baner low

گواهینامه ISO

 • استانداردهای ایزو

   استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  گواهینامه ایزو شامل دو سری گواهینامه ایزو عمومی و تخحصصی میشودکه ازانواع گواهی نامه عمومی میتوان ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست ودر نهایت IMS سیستم مدیریت یکپارچه رانام برد. البته یکسری انواع دیگر ایزو نیزجهت تمامی مشاغل سودمند هستند مانند سیستمهای مدیریتی مشتری مداری همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وهمچنین ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ، اینهااز انواع ایزو هستندکه بجهت تمامی مشاغل و حوزه های مختلف کاری کاربرد دارد. درذیل بیشتر بدین انواع ایزو میپردازیم.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد میباشدکه الزامات تمامی استانداردها رادر خوددارد بهمین دلیل قبل ویا همزمان بااینکه هرنوع استاندارد طراحی و پیاده سازی گردد توصیه میشود گواهینامه ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی گردداین گواهینامه مدیریت کیفی کالاها و فرآیندها رادر نظر میگیردو کیفیت درهر کاررا مد نظر خودقرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت درابتدا باعنوان سیستم کنترل کیفیت وسپس سیستم تضمین کیفیت مطرح بود وسپس بعداز ویرایشهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید وتمروزه باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح و کاربردی میباشد.

  گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز انواع گواهینامه میباشدکه عمومیت داردو الزامات محیط زیست رابررسی میکندو سازمان راکمک میکندتا فرآیندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشدو محیط زیست راآلوده نکند. مثلا راه اندازی یک سیستم اتوماسیون وپایین آوردن مصرف کاغذ وکمک بدینکه محیط زیست راآلوده نکنیم. پیاده سازی 14001 نیزبااین تفاسیر بسیار حائز اهمیت میباشد.

  گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات لازم رابیان میکندتا اینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحت تری فعالیت کنند بابت اینکه سلامت آنها درخطر نیست ودر محیطی ایمن مشغول بکار هستند. مثلا تمام افراد بایستی 6ماه یکبار الزام شوندبه چکاپ ، سالی دو بار مانور حریق و زلزله انجام شودتا نیروهای تازه کار نیزآموزشهای لازم راببینند.
  گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 بهمراه یکدیگر معنا پیدا میکنندو مکمل یکدیگر هستندو ازتدوین دو استاندارد کنارهم HSE تدوین و طراحی میشودو همچنین ایزو 9001 نیزکه بهمراه تمامی استانداردها طراحی و پیاده سازی میشود بهمراه دو گواهینامه فوق بیشتر توصیه واخذ میگرددو هرسه استاندارد کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شده ومعنا میگیرندو تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه رامیدهندکه اصطلاحا IMS نام داردو زمانی یک سازمان سه استاندارد فوق رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند میگویند سازمان موفق بطراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.
  گواهینامه ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریت جلب رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری سازمانها ازسری استانداردهای مشتری مداری میباشدکه هدفش جلب رضایت مشتریان میباشدو ارائه راهکارهایی جهت سازمانهاکه رضایت مشتری راجلب نمایند واین کمک میکندکه سازمان مشتریان بیشتری راجلب نمایندو بنوعی برایش تبلیغ میباشد.

  گواهینامه ایزو 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان سازمان راکمک میکندکه بارفع نواقص منجربه شکایات مشتریان بدانها رسیدگی کرده و درحقیقت باآگاهی ازشکایت مشتریان دررفع آنها بکوشد. سازمانها اغلب ازشکایت مشتریان آگاه نیستندو اینرا بحساب رضایت میگذارند ودر مواقعی متوجه میشوندکه دیر میشودو ازآنها شکایتی میشوداین سیستم سازمان راکمک میکندتا درزمان مناسب شکایات مشتریان رابررسی کرده وبدانها رسیدگی کند.

  گواهینامه ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان راهکارهایی راارائه میدهدبه سازمان تابتوانند میزان رضایت سنجش مشتریان رابا ابزار مختلف بسنجند واین کمک میکندبه سازمان تابتواند رضایت مشتریان راجلب کندو بداند مشتریان چه میخواهند و مشتریان بدانند نظرشان مهم هست و سازمان درون فرآیندهایش رضایت مشتری برایش مهم هست.

  گواهینامه ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درون صنایع غذایی جهت شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درحوزه صنایع غذایی درون فرآیندهایشان کار میکنند وقبلا HACCP دراین حوزه طراحی شده بوداما امروزه ایزو 22000 جای آنرا گرفته وضعفهای درون HACCP رابرطرف کرده قبلا صنایع غذایی بصورت دستی تهیه میشداما باپیشرفت علم وصنعتی شدن مواد غذایی ازلحاظ بهداشتی نیزاین سیستم بهتر بوده و تقاضای مواد غذایی اینچنینی بالاتر رفته زیراکه ازلحاظ بهداشتی بدلیل اینکه بصورت اتوماتیک وبدون دخالت دست انجام میگیرد بهداشتی تربوده و گرایش مردم بسوی اینگونه مواد غذایی بالا رفته است.

  گواهینامه ISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی درحقیقت یک مشخصه فنی هست و برپایه سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) پایه گذاری شده ودر حوزه صنایع خودروسازی کاربرد داردو مختص سازمانهای فعال درحوزه صنعت خودرو سازی میباشد. توصیه میگرددبه سازمانها یطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فوق سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی گردد.

  گواهینامه ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهایی میباشدکه بهر صورت درون صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت داشته و صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشند. سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق بایستی همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهینامه ISO/IEC27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مطرح هست وجهت سازمانهایی کاربرد داردکه بهرصورت باانواع داده ها و اطلاعات سری سروکار دارندو سازمان متقاضی راکمک میکندتا زمان مورد نیاز اطلاعات لازم سازمان راجفظ کرده وسپس درزمان مورد نیاز دراختیار پرسنلین مربوطه قرار دهد. الزامات مورد نیاز 27001 درون سیستم مدیریت کیفیت تعریف گردیده وتوصیه میگردد سازمانهای متقاضی گواهینامه فوق همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق درابتدا سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نمایند.
  گواهینامه ISO/IEC17025 باعنوان سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون جهت شرکتهایی کاربردی میباشدکه درراستای اینکه کیفیتشان رابه اثبات برسانند نیاز دارندبه آزمایش. چنانچه خودسازمان امکانات آزمایشگاه داشته باشد میتواند خودش بطور مستقل آزمایش راانجام دهد البته درخصوص مراجع غیر IAF وامادر خصوص مراجع IAF بنابر صلاحدید مرجع صادر کننده توسط آزمایشگاه CB مربوطه وباحضور مشاور و کارشناس مربوطه.

  گواهینامه ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارندو الزامات مربوطه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رادر خوددارد. سیستم مدیریتی فوق الزامات مشترکی داردبا سیستم مدیریت کیفیت و الزامات تعریف شده سیستم فوق درون سیستام مدیریت کیفیت تعریف گردیده است.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و چندین ساله باحضور مشاورین باتجربه اطلاعات لازم درخصوص انواع گواهینامه ایزو رابصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان عزیز قرار میدهد.
 • ایزو

  ایزو

  ایزو عبارتیست میباشدکه بسیار درگوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت بااستاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم.

   

   

  ISO ایزو

  ایزو ارزان و فوری و معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  تاریخچه ایزو بسالها قبل و کشور سوییس بازمیگردد و سازمان ایزو اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت درسازمان استاندارد ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164عضو میباشد و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده وباعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استانداردهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر 40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل بجهت مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه باانواع استاندارد کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو بمراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه بمردم و مصرف کنندگان بود.

   

   

   ISO

  ایزو ارزان و فوری و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارداما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001 یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2 عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001هم استاندارد اصلاح شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگانست.
 • ایزو 10004

   ایزو 10004

  ایزو 10004

  ایزو 10004 تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، یک راهنما بخاطر مدیریت صحیح برروی فرایند سنجش رضایت مشتریانست. معمولا ًکسانیکه بدنبال گواهینامه ایزو 10004 هستند نیازمند پیاده سازی چنین استانداردی میباشند. ایزو 10004 خوددر استاندارد ایزو 9001 بدان اشاره مختصری شده و دارای الزامات خاص خودست. قبل اینکه بدانیم ایزو 10004 دررابطه باچه چیزی موضوعیت دارد باید دانست مجموعه ایی بخواهد نسبت پیاده سازی راهنما قدم بردارد ابتدا بایستی استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی کرده باشد. درواقع پیاده سازی ایزو 10004 پس از ایزو 9001 کاربردیتر و عملیاتی میباشد. ایزو 10004 کلیات ایزو 10004 مبتنی کسب نظرات مشتری بطرق مختلف نظر سنجی ، درمورد محصول ویاخدمت ارائه شده و مدیریت چنین نظریات جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات ویا خدمات میباشد. البته طرز تفکر و فرهنگ مجموعه بمفاد استاندارد ایزو 10004 بصورت بیطرفانه، درک و پذیرفته باشد. اکثر مواقع مشتری بادیدن یک عدم انطباق زبان بشکایت بازنمیکند بدین موضوع بابت مجموعه همچون یک خطر جدیست. چنین موضوع راباید پذیرفت و ساکت بودن مشتری نظر بررضایت ویانداشتن شکایت نیست. لذا بااستفاده ازراهنمای ایزو 10004میتوان نظرات واقعی مشتریان رادریافت و مدیریت کرد. ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان،راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد

  ایزو 10004 باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر و بازخورد بجهت بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. اطلاعات مربوطه انتظار جدید بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محورمنباب حل شکایات، کارکنان راتشویق و ترغیب کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات و توقعات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود بجهت دستیابی رضایت مشتری، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کند، انتظارات ممکنست صریح باشند ، ویاکاملاً بیان نشده باشند. انتظارات مشتری، همانطورکه توسط سازمان قابل درک و فهمست، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن ویافراتر ازانتظارات، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست بین دیدگاه سازمان بخاطر کیفیت محصول تحویل داده شده و درک درباره استاندارد ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

  ایزو 10004 سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو 10004پیدا کنند. بهمین جهت بکارگیری افرادی بعنوان کارشناس ویا مشاور و صرف هزینه های بالای مالی، نیروی انسانی و اتمام پروژه پرسشهایی درون ذهنشان پدید میاید.گواهینامه ایزو 10004 سریع معمولا متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 10004 نیازمند فوری بجهت اخذ و گرفتن استاندارد ایزو دارند. شرکتها و همچنین موسسات پیمانکاری جهت شرکت داخل مناقصه مبادرت میکنند وبه گرفتن گواهینامه ایزو مشخصا افراد فوق، زمان رسیدن گواهی نامه ایزو برایشان اهمیت چندان بالایی دارد متقاضی اخذ گواهینامه فوری نیازی جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ندارد همچنین نمیخواهند درگیر مستندات همچنین پیاده سازی حتی تغییر درون سازمان خویش باشند صرفا میخواهند گواهینامه ایزو 10004 سریع  و ارزان دریافت نمایند.

  اخذ ایزو ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو 10004 بگیرند واغلب نیاز فوری دارند گواهی ایزو 10004 و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهندبه ایزو 10004 برسند و متقاضی ایزو ارزان نیز هستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهینامه ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهمست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو وقطعا بدنبال ایزو ارزان هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • ایزو ISO HSE CE رتبه مقالات مفید

 • ایزو اصلی از کجا بگیرم

  ایزو اصلی از کجا بگیرم

  ایزو اصلی از کجا بگیرم یاهمان ایزو اورجینال ابتدا تشخیص اصلی یا تقلبی بودن مدرک ایزو رانیاز دارد و شناخت استاندارد ایزو و چگونگی تشخیص اعتبار ایزو و ما دراین مقاله تاحدودی جواب چنین سوالاتی رابرایتان روشن میکنیم، کلمه ایزو یاهمان ISO که البته بیشتر عبارت خارجی آنرا مشاهده میکنید و درتبلیغات میبینید یعنی کلمه ISO مخفف سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان استاندارد سازی بین المللی میباشد. کلمه ایزو مخفف کلمات لاتینInternational organization for standard میباشد درجامعه معانی مختلفی پیدا میکند. البته ISOوکلمه ایزو تقریبا درنظر همه تقریبا معنای استاندارد راتداعی میکند. اماتمام نظرات عمومی و عادی جامعه تنهایک تفکر عمومی و معمولیست وکسی بطور دقیق مفهوم ایزو رانمیداند و اطلاعاتی درباره استاندارد ایزو ISO ندارد حتی اطلاعات کلی و جامع. خیلی ازمردم زمانیکه کلمه ایزو رامیشنوند فقط تصوراتشان ازکلمه ایزو کیفیت کالا میباشد، درحالیکه ایزو دربسیاری ازحوزه هاورود کرده وفقط الان بحث کیفیت کالا رادیگر نمیتوان بحث تخصصی سازمان ایزو دانست ودیگر بحث کیفیت کالا نیست.

   

  ایزو اصلی بیشتر منظور گواهینامه ایزو صادر شده مراجع عضو انجمن اعتبار دهدنگان بین المللی میباشد

   

   

  ایزو اصلی از کجا بگیرم نیازبه شناخت مراجع صدور استاندارد ایزو نیز دارد زیرا مستقیمااعتبار مدرک ایزو بااینکه ازکدام مرجع صادر شده مرتبط میباشد، اکنون مراجع صدور استاندارد ایزو رانیز معرفی میکنیم و سپس ارتباط میان اعتبار استاندارد ایزو و مراجع صدور گواهی ایزو رانیز بیان میکنیم، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه انهارا  AB میگویند و اعتبار دهنده CB هانیز هستند، AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، انجمن IAF جهت اعتبار بخشیدن هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن اعتبار دهندگان بین المللی یا همان IAFست، خب منظور ازاینکه میخواهم ایزو اصلی بگیرم دربیشتر موارد اخذ گواهی ایزو مراجع عضو انجمن IAF میباشد، مدرک گواهینامه ایزو صادر شده توسط CB های زیرنظر AB هاراکه انجمن جهانی IAF معتبر میداند معتبرترین گواهینامه ایزو صادر شده هستند، ازنظر زمان و هزینه نیز گواهینامه ایزو صادر شده مراجع تحت نظر IAF با گواهینامه صادرشده مراجع خصوصی یاهمان مراجع غیر IAF کاملا متفاوت میباشد اخذ گواهی ایزو مراجع عضو IAF حداقل یکماه زمان نیاز دارد و هزینه تقریبا 3 برابری بنسبت گواهی ایزو مراجع غیر IAF نیزدارد ولی گواهی ایزو صادر شده مراجع غیر IAF 2 تا 3 روز زمان نیاز دارد و هزینه بسیار کمتری نیزدارد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  ایزو اصلی راازکجا میتوان دریافت کردرا فقط کافیست بایک تماس بامراکز مشاوره ایزو بجواب این سوالتان برسید

   

  ایزو اصلی از کجا بگیرم راتقریبا توضیح دادیم ولی اینکه استاندارد ایزو حتما اعتبار داشته باشد و تنها یک کاغذ بدون اعتبار نباشد نیازبه استعلام ازسایت و مرجع صادر کننده ایزو دارد و همانطورکه ازگستردگی دامنه فعالیت سازمان ایزو گفتیم ایزو و سازمان جهانی ایزو وظیفه داردتادرتمام شاخه ها، الزامات و استانداردهای مرتبط استاندارد ایزو راشناسایی وتعریف کرده وبامرور زمان بهبود دهد، همینطور یکسان سازی استاندارد ایزو درسطح جهان ازدیگر فعالیتهای مهم سازمان ایزو میباشد،  مثلا ایزو 9001 بعنوان استاندارد مهم مدیریت کیفیت رادریک سازمان مورد بررسی قرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت بدین معنا میباشدکه مدیریت کیفیت یعنی تمامی فرایندها طوری برنامه ریزی شود تادرنهایت کیفیت کالا ومحصولات وخدمات پیشرفت داشته باشد. کیفیت فقط درموارد مرتبط باکالا استفاده نمیشود. بلکه جهت خدمات یاهر مورد دیگری نیز کیفیت بسیارمطرح هست. ایزو 14001 مسائل مربوط درزمینه زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد وبراین اساس تهیه وتدوین شده وبا پیاده سازی استاندارد 14001 سازمان قصد داردکه اثبات کند. تمامی فعالیتهای مجموعه همگان بامحیط زیست میباشد و تمامی قوانین مربوطه براساس حفظ سلامت محیط زیست میباشد وحتی المقدور سعی میکند محیط زیست وسه عنصر اصلی محیط زیست، آب ، خاک و هوا راتخریب نکنند. استاندارد بعدی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی مییاشد ایزو 45001بیشتربه مسائل مرتبط بامسایل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان سازمان اشاره دارد.

   

   

   ایزو ارزان

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باکارشناسانی حرفه ای و تجریه درخشان درزمینه اخذ استاندارد ایزو و گواهینامه های بین الملی ایزو ISO , CE, IMS، HSE-MS وغیره و انواع مجوز طرح طبقه بندی مشاغل ، رتبه و گرید ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره ازصفر تا صد اخذ استانداردها توسط  بهترین کارشناسان انجام میشود، مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهند و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص استاندارد ایزو چگونگی اخذ معتبر و فوری وبسیار ارزان ایزو رابصورت کاملا رایگان کسب نمایید.

 • ایزو چیست چرا باید ایزو دریافت کرد؟

   ایزو چیست چراباید ایزو دریافت کرد؟

  ایزو چیست چراباید ایزو دریافت کرد؟

  استاندارد ISO9001  یک استاندارد جهانی میباشد. نزدیک یک قرن گواهینامه ISO9001 ایجاد شده طی سالیان متمادی ویرایش گواهینامه ISO9001 تغییر کرده بندهایی به این استاندارد اضافه شده کاستی این استاندارد وجود داشته  برطرف شده. چاپ استاندارد ایزو به جهانیان معرفی میشود. کشورهای مختلفی استاندارد جهانی ISO9001 صادرمیکنند. این استاندارد کاربرد همگانی برای تمام مشاغل داشته مشاغل تولیدی، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی، تولید وسایل پزشکی، مشاغلی که صادرات انجام میدهند. لزوما باید گواهینامه ISO9001 داشته باشند. گواهینامه های ایزو انواع مختلف داشته گواهینامهISO9001 ، ISO14001  ISO45001، ISO22000 همچنین گواهینامه های دیگر استاندارد کیفیت موجود میباشد. هرشرکت یامشاغل کاری بنا به کارایی خود گواهینامه ایزو دریافت میکنند. گواهینامه ISO9001 یک برگه پرینت گرفته شده بهمراه کد رجیستری، تاریخ صدور سه ساله تحویل مشتری داده میشود. علاوه بر کد رجیستری وتاریخ بارکد جهت رجیستری سایت درج گواهینامه خواهد شد. همچنین نام مرجع صادرکننده بهمراه نام شرکت متقاضی درج گواهینامه خواهد شد. برگه پرینت گرفته شده تحویل مشتری داده شده، مرحله بعد تحویل گواهینامه ایزو همچنین تمدید ممیزی میباشد این تمدید ممیزی سالی یکبار بمشتری اطلاع رسانی خواهد شد.

  مطالب جمع آوری شده گواهینامه ISO9001 بدلیل مشکلات ونواقص داخل سازمان بوجود آمده همچنین مطالب گواهینامه ISO9001 جهت برطرف کردن کاستی های سازمان موثر بوده سازمانها جهت رفع این مشکلات باکمک گرفتن مطالب گواهینامه ISO9001 میتوانند راهگشای مشکلات سازمان باشند.

  معمولا یک نفر مسئول آموزش ایزو خواهد بود این مسئول آموزش کاملا درزمینه گواهینامه ISO9001 حرفه ایی بوده می تواند مسائل پیش آمده سازمان باتوجه راهنمای مطالب ایزو کارگشای سازمان باشد. البته هرسازمانی یک مسئول آموزش کنترل کیفیت باید داشته باشد لزوم آموزش کنترل کیفیت درسازمان باتوجه گستردگی سازمانها همچنین جذب کارمندان مختلف لازم بوده این مسئول کنترل کیفیت جهت رسیدگی کنترل کیفیت تمام قسمتهای مختلف سازمان باید حضور داشته باشد. تبعیت کارمندان مشغول کار ازمسئول کنترل کیفیت  اجباری بوده بدلیل اطلاعات کامل وجامع  این مسئول درزمینه کنترل کیفیت ایزو.

  اما لزوم دریافت گواهینامه ISO : اولین مورد رجیستری بمشتریان متقاضی سازمان جهت همکاری بیشتر. بدلیل اطمینان بیشتر باید مدارکی مستند ارائه کنند این مدرک مستند بادریافت گواهینامه ISO9001 همچنین ارائه رجیستری باعث همکاری مشتری و سازمان شده استارت کار باهم آغاز میشود.
  علاوه بر همکاری شرکت دارنده گواهینامه ISO9001 باکارفرما مطالب مندرج کتاب ایزو میتواند راهگشای سازمان جهت رفع مشکلات بوجود آمده باشد. سازمان باید مناسب بودن کفایت، اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بطور مداوم بهبود بخشد. نیازها یافرصتهایی وجود دارندکه بعنوان بخشی ازبهبود مداوم پرداخت میشود. سازمان باید نتایج تحلیل ارزیابی خروجیهای بازنگری مدیریت درنظر بگیرد.
  ISO9001 محصول برای تمام گروه های خروجی استفاده این استاندارد بین المللی میباشد. استفاده خاص خدمات جهت مشخص کردن تفاوت میان محصولات، خدمات دربکارگیری برخی الزامات میباشد. بیشتر موارد محصولات خدمات بهمراه هم مورد استفاده قرار میگیرد. بیشترین خروجی سازمان بمشتری توسط تامین کنندگان برون سازمانی تامین میشود.
  استاندارد بین المللی نیاز تعیین مدیریت دانش نگهداری شده توسط سازمان می پردازد. سازمان اجرای فرآیندهای خود واینکه می تواند انطباق محصولات، خدمات دست یابد، همچنین اطمینان حاصل نماید الزامات مرتبط بادانش سازمانی بااهداف زیر آورده شده.   
  مراقبت سازمان درمقابل ازدست دادن دانش بعنوان مثال: ازطریق تغییر کارکنان
  ناکامی دربدست آوردن وبه اشتراک گذاشتن اطلاعات
  ISO9001 الزاماتی مشخص میکند هدف اصلی آن ایجاد اطمینان به محصولات، خدمات ارائه شده توسط سازمان درنیجه افزایش رضایت مشتری میباشد. استقرار مناسب این استاندارد میتوان منافع سازمانی دیگری همچون ارتباطات داخلی بهبود یافته درک وکنترل بهتر فرآیندهای سازمان نیز انتظار داشت.  
 • دانلود رایگان مستندات ایزو

   رایگان مستندات ایزو

  دانلود رایگان مستندات ایزو

  دانلود رایگان مستندات ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ ایزو خواستارند. شرکتهای دریافت کننده ایزو اغلب تنهابه دنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند واینکه فورابه گواهینامه ایزو دست پیدا کنند و باکمترین هزینه دست پیدا کنندبه گواهی ایزو بهمین جهت پیاده سازی راانجام نمیدهند. پیاده سازی انواع استانداردها ازروی مستندات انجام میشودکه شامل فرمها و دستور العملها و روشهای اجرایی و نظامنامه میشودکه دراختیار سازمانها قرار داده میشود تادر هنگام پیاده سازی بتوانند خودشان پیاده سازی راانجام دهند یعنی اینکه یک نفررا بعنوان مسئول ایزو ویا مدیر ایزو دارای تحصیلات مرتبط ازخود سازمان انتخاب میکنند ویا یک نفررا آموزش میدهندتا پیاده سازی راانجام دهد ویا اینکه یک مشاور رابه کار میگیرند و مشاوره باتوجه مستندات درون سازمان پیاده سازی راانجام میدهد. همچنین دانشجویان ممکنست بدنبال مستندات بامراکز مشاوره تماس بگیرند و درخواست مستندات رابکنندکه انواع مستندات درون سایتهای مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درج شده و میتوانند ازآنجا مستندات مورد نیازشان رابه رایگان دانلود کرده و ازآن استفاده کنند همچنین افسران HSE ویااشخاصی که میخواهند بعنوان افسر HSE ویا همان افسر ایمنی درون شرکتها مشغول بکار شوند نیازمنداین مستندات هستند واین مستندات ایزو درون سایتهای مراکز مشاوره موجودست و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و دانش آموختگان حوزه ایزو و HSE میتوانند ازطریق سایتهای مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات رابه صورت رایگان دانلود کرده و بابت منظورشان ازآن استفاده کنند. همچنین درون کانالهای فضای مجازی نیزاین مستندات رایگان هستند و میتوانند ازطریق کانالها آنهارا دانلود کنند. ضمن اینکه پکیج مستندات آماده شده و بهمراه گواهینامه های دریافتی بصورت رایگان ارائه میشود.

  مستندات ایزو شامل فرمها و دستورالعملها و نظامنامه و خط مشی و روش اجرایی استانداردها میشود و عمده مستندات مورد نیاز اغلب شرکتها شامل خط مشی کیفیت ، روش اجرایی کیفیت ، نظامنامه کیفیت ، خط مشی و روش اجرایی و نظامنامه HSE ، خط مشی و روش اجرایی و نظامنامه IMSیاهمان سیستم مدیریت یکپارچه ( شامل خط مشی و روش اجرایی و نظامنامه و مستندات سه استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) میشود و همچنین مستندات استانداردهای مشتری مدار گواهینامه ایزو 10001سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – کدهای منشورسازمان ،گواهی ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری و گواهی نامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ودر کل بنابر نیاز سازمان میتوانند سازمانها مستندات درخواستی خودرا میتوانند دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهند.

  دانلود رایگان مستندات ایزو درون سایتهای مختلف موجود هست و متقاضیان میتوانند بامراجعه بدان سایتها هرنوع مستندات راکه میخواهند بصورت رایگان دریافت کنند و همچنین میتوانند بایک تماس مستندات مورد نظرشان رادرخواست کرده و درقالب یک پکیج و یا همان سی دی برایشان ارسال خواهد شد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.
 • شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرایط صدور گواهینامه ایزو ازسوی مراجع صادر کننده تعیین میشودکه همین شرایط بطور مستقیم بدینکه مرجع مربوطه عضو انجمن IAF باشد یانه بستگی دارد، دراینجا ابتداباید توضیح مختصری درباره مراجع صدور گواهی نامه ایزو و عضویتشان درانجمن IAF ارائه دادتا شرایط صدور گواهینامه ایزو ازطرف مرجع قابل توضیح ودرک باشد، فهمیدن ایزو و وظایف سازمان ایزو میتواند شرایط صدور گواهی ISOراقابل درک کرده و بما درفهمیدن نیازبه اجرای اینشرایط درجهان کمک شایانی کند، سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام international standard organize  مخفف iso  گواهی ایزو راثبت و صادر میکند، علاوه برشناخت سازمان ایزو بایستی وظایف سازمان ایزو رانیز کاملا شناخت ودرک کرد،  وظیفه سازمان ایزو تهیه وتدوین قوانین و پروتکلهایی درتمامی زمینه ها و جوانب مربوطه فعالیت شرکت یاسازمان بجهت بهتر شدن و حرکت روبه جلوی  مجموعه  هست، شناخت، دریافت و پیاده سازی بهمراه بکارگیری ایزو در یک شرکت یاسازمان میتواند مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار دهد.

  شرایط صدور گواهی ایزو ابتدا نیاز بشناخت مراجع صدور داردتا شرایط صدور رابتوان توضیح داد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام CERTIFICATTION BODY و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، موسسات بسیاری درکشور عزیزمان ایران درحال حاضر گواهی ایزو صادر میکنند ومیتوان گفت آنها یکی ازاعضای مهم CBهاهستند، البته CBهانیز درجهان زیر نظر یک سری موسسه فعالیت میکنند یابه نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، یابه نوع دیگراین مراجع که بهشان ABگفته میشود مراجع مافوق هستندکه اعتبار دهنده CB نیزبحساب میایند، AB بانام: ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، کشورها AB هامتفاوت بانامهای متفاوت دارندکه البته تمام AB هامجزا ومخصوص بکشور خودبوده وهیچ کشوری AB مشترک ندارد کشورهای دیگر درصورت تمایل بداشتن CB از AB موجوددر کشوری دیگر اینکار ممکنست یعنی مثلا CB دریک کشور اسیایی زیرنظر یکی ازانواع AB های امریکا باشد اینکار رامیتوانند انجام دهند، البته همین AB هاخودنیز مافوق هایی دارند و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتینINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی. انجمن IAFمیباشدکه AB هارا تعیین کرده واعتباردهی میکند وبرای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه بسایت WWW.IAF.NU میتوان لیست کامل کشورهای دارای AB رابهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درکشور عزیزمان ایران NACI تنها AB  تعریف شده و قابل اعتبار ازسوی انجمن IAF هست و 15 عدد CB نیزتحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند، چند نمونه از AB کشورهای دیگر و معروف راهم برای اشنایی بیشتر ذکر میکنم، بطور مثال AB کشور انگلستان UKAS نام دارد، ABکشور سوییس SAS و ایالات متحده امریکا 5عدد AB تعریف شده ومعتبر دراین انجمن دارد که  IAS ، A2AL ، ANAB ، UAF ،  IOAS نام دارند وچندین مورد دیگرکه دراینجا نمیتوان بطور کامل نام برد و غیره.

  شرایط صدور گواهی ایزو بستگی بدینکه شمااز کدام مرجع اقدام بجهت اخذ گواهی ایزو میکنید دارد، حالاکه مراجع صدور راشناختید درک شرایط نیز راحتتر میشودبرای اخذ ایزو ازطریق مراجع و موسسات عضو IAF بایدابتدا توسط کارشناسان سازمان بررسی یااصطلاحا ممیزی شوید درصورت تطابق استانداردهای مجموعه شمابا استانداردهای تعریف شده سازمان ایزو و پیاده سازی و مستند سازی درباره استاندارد مربوطه گواهی ایزو مربوطه که منباب اخذش اقدام کردیدرا دریافت میکنید البته استانداردهای تعریف شده سازمان ایزو بجهت مشاغل ، شرکتها، سازمانها ویا مجموعها متفاوت میباشدکه بازمینه فعالیت هرمجموعه قوانین و استانداردها متفاوت میشود البته چند استاندارد ویا گواهی ایزو بابت تمامی شرکتها ومشاغل مشترکست امااکثریت ایزو صادر شده سازمان ایزو بجهت مجموعه ویا شرکتهای مختلف متفاوتست ISO9001 تنها ایزو مشترک تمام ارگانها و مشاغلست و سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه رابررسی میکند، ISO14001 نیز جزو ایزوهایی میباشدکه دربیشتر شرکتها مشترک هست وسیستم مدیریت زیست محیطی رابررسی میکند، ISO45001 نیزجز ایزوهای مشترک درشرکتها وکارخانهاست وغیره، همانطورکه توضیح دادم ومشاهده کردید پروسه صدور ازمراجع IAF کاری سخت، پرهزینه و زمانبرست، درایران بیشتر تقاضا هابرای اخذ ایزو جنبه تبلیغاتی یاصرفا شرکت درمناقصه رادارد کمتر کسی خودرا ملزم تحمل هزینه ها و هدر رفتن زمان اخذ ایزوست، ازاین روبرای اینکه باکمترین هزینه ودرکمترین زمان ایزو دریافت کندبه موسسات خصوصی مراجعه میکند.

 • شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

   معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران بسیارندو دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز مناقصات بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار میباشد  هنگامیکه یک شرکت جهت مناقصه شرکت میکند کارفرمای مناقصه گزار ممکنست ازشرکتها درخواست گواهینامه ایزو, HSE , IMS , گرید و رتبه پیمانکاری, رتبه و گرید انفورماتیک, تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و حتی CE کندکه البته یکی ازاینها رادرخواست میکند. انواع پر کاربرد ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همینطور IMS سیستم مدیریت یکپارچه میشودکه درون مناقصات اغلب اینها مورد درخواست قرار میگیرد همچنین ممکنست گواهینامه های سری مشتری مداری درخواست گرددکه شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا حتی انواع استاندارد برمبنای فعالیت و فرآیند سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 انواع استانداردهای دیگر.

  شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو اولا سوال پیش آمده برایشان اینست جهت شرکت در مناقصه ، صادرات ، تبلیغات ، رقابت ، برند سازی و بهره وری وهرمقصد دیگر اینست ازکجا ایزو بگیرند و شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران کدامند و ازطریق کدام نهاد اقدام کنند.

  مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه CB زیر نظر یک نهاد بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند و اعتبار دهی میشود. درنهایت نهاد بین المللی IAF بعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان براین AB نظارت میکند. بدین تیپ گواهینامه ایزو گواهی IAF میگویندکه دارای اعتبار بین المللی هست ودر سطح بین الملل مورد استفاده قرار میگیرد. یکسری مراجع دیگر هستندکه غیر IAF هستند یعنی CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست و درهمین کشور ایران صادر میشود و سازگار باقوانین داخلی بوده و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات مورد استفاده قرار میگیرد و بدلیل اینکه سریع و فوری و ارزان بدست میاید اغلب مدیران شرکتها بدنبال تیپ غیر IAF گواهی ایزو هستند.

  شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو کدامند و توسط کدام نهاد صادر شده و مدیریت میشوند و چگونه میتوان ازاینکه معتبر هست و دارای چه سطح اعتبار هست مطلع شد. مرجع جهانی و بین المللی مورد هدف شرکتها وهمچنین نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو ویا HSE-MS هستند کدام مراجع هستند؟ وخیلی سئوالات وابهامات دیگرکه متقاضیان مدرک ایزو و مدرک HSE همواره بدنبالش هستند. کسب اطلاعات حقوقی وفنی درخصوص اخذ مدرک ایزو وهمچنین اخذ مدرک HSE خیلی مهم میباشد لذا پیشنهاد میگردد متقاضیان گواهینامه ایزو HSE یاهر مدرک ملی وبین المللی دیگر مانند گواهینامه CE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ونیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره قبل ازهرگونه اقدام ابتدا اطلاعات خیلی خیلی مهم وفنی وحقوقی خودرا افزایش دهند.

  گروه ثبت و ارتقا برند سامان کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص کلیه اطلاعات فنی وحقوقی گواهینامه های مذکور آمادگی پاسخگویی جهت سئوالات وابهامات متقاضیان علاقمندان محترم رادارد.
 • قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو

  قیمت گواهینامه ایزو بابت کسانیکه مایل هستندبه اخذ این مدرک هستند بستگی بموارد خاصی داردکه سازمانهای زیادی هستندکه دراین زمینه کمی دچار مشکل میشوند و دربرخی مواقع نیزبه دام افراد سود جو افتاده و مدرک جعلی رابدست میآورندکه اینگونه اعتبارها هیچ اعتباری نه درداخل کشور داشته ونه درکشورهای خارجی قابل استفاده هست بنابراین شرکتهای خواهان استانداردهای ایزو دراین امر دقت کرده تادچاراین مشکلات قرار نگیرند.

  ایزو باتوجه شرایطیکه درسطح دنیا بوجود امده یکی ازنیازهای اساسی جوامع بشریست وبه کمک ایزو تاحدودی میتوان جلوی بسیاری ازمشکلات رامدیریت ویا کنترل کردتا بمرحله فاجعه خودنزدیک نشود. درغیر اینصورت ممکنست کمی دیر شده باشد بهمین دلیل تمامی استانداردها نیزدر سطح کشورها خودرا بروز رسانی میکنندتا بتوانندبه نیازهای جوامع براحتی پاسخ دهند اعلام کردن هزینه ایزو کار دشواریست اینکار توسط شرکتهای صادر کننده بایداعلام گردداین سازمانها نیزبر اساس معیار های خاصی اینکار راانجام میدهندتا مراجعه کنندگان باپرداخت کردن هزینه هامدرک مورد نظررا بدست میآورندو بااستفاده مدرک مورد نظر درسطح کشور براحتی فعالیت می کنند هرشرکتی براساس فعالیت خاص خودیک مورداز استاندارد های مورد نظر خودرا بایدبدست اورد دراین زمینه شرکتهای مشاوره دهنده نیزبه شرکتهای خواهان کمک میکنندتا براحتی مدرک مورد نظر خودرا دریافت کنند.

  قیمت گواهینامه ایزو درخصوصش همان طورکه گفته شد درزمینه تعیین قیمت استاندارد ایزو موارد خاصی دخیل میباشندکه این معیارها شامل میزان حجم کاری سازمان، تعداد پرسنل مشغول درشرکت، میزان ارتباطات دربین فرایندها ازشاخصهایی هستندکه درزمینه قیمت گواهینامه میتوانند دخیل بوده باشند و بنوعی میتوان گفت اینموارد تعیین کننده هستندکه هرشرکتی قصد دریافت کردن استاندارد ایزو راداشته باشد بایدبا مشخص کردن معیارها قیمت استاندارد ایزو خودرا تعیین میکند.

  قیمت گواهینامه ایزو باتوجه بنوعش قیمتی دارد و هرنوع استانداردی قیمت خاص خودرا نیزدارا میباشد علاقمندان مشاهده قیمتهای استاندارد میتوانندبه سایتهای شرکتهای صادر کننده مراجعه کرده و هزینه ها رابراحتی مشاهده کرده ودر صورت مایل بودن نیزدرخواست خودرا مبنی بر دریافت استاندارد مورد نظر خودرادر سامانه ثبت کرده و اقدامات لازم دراین زمینه راانجام دهند هزینه بدست آوردن استاندارد 90001 بجهت یک شرکت کوچک دارای 10 نفر پرسنل میباشداز هزینه دریافت گواهینامه خودروسازی متنوع میباشد بنابراین دراین زمینه عوامل متعددی هستندکه برروی قیمت استاندارد میتواند تاثیر گذار بوده باشد شرکتهای بزرگ برای اینکه بتوانند استاندارد مورد نظر خودرا دریافت کنند بایددر ابتدا مشخصات کامل شرکت رابا پر کردن اطلاعات لازم پر کرده وتا بسیاری ازابهامات شفاف سازی شده تاسازمان صادر کننده قیمت صادر کردن استاندارد مورد نظر رابه سازمان متقاضی اعلام کند.
  قیمت گواهینامه ایزو و استاندارد مورد نظر درکشور درحوزه مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات بودست ودر سطح کشورهای کانادا انگلستان، ایتالیا، سوئیس و ایران درحال اجراست و شرکتهای متقاضی براحتی میتواننداز قیمت استاندارد ایزو باخبر شوند و درخواست خودرا مبنی برداشتن استاندارد مورد نظر پر کنند. ازانواع استانداردهای دیگربرای دریافت شرکتهای موجود درکشور میتوان اشاره کردبه استاندارد 14001 واین ایزو نیزدر زمینه مدیریت محیط زیست و پیرامونش دراروپا و ایران فعالیت میکندتا شرکتهاییکه بامنابع موجود درگیر هستند براساس استاندارد 14001 فعالیت کنندتا منبع موجودرا بخاطر منافع شخصی خوددچار تخریب قرار ندهند. گواهینامه استاندارد IMS ازگرانترین نوع استانداردهاست ودرزمینه سیستم مدیریت یکپارچه فعالیت میکنداین استاندارد دارای چند استاندارد دیگر نیز هست و بهمین دلیل قیمت دریافتش بیشتراز استانداردهای دیگرست بنابراین باتوجه این مطالب بهترست که شرکتهای متقاضی استاندارد مورد نظر خودرااز سازمانهای معتبر دریافت کنند.

  مرکزبین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران باحضور مشاوران باتجربه درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید ویا رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی پاسخگوی سوالات متقاضیان محترم میباشد واین مرکز بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی هست و ازصفر تاصد کار تازمان دریافت گواهینامه مورد نظرتان همراه شماست. تنها بایک تماس تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید ودر کوتاهترین زمان و بابهترین قیمت به گواهی نامه خوددست پیدا کنید.

   

 • گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص میباشد و سازمانهای مختلف باهرنوع فعالیت ممکنه نیازمند اخذ ISO باشند و کارفرمای مناقصه گزار وقتی شرکتی درون مناقصات شرکت میکنند انواع مختلفی ازانواع گواهی نامه های مورد نیاز توی مناقصات جهت کسب امتیاز لازم بابت مناقصه بهش نیاز پیدا میکنند مثل: گواهی نامه ایزو ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ویاهمان گرید و رتبه پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک یاهمان رتبه و گرید انفورماتیک ویااینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع مدرک ملی و بین المللی درخواست گردد.

   

   

   گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهی ایزو مهمترین و عمومیترین و پر درخواستترینش مدرک ایزو هست و شامل چندین نوع میشود و انواع بسیاری دارد. مهمترین ایزو مورد استفاده ودرخواست اصطلاحا ایزو عمومی نامیده میشوند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه. استانداردهای سری مشتری مداری نیزباقی انواع ایزو درخواست گرددکه شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا استاندارد تخصصی مبنابر تخصص شرکت سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001انواع استانداردهای دیگر.

   

   

   اخذ گواهی ایزو

  گواهی ایزو و مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو 

   

   

  گواهی ایزو جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت و اهداف دیگر اخذ میگردد. ابتدا جهت اخذ استاندارد ایزو بایستی هدف سازمان متقاضی مشخص شود و سپس باتوجه هدف دریافت ISO بدنبال مرجع صادر کننده ایزو بگردندکه درکل دو گروه میشوند: IAF و غیر IAF . اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت درون مناقصات چنانچه کارفرمای مناقصه گزار نوع IAF بین المللی درخواست نکند همین غیر IAF کافیست و بدلیل اینکه داخلی هستند و ساخته و پرداخته ایزانی سریع و فوری و ارزان بدست میایند و تعدادشان بسیارست و شرکتها میتوانند باتوجه نیازشان اقدام کنندبه دریافتش و درمرحله دوم پیاده سازی و ممیزی نیز براحتی صورت میگیرد و متقاضی میتواند گواهی ISO خودرا آسان بدست بیاورد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی وبا تجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های ایزو HSE ، CE ، IMS وغیره میباشد وتمامی مشاوره هابا مرکز سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار وغیره که موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن میباشد و بطور کلی تمامی مدرکهای صادرشده موسسه سامان کاران معتبر بوده وضمانت اعتبار رامیتواند بمتقاضیان ارائه کند.
 • گواهینامه ایزو 10002

   ایزو 10002

  گواهینامه ایزو 10002

  گواهینامه ایزو 10002 دستورالعملهایی رابرای روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات دریک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، بهره برداری ، نگهداری و بهبود ارائه میدهد. روند رسیدگی شکایات شرح داده شده بجهت استفاده بعنوان یکی ازفرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب هست. توجه: درطول مستندات ایزو 10002 ، اصطلاحات محصول و خدمات به خروجیهای سازمانیکه بابت مشتری درنظر گرفته شده ویا مورد نیاز باشد ، اشاره دارد. ایزو 10002 راهنمایی درمورد روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات درون سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و بهبود راارائه میدهد. روند رسیدگی شکایات شرح داده شده جهت استفاده بعنوان یکی ازفرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب هست.

  گواهی ایزو 10002 صرف نظر ازنوع یااندازش ویا محصولات و خدمات ارائه شده بجهت استفاده توسط هرشرکت و نهاد و سازمان درنظر گرفته شده است. همچنین بابت استفاده توسط سازمانها درهمه بخشها درنظر گرفته شده.

  ایزو 10002 جنبه های زیردر رسیدگی به شکایات رادر نظر میگیرد و بررسی میکند: الف) افزایش رضایت مشتری ازطریق ایجاد یک محیط متمرکز برروی مشتری بجهت بازخورد (ازجمله شکایات) ، رفع هرگونه شکایت دریافت شده ، و ارتقاء توانایی سازمان درحوزه بهبود محصولات و خدمات خود ، ازجمله خدمات مشتری ، افزایش یابد. دخالت و تعهد مدیریت برتر ازطریق کسب وبه کارگیری منابع ، ازجمله آموزش پرسنل. دخالت و تعهد مدیریت برتر ازطریق کسب و بکارگیری منابع ، همچون آموزش پرسنل. دخالت و تعهد مدیریت برتر همانند کسب و بکارگیری منابع ، مانند آموزش پرسنل. تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات بمنظور ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات ، همانند خدمات مشتریان. حسابرسی روند رسیدگی شکایات. بررسی اثربخشی و کارایی روند رسیدگی به شکایات. استاندارد ایزو 10002 درمورد اختلافات ارجاع شده برای حل و فصل درخارج ازنهاد و شرکت و سازمان ویا اختلافات مربوطه اشتغال صدق نمیکند.

  استاندارد ایزو 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بهمین دلیل توصیه میشود سازمان چهار سیستم مدیریتی رابا هم طراحی . پیاده سازی کند ویا قبل طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 10002 درابتدا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را طراحی و پیاده سازی کند و سپس سه سیستم مدیریتی ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان را طراحی و پیاده سازی و اخذ نماید.
  گواهی نامه ایزو 10002 رااز طریق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو درخواست کنید. ایزو 10002 مورد استفاده اغلب شرکتها فارغ ازنوع و اندازه و فرآیند شرکت هست و سازمانها جهت جذب مشتری و جلب نظر مشتری نیازمند طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی رسیدگی شکایات مشتریان هستند. اغلب سازمانها بدلیل اینکه نمیدانند فرآیندشان مورد رضایت هست ویانه و متاسفانه سکوت و عدم شکایت رانشانه رضایت میدانند متوجه شکایت مشتریان نمیشوند و با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ازاین عدم رضایت آگاه شده و قبل ازاینکه شکایتی اتفاق بیوفتد و اعتبار شرکت زیرسوال برود شرکتها و سازمانها ازاین شکایات و عدم رضایت آگاه شده و قبل ازاینکه دیر شودبه فکر رفع نقایص و جلب نظر مشتری بیوفتد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • گواهینامه ایزو 10004

  گواهینامه ایزو 10004

  گواهینامه ایزو 10004

  ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان راهنمایی درتعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 با سنجش رضایت مشتریان درجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و سازمان بااین طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ازسری استانداردهای مشتری مداری نشان میدهد درراستای فرآیند و فعالیتش رضایت مشتری برایش دردرجه اولویت و اهمیت قرار دارد.

  گواهی ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، بهمین جهت بهترست بطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو 10004 سه سیستم مدیریتی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری و همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی شود وهمچنین بهترست درابتدا ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی شود و سپس سه استاندارد 10001 ، 10002 و 10004 .

  باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری؛ جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر آنها و بازخوردبرای بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. سری استاندارد بین المللی ایزو 10000 بدون توجه بنوع ، اندازه و کالای مورد نظر توسط هرسازمان قابل استفادست. اطلاعات مربوطه انتظار جدیدرا بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان ، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محوربرای حل شکایات ، کارکنان راتشویق کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری باشکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشودبرای دستیابی رضایت مشتری ، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کنداین انتظارات ممکنست صریح یاضمنی باشد ، یاکاملاً بیان نشده باشد. انتظارات مشتری ، همانطورکه توسط سازمان قابل درک هست ، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن یافراتر ازانتظارات ، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست که بین دیدگاه سازمان بابت کیفیت محصول تحویل داده شده و درک مشتری ازکالای تحویل یافته تمایز قائل شود ، زیرااین دومی میباشدکه رضایت مشتری راحاکم میکند.

  ایزو 10004 هرسازمانی مایل باشد فراتراز انتظارات گام بردارد ، یک نیاز اساسی بابت مشاغل ازانواع و اندازه ها ، خواه دربخش خصوصی ، دولتی یااینکه داوطلبانه باشد ، مربوط میشود. ایزو 10004 سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتری ، دستورالعمل نظارت و اندازه گیری . ایزو 10004 راهنمایی درتعیین و اجرای فرایندها جهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 صرف نظر ازنوع ، اندازه ویا محصول ارائه شده درون سازمانهابرای استفاده درنظر گرفته شدست. تمرکز ایزو 10004 برروی مشتریان خارجی سازمانست.
  ایزو 10004 درتعیین و اجرای فرایندهابرای نظارت و سنجش رضایت مشتری راهنمایی میکند. اطلاعات مربوطه انتظار جدیدرا بدست آورید ، شکایتها رابه رضایت شاکی و سازمان حل کنید. شناسایی روندها و درنتیجه ازبین بردن دلایل شکایت ، تشویق پرسنل بمنظور ارتقاء مهارتهای خوددر کاربا مشتریان ، مبنای بررسی مداوم و تحلیل روند رسیدگی به شکایات . ایزو 10004 جهت تعیین و سنجش میزان رضایت مشتری دررابطه باتعریف و بکارگیری فرآیندهاست. این برنامه توسط هرسازمانی صرف نظر ازنوع ، اندازه یا محصول تولیدیش اجرا میشود. تمرک  ایزو 10004 برروی مشتریان خارجی سازمانست.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • گواهینامه ایزو 13485

  گواهینامه ایزو 13485

  گواهینامه ایزو 13485

  گواهینامه ایزو 13485 ازانواع گواهینامه های ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی و مختص شرکتهای صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشدکه میخواهند تجهیزات پزشکی راتولید کنند ودر زمینه تولیدات تجهیزات پزشکی فعالیت دارند و شرکتهای فعال حوزه پزشکی ازسه طریق میتوانند گواهینامه بگیرند یعنی اینکه ازطریق سه مرجع میتوانند ایزو دریافت کنند: مراجع IAF ( مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشود ودر نهایت IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان بدین AB اعتبار میبخشد) ، مراجع غیر IAF ( مراجع ساختگی ایرانیها و CB و همینطور AB ساختگی ایرانیها ) و مراجع معرفی شده اداره تجهیزات پزشکی ( مراجع معرفی شده اداره کل تجهیزات پزشکی 5 مرجعند ) وبا توجه وضعیت حال حاضر سازمان هنگام اخذ گواهینامه ایزو 13485 بستگی دارد. مثلا جهت شرکت در مناقصات ممکنست ازشرکتها گواهی نامه ایزو 13485 تحت اعتبار مراجع معرفی شده اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.

  گواهی ایزو 13485 مختص تمامی تولیدکنندگان فعال درزمینه صنایع و تجهیزات پزشکی مانند تولید کننده تخت بیمارستانی ، ماسک تنفسی ، عینک ، سرنگ ، دمپایی طبی ، ناخنگیر، بانداژ ، گاز استریل ، لباس بیمارستانی ، تجهیزات ساکشن ، تجهیزات جراحی ، تجهیزات آزمایشگاهی و غیره میباشد.

  استاندارد ISO 13485 امروزه و اخیرا یکی ازنیازها و الزامات سازمانهای فعال در حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی میباشدکهوزارت بهداشت و درمان پزشکی ایران سازمانها راملزم میکندتا جهت فعالیت درحوزه تولید تجهیزات پزشکی گواهی 13485 رابگیرند. بابیان ساده تر شرکتهای فعال و تولیدی تجهیزات و خدمات پزشکی بایستی ایزو 13485 راداشته باشند. همچنین وزارت بهداشت و درمان پزشکی ایران شرکتهای تولیدی حوزه صنایع پزشکی رامجاب کرده تاتنها ازسازمانهایی گواهینامه ایزو 13485رابگیرندکه مورد تایید و معرف وزارت بهداشت و درمان پزشکی ایران خست و آنها تعیین کرده اند. باتوجه بدین مو.ضوع و محدود شدن مراکز و مراجع صادر کننده ایزو 13485 هزینه و قیمت اخذ گواهی نامه ایزو 13485 بالاست و دو تاسه برابر بالاتر ازانواع دیگر گواهی ایزو هست و مراجع تعیین شده آنها قیمتهای خودشان رامیدهندکه گاهی بسیار بالاغ و نجومی هست واین بدلیل عدم نظارت یک مرجع براین افزایش قیمتهاست و عواملی همانند همین عدم نظارت ونیز برند و بسیاری عوامل دیگر باعث بالاتر رفتن قیمتها میشود و نوسان قیمت بین مراجع مختلف بهمین دلیل هست.

  گواهی نامه ایزو 13485 الزامات تعریف شده مورد نیازی داردکه درون سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 تعریف شده است و الزامات تعریف شده درون ایزو 9001 کیفیت تمامی تستانداردها راتامین میکند بهمین جهت بهترست قبل ویا بطور همزمان درکنار استاندارد ایزو 13485 ، ایزو 9001رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • گواهینامه ایزو 27001

  گواهینامه ایزو 27001

  گواهینامه ایزو 27001

  گواهینامه ایزو 27001 شناخته شده ترین استاندارد درخانواده میباشدکه بجهت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) الزامات لازم راارائه میدهد. درخانواده 27000 بیشتراز دوازده استاندارد وجود دارد ، میتوانید آنهارا دراینجا مشاهده کنید.

  خانواده استانداردهای  ایزو 27000 کمک میکندبه سازمانها تاداراییهای اطلاعات راایمن نگه دارند. استفاده ازاین خانواده استانداردها کمک میکندبه سازمان شماتا امنیت داراییهایی ازقبیل اطلاعات مالی ، مالکیت معنوی ، جزئیات کارمندان ویا اطلاعاتی راکه توسط شخص ثالث بشما سپرده شدست ، مدیریت کند و اطلاعات سازمان راتا زمان لازم محافظت کند. یکی ازاصطلاحات لازمه استاندارد ایزو 27001 ، ISMS هست و تعریفش مهم هست. ISMS یک رویکرد سیستماتیک بجهت مدیریت اطلاعات حساس درشرکت است تااینکه امنیت درآن حفظ شود. واین شامل افراد ، فرآیندها و سیستمهای IT بااستفاده ازیک فرآیند مدیریت ریسک میشوداین میتواندبه مشاغل کوچک ، متوسط و بزرگ درهر بخش کمک کندتا داراییهای اطلاعات راایمن نگه دارند.

  گواهی ایزو 27001 یک استاندارد امنیتی اطلاعات هست ، بخشی ازاین استانداردهای خانواده ISO / IEC 27000 ، که آخرین نسخه درسال 2013 منتشر شد و ازآن زمان چند نسخه جزئی دارداین انتشارات توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) تحت عنوان کمیته مشترک ISO و IEC ، ISO / IEC JTC 1 / SC 27  منتشر شدست.

  گواهی نامه ایزو 27001 یک سیستم مدیریتی رامشخص میکندکه قصد دارد امنیت اطلاعات راتحت کنترل مدیریت قرار دهد و الزامات خاصی راارائه دهد. آندسته سازمانهاکه شرایط رابرآورده میکنند ممکنست بعداز انجام موفقیت آمیز حسابرسی توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر تأیید شوند. بیشتر سازمانها تعدادی کنترل امنیتی اطلاعات دارندبا اینحال ، بدون یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ، کنترلها تاحدودی بی نظم و جدا ازهم هستند ، زیرااغلب بعنوان راه حلهای نقطه ای جهت موقعیتهای خاص یابه سادگی بعنوان یک موضوع کنوانسیون اجرا میشوند. کنترلهای امنیتی درعمل معمولاً جنبه های خاصی از فناوری اطلاعات ویا امنیت داده ها رامشخص میکند. ترک داراییهای اطلاعات غیر IT مانند کاردستی و دانش اختصاصی بطور کلی کمتر محافظت میشود. علاوه براین ، برنامه ریزی استمرار مشاغل و امنیت جسمی ممکن هست کاملاً مستقل ازاین فناوری اطلاعات ویا امنیت اطلاعات مدیریت شود درحالیکه شیوه های منابع انسانی ممکنست اشاره کندبه لزوم تعریف و تعیین نقشها و مسئولیتهای امنیت اطلاعات درکل سازمان.
  به مدیریت نیاز دارد: بطور سیستماتیک خطرات امنیتی اطلاعات سازمان رابا توجه تهدیدات ، آسیب پذیری ها و اثراتش بررسی کنید. مجموعه ای منسجم و جامع ازکنترلهای امنیتی اطلاعات ویا اشکال دیگر درمان ریسک (مانند جلوگیری ریسک ویا انتقال ریسک) رابرای مقابله باخطرات تلقی شده غیرقابل قبول ، طراحی و پیاده سازی کنید. واتخاذ یک فرآیند مدیریت فراگیربرای اطمینان ازاینکه کنترل های امنیتی اطلاعات همچنان براساس نیاز مداوم نیازهای امنیت اطلاعات سازمان پاسخ میدهند.
  ایزو 27001 گونه ای طراحی شدست که بسیار بیشتراز فناوری اطلاعات راپوشش دهد. آنچه کنترل بعنوان بخش صدور گواهینامه به ایزو 27001 مورد آزمایش قرار میگیردبه حسابرس صدور گواهینامه بستگی دارداین میتواند شامل هرگونه كنترل باشدكه سازمان درنظر گرفته شده درمحدوده ISMS باشد واین آزمایش میتواندتا حد و عمق هراندازه توسط حسابرس مورد ارزیابی قرار گیرد ، آزمایش كند تااین كنترل رااجرا كرده و بطور مؤثر عمل كند. مدیریت دامنه ISMS رابرای اهداف صدور گواهینامه تعیین میکند و ممکنست آنرابه مثلاً یک واحد تجاری یامکان واحد محدود کند. گواهینامه ایزو 27001 لزوماًبه معنای باقیمانده سازمان ، خارج ازمحدوده هدفگذاری شده ، رویکرد کافی جهت مدیریت امنیت اطلاعات نیست.

  سایر استانداردهای استاندارد خانواده های ISO / IEC 27000 راهنماییهای دیگری رادر مورد جنبه های خاص طراحی ، پیاده سازی و بهره برداری از ISMS ارائه میدهد. بعنوان مثال درمورد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISO / IEC 27005). ممکنه توسط تعدادی ازثبت کنندگان معتبر درسراسر جهان مطابق ایزو 27001 تأیید شود. صدور گواهینامه دربرابر هریک ازانواع ملی شناخته شده ایزو 27001 بعنوان مثال (JIS Q 27001 ، نسخه ژاپنی) توسط یک نهاد صدور گواهی معتبر ، ازنظر عملکردی معادل صدور گواهینامه دربرابر خود ایزو 27001 است.
  دربعضی ازکشورها ، نهادهای انطباق سیستمهای مدیریتی بانوع استانداردهای مشخص شده راتأیید میکنند ، نهادهای صدور گواهینامه نامیده میشوند، درحالیکه درسایر کشورها معمولاً بدانها ارگان های ثبت نام ، ارگان های ارزیابی و ثبت ، نهادهای صدور گواهینامه / ثبت نام گفته میشوند. وگاهی ثبت کننده گواهینامه ایزو 27001 ، مانند سایر گواهینامه های سیستم مدیریت ISO ، معمولاً شامل یک فرآیند حسابرسی خارجی سه مرحله ایست و توسط استانداردهای ISO / IEC 17021 [6] و ISO / IEC 27006 [7] تعریف شده است: مرحله 1 یک بررسی مقدماتی و غیررسمی از ISMS است ، بعنوان مثال بررسی وجود و کامل بودن اسناد کلیدی مانند سیاست امنیت اطلاعات سازمان ، بیانیه کاربردی بودن (SOA) و برنامه رفع ریسک (RTP). اینمرحله درخدمت آشنایی حسابرسان باسازمان و برعکس آنست. مرحله 2 یک ممیزی دقیقتر و رسمیست وبه طور مستقل ISMS رادر برابر الزامات مندرج در ایزو 27001 آزمایش میکند. حسابرسان بدنبال شواهدی جهت تأیید اینکه سیستم مدیریت بدرستی طراحی و اجرا شدست ، و درواقع عملیاتی هستند ( بعنوان مثال باتأیید اینکه کمیته امنیتی ویا نهاد مدیریتی مشابه بابت نظارت بر ISMS  مرتباً ملاقات میکنند). ممیزیهای صدور گواهینامه معمولاً توسط ایزو 27001 حسابرسان انجام میشود. باگذر ازاین مرحله ، گواهی ISMS مطابق ایزو 27001انجام میشود. درحال انجام شامل بررسیهای بعدی ویا ممیزی هابرای تأیید اینست که سازمان مطابق استاندارد باقی ماندست. تأیید گواهینامه نیازبه ممیزی ارزیابی مجدد دوره ای داردتا تأیید کندکه ISMS بصورت مشخص ودر نظر گرفته شده بفعالیت خودادامه میدهد. اینها بایدحداقل سالانه اتفاق بیفتد، اما (باتوافق بامدیریت) غالباً بیشتر انجام میشود ، بخصوص درحالیکه ISMS هنوز پخته هست.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • گواهینامه ایزو 9001

   گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001 پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد میباشد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست دروهله اول ایزو 9001 دریافت کنند واگر قصد طراحی و اجرا ندارند میبایست ایزو 9001 دریافت کنند بعداز چندسال و بازنگری روی ایزو سری 9000 یکسری تغییرات تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت منتشر شدو انواع ایزو 9001 و ایزو 9002 باهم ادغام شدندو تحت عنوان 9001 مطرح شدند یعنی ایزو 9002 دیگر قابلیت صدور پیدا نکردو فقط گواهینامه 9001 صادر شد وتابه امروز این روند ادامه داشته است و فقط ایزو 9001 قابلیت صدور گواهینامه دارد.

  ایزو 9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پایه محسوب میگرددو جهت اخذ سایر گواهینامه های ایزو ازقبیل 14001 و ایزو 45001 استفاده میگردد. بیشترین سوال سازمانها اینست گواهینامه ایزو مرتبط بازمینه فعالیت شرکتشان چه نوع ایزویی میباشد؟

  اولین سوال درالویتترین گواهینامه ایزو درخواستی آنها گواهینامه ایزو 9001 میباشد و ایزو 9001 یکی ازعمومی ترین ایزوها ویژه هرمجموعه ای باهرزمینه فعالیتی میباشد.

  اغلب شرکتها تابا واژه سیستم مدیریت کیفیت QMS روبرو میشوند دل نگران هستند بایدیک سیستم رابطور کامل پیاده سازی کنند اما CB مراجع مختلف IAF برای راحتی اینگونه شرکتها اقدام به صدور گواهینامه مختلف بدون پیاده سازی و ممیزی کرده انداین نکته راباید دانست مراجع صدور اینگونه گواهینامه ایزو مراجع مستقل و داخل کشوری میباشدو قابلیت استعلام فقط درسایتهای خود مرجع CB رادارند وویژه تبلیغات و شرکت دراکثر مناقصات و برندسازی شرکت میباشدوبرای داشتن امتیازهای بیشتر دریافت رتبه های بهتردر سازمان برنامه و بودجه میبایست گواهینامه ایزو 9001 از مراجع معتبرIAF دریافت نموداین مراجع بدلیل موقعیت آنهادر خارج ازکشور میبایست هزینه های بیشتری برای دریافت گواهینامه ایزو خود پرداخت کند و تمام هزینه های رفت و آمد و صدور و ثبت اینگونه گواهینامه ایزو زیاد میباشد.

  البتع هزینه های مشاوره و پیاده سازی و ممیزی هرساله آن نیز به مبالغ فوق اضافه میگردد.

  جهت اطلاع ازاطلاعات مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو باگروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران تماس حاصل نمایید. نکته مهم و قابل ذکر پیاده سازی درهر مجموعه متغییر میباشدوهر مجموعه ای متناسب با فعالیت خود درخواست پیاده سازی دارد.

  همیشه از مشاورین کمک بگیریدکه سابقه چندین ساله دراین زمینه داشته باشدوهرچه بهتر بتواند شمارا راهنمایی کند و اصولا مشاوره درزمینه گواهینامه ایزو بصورت رایگان میباشدوشما تنها هزینه ای که پرداخت میکنید بابت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد بهترین راهکار دراین زمینه اینستکه شمابه چه نوع گواهینامه نیاز دارید و گواهینامه ایزو رابابت چکاری میخواهید پس درابتدا هدف خودرااز دریافت گواهینامه ایزو مشخص کنید سپس مشخص کنید ازچه نوع مراجعی میخواهید ایزو دریافت کنیدوچقدر زمان دارید و چقدر هزینه میکنید تابا دریافت مشاوره در خصوص ایزو بتوانید بهترین مرجعی گه با خواسته های شما منطبق است راپیدا کنید سپس اقدام به دریافت ایزو کنید.

  گواهینامه ایزو 9001 ویژه درخواست کننده مدیریت کیفیت استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. اغلب شرکتها و سازمانها دنبال گواهینامه ایزو بصورت راحت و فوری و ارزان هستند. انواع گواهینامه ایزو رااز مابخواهید گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران درکنار شما خواهد بودو بهترین مراجع رابه شما معرفی خواهدکرد بدون هیچگونه نگرانی ازنداشتن گواهینامه ایزو ازما بخواهیدتا شمارا راهنمایی کنیم.

 • گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  گواهینامه ایزو 9001 , استعلام

  اگراز تأمین کنندگان خودمیخواهیدکه یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) داشته باشندکه براساس ISO 9001  بنا شده باشد ، دلایل زیادی دارید، شاید بخواهید خطر محصولات ، فرآیندها و خدمات راکه منجربه نتایج ضعیف شده است کاهش دهید، یاشاید مشتریان شمااز شما بخواهندکه ازتأمین کنندگان معتبر استفاده کنید. دلیل درخواست گواهینامه QMS هردلیلکه باشد ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه یک تهیه کننده نسخه ای ازانواع گواهینامه معتبر رابرای شما ارسال میکند. اماوقتی گمان میکنیدکه گواهی نادرسته ، چکاری انجام میدهید؟

  تشخیص گواهینامه بااعتبار اصلی ممکنه شمارا غافلگیر کند، امانگرانی درباره گواهینامه های کاذب درتصویر استاندارد ISO 9001درج نشده. استاندارد بسادگی مجموعه ای از الزامات میباشدکه میتواندبرای ارائه QMS یک شرکت ارائه شودکه بدانها کمک میکندتا محصولات و خدماتی راکه نیاز مشتری رابرآورده میکند و رضایت مشتری رابهبود میبخشد، ارائه دهند. نحوه انجام اینکار توسط سازمان و چگونگی اخذ مجوز ، شامل نمیشود زیرا صدور گواهینامه QMS الزامی اجباری نیست.

  بنابراین ، چرایک شرکت میتواند یک گواهینامه راجعل کند؟ گفتنش دشوارست وهر سازمانیکه اینکار راانجام دهد احتمالاً دلایل مختلفی دارداین میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران هزینه های استخدام یک نهاد صدور گواهینامه بابت ممیزی آنهاهستنداین امر میتواند بدین دلیل باشدکه آنها نگران آنچه درطول ممیزی صدور گواهینامه پیدا میکنند نگران باشند. حتی ممکنست این باشدکه آنهافقط بخواهند ادعای صدور گواهینامه راانجام دهند بدون اینکه هیچگونه آماده سازی و اجرای لازم راداشته باشندبه هردلیلی ، بدون داشتن گواهینامه معتبر ، شما نمیدانیدکه هیچ QMS ای که ممکن هست درآن داشته باشد ، دربرابر الزامات ISO 9001 تأیید شده است. جهت اطلاعات بیشتر درمورد آنچه حسابرسان صدور گواهینامه هنگام ممیزی ازشما سؤال میکنند ، بدین مقاله مراجعه کنیدبرای بررسی اینکه گواهی نادرست هست چکاری میتوانید انجام دهید؟ اولین چیزیکه بایدبه خاطر داشته باشیداین است یک سازمان نمیتواند QMS خودرا تأیید کنداین کار بایدتوسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر انجام شودبرای درک بهتر آنچه راکه بایدجستجو کنید، شناختن نحوه صدور گواهینامه مفیدست.

  روند کاربرای صدور گواهینامه بشرح زیرست: سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک استاندارد راصادر میکند ، و یک سازمان استاندارد رااجرا میکنداین سازمان یک نهاد صدور گواهینامه رابرای ممیزی سیستم خوداستخدام میکند و یک گواهی معتبر صادر میکندکه سیستم مطابق الزامات استاندارد میباشدبرای مجاز بودن انجام اینکار ، نهاد صدور گواهینامه بایدتوسط نهاد معتبر ملی نظارت برکار آنها نظارت دارد ، اعتبار یابد. بنوبه خودسازمان اعتباربخشی ملی بایدتوسط انجمن بین المللی اعتبار سنجی (IAF) مجاز باشد. بنابراین ، درهر گواهینامه بایدشماره ثبت / صدور گواهینامه ، نام نهاد صدور گواهینامه و نام نهاد معتبر رادرج کنید. اگرهیچ مرجع صدور گواهینامه ویا اعتباربخشی وجود نداشته باشد ، قطعاً گواهی نادرست هست. اگریک مرجع صدور گواهینامه و اعتباربخشی مشخص شده باشد ، میتوانید فرایند جست و جو راشروع کنیدتا دریابیدکه آیا مرجع صدور گواهینامه بدرستی معتبر شده است یاخیر. روش انجام اینکار بشرح زیرست: به لیست نهادهای اعتباردهی ازمرجع IAF نگاه کنیدبرای اینکاربه www.iaf.nu بروید و کشور یامنطقه ای راکه تأمین کننده آنست انتخاب کنیداین فهرست نهادهای تأیید اعتبار ملی رابرای آن کشور فهرست میکند. بعنوان مثال ، جهت ایالات متحده آمریکا ، لیست مورد نظر شامل هیات اعتبار سنجی ملی ANSI-ASQ (ANAB) است. ازاین وب سایت میتوانیدبه هیئت اعتبارسنجی پیوند دهید. درزیر هیئت اعتبارسنجی ، نام نهاد صدور گواهینامه راکه درون گواهی مشخص شدست جستجو کنیداز وب سایت ANAB بالا میتوانید صفحه وب رابرای جستجوی یک نهاد صدور گواهینامه پیدا کنید. اگرکه نهاد اعتباربخشی درلیست تأیید شده دستگاههای اعتباربخشی قرار نگیرد ، مشکلی پیش میآید. بهمین ترتیب ، اگرچه نهاد صدور گواهینامه درلیست تأیید شده ارگانهای صدور گواهی قرار نگیرداین یک مسئله است. درهر صورت ، شماباید نگران باشیدکه هرگونه ممیزی توسط پرسنل ذیصلاح که به اندازه کافی تأیید شده اند انجام نشدست. ممکنست این ساده شده بنظر برسد ، امااگر مراحل فوق رادنبال کنید و متوجه شویدکه افرادیکه ادعا میکنند مجوز صادر کرده اند درلیست تأیید شده نگهداری نشده اند ، صدور گواهینامه معتبر نیست. بجهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آنچه شما بایدبرای ارزیابی تأمین کنندگان انجام دهیدبه این مقاله مراجعه کنید ، چگونه عملکرد تأمین کننده رامطابق ایزو 9001 ارزیابی کنید.
  دربارش چکار میتونید بکنید؟ اگردلایل خوبی جهت تأیید گواهینامه ISO 9001 ازتهیه کنندگان خوددارید ، پس بدیهیست تهیه کننده دارای گواهی کاذب نباید توسط سازمان شما استفاده شود. ازفرآیند داخلی خوداستفاده کنیدتا منبع دیگری پیدا کنیدکه بتواند نیازهای شمارا برآورده سازد. همچنین میتوانید ISO رادر مورد ظن خوددر مورد شرکتیکه دارای گواهی کاذب هست ، آگاه کنید. اینکار براحتی در  www.iso.org قابل انجامست. این میتواندبه گروه ISO کمک کندتا بهتراین مشکل رابررسی کنند. کسانی ازماکه مزایای داشتن یک QMS دارای گواهینامه رامیدانیم ممکنست توسط سازمانیکه صدور گواهینامه آنهارا جعل کند ، صحیح باشد. متأسفانه اینعمل دربرخی سازمانها اتفاق میافتد ونیازبه نظارت دارد. مانندهر مورد دیگری درصورت داشتن هرگونه ارائه دهنده فرآیند ، محصولات ویا خدمات خارجی ، میخواهید اطمینان حاصل کنیدکه نیاز QMS معتبر برآورده شدست. ازاین گذشته ، اگریک تأمین کننده توانایی خودرا دربرآورده کردن نیاز ساده نشان دهد ، چه چیز دیگری مخفی میشود؟
 • لیست شرکت های CB درایران

   معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

  لیست شرکت های CB درایران

  لیست شرکت های CB درایران توسط سازمانهاکه مزایای اجرای سیستم های مدیریت رابه رسمیت میشناسند، غالبا بدنبال تایید مستقل از اعتباربخشی توسط یک نهاد شناخته شده هستند. استانداردها توسط مراکز صدور گواهینامه CB بوده و اعتبار و پذیرش گواهینامه ها توسط CB تضمین میشود.

  نهادهای صدور گواهینامه دربیشتر موارد، الزامات درون استانداردها رابیان کرده اند شامل استانداردهای بین المللی ایزو هست. محصول، فرآیند ویا پرسنل میتوانند مجوز بگیرند. محصولات بتنی مانند محصولات ساختمانی، تجهیزات الکتریکی، قطعات یافرآیندها مانند جوشکاری هدف صدور گواهینامه محصول هستند. نهاد صدور گواهینامه ارزیابی میکندکه آیا سیستم، محصول یااینکه پرسنل ازالزامات مندرج درون الزامات صدور گواهینامه رابرآورده میکند. نهاد صدور گواهینامه CB براساس ارزیابی محصول، فرایند گواهینامه ایزو صادر میکند. صدور گواهینامه روشی داوطلبانه هست و مورد استفاده قرارمیگیردتا نشان دهد هدف تایید شده الزامات تحمیل شده رابرآورده میکندیا خیر. علاوه براین، صدور گواهینامه میتواند نشان دهنده الزامات برآورده شدست. موسسات صدور گواهینامه بیطرف و مستقل عمل میکنند و صلاحیت مشخص شده در استانداردهای بین المللی راتشخیص دادست.

  لیست شرکتهای CB ایرانلیست شرکتهای CB ایران هنگام جستجو درجهت دستیابی بجهت صدور انواع گواهینامه ایزو ، میبایست ازطریق نهادهای صدور گواهینامه غیر معتبر خودداری کنند. شرکتهای صادرکننده ایزو غیر معتبر معمولا خدماتی راارائه میدهندکه شامل مشاوره و صدور گواهینامه میشود. هیچ مرجع صدور گواهی رسمی معتبراین نوع خدمات راارائه نمیدهد، زیرا چارچوب بین المللی ایزو تضاد آشکار منافع راهنگامی یک سازمان واحد ارزیابی کار خودرا انجام میدهد ضمن ارائه مشاوره، مشاوره برسمیت میشناسد. نهادهای غیر معتبر ممکنست تحت نظارت منظم عملکرد، کیفیت و نظارت برروی صلاحیت توسط یک نهاد معتبر ملی قرار نگیرند. علاوه براین نهادهای صدور گواهینامه غیر معتبر مطابق استانداردهای بین المللی الزامات مربوطه نهادهای صدور گواهینامه راتعیین میکند، کار نمیکنند.

  مراجع صدور گواهینامه، فهرست برنامه های صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت ایزو، لیست شرکت های CB درایران بجهت مشاهده لطفا روی پیوندهای موجود کلیک کنید. باکلیک روی پیوند مربوطه، شما رابه لیست نهادهای صدور گواهینامه معتبر بابت صدور گواهینامه بدین استاندارد میرساند. بانک اطلاعات IAF گواهینامه های معتبر ایجاد کرده و توسط نهادهای صدور گواهینامه معتبر توسط اعضای IAF تایید شده انداین پایگاه داده فرصتی بیشتربرای سازمانهایی بامجوزهای معتبر ارائه میدهدتا بتوانند گواهینامه های خودرا دریک بانک اطلاعاتی داشته باشند واین واقعیت رانشان میدهندکه دربعضی ازانواع استانداردهای برتر جهان مانند ایزو 9001 و ایزو 14001گواهینامه داده شدست. خریدارانیکه مایلند بررسی کنندکه آیا تامین کنندگان بالقوه آنها دارای چنین گواهینامه هایی هستندیا خیر.
  سازمان صدور گواهینامه بمعنای نهاد صدور گواهینامه میباشدکه مطابق استانداردهای اروپایی صدور گواهینامه و گواهی صادر شده توسط یک نهاد صدور گواهینامه بمعنای گواهی هست و توسط چنین نهاد مطابق باترتیبات صدور گواهینامه صادر میشود. درنتیجه بجهت دیدن لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران میبایست مراجعه کردبه سایت مرجع رسمی IAF .
  لیست شرکت های CB درایران ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید
 • لیست شرکتهای CB در ایران

  لیست شرکتهای CB در ایران

  لیست شرکتهای CB در ایران

  لیست شرکتهای CB در ایران درحقیقت یک عنوان هست و لیستی وجود ندارد و ابتدا بابت اطلاع شرکتهای ناآگاه بایستی گفت CB چیست؟ مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه کار صدور گواهینامه های ایزو ، HSE ویا IMS رابه ثبت رسانده و صادر میکند. انواع گواهینامه ایزو شامل انواع عمومی همچون گواهینامه ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه یااینکه تقریبا معمول و عمومی همچون سیستمهای مشتری مداری گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . آیتم های تخصصی همچنین : ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی . شرکتهای CB تمام انواع ایزو بالارا صادر میکند البته تمام شرکتهای CB تمامی انواع ایزو راصادر نمیکنند. شرکتهای CB تحت نظارت و اعتبار IAF تعداد محدودی گواهی ایزو و سیستمهای مدیریتی صادر میکنند امادرباره CB غیر IAF تمام انواع گواهی ایزو رابه ثبت میرسانند و اجازه صدور انواع گواهی ایزو رادارند. شرکتها نیزمیتوانند ازطریق آنها بابت اخذ گواهینامه ایزو اقدام کنند و کارشان راه میوفتد مگر اینکه بخواهند صادرات انجام دهند ویا کارفرمای مناقصه گزار ازآنها درخواست گواهی IAF بکند.

  لیست شرکتهای CB در ایران دو دسته میشوند بااینحال CB تحت اعتبار و نظر AB تحت اعتبار IAFویا CB زیر نظر و تحت اعتبار AB ایرانی و درون ایران ساخته و پرداخته شده و ایرانی هستندو IAF وجود نداردکه بدانها اعتبار بدهد.

  CB های غیر IAF تعدادشان بسیار زیادست و بدلیل عدم نظارت مرجعی برآنها تعدادشان روبه افزایش هست و متاسفانه دراین میان یکسری مراکز تقلبی آمده اند و گواهی ایزو تقلبی صادر کرده اندکه کپی و فتوشاپی هستند و بامهارت بسیار فتوشاپ شده اندو تشخیص تقلبی بودنشان سخت هست. شرکتهای متقاضی با استعلام و رجیستری میتوانند ازاین مشکل رها شوند و دردام آنها نیوفتند.

  لیست شرکتهای CB ایرانی ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد. گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.
 • لیست شرکتهای ایزو

  لیست شرکتهای ایزو

  لیست شرکتهای ایزو

  لیست شرکتهای ایزو یک اصطلاح هست و شرکتها بااین عنوان درون گوگل بدنبالش میگردند. درواقع چنین لیستی وجود ندارد و شرکتها میتوانندبه سایت IAF مراجعه کنندو برروی کشورها کلیک کنند و مراجع IAF هرکشور راببینند ضمن اینکه مراجع تمامی انواع گواهی ایزو رابه ثبت نرسانده و صادر نمیکنند و هرکدام مراجع IAF یکسری گواهی ایزو صادر میکند. جهت شناخت مراجع صادر کننده ایزو وارد سایت IAF بشوید، مثلا وارد کشور ایتالیا که بشوید بانام ACCREDIA مواجه میشوید و همچنین دیگر کشورها ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره و ازلحاظ قیمت باهم متفاوتند و دارای نوسان هستند. هرکدام ازاینها یکسری گواهی ایزو راصادر میکنند مثلا ممکنه ایزو 9001 صادر کنند اما ایزو 13485 رانه. پس سازمانها میتوانند بنابر نیاز و نوع فعالیتشان نوع استاندارد ایزو خودرا (ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک. انواع عمومی ایزو مانند: گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه . سیستمهای مشتری مداری همانند: گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و انواع استاندارد و سیستمهای مدیریتی دیگر ) مشخص کرده و سپس درون سایت بگردند و بفهمند ازکدام مرجع بگیرند.

  لیست شرکتهای ایزو یکسری دیگر ازسری غیر IAF هستند و بدلیل اینکه دارای قواعد و قوانین خاصی نمیباشد تمامی انواع ایزو راشامل میشود و صادر میکند.

  لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجاب میکند بدلیل ناشناخته بودنشان درون گوگل جستجو کنند و اغلب ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو میکنند و ممکنه دراین میان بامراکزی برخورد کندکه گواهی تقلبی صادر میکنند و چنان باتبحر فتوشاپ شده اند که نتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو خودشان مطمئن شوند.

  لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا