baner low

الزامات اخذ رتبه پیمانکاری

 الزامات اخذ رتبه پیمانکاری

الزامات اخذ رتبه پیمانکاری

الزامات اخذ رتبه پیمانکاری نیزدر سطح کشور شرایط و قوانین خاص خودرا نیزدارا میباشدکه نهادهای خواهان بجهت بدست آوردنش بایدبدرستی درسطح کشور فعالیت داشته باشنداین شرکتهانیز مانند دیگر نهادها درداخل کشور دارای رتبه بندی خاص خودهستندکه توسط سازمانهای صادر کننده صادر میشوند رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری درداخل کشورازعدد 1 تاعدد 5 هست و توسط ارگانهای معتبربرای مراجعه کنندگان درسطح کشور صادر میشود درواقع بکمک گرید پیمانکاری براحتی میتواند میزان صلاحیت و تواناییهای یک نهاد رابخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد شرکتها تازه وارد معمولابرای اینکه بتوانند فرایندهای کاری خودرا شروع کنندباید حداقل رتبه 5 راکسب کنند.

الزامات اخذ رتبه پیمانکاری بمنظور رتبه بندی نهادهای پیمانکاری شاخص اصلی تعداد نفرات نیروی مهندسی و فنی حضور یافته درهیئت مدیره یک شرکت و تجربه و سابقه کاریشان میباشدکه همین معیارها بخوبی مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیردتا سازمانها ازچارچوب رتبه پیمانکاری اگاهی لازم راکسب کنند. رتبه بندی مربوطه نیزدر داخل کشور توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری بمراجعه کنندگان صادر میگردد درواقع سازمانهای خواهان گرید مربوطه بایستی شرایط و صلاحیت داشتن رتبه مورد نظررا داشته باشندتا نهاد صادر کننده بدان ارگان رتبه پیمانکاری اعطا کند درغیر اینصورت هیچ وقت اینکار امکان پذیر نخواهد بود سازمانهای مورد نظربرای اینکه بتوانند فعالیت خودرا دراین زمینه شروع کنندباید شرکت خودرا تحت عنوان سازمان پیمانکاری تاسیس کرده و ادرس دقیق انرابه سازمان نهاد رهبری ابلاغ کنند.

الزامات اخذ رتبه پیمانکاری و مرحله بعدی دراین راستا مشخص کردن زمینه کاری و حجم فعالیت نهاد بودست واین مورد نیزیکی ازشاخصهای مهم و اساسی بجهت دریافت کردن رتبه پیمانکاری درداخل کشور بودست شرکتهای پیمانکاری درسطح کشور بنوعی ناظر فعالیتهای نمایندگیهای دیگر میباشندکه برفعالیت همان مراکز نظارت میکنند ارگانهای متقاضی بجهت اینکه بتوانند رتبه مورد نظر خودرا دریافت کنند بایددر سامانه موسوم ساجات درون اینترنت باداشتن مدارک لازم بدرستی ثبت نام کنند و دراخربرای خودیک کد رهگیری رادریافت کنند ازطریق همین سامانه این نهادها اطلاعات و مدارک خودرادر سامانه بارگزاری میکنند و منتظر میمانندتا سازمانهای بررسی کننده اطلاعات رابررسی کرده و نتیجه رابه سازمان ارسال کننده ابلاغ کنند نهادهای مورد نظر بایستی اطلاعات بدرستی تکمیل گرددتا درروند کاری شرکت مشکلی بوجود نیاید.

الزامات اخذ رتبه پیمانکاری و شرکتهای صادر کننده درصورت لازم بودن یکی ازاعضای هیئت مدیره نهاد ارسال کننده رافراخوانده و موارد موجودرا بدین فرد متذکر میشودکه ارگان بفکر برطرف کردن نواقصات و مشکلات شرکت براید روش پیگیری اطلاعات سازمان نیزباین صورتست شرکتهای پیمانکاری بهترست دراین زمینه ازافرادی باقابلیتهای زیاد استفاده کنند تادرانجام دادن فرایندهای اجرایی کشور بیشترین سرعت عمل و قابلیت انعطاف پذیری راداشته باشنداین افراد بایدبصورت تمام وقت درسازمان فعالیت داشته باشداین سازمانها بجهت اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدهها شرکت کنند نیازبه رتبه مورد نظر دارندتا بتوانندبا بکاری گیری رتبه مورد نظر خوددر مناقصات شرکت کرده و ازطرحهای پیشنهادی موجود یکی راانتخاب کرده و بررویش فعالیت داشته باشند.
الزامات اخذ رتبه پیمانکاری و مدیر عامل شرکت مورد نظر موظفست بعداز تحویل گرفتن کارگاه بایستی تجهیزات روز دنیا رابرای سازمان تدارک بیند محافظت فیزیکی نیزاز ملزومات لازم بجهت نهادهای پیمانکاری درسطح کشور بودست وباید بدرستی صورت گیرد. کار فرماباید کارگاه مورد نظر خودرا دربرابر انواع حوادث احتمالی نیزمجهز کرده باشدتا بتواند رتبه مورد نظر خودرا بخوبی کسب کندبرای دریافت کردن گرید پیمانکاری درکشور یک سری ازمدارک عمومی نیزباید بسازمان صادر کننده ارائه گرددکه نهادهای خواهان بایداین مراحل و اطلاعات رابخوبی رعایت کرده و مدارک لازم راعرضه دهند. شرکتهای پیمانکاری بجهت اینکه بتوانند میزان ایمنی شغلی راافزایش بدهند بایدتمامی پرسنل خودرا نیزبیمه کرده و انرادر اظهارنامه مالیاتی قید کنند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا