانسته شرکت ها و سازمان هایی که دارای مدرک ایزو هستند را در جهت اهداف ایزو سامان دهی کنند و استاندارد را در این سازمان ها و شرکت ها بهبود و در جهت افزایش استاندارد در سطح شرکت ها بکوشند. مدل های بسیاری از ایزو در سطح مختلف جهان وجود دارد که به صورت فعّال در حال تلاش هستند و همیشه محصولات خوبی را برای مشتریان خود تولید کرده اند و همین ارائه محصولات خوب و عالی باعث شده که در سراسر مرز و بوم ها مشهور و محبوب بشوند و محصولات بسیاری را برای مشتریان خود انتقال دهند. مدل های ایزوها با هم فرق دارند. هر کدام خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد ولی در استاندارد بودن همه آن ایزوها با هم مشترک هستند. هر مشتری ایزوی خاص خود را خریداری می کند و از آن به نحو احسن استفاده می کند. یک نوع مدل جدید از ایزو، ایزو ارزان است که با وجودی که سابقه کمی دارد و از نظر کیفیت و مرغوبیت توانسته است از سایر ایزوها سبقت بگیرد و پیشی بگیرد. ایزو در سطح بین المللی و داخلی کشور فعالیت می کند که این دو با هم تفاوت هایی دارند که همین تفاوت هاست که باعث می شود هر کدام مشتریان خاص خود را به سمت خود جذب کند. در اینجا به شرح روش گرفتن و دریافت ایزو می پردازیم.

   

  روش اخذ گواهینامه ایزو در سطح بین المللی

  شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند مدرک ایزو را دریافت کنند به سراغ مراجع یا سازمان هایی می روند که گواهی ایزو را صادر می کنند البته  نکته مهمی وجود دارد که هر مراجعی، مراجع معتبر نیست و مدیران شرکت های متقاضی باید با آگاهی و دانش و تجربه دیگران به سراغ مراجع یا سازمان های معتبر و دارای استاندارد صادرکننده گواهی ایزو بروند تا بتوانند درخواست دریافت مدرک ایزو را بدهند.مراجع صادرکننده گواهی ایزو شرایط و روش هایی را برای مدیران شرکت های متقاضی در نظر گرفته اند که این متقاضیان باید این شرایط و روش ها را به نحو احسن انجام دهند تا در صورت انجام آن مراجع صادرکننده گواهی ایزو به آنها مدرک بدهند . شرایط و روش ها عبارتند از:

  1-مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو باید طبق مبالغ معین شده توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو، این مبالغ را بپردازند که این مبالغ بسیار زیاد است و کمتر شرکتی توانایی پرداخت این مبلغ را دارد که بپردازد.
  2-مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی باید طبق دستورات مراجع صادرکننده گواهی ایزو زمان خاصی را سپری کنند تا بعد از آن زمان برای آنها مدرک ایزو صادر شود.

   

  روش اخذ ارزان گواهینامه ایزو در سطح داخلی کشور

  از آنجا که اخذ ایزو ارزان در سطح داخلی راحت است و به آسانی هر شرکت و سازمان متقاضی می تواند آن را به راحتی دریافت کند بیشتر شرکت ها برای دریافت این ایزو به مراجع صادرکننده گواهی ایزو مراجعه می کنند تا این مدرک را دریافت کنند و به راحتی فعالیتِ خود را شروع کنند و به اهداف خود دست یابند ولی دو شرط وجود دارد که باید مدیران شرکت های متقاضی آن را رعایت کنند که این دو شرط هم اگر مدیری واقعا علاقه و انگیزه برای کار کردن داشته باشد به راحتی می تواند این دو شرط را انجام دهد و به راحتی مدرک ایزو را دریافت کند. این دو شرط عبارت است از:

  1 - مدیران شرکت های متقاضی برای دریافت ایزو باید در مناقصاتی که توسط مرجع صادرکننده گواهی ایزو در زمان  و مکان خاصی معین و مشخص می شود حاضر شوند و هر چیزی را که لازم است انجام دهند انجام دهند و در غیر این صورت، عدم حضور مدیران شرکت ها به منزله عدم درخواست دریافت مدرک ایزو هست و نام آنها از لیست حذف می شود.
  2 - مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو باید در مورد ایزو، اهداف ایزو، توانایی اجرایی مدیران در مورد ایزو در سطح شرکت و....اطلاعات و دانش لازم را داشته باشند.
  پس شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو، باید از دانش و آگاهی برخوردار باشند و همچنین در تمامی مناقصات حضور به عمل برسانند تا بتوانند مدرک ایزو را دریافت کنند.

   

  روش اخذ ارزان گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان دغدغه بیشتر مدیران مجموعه هاو شرکتهاست که،میخواهند متناسب بادلیل اخذ گواهینامه ایزو و استفاده مورد نظراز مدرک متناسب بادلیل اخذ استاندارد ایزو وقت و هزینه صرف دریافت گواهینامه کنند، ابتدا باید مراجع صدور گواهینامه ایزو رابشناسیم تابا شناخت مراجع صدور گواهی ایزو انتخابی درست درزمینه اخذ ایزو داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organiz بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درزمینه های متفاوتی میباشداما مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن ویک مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر هرمجموعه یا ارگانی بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو باعث پیشرفت محسوس مجموعه خواهد شد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل  ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی و واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیهست، انجمن IAF برای هرکشور AB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن است.

   

   

   دریافت ایزو

  شرایط گرفتن ایزو درکشور ایران بسیار متفاوت ازبقیه جاهای دنیاست

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان درایران بسیار متفاوت ازدیگر کشورهاست هم سخت است و راحت، سخت ازنظراینکه موسسه و مراجع معتبری گواهی ایزو قابل استعلام صادر کنند و تشخیص انها ازموسسات دیگر بسیار سخت است، اسان ازاین نظرکه درایزان موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالا به بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوان بفهمیم ازکجا ایزو ارزان و فوری بگیریم، ابتدا باید اینرا توضیح دادکه بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضو IAF است یابطور خصوصی و مستقل ازمراجع غیر IAF است، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمان CB زیرنظر NACI فعالیت میکنندکه فقط میتوان ازاین موسسات مدرک ایزوی عضو انجمن IAF دریافت کرد، البته تعداد این CB هازیاد نیست وشناسایی موسسات زیرنظر NACI راحت است، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه توسط موسسات خصوصی صدور ایزو ،هم میتوان مدرک ایزو ازمرجع عضو IAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک ازمراجع غیر IAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند.

   

   

   ایزو ارزان

  مراحل و شرایط اخذ استاندارد ایزو بستگی به نوع مدرک استاندارد ایزو که قصد دریافت انرا دارید متفاوت میباشد

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان براساس نوع و دلیل دریافت ایزو متفاوت استو وقت و هزینه متناسب باآنرا بایدبا مراحل و شرایط اخذ ایزو سنجید، مراحل و پروسه دریافت ایزوباتوجه به زمان وهزینه مورد نظر جهت اخذ گواهی ایزو و اینکه به چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است،که باانتخاب درست مرجع صدور ایزو میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند،به طورمثال، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی هستواین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی ایزو راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

  شرایط اخذ ایزو ارزان بایدبگونه ای باشدکه تنها ارزان بودن ایزو دریافتی مطرح نباشد و معتبر بودن استاندارد ایزو نیز مدنظر باشد، همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت بشد، اگرچه توسط مراجع عضو IAF صادرشده باشد واگرچه مراجع غیر IAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

   

   

   2

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان و با کارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.
 • شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO بچند عامل مهم وابسته است و چندین عامل موثر درتعیین شرایط اخذ گواهینامه ایزو ISO وجود دارد دراین مقاله سعی میکنیم بامفهوم ایزو و شرایط و مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ISO شمارا اشنا کنیم و کلیات اخذ استاندارد ایزو رابدانید، ابتدا معرفی سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان ایزو ISO مهمترین بخش استاندارد جهان میباشد، شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO باید ازچند زاویه مورد بررسی قرار گیرد، بررسی شرایط اخذ گواهی نامه ایزوISO  ابتدا گواهی ایزو و شناخت گواهی ایزو رامیخواهد، شناخت گواهی ایزو ISO و شناخت سازمان جهانی استاندارد ، سازمان ایزو چیست و هدف ازارائه گواهی نامه ایزو توسط سازمان ایزو چیست، تاریخچه ایزو به سالها قبل برمیگردد و سازمان بین المللی استاندارد ایزو یاهمان سازمان ایزو ISOبرای اولین بار در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها.در جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي،  حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی برتجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور کارخودرا شروع کرد و. پس ازآن بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت این سازمان برایشان کارامدبه نظر امد منباب عضویت سازمان ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو میباشد. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان ایزو ISO بوده و عضویت در کمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی ب سازمان جهانی ایزو ISO داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تا کنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شده اند استاندرادهای ایزو ISO راکه تعداد آنها درحال حاضربه بیش از19500 مورد میرسد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين کرده اند.

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  شرایط دریافت استاندارد ایزو شاید سخت بنظر برسد ولی باتماس بامراکز مشاوره ایزو میتوان براحتی مدرک رادریافت کرد

   

   

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ISO راابتدا باید سنجید و سپس اقدام اخذ گواهی ایزو کرد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام داردCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی، مراکز مشاوره ایزو درایران یا همان موسسات خصوصی مشاوره استاندارد و مجموزهای مرتبط بااستاندارد یکی ازاعضای مهم CBها هستند،حتی میتوان گفت بعد ازCBهای زیر نظر NACI تنها مراکز تهیه گواهینامه ایزو درکشور ایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده ، هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا دارد و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستندINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن IAFدرهرکشور AB هابخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده، بامراجعه بسایت موردنظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراه  ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن میباشد است.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  شرایط دریافت ایزو به دلیل اخذ ایزو ارتباط داردکه مرجع صادرکننده عضو انجمن بین المللی باشد یاخیر

   

   

  شرایط دریافت گواهی نامه ایزوISO  درایران البته بستگی به مرکز یا موسسه اخذ ایزو ییکه ازانجا اقدام کرده اید دارد و شرایط اخذ گواهی ایزو ISO بیشتر توسط مراکز مشاوره ایزو صورت میگیرد، دریافت گواهینامه ISO ایزو مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان وهزینه مورد نظری راکه برای گواهی ایزو درنظر گرفته میشود و مرجعی راکه قصد دریافت ایزو ازآنرا دارید تعیین میکند، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دو مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو همانطورکه گفته شد استانداردرا  تدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکنند و خود روند صدور ایزو راانجام نمیدهند.

  شرایط دریافت گواهینامه ایزوISO  رابطور خلاصه وار اگربخواهیم بیان کنیم، ابتدا تماس بامراکز مشاوره ایزو مشورت بایکی ازکارشناسان مرکز، سپس تصمیم گیری درباره نوع استاندارد ایزوی موردنیازه مجموعه براساس زمینه فعالیت مجموعه، و هدف اخذ گواهینامه ISO ایزو،و زمان و مرجع صادر کننده مستقیمابه زمان باقی مانده تا اخذ ایزو و مرجع صدور ایزو مربوط میشود، اگردلیل دریافت ایزو دلایلی مانند مناقصه و تبلیغات و ازاین جور مسائل باشد استاندارد ایزو ازمرجع غیر IAF بهترین انتخاب میبباشد و اما منباب برخی مناقصات بزرگ و یا روابط خارج ازکشور و بین المللی قطعا استاندارد ایزو ازمرجع عضو IAF باید دریافت شود، ضمنا این نکته حداقل زمان منباب اخذ گواهینامه ایزو از مرجع IAF یک ماه است

   

   ایزو ISO فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران جهت اخذ استاندارد ایزو ، همه ی مراحل ازمرحله مشاوره تامرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره  مرکز مشاوره ایزو سامان کاران بصورت رایگان باحضور مشاورین باتجربه تنهابا یک تماس هدف ماست.

 • گواهی ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیرم ؟

  گواهی ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیرم ؟

  گواهی ایزوی فوری و ارزان ازکجا بگیرم، سوال بسیاری ازمدیران مجموعه هاو شرکتهایستکه میخواهند متناسب بادلیل اخذ گواهینامه ایزو و استفاده مورد نظراز مدرک استاندارد ایزو متناسب بادلیل اخذ ایزو وقت و هزینه صرف دریافت گواهینامه موردنظرخود کنند، ابتدا مراجع صدور ایزو رامعرفی میکنیم تابا شناخت مراجع صدور گواهی ایزو انتخابی درست دراین زمینه داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بطور مخفف ISO  صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه زمینه متفاوتیست البته مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل منباب بهترشدن مجموعه ویکسان سازی قوانین استاندارد و حمایت ازمصرفه کننده و تولیدکننده درسراسر دنیا میباشد، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد الزامات استاندارد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است، هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAFهستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAF منباب هرکشور AB مخصوص بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF ست.

   

   دریافت استاندارد ایزو

  گواهی ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیرم باید باتماس بامراکز مشاوره ایزو ازمراحل اخذ ایزو مطلع شوید

   

   

  گواهی ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیرم درایران پاسخ چنین سوال میتوان گفت هم بسیار سخت و هم بسیار راحتست، سخت ازنظر اینکه موسسه و مراجع معتبر صدور ایزو گواهی ایزو قابل استعلام صادر میکنند و تشخیص انها ازموسسات دیگر بسیار سخت میشود، اسان ازاین نظرکه درایران موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده و ممیزی کردن راهم حذف کرده اند حتی ممیزی مراجع بین المللی عضو IAF و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالا به بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوان بفهمیم ازکجا ایزو ارزان و فوری بگیریم، مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضو IAF است یابطور خصوصی و مستقل ازمراجع غیر IAF صادرشده، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمان CB زیرنظر NACI ویا هرمرجع صدور ایزو دیگری درخارج ازکشور فعالیت میکنندکه عضو انجمن IAF میباشد، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزو هستندکه توسط موسسات خصوصی صدور ایزو ،هممیتوان مدرک ایزو مرجع عضو IAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک مراجع غیر IAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند.

   

   استاندارد ایزو

    گواهینامه ایزو ارزان و فوری ازکجا بگیرم سوال بسیتری ازمدیران مجموعه ها منباب اخذ ایزو درزمان کوتاه میباشد

   

   

  گواهینامه ایزو ارزان و فوری از کجا بگیرم، یعنی میخواهید براساس نوع و دلیل دریافت ایزو وقت و هزینه متناسب باآنرا انجام دهید، مراحل و شرایط دریافت ایزو باتوجه بزمان و هزینه مورد نظر جهت گواهی ایزو درنظر گرفته اید و اینکه قصد ارائه مدرک ایزو رابه کجادارید متفاوتست باانتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند،به طورمثال، دریافت گواهی ایزو مراجع عضو IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی دارداین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی ایزو راسنجیده ومتناسب زمان باقی مونده جهت اخذ ایزو داریم و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

  گواهی ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیرم قطعا سوال ایزو معتبر است یا نه نیز درپی خواهد داشت، همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت بشد، توسط مراجع عضو IAF صادرشده باشد و مراجع غیر IAF حتما باید درسایت مرجع صادرکننده وسایت انجمن اعتباردهندگان خصوصی یاهمان IAFCB قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشودکه درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان و با کارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

 • گواهی نامه ایزو ارزان

  گواهینامه ایزو ارزان

  گواهی نامه ایزو ارزان

  گواهی نامه ایزو ارزان بسیار ساده میباشد. بحث شرکتهای متقاضی گواهی ارزان، دلیل گرفتن گواهی نامه ایزو ارزان زمینه استفاده گواهینامه ، قیمت گواهی نامه ایزو ارزان هزاران سوال توسط مشتریان مورد بحث میباشد. پاسخ تمام سوالات شما مشتریان بیان شده بتوانید اطلاعات کامل گواهی نامه ایزو ارزان دریافت کنید. گواهینامه ایزو ارزان پایین ترین قیمت داشته وابسته هیچ مرجع بین المللی نمیباشد. برند خصوصی داشته گواهینامه ایزو فتوشاب شده، پرینت گرفته، پایین ترین قیمت بدست مشتری میرسانند. برندهای صدور گواهینامه ایزو اعتباردهی مرجع بین المللی IAF داشته صدور گواهینامه ایزو بشرط رجیستری سایت مرجع بین الملل صادرمیشود. مشتریان گرفتن گواهینامه ایزو بسیار فوری کمترین زمان، قیمت پایین تمایل دارند گواهینامه ایزو ارزان بگیرند.

  گواهینامه ایزو ارزانوجود دارد یک روزه گواهی پرینت گرفته شده قیمت بسیار ارزان صادر خواهد شد. مشتریان توجه داشته باشند صدور گواهینامه ارزان یک روزه صادرشده تحت اعتبار مرجع بین المللی IAF نمیباشد. همچنین انتظار رجیستری سایت، پیاده سازی توسط مرجع ارزان نداشته باشند. صدور گواهینامه ایزو ارزان شرکتهایی انجام خواهد شد، مناقصه شرکت نیاز داشته باشند گواهینامه ارزان دریافت کنند. فقط بحث مناقصه شرکت مطرح میباشد. ولی دیگر اعتبار نخواهد داشت چون بحث رجیستری انجام نمیشود. دریافت گواهینامه، قیمت ارزان صادر خواهد شد. صدور چنین گواهینامه هایی برند سازی، مناقصه، تبلیغات جهت جذب مشتری انجام میشود. گواهینامه ارزان کاربرد اساسی دیگر نخواهد داشت.

  گواهینامه قیمت ارزان موجود میباشد بدلیل اینکه رجیستری ندارد اکثر مشتریان رجیستری برایشان مهم می باشد بدون رجیستری گواهینامه دریافت نمیکنند. حتما بحث رجیستری اولویت کار خود قرار میدهند. همچنین تمایل دارند توسط مرجع بین المللی ثبت انجام شود. حتی هزینه بالای گواهینامه قبول کرده، پرداخت می کنند ولی رجیستری داشته باشند تاییدیه مرجع بین المللی دریافت کنند. حال سوال دارند اگر تاییدیه بین المللی IAF نباشد چه مشکلی دارد. تاییدیه مراجع بین المللی IAF یعنی بحث استقرارسیستم، پیاده سازی، بحث مستندسازی کامل توسط مراجع صادرکننده گواهینامه، اطمینان دادن بمشتری قابل استفاده شرکت برای همکاری مشتریان باشرکت دارننده گواهینامه ایزو تمام مباحث بیان شده بحث IAF بودن، غیر IAF انتخاب مشتری  دریافت گواهینامه ایزو کمک بسیاری میکند.

  کل بحث ایزو بسیار گسترده میباشد. علم بسیاری درمورد سیستم مدیریت کیفیت داشته باشیم. هدف تحلیل، توصیف، ارزیابی، پاسخ سوال کنندگان محترم قرارداده شده . محصول بعنوان یک فرآیند تعریف شده شامل چهار طبقه کلی میباشد. خدمات، نرم افزار، سخت افزار، مواد فرآیند شده نیز میباشد. سیستم مدیریت کیفیت کاربرد درونی سازمان صدور گواهینامه، اهداف قراردادی استفاده میشود.
  فرآیند توصیف شده استاندارد بین المللی، رسیدگی شکایات می توان بعنوان عنصر سیستم مدیریت کیفیت استفاده کرد. استاندارد ایزو9001 راه کارهایی درباره پایش اندازه گیری رضایتمندی مشتری اهداف خود دنبال می کنند.
  استاندارد بین المللی 9001 توجه خاص جهت رضایتمندی مشتری دارد، کمک شایانی میکند. تمرکز برمشتری، مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند نیازهای مشتری مشخص شده هدف بهبود رضایت مشتری تامین شود. مدیریت منابع، سازمان جهت بهبود رضایت مشتری باید تامین نیازهای مشتری تشخیص وفراهم نماید. سازمان باید تمهیدات موثر ارتباط، بازخورد مشتری، شکایات مشتری مشخص نماید. رضایت مشتری، منابع پایش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید اطلاعات مربوط درک مشتری پایش نماید. همچنین قادر بتشخیص باشد. سازمان توانسته نیازهای مشتری برآورده کنند؟ شیوه های اکتساب بکارگیری این اطلاعات مشخص شود.

  تحلیل داده های سازمان: داده های مناسب، کارآمد سیستم مدیریت کیفیت شناسایی جمع آوری، تحلیل کند. این تحلیل بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ارزیابی میشود. دادها باید نتایج پایش، اندازه گیری سایر منابع مرتبط بدست آید. تحلیل دادها، اطلاعات مربوط رضایت مشتری فراهم سازد. سازمان موظف میباشد اطلاعات مربوط رضایت مشتری چطور بدست آمده مسئول اقدام چه شخصی میباشد.

  پایش فرآیندهای اخذ اطلاعات مربوط رضایت مشتری، برنامه ریزی شده اثربخشی فرآیند اعمال شود. فرآیندهای دیگر استاندارد مدیریت کیفیت، مستندات، پیاده سازی، بهبودبرنامه ریزی، طراحی، عملیات نگهداری، فرآیند توصیف شده رسیدگی شکایات ارائه میشود. فرآیندهای کلی سیستم مدیریت کیفیت مناسب میباشد.

  هدف استفاده استاندارد سیستم مدیریت کیفیت توسط سازمانهایی میباشد اندازه بخش های مختلف برای راهنمایی ارائه میگردد. کار دیگر سازمان جهت سیستم مدیریت کیفیت مبنای اهداف، نتایج دامنه،سنجش برنامه ریزی شده تعیین نماید. سازمان باید انتظارات مشتریان بالقوه و بالفعل شناسایی نماید.نکات بیان شده سیستم مدیریت کیفیت، بهبود سازمان: الزامات بیان شده ، الزامات تلویحی ، نیازهای قانونی . نکته مهم : تمام جنبه های محصول بصورت آشکار مشخص شده.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی بهبود عملکرد مشتریان درخدمت تمام دوستان گرامی میباشد. تماس با مرکز گرفته تا راهنمایی مشاورین ما بهره مند شوید.
 • گواهینامه ایزو ارزان

   ایزو ارزان

  گواهینامه ایزو ارزان

  گواهینامه ایزو ارزان وفوری مشتریان بدنبال چنین گواهینامه ایزو میگردندو به درخواست کارفرمای خود درخواست گواهینامه ایزو ارزان و فوری دارند بعلت وجود عدم پیاده سازی و ممیزی گواهینامه زودتر بدستشان میرسدو میتوانند زودتر ارائه کنند. گواهینامه ایزو ارزان میتوان داخل لیست CB غیرIAF جستجوکرد بدلیل عدم نظارت روی CB وجود ندارد CB انواع قیمت گوناگونی داردزمانی میتوان مرجعی استناد کرد معتبرتر باشدو شناخته شده باشد درصورت عدم خواستن گواهینامه ایزو میتوان گواهینامه مرجوع شود بایک گواهینامه ایزو دیگر جایگزین گردد.

  مزیت انواع مختلف گواهینامه ایزو ارزان فوری بودن آنهاست یک ساعت تا یک روز طول می کشد تااین گواهینامه ایزو صادر شوند. گواهینامه ایزو ارزان میتوان توسطCB  مستقل و داخل کشور تهیه نمود گواهینامه فوری تحت اعتبار یک CB معتبر و  IAF هستند.

  کارفرما خارجی یک ماشین میخواهدو شمایک ماشین مدل پایین وارزان روز بدو میدهید ویک ماشین مدل بالا ، گران وچونکه کارفرما اطلاعاتی درمورد ماشین مدل پایین ندارد ممکنست ماشین پسزده شود ویا ممکنست اقداماتی انجام شودتا بفهمد ماشین مدل پایین کارش راانجام میدهد وچون نمیخواهد هزینه زیادی پرداخت کند ویا زمان زیادی ندارد بهمان ماشین مدل پایین قناعت کندو بقولی کارش انجام میشودو کارش راه میافتد.

  گواهینامه ارزان بدلیل زمان صدور آنها کمست درنتیجه ارزان تر تمام میشود. شما شرکتی دارید محصولات خود رافقط داخل کشور خودمان توزیع میکنید وهیچگونه صادراتی ندارید توصیه میشود گواهینامه غیر IAF استفاده کنید ودر زمان صادرات گواهینامه ایزو معتبر IAF جایگزین کنید. گواهینامه IAF بدین دلیل گرانتر میباشند هزینه پیاده سازی و ممیزی و ثبت و صدور آنها بیشتر میشود گواهینامه آی ای افی  تحت اعتبار AB معتبر انجمن بین المللی  داخل اروپا میباشند نتیجه میگیریم هزینه گواهینامه ایزو بیشتر میشود.

  گواهینامه ایزو ارزان و فوری بیشتر داخل کشور همسایه و عربی و عراقی خواهان دارد بدلیل عدم نظارت بیشتر کشور همسایه بهتر میتوان گواهینامه ایزو ارزان و فوری صادر کرد. کارفرما صرفا گواهینامه ایزو ازآنها میخواهد هنوز دراین قبیل کشور مرجعی نتوانسته فعالیت گسترده داشته باشد درنتیجه بجهت صدور و دریافت گواهینامه ایزو به کشورما مراجعه میکنندو گواهینامه ایزو کشور ایران استفاده مینمایدو انواع مختلف گواهینامه ایزو جوابگوی نیاز آنها میباشد بدین دلیل  باعث یک نوع رقابت کاذب داخل شرکت صادرکننده ایزو میشود ودر نتیجه شرکت و سازمان ممکنست ازاین روند استفاده کنندو هزینه گواهینامه ایزو ارزان را کاهش دهندو یا سواستفاده کنندو هزینه مختلف دریافت گواهینامه ایزو افزایش پیدا کندو مبلغ این گواهینامه ایزو به ریال پرداخت میشود درنتیجه قیمت درمقایسه با دلار کاهش مییابد.
  شرکت درخواست کننده گواهینامه ایزو ارزان قابلیت رجیستری بیشتری دربین CB صادر کننده خواهندداشت بدین جهت باعث تنوع بین انواع گواهینامه و انواع مختلف برند میشود. تمامی انواع مختلف گواهینامه فوری و ارزان و غیر IAF نیز رجیستر میشود مگر گواهینامه فارسی ، فقط در کشور خودمان قابل استفاده و استناد میباشد.
  گواهینامه ایزو ارزان خیلی فکر میکنند قانونی نمیباشد و تمایل به دریافت گواهینامه فوری و ارزان ندارند و برخی شرکت دیگر انواع CB راباهم مقایسه میکنند و فکر میکنند گواهینامه گرانتر توسط شرکت دیگر صادر میشود مورد اعتمادتر میباشد ولی نمیدانند تمام شرکتها هر کدام براساس هزینه داخلی خود این ارقام راروی گواهینامه خود میزنندو اینها هیچگونه دخالتی بر نوع گواهینامه غیر IAF ندارد.
  گواهینامه ایزو ارزان سریع کار شرکت راراه میاندازد درنتیجه نیازی وجود ندارد گواهینامه با زمان صدور طولانی مدت دریافت و هزینه کرد. اطلاعات ایزو خودرا با زمان بالا ببرید تابه مشکل برخورد نکنیدو نیاز شمانیز برطرف گردد. گواهینامه استاندارد ارزان و سریع ممکنست توسط مرجع  IAFباشدو CB مورد نظر نیازی به ممیزی نبیند و گواهینامه ایزو دراسرع وقت صادر شود. گواهینامه ایزو ارزان ممیزی و پیاده سازی ندارد وبه درخواست شرکت ممیزی و پیاده سازی انجام میشود حتما الزام نیست پیاده سازی انجام شود میشود فقط به یک گواهینامه ایزو بسنده کردو کار شرکت راه میافتد دراینگونه مواقع مستندات مربوطه بصورت رایگان دراختیار شرکت قرارمیگیرد خیلی ازانواع شرکت و سازمان نیز از مستندات ایزو استفاده نمیکنند و نمیدانند این مستندات چکاری انجام میدهد. اگر زمان دریافت خیلی مهم باشدو بقولی زمان نداشته باشیم بهترست به مراجع غیر IAF مراجعه کنیم. گواهینامه ایزو ارزان تمام فوری صادر میشود گواهینامه ارزان از CB مستقل فقط دو لوگو در زیر گواهینامه ایزو زده میشود یکی لوگو CB و لوگو  AB
  بیشتر کاربران در جستجوی کلمات زیر میباشند:
  گواهینامه فوری ,  گواهینامه ایزو ارزان ,  گواهینامه دراسرع وقت ,  گواهینامه غیر اورجینال ,  گواهینامه ایزوی فوری ,  گواهینامه ایزوی سریع ,  گواهینامه استاندارد فوری و سریع ,  گواهینامه غیر IAF
 • مدارک تمدید گواهینامه ایزو

   مدارک تمدید گواهینامه ایزو

  مدارک تمدید گواهینامه ایزو

  مدارک گواهینامه ایزو چرا باید تمدید شوند؟

  مراجعی تمدید گواهینامه ایزو انجام کدامند؟

  سوالات بسیار مشتریان نمیدونم کجا مراجعه کرده پاسخ سوالات خود دریافت کنند. بجهت پاسخ سوالات همه مشتریان  مطالب گردآوری شده مفید میباشد. مراجع صادرکننده تمدید گواهینامه ایزو بسیار زیاد هستند. این مراجع ارزانترین قیمت الی بالاترین قیمت مدرک تمدید گواهینامه ایزو نرخ گذاری کرده اند. مراجع ارزان قیمت تحت اعتبار بین الملل نیستند بصورت کاملا مجزا ازمرجع بین المللی اتحادیه اروپا تمدید گواهینامه ISO باپایین ترین قیمت انجام میدهند. اما مراجع تحت اعتبار بین المللی هزینه بالا داشته بدلیل معتبر بودن همچنین اصل بودن مدرک گواهینامه ISOقیمتهای بالاتری دارند. روش کار مراجع بین الملل بامراجع بدون اعتبار بین المللی کاملا متفاوت بوده تفاوت این مراجع باهم زمان تمدید مدرک ISO میباشد. درمراجع تحت اعتبار بین المللی  زمان دوماه جهت تمدید مدرک ISO نیاز میباشد، اما مراجع خصوصی مستقل زمان یک روزه جهت تمدید مدرک ایزو نیاز دارند. تفاوت دیگر این مراجع باهم هزینه پرداختی میباشد مراجع خصوصی هزینه بصورت چک دریافت میکنند اما مراجع تحت اعتبار بین المللی بصورت نقدی دریافت میشود بدلیل اینکه این مراجع نرخ ارز کشور صادرکننده باید تحویل بگیرند. صفر تاصد کار تمدید مدرک ISO برعهده مرجع بوده مشتری فقط اعلام تمدید همچنین هزینه پرداختی انجام میدهد. تمدید مدرک، ارسال رجیستری جهت دیدن گواهینامه، همچنین نام شرکت برای مشاهده مشتری  اعزام مشاور جهت توضیحات مستندات تمدید مدرک ISO برعهده مرجع بوده. البته اعزام مشتری جهت توضیحات تمدید مدرک ایزو اجباری نبوده درصورت تمایل نداشتن مشتری مشاور برای آنها اعزام نمیگردد. اگر مشتری تقاضای اعزام یک مشاور داشته باشد یک یادو روز کاری این مشاور بشرکت متقاضی رفته توضیحات تکمیلی وسوالات مشتری پاسخگو خواهد بود.

  تمدید مدرک ایزو جهت مشاغل تولیدی اثرگذار بوده حتما تولیدی ها تمدید مدرک ایزو باید انجام دهند. همچنین مشاغل نفت وگاز، پتروشیمی تمدید مدرک ISO نیاز دارند. مستندات تحویلی برای شرکت متقاضی ۴هزار صفحه بوده هر بخش جداگانه باتوضیحات دریک پکیج سی دی چاپ شده تحویل  داده خواهد شد. چنانچه مشتری تمدید مدرک ISO این مستندات نداشته باشد باید مرجع صادر کننده مستندات مجدد برایشان ارسال کند. اصل کار صدور همچنین تمدید مدرک ایزو مستندات ارسالی میباشد.

  مدرک تمدید ISO مدیریت کیفیت میباشد. بهمراه مدرک ISO9001میتوان ISO14001 ، ISO45001، OHSAS18001 تمدید میگردد. معمولا مشتریان اول سیستم مدیریت کیفیت دریافت میکنند.کارکنان سازمان تمامی سطوح بایستی آموزش ببیند تعهد سازمان درعرضه محصولات کیفیت لازم دریک بازار بسرعت درحال تغییر بوده خواستها، انتظارات مشتریان دائما افزایش میابد.
  استاندارد ایزو راهنمایی جهت یاری رساندن سازمان، کارکنان جهت پرداختن مسایل آموزشی ارایه میدهد. اهداف سازمان زمینه بهبود مداوم باعملکرد کارکنان تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی، خارجی ازقبیل تغییرات بازار فناوری، نوآوری خواسته ها یاالزامات مشتریان سایر ذینفعان قرار گیرد. اینگونه تغییرات سازمان راملزم میسازد تانیازهای مرتبط شایستگی سازمان خود مورد تحلیل قرار دهد. راهنمایی های مندرج این استاندارد ایجاد شده، اجرا، نگهداری، بهبود راهبردها، سیستمهای آموزشی برکیفیت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثیر میگذارد شامل میشود. این استاندارد ISO برای همه سازمان هرنوعی باشد کاربرد دارد.

  مسئولیت تصمیم گیری مورد لزوم خرید تدارک محصولات خدمات موردنیاز درون، بیرون سازمانی، مراحل چهارگانه، فرآیند آموزش نظارت برآنها اینکه چه هنگام بایستی کار انجام گیرد عهده مدیریت میباشد. مشارکت مناسب کارکنان شایسته بعنوان فرآیند آموزش منجربه احساس مالکیت بیشتری نسبت فرآیند آموزش شده نتیجه تامین موفقیت آن مسئولیت پذیری بیشتری ایجاد میکند.لزامات مربوط شایستگی بایستی مستند سازی گردد. این مستندات میتواند بصورت ادواری برحسب ضرورت تعیین وظایف کاری یاعملکرد کاری بازنگری گردد. تعیین نیازهای آتی سازمان متناسب بامقاصد راهبردی اهداف کیفیت جمله شایستگی مورد انتظار کارکنان میتواند منابع متعدد درونی، بیرونی موارد زیر برگرفته شود.

  تغییرات سازمانی یافناوری برفرآیندهای کاری یابرماهیت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثیر میگذارد.

  سوابق حاصل فرآیندهای آموزشی قبلی یاجاری.  

  ارزیابی سازمان جهت شایستگی کارکنان برای انجام امور خاص گردش شغلی، تغییرات فصلی مورد کارکنان موقتی.

  صدور گواهینامه های دورن یابرون سازمانی مورد نیازجهت انجام امور خاص.

  درخواستهای دریافتی کارکنان فرصتهای پیشرفت شخص جهت دستیابی اهداف سازمان سهم دارد مشخص میکند.

  نتایج بازنگری های فرآیند اقدامات اصلاحی ناشی شکایات مشتریان یاگزارشهای مربوط عدم انطباقها.

  قوانین، مقررات استانداردها، دستورالعمل هایی برسازمان فعالیتها منابع تاثیر میگذارد.

  تحقق بازار جهت تعیین پیش بینی خواسته های جدید مشتری مدارک جهت شایستگی مورد انتظار هرفرآیند همچنین فهرست شایستگی کارکنان بایستی بطور منظم مورد بررسی قرار گیرد.

 • مراحل اخذ ایزو ارزان

  مراحل اخذ ایزو ارزان

   اخذ ایزو ارزان درخواست بیشترین شرکتها، سازمانها جهت سیستم مدیریت کیفیت میباشد. مراحل اخذ ایزو ارزان بسیار آسان بوده بدون نیاز داشتن وقت طولانی همچنین هزینه گزاف میتوان اخذ ایزو ارزان دریافت کرد. اخذ ایزو ارزان توسط مراجع خصوصی بدون تاییدیه سازمان بین المللی صادر میشود این مراجع جهت آسان تر شدن کار متقاضیان سیستم مدیریت کیفیت اقدام جهت صادرکردن اخذ ایزو ارزان میکنند. اخذ ایزو ارزان توسط مراجع خصوصی پایین ترین قیمت همچنین یکروزه صادر خواهد شد. بدلیل قیمت پایین، یکروز صادر شدن اخذ ایزو ارزان متقاضیان زیادی جهت دریافتش اقدام میکنند. اخذ ایزو ارزان میتواندجهت تمام مشاغل کاری کاربرد داشته باشد. کاربرد اخذ ایزو ارزان جهت سیستم مدیریت کیفیت سازمانها، شرکتها، کارگاهها، محصولات تولیدی اثرگذار خواهد بود. اخذ ایزو ارزان نیاز جهت پیاده کردن سیستم مدیریت کیفیت نداشته براحتی میتوان اخذ ایزو دریافت کرد.

   

   

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  مراحل اخذ ایزو ارزان و فوری معتبر

   

   

  مراجع صادرکننده جهت اخذ ایزو ارزان مشاوره رایگان تلفنی بمشتری خواهند داد مشتری تصمیم میگیرد اخذ ایزو ارزان دریافت کند، مراجع صادرکننده فایلی حاوی مشخصات شرکت درخواست کننده اخذ ایزو ارزان  جهت درج مشخصات ارسال میگردد، مشخصات شامل نام شرکت، نام نماینده، نام مدیرعامل، آدرس، ایمیل وتمام مشخصات محیط کاری متقاضی میباشد، سپس مهر، امضا شده تحویل مشتری داده خواهد شد. البته دونسخهئ مشخصات چاپ خواهد شد یک نسخه خدمت متقاضی، یک نسخه هم مراجع صادرکننده اخذ ایزو ارزان تحویل میگیرند‌. این مشخصات بعنوان بایگانی مشتریان حفظ خواهد شد. مرحله بعد صدور اخذ ایزو ارزانخواهد بود. اخذ ایزو بهمراه پکیج مستندات جهت مطالعه برای مشتری ارسال خواهد شد. این پکیج مستندات حاوی چهار هزار صفحه بوده مطالب مستندات ایزو تمرکز برمشتری، رهبری، بافت سازمان، دامنه کاربرد، نقش ها، مسئولیتها، اختیارات سازمانی، اهداف کیفیت، طرح ریزی جهت دستیابی آنها، طرح ریزی تغییرات، درک نیازها، انتظارات طرفهای ذینفع، سیستم مدیریت کیفیت فرآیندهای آن تبادل اطلاعات، ایجاد بروز رسانی، الزامات محصولات خدمات، تبادل اطلاعات بامشتری، تغییرات الزامات محصولات خدمات، پکیج مستندات نیازمند سازمان جهت کنترل کیفیت اجرا شده میباشد. چنانچه سازمان بخواهد کنترل کیفیت اجرا کند نیازدارد پکیج مستندات دریافت کند.  پکیج مستندات بسیار جهت سازمانها جهت کنترل کیفیت تاثیر گذار میباشد. اخذ ایزو ارزان بدلیل یکروز صادر شدن میتواند جهت اجرای مناقصه کاربرد داشته باشد. معمولا متقاضیان جهت شرکت کردن مناقصه نیازاین اخذ ایزو ارزان دارند. مراجع جهت اخذ ایزو تحت اعتبار سازمان بین المللی بدلیل اینکه یک ماه جهت صادر شدن زمانبر خواهد بود، نتیجه میگیرند جهت صادر شدن سریع اخذ ایزو ارزان اقدام کنند. سیستم مدیریت کیفیت جهت سازمانها اثرگذار خواهد بود، چنانچه سازمان جهت کنترل کیفیت خود دچار مشکل شود همگام اخذ ایزو ارزان باید یک نیروی کنترل کیفیت داشته باشد بتواند هنگام اجرای مستندات توسط این نیروی کنترل کیفیت اجرایی نماید.

  اخذ ایزو ارزان چندسال یکبار ویرایش شده مطالب آنهم تغییر میکند. مطالب تغییر کرده مانند محصولات بنام محصولات خدمات تغییر کرده، استسنا مورد استفاده قرار نگرفته جهت شفاف شدن کاربرد، نماینده مدیریت مسئولیتها، اختیارات مشابهی اختصاص داده شده اماالزامی جهت داشتن یک نماینده مدیریت وجود ندارد، محیط کار اجرای فرآیندها، تجهیزات پایش اندازه گیری جای خودبه منابع پایش اندازه گیری ارتقا پیدا کرده، تامین کننده برون سازمانی شده.

   

   

   اخذ ایزو ارزان

  مراحل و شرایط و مدارک اخذ ایزو ارزان جهت شرکت در مناقصات

   
   
  بهبود میتواند شامل اصلاح، اقدام اصلاحی، بهبود مداوم، تغییر اساسی سازماندهی مجدد باشد.
  هنگام بروز یک عدم انطباق جمله هرگونه موارد ناشی شکایت سازمان باید:
  نسبت عدم انطباق واکنش نشان دهد. بنحوی کاربرد داشته باشد.
  پیائمدها رسیدگی  نماید.
  منظور اینکه عدم انطباق تکرار نشود جای دیگری رخ ندهد. نیاز انجام اقدام جهت حذف علل عدم انطباق ارزیابی موارد زیر نماید.
  بازنگری تحلیل عدم انطباق.
  تعیین علل عدم انطباق.
  تعیین اینکه عدم انطباق های مشابه وجود دارد یابطور بالقوه اتفاق بیفتند.
  پیاده سازی هراقدامی جهت نیاز سازمان.
  بروز رسانی ریسکها، فرصتهای تعیین شده حین طرح ریزی درصورت لزوم.
  اعمال تغییر سیستم مدیریت کیفیت مواقع ضروری.
  اقدام اصلاحی باید متناسب اثرات عدم انطباق های پیش آمده باشد.
  سازمان باید بعنوان شواهدی جهت موارد زیر اطلاعات مستند حفظ کند.
  ماهیت عدم انطباقها هرگونه اقدامات بعدی انجام شده.
  نتایج اقدام اصلاحی.
  سازمان باید مناسب بودن کفایت اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بطور مداوم بهبود بخشد. بمنظور اینکه آیا نیازها، فرصتهایی وجود دارند باید بعنوان بخشی جهت بهبود مداوم آنها پرداخت شود. سازمان باید نتایج تحلیل ارزیابی خروجی های بازنگری مدیریت مدنظر داشته باشند.
  پایش برداشت مشتری میتواند شامل نظرسنجی مشتری بازخورد مشتری جهت محصولات خدمات تحویل داده شده، ملاقات یامشتریان، تحلیل سهم بازار، تعریف تمجیدها، مطالبات گارانتی گزارشهای فروشنده باشد.
  سازمان باید تغییرات تولید همچنین ارایه خدمات بمیزانی جهت تضمین تداوم باانطباق الزامات مشخص شده مورد نیاز میباشد جهت بازنگری کنترل نماید.  
  سازمان باید اطلاعات مستندی تشریح کنند، نتایج بازنگری تغییرات افراد صادرکننده مجوز تغییرات هرگونه اقدام لازم برآمده تغییرات حفظ نماید.
  سازمان باید ترتیبات طرح ریزی شده مراحل مناسب پیاده سازی نماید. تصدیق الزمات محصول خدمت برآورده شده اند.
  هنگامیکه ترتیبات طرح ریزی شده بطور رضایت بخشی کامل نشده اند. ترخیص محصولات خدمات بمشتری نباید صورت پذیرد. مگر اینکه توسط فرد مجاز درصورت کاربرد مشتری تایید شده باشند.
  سازمان باید اطلاعات مستند ترخصی محصولات خدمات حفظ نماید این اطلاعات مستند باید شامل موارد زیر باشد:
  شواهد انطباق معیارهای پذیرش.
  قابلیت ردیابی فرد صادر کننده ی مجوز ترخیص.
  سازمان باید اطمینان حاصل نماید خروجی هایی باالزامات خود انطباق ندارند، شناسایی، کنترل میشوند استفاده همچنین تحویل ناخواسته آنها پیشگیری شود.
 • مراحل دریافت لوگو ایزو

  مراحل دریافت لوگو ایزو

  مراحل دریافت لوگو ایزو منظور همان مراحل اخذ استاندارد ایزو میباشدکه پس ازاینکه موفق شدید گواهینامه استاندارد ایزو اخذ کنید میتوانیداز لوگو و آرم ایزو دربرگه ها وسایت شرکت استفاده کنید، پس ابتداباید مراحل اخذ گواهینامه ایزو رابازگو کرده و بررسی کنیم و سپس به مراحل دریافت لوگوی ایزو و استفاده لوگوی ایزو برسیم، مراحل دریافت استاندارد ایزو ازابتدا تا اخذ راما برایتان کاملا توضیح میدهیم، ابتداباید درگوگل جستجو کرده و یک مرکز معتبر و یاموسسه اخذ استاندارد ایزو رایافته و سپس بامرکز مشاوره استاندارد ایزو تماس بگیرید، سپس باکارشناس مورد نظر صحبت کرده و دلایل اخذ استاندارد ایزو و نوع استاندارد ایزو و مرجع صدور ایزو رابرایش توضیح دهید تاباتوجه بتوضیحات شما کارشناس ایزو نیز بهترین و بصرفع ترین راه رابرایتانان بگویید و حق انتخاب بشما بدهد.

   

   ISO

  مراحل دریافت لوگوی ایزو مهمترین مساله درمورد مجموعه هایی میباشدکه قصد اخذ ایزو تبلیغاتی رادارند

   

   

  مراحل دریافت لوگوی ایزو درمرحله بعد انتخاب مرجع و پر کردن فرم درخواست و تکمیل فرم و کاراهی ازاین قبیل میباشدولی مامیخواهیم دراین مقاله توضیحاتی کلی درجهت شناخت استاندارد ایزو و مراجع استاندارد ایزو منباب مدیران و صاحبان مشاغلی قصد اخذ استاندارد ایزو رادارند بدهیم، گواهی نامه ایزو توسط سازمانی جهانی بنام ISOصادر میگردد مخفف کلمه INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION است، سازمان ایزو بطور مستقیم اقدام به صدور گواهینامه نمیکند، سازمان ایزو منباب هرکشور AB تعریف کرده است و بنوعی نماینده انجمن IAFو یا سازمان جهانی ایزو هست،  نام کامل لاتین ACCREDITY BOD بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کردهاست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن است که 15 عدد CB تحت نظارت ان درکشور فعالیت میکنند، برای مثالهای بیشتر AB کشور انگلستان UKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره. ایزو ISO در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها.در جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد ISO درژنو احداث گردید كه مقرآن همچنان درژنو ميباشد درابتدای سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا  باعضويت 25 كشور تاسيس شد. پس ازآن بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت این سازمان برایشان کارامد به نظر امد برای عضویت دراين سازمان امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو است. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی این سازمان بوده و عضویت در کمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شده اند اين استاندرادهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده است کشور ایران نیزاز اعضای اصلی سازمان ایزو بشمار میاید و در تصویب قوانین نقش دارد، این توضیحاتی اجمالی و کلی درجهت اخذ استاندارد ایزو میباشد راشناختت هرچی بیشتر استاندارد ایزو و مراحل اخذ استاندارد ایزو و مراجع صدور استاندارد ایزو رابشناسید ازسو استفاده سودجویان و کلاهبرداران بازمینه فعالیت اخذ استاندارد ایزو درامان خواهید بود و اعتبار سنجی گواهی استاندارد ایزو نیزباید اموخت.

   

   استاندارد ایزو

  مراحل اخذ ابزو راکه پشت سر بگذارید سپس میتوانید لوگوی ایزو که مانند عکس بالا میباشد رادر سایت و سربرگ شرکت استفاده میکنید

   

   

  مراحل دریافت لوگو ایزو راالان اززاویه دیگر بررسی میکنیم، شما زمانی میتوانیداز لوگو ایزو استفاده کنیدکه مدرک ایزو دریافتی ما مدرکی معتبر باشد، اعتبار سنجی گواهی ایزو بچند روش صورت میگیرد، استعلام برگه گواهینامه ایزو بوسیله ریجستری شماره برگه ایزو درسایت مورد نظرکه مرجع صادر کننده برگه ایزو بوده، بدین منظور باید باکارشناسان مهم ایزو مربوط دراین زمینه تماس گرفته واز راهنمایی انها استفاده کرد حتی اگرسایت صدور ایزو عضو انجمن IAF نباشد باید درسایت خود مرجع ریجستر شده وقابل استعلام باشد، همان استعلام میتواند برگه گواهی نامه ایزو شمارا اعتبار بخشد،

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثب و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران  با تجربه فراوان و کارشناسانی حرفه ای اماده ارائه هرگونه خدمات درزمینه اخذ استاندارد ایزو و مجوزهای بین المللی دیگر میباشد، مشاوره تلفنی باکارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد.

 • مراحل صدور استاندارد ایزو

   دریافت ایزو 

  مراحل صدور استاندارد ایزو

  مراحل صدور استاندارد ایزو بیشتربه موسسه و یامرکز مشاوره ایزو راکه قصد صدور استندارد ایزو ازانجا رادارید ارتباط دارد و البته مرجع موردنظر جهت صدور استاندارد ایزو ،منباب اشنایی بامراحل صدور استاندارد ایزو بایستی مراجع صدور گواهی نامه ایزو رابشناسیم تامراحل صدور ایزو برایمان معمایی حل نشده نباشد.

  مراحل صدور گواهی نامه ایزو بیشتربه مرجع صدور گواهی نامه ایزو مربوط میشه، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organization بانام مخفف سازمان ISOصادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هایی منباب بهترشدن مجموعه میباشدکه بتواند خدمات بهتری ارائه کند و درمسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام بردارد و یکسان سازی استاندارد ایزو درسطح جهان نیزاز وظایف سازمان ایزو محسوب میشود، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست وهرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی هستند بنام مجموعه IAF که مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، انجمن IAF منباب هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAFاست، درگل تمام CB هاتحت نظر دو نوع AB فعالیت میکنند، اول AB های عضو انجمن IAF و دوم AB های غیر IAF که درمراحل صدور گواهی نامه ایزو تاثیری مستقیم دارد،

  مراحل صدور استاندارد ایزو مراجع عضو انجمن IAF ازچند جهت بامراجع غیرIAF متفاوت هستند، مهمترین تفاوتهای مراحل صدور ایزو مراجع عضو IAF تفاوت درزمان و هزینه صدور گواهی نامه ایزو میان دو مرجع است، بطور کلی میتوان گفت مراحل صدور گواهی نامه ایزو، به چند مرحله تقسیم میشود، اولین مرحله تماس بایک مرکز مشاوره خوب است و پس ازمشورت بایکی ازکارشناسان مرکز مشاوره تصمیم گیری درمورد دلیل صدور گواهینامه ایزو است، درمرحله دوم پس از مشخص شدن دلیل صدور گواهی ایزو مشاوره برای صدور گواهی ایزوست، بدین منظور باید باکارشناسان مهم ایزو مربوط دراین زمینه تماس گرفته واز راهنمایی انها استفاده کرد مشاور مربوط به ایزو پس ازشنیدن دلایل صدور ایزو توسط مجموعه شما ویا شخص شما بهترین راهرا برای صدور استاندارد ایزو به شما پیشنهاد میکند، اگر دلیل شما بخاطر صدور ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا بشما ایزو از CB غیراز IAF پیشنهاد میکنندکه هم هزینه کمتری رامتحمل میشوید هم زمان خیلی کوتاهی نیز جهت صدور نیاز دارد برای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه مرکز CB تحویل داده سپس مستندها واموزشهای لازم ایزو رادر قالب سی دی صدور میکنید ومدرک ایزو برای شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا 2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف ازگرفتن ایزو مناقصه باشدکه در اونصورت باید دید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت درمناقصه رادارید صدور گواهی ایزو ازاین مرجع رامعتبر میداند یانه اگر صدور گواهی ایزو ازمرجع غیر IAF رامعتبر نمیدانست باید حتما گواهی ایزو ازمرجع IAF را دریافت کنیدکه هزینه بمراتب بیشتر وپروسه صدور حداقل 1ماهه دارد، پروسه صدور ایزو ازمراجع IAF همواره ازنظر ممیزی کارشناسان سخت و چند ماه وقتگیر بوده است، البته بعضی ازموسسه های مشاوره ای باتوجه به روابط بین المللی خود میتوانند پروسه زمانی و سختگیری ممیزی و هزینه سنگین مرجع IAF مورد نظر خودرا کاهش دهند وحتی اصلا بدون انجام ممیزی گواهی مرجع IAF ازمرجع موردنظر خود صدور کنند، معمولا درایران بیشتر حتی باپروسه زمانی 1ماهه برای شرکتهایی که روابط بین المللی دارند اقدام به صدور ایزو عضو انجمن IAF میکنند زیرا توجیه اقتصادی برای مجموعه ای که فقط درداخل کشور فعالیت میکنند ندارد، در بقیه مواردکه عمدتا اهداف تبلبغات و مناقصات داخلیست، گواهی نامه ازمراجع غیر IAF صادر میگرددکه منباب هزینه ای که مجموعه متحمل میشود توجیه اقتصادی برای مجموعه داشته باشد،

   گرفتن گواهینامه ایزو ISO

  گروه بین المللی ثبت وارتقا و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان درزمینه فعالیتهای بین المللی و صدور انواع استانداردهای ایزو بین المللی و مجوزهایی ازجمله مجوز CE که تماما گواهی نامه ها و مجوزهای صادر شده قابلیت رجیستری و استعلام درسایت های مراجع صادر کننده رادارد همچنین درزمینه صدور مجوزها و گواهینامه های صادر شده ازاداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز پروژه از شروع تا صدور رابه کارشناسان ما بسپارید، ضمنا تماس باکارشناسان با تجربه امکان ثبت و صدور مشاوره بصورت کاملا رایگان صورت میپذیرد.

 • مراحل گرفتن گواهی نامه ایزو

   ایزو

  مراحل گرفتن گواهی نامه ایزو

  مراحل گرفتن استاندارد ایزو ISO درکشور ایران شرایط سختی ندارد، درایران بواسطه عدم فعالیت های بین المللی اخذ گواهینامه استاندارد ایزو کاری سخت نیست و بیشتر گواهینامه های ایزو دریافتی منباب مناقصات داخلی و یااستفاده ازلوگو و برند استاندارد ایزو درتبلیغات میباشد، دراینجا توضیحی مختصر شرایط اخذ استاندارد ایزو میدهیم و روش های مرسوم و دلالیل اخذ استاندارد ایزو را توضیح داده و امیدواریم باتوضیحات مربوط درراستای اخذ گواهینامه ایزو بتوانیم مدیران و یاافرادکه قصد دریافت ایزو دارند راکمک کنیم.

  مراحل گرفتن گواهینامه ایزو ابتدا باتوجه بنوع استاندارد ایزو قصد دریافت آنرا دارید باید مرجع صادر کننده راانتخاب کنید، ابتدا بحث انواع گواهینامه و تفاوتهای آنها، استاندارد ایزو اعلام شده توسط سازمان ایزو عموما استاندارد ایزو بازمینه تخصصیست، تعداد استاندارد هااعلام شده سازمان استاندارد ایزو آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد و توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده، پس مادراینجا فقط میتوانیم مهمترین استاندارد ایزو هارابررسی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین استاندارد ایزو و پرکاربردترین استاندارد ایزو جهان که،برای تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافتست، ایزو 9001 ، ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه میباشد، ایزوی پرکاربرد بعدی البته برای بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو45001 هست، ISO45001سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ایست وبیشتر برایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد ایزو 45001 استاندارد ایزو بسیار مهم کارخانه ها و شرکتهاست، استاندارد ایزو بعدی ایزو 14001ست، ISO14001 نیز استانداردی پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ باایجاد الودگی های زیست محیطی داشتن ایزو 14001 برای مجوعه توسط مدیر یک وظیفه کاریست درقبال محیط زیست، البته شاید درمیان ایزوها واستانداردها نام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 میباشدکه ازسال 2018 جای خود رابه ISO45001 داد، استاندارد ایزو هایکه نام برده شد استاندارد ایزو بازمینه تخصصی هستند ویا بنوعی پیش نیاز استانداردهای تخصصی هستند بجز استاندارد ایزو ISO9001, ISO14001, ISO45001 باجنبه عمومی دارند مابقی استانداردهای ایزو هابه زمینه فعالیت مجموعه بستگی دارد،

   اخذ گواهی ایزو

  مراحل گرفتن استاندارد ایزو ازموسسات مشاوره استاندارد ایزو بشرح زیرست، هرمجموعه ابتدا براساس زمینه فعالیت و زمان و هزینه درنظر گرفته شده یک یاچند استاندارد ایزو راانتخاب میکند و سپس با تکمیل فرم اطلاعات شرکت و ارسال اطلاعات درخواستی موسسه مشاوره ایزو مدرک گواهی نامه ایزو مربوط حدودا بین 2 تا 3 روز کاری صادر گردیده و بهمراه یک سی دی مستندات ایزو دراختیار مجموعه قرار خواهد گرفت، البته روش ذکر شده یک روش منباب اخذ استاندارد ایزو مراجع خصوصی ست، پروسه اخذ ایزو مراجع عضو IAFپروسه بمراتب سختتریست، اخذ استاندارد ایزو مراجع عضو IAF حداقل 30 تا 40 روز کاری زمان میبرد و هزینه سنگینتری نیزبه نسبت مراجع خصوصی دارند، البته بهتر است توضیحی مختصر جهت شناخت بهتر مراجع خصوصی بدهیم تا بهتر بتوان درانتخاب مرجع دقت کرد، همانطورکه میدانید موسسه و یا هر دفتر مشاوره و صدور استاندارد ایزو CB نام دارد موسسه های صدور ایزو کردکه انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه بتعداد بالای موسسات صدور ایزو درسطح جهان CB هاییکه زیرنظر سازمان ایزو هستند برای نظارت انهارا موظف کرده تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید سازمان AB نام دارد فعالیت کنند،AB مخفف ACCREDITY BODY به معنی موسسه اعتباردهی البته توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB های تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی درهرکشور AB راتعیین و در ایران AB مورد تعیید انجمن IAF مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام دارد، همانطورکه مشاهده کردید اخذ ایزو کاملا به نوع ایزو و دلیل اخذ استاندارد ایزو بستگی دارد اما فقط شرایط اخذ گواهی نامه ایزو درموارد دریافت مدرک ازمراجع IAF وغیر IAF متفاوت است و روش اخذ گواهینامه های ایزو درهردو روش تقریبا مراحلی یکسان دارند و بیشتر مراحل اخذ گواهینامه ایزو راموسسات انجام میدهند.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با تیمی زبده و حرفه ای درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو هماز مرجع عضو IAF وهم مراجع غیر IAF بااعتبار تضمین شده و قابلیت استعلام درسایت مرجع، اخذ گواهینامه های مربوط به اداره کار مانند گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری و رتبه و غیره درخدمت شما سروران گرامی میباشد
  ازمشاوره رایگان کارشناسان سامان کاران درهرزمینه استفاده کنید.A
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا